Haggaj på Aletheia kastade ut en tanke igår. >>

Kan uttrycket i Matt 24:15 på helig plats syfta till Tempelberget som plats betraktat, och den vanhelgade skändligheten innebära ett tempel, som inte har Guds välsignelse? Alltså att det tempel, som byggs ihop med andra religioner, är själva skändligheten? Jag önskar er läsares tankar omkring detta.

Vi läste otroliga saker på en hemsida för 9 år sedan som vi då trodde bara var spekulationer. Men med dagens utveckling så är det faktiskt en möjlighet. För det första vill FN att tempelberget skall komma in under en internationell  kontroll. Därmed kan också New World Orders religion beredas möjlighet att komma fram på något sått.

För den som inte har hängt med genom åren vill vi bara säga att det handlar om att framför allt kristendom (avfallen sådan) och islam skall bli ett. Sedan även alla religioner.

På hemsidan som vi läste från år 2000 >> står det attAt the proper moment in history, the Pope will visit the combined Jewish/Christian/Moslem sector of Jerusalem to announce that all religions should be combined into one. This action will then finally break the Middle East logjam.”

På svenska:

På en bestämd tid i historien så kommer påven att besöka en kombinerad Judisk/Kristen/Muslimsk sektor i Jerusalem (FN:s Tempelberg?) för att proklamera att alla religioner skall vara ETT. Denna händelse kommer att förlösa den slutliga upplösningen i Mellanöstern.

Sak 5:6 Och jag frågade: Vad är det? Han svarade: Det är en sädesskäppa (hebr ett EFA -mått) som kommer fram. Ytterligare sade han: Så är det beställt med dem i hela landet. (hebr. lika rätt är hela jorden)

Dem här, är de som är förbannade i Kapitel 5:1-4, de som svär och ljuger i Herrens namn och som sätter kött till arm åt sig, bygger i egen kraft och inte i Anden som Sak 4 har sagt. [Jeremia 17:5-6 och Jes 30]

Så är det beställt med dem i hela landet. (Hebr: Lika rätt är hela jorden) kan på hebreiska även översättas som King James gör: This is their resemblance through all the earth. Det står ÖGA, Ayin på hebreiska här. Constance Cumbey skrev en gång för flera år sedan att det är märkligt att AOC (Alliance of Civlizations) och NWO (New World Order) har ett ÖGA i sina loggor. Men det som är märkligt är att Ayin ochså är en bild på Den Helige Ande. Fast i detta fall så är det en annan ande, nämligen antikrists ande, som i ändens tid skall dra ihop många människor till en enhet.

Vi kan också ta detta väldigt bokstavligt för Ögat kan också syfta till det sateliltsystem som man kallar för Gallileo. Det beräknas kunna kontrollera både ekonomi och personer inom en snar framtid.

Strongs lägger också till att Ayin kan betyda närvaro. Alltså den avfallna kyrkan får en närvaro av en kvinna. Vad symboliserar denna kvinna? Predikaren säger att bara de som behagar Gud kan undkomma KVINNAN. Han kan inte mena en vanlig kvinna utan den babyloniska skökan. Moder till alla falska religioner på jorden.

Predikaren 7:27 då fann jag något som var bittrare än döden: kvinnan, hon som själv är ett nät, och har ett hjärta som är en snara, och armar som är bojor. Den som täckes Gud kan undkomma henne, men syndaren (2398 Chattah = den som missar vägen) blir hennes fånge.

Vägen är den smala vägen och alla som inte går den vägen kommer att fångas av kvinnan (ändetidens falska religion). Varför såg Todd Bentley m fl kvinnliga änglar? Läs gärna bibelstudierna i 3 delar som vi gjorde om Babylon för ett tag sedan.

Där visar vi hur det uppenbarar sig en kvinna över hela jorden som säger sig ha en son, som är den eukaristiske Jesus och som har sin bokstavliga närvaro i en oblat.

Vidare till Sak 6:7

7 Jag fick då se hur en rund skiva av bly lyfte sig och nu syntes där en (Obs! Echad – Förenad) kvinna (Falsk Religion) som satt i skäppan. (Efa – måttet)
8 Därefter sade han (ängeln): Detta är Ogudaktigheten. Och så stötte (eller kastade) han (ängeln) henne åter ned i skäppan och slog igen blylocket över dess öppning.
9 När jag sedan lyfte upp mina ögon, fick jag se två kvinnor komma fram; och vinden fyllde deras vingar, ty de hade vingar lika hägerns. Och de lyfte upp skäppan mellan jord och himmel.
10 Då frågade jag ängeln som talade med mig: Vart för de skäppan (ephan)?
11 Han (ängeln) svarade mig: De har i sinnet att bygga ett hus åt henne i Sinears land (Babylon) och när det är färdigt skall hon där bli nedsatt på sin plats.

Vi måste bara ta med JFB:s kommentarer i E-Sword här först innan vi går vidare:

The agents to carry away the “woman” are, consistently with the image, “women.” God makes the wicked themselves the agents of punishing and removing wickedness. “Two” are employed, as one is not enough to carry such a load [Maurer]. Or, the Assyrians and Babylonians, who carried away idolatry in the persons, respectively, of Israel and Judah [Henderson]. As two “anointed ones” (Zec_4:14) stand by the Lord as His ministers, so two winged women execute His purpose here in removing the embodiment of “wickedness”: answering to the “mystery of iniquity” (the Septuagint here in Zechariah uses the same words as Paul and “the man of sin,” whom the Lord shall destroy with the spirit of His mouth and the brightness of His coming, 2Th_2:3, 2Th_2:7, 2Th_2:8). Their “wings” express velocity. The “stork” has long and wide wings, for which reason it is specified; also it is a migratory bird. The “wind” helps the rapid motion of the wings. The being “lifted up between heaven and earth” implies open execution of the judgment before the eyes of all. As the “woman” here is removed to Babylon as her own dwelling, so the woman in the Apocalypse of St. John is Babylon (Rev_17:3-5).

Laglösheten skall alltså öka över hela jorden och de falska profeterna får vare sig de vill det eller ej agera som hopsamlare för att föra bort de onda som ”svär och ljuger”. De övriga är kvar på Sion som är klippan, som ej kan skaka. Lägg noga märke till Upp 14:5 I deras mun har aldrig funnits någon lögn.

Kommentaren ovan på engelska säger att detta med kvinnan handlar om ”Laglöshetens hemlighet” och i ändens tid skall något byggas upp åt henne i det andliga Babylon. Då skall hon sättas ner på sin plats.

Om kommentaren i E – Sword har rätt, vilket vi tror, kan då det tempel som nu skall byggas upp för alla religioner i Jerusalem enligt Aletheia >> vara den platsen där kvinnan skall bli nedsatt på sin plats? (Sak 5:11)

Vi vet att Skökan eller den kommande världskyrkan, har sitt säte i staden som vilar på sju kullar, alltså Rom. Upp 17:9. Men Upp 11:8 fokuserar på en annan geografisk plats, medan hennes ursprungliga plats var Sinear, alltså Babylon eller Irak, eftersom religionen är samma som den babyloniska. Symboliken Sodom står för synd, orättfärdighet och otukt. Egypten bör stå för slaveri. Men var har den nu för geografiskt läge? Jo ”där också deras Herre blev korsfäst”, alltså Jerusalem. Huset som skall byggas kan peka på det tempel man vill bygga på tempelplatsen.

Den platsen skall ges till hedningarna för en tid, enligt Upp 11:1-2 och de skall förtrampa (med de 10 tårna – hornen?) den heliga staden. Det gäller Jerusalem.

Slutsats: två religioner för tillsammans fram en världsreligion med påven i spetsen. De bygger ett tempel på tempelberget i Jerusalem som utgör ”Förödelsens styggelse på helig mark”. I denna religion är det förbjudet enligt lag att säga sig själv äga den enda sanningen. Den har som mål att intala människan att alla är gudar eller gudomliga. Det som här kallas kärlek och tolerans är inför Gud en enda stor lögn som härstammar från satan.

De som inte är med i detta globala religiösa system som till slut omfattar alla religioner, blir förföljda. Utifrån Sakarja kap 4-6 ser vi att de 2 vittnena i Upp 11 inte är ett par elitmänniskor. De står för Guds folk, församlingen, som har ljus genom Ordet och Anden.

Men Gud bygger sitt tempel! Fortsättningen i Sakarjas sjätte kapitel säger att Telningen, alltså JESUS, skall bygga Herrens tempel. Hit kommer också de landsflyktiga, som har flytt ut ur Babel – kristna som räddar sig ur världskyrkan(?). Det är ett andligt tempel som byggs av Gud själv och som är av evighet, därför att här bekänner man Jesus som den ende Frälsaren och vägen till Gud! Alternativ tolkning kan vara att ”de landsflyktiga som flytt ut ur Babylon” är alla Jesu efterföljare. Vi inkluderas i det globala systemet som världsmedborgare varken vi vill eller inte. Dagen kommer då vi måste dra ut, i så fall.

Ungerske pastorn Joseph Lado skriver i sin bok ”Hur länge skall ondskan regera” att under kommunisternas förföljelse satt han i fängelse och fick uppenbarat av en ängel en natt klockan 3 att Efa-måttet är 10 x gomermåttet. Efa-måttet är alltså det största måttet för att ha säd i. Därför representerar detta en fullhet.

I ändens tid skall fullheten in både av ormens säd (de som förkastar Jesus Kristus) och kvinnans säd (Jesu församling). Sakarja 5:6 -11 följer Sakarja 4 som handlar om Guds sanna församling som skall byggas. Sakarja 5:1-4 Som handlar om en bokrulle som innehåller en förbannelse som gör att alla som svär och ljuger blir utrensade.

Tolkar vi Uppenbarelseboken 5 rätt? Där tar det slaktade Lammet en bokrulle ur domarens hand, som precis som bokrullen i Sakarja är skriven på både utsidan och insidan.

Öppningen av dessa sigill slutar med både basuner och vredeskålar men vad är meningen med detta? Vad vill egentligen Gud?

Resultatet av bokrullen i Sakarja 5 leder fram till att alla som svär och ljuger samlas ihop till en kollektiv enhet i en fullhet som symboliseras av kvinnan i Efa-måttet (Den babyloniska skökan) därför att man förkastar Gud.

Resultatet av bokrullen i Uppenbarelseboken 5 beskriver samma slutmål, nämligen att alla som inte älskar sanningen kommer att dras ihop till ett, för att tillbe vilddjuret. Vi ser alltså en kvinna som representerar en avfallen religion (ihopslagen, kombinerad) och vi ser ett Efa- mått som representerar en fullhet.

Religionerna kommer att förenas och bli ETT (echad – kan betyda kollektivt förenade till ett) och laglösheten nå sin fullhet. Kvinnan här är en kollektiv enhet.

Sinears land, är det en bokstavlig eller en symbolisk bild? Vi tror det är synonymt med ändens tid och New World Order som är ändetidens Babylon.

Den babyloniska skökan (världsreligion – alla religioner förenade) dyker upp i Uppenbarelseboken med ett namn på sin panna. Det betyder att hon tillhör någon. Hon är satans egendom. Bruden är ”echad”, men i Kristus. Därför står de på Sions berg med Fadern och Lammets namn på sina pannor. Alla människor är fria att välja och vi som tillhör Jesus är kallade att vittna om honom, så att så många som möjligt blir räddade. Det gäller liv eller död.

Elvor och Janne