Avfallet är givetvis något som har pågått redan från Paulus tid. Men bibeln säger att vid en speciell tidpunkt vid tidens slut, skall Satan få tillåtelse att bedra. Syftet med det är enligt bibeln att ta bort de oäkta från de äkta.

Vi kan se det i 2 Tess 2 och i liknelsen om ogräset och vetet. 2 Petrus 2:1-2 beskriver hur det går till och det går att läsa om det i vår bibelkommentar >> Precis som Gud förr testade Isaels barn om de älskade (agape) honom eller inte kommer han att testa oss.

Profetiskt upplever vi – det Gud talade till oss var och en sedan länge – att en stor splittring kommer. Det som somliga kallar för enhet kommer till slut att skilja agnarna från vetet. Det kommer att ske vi en speciell tidpunkt och vi är rädda för att den tidpunkten inte är så långt bort. Vi kommer troligen att få ett starkt Europa framöver genom att Irland röstar ja. Det kommer att släppa fram världens mäktigaste stat och över den vajar en flagga som är blå och har 12 stjärnor. Flaggan är en symbol för himmelens drottning och hon har även en son som hon kallar för Jesus.

Hon har en kyrka med minst 1,2 miljarder medlemmar och har sitt säte i Rom. Dess högste ledare påven, har genom sin religion en väldig makt och inflytande över politiker. Ett ja till EU från Irland kommer att släppa fram den här väldiga religösa makten. Helt automatiskt kommer därför detta religiösa maktsystem att börja påverka EU och dess regelverk. Om vi går tillbaka i historien finner vi att tillbedjarna till himmelens drottning och hennes son står bakom kraftig förföljelse av Jesu sanna vittnen. >>

Absolut ingenting har ändrats i hennes teologi. Varje gång hon har fått makten har hennes undersåtar förföljt dem trodde som hon. Vi måste väl ändå öppna våra ögon och se att det här kan bli en verklighet igen.

Uppenbarelsebokens 13 kapitel beskriver ett religöst vilddjur som tänker döda alla som inte tillber vilddjurets bild.

Det här kommer troligen inte att gälla en påtvingad tillbedjan av en staty eller något annat som ställs upp i ett nybyggt tempel någonstans. När vi läser Bibeln är det ganska klart vad ”styggelsen som orsakar förödelsen” är för något.

Mt 24: 3 När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: Säg oss: När skall detta ske, och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? 4 Jesus svarade dem: Se till att ingen bedrar er. 5 Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse. 6 Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända men därmed har slutet ännu inte kommit. (Tidens slut) 7 Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. 8 Men allt detta är bara början på födslovåndorna. 9 skall man utlämna er till att misshandlas och dödas och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. 10 Och skall många komma på fall, och de skall förråda varandra och hata varandra. 11 Många falska profeter skall träda fram och bedra många. 12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken (Agapen) att svalna hos de flesta.13 Men den som håller ut intill slutet (Basunens ljud) skall bli frälst. (Ärva evigt liv) 14 Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.(Basunens ljud) 15 När ni då ser (GK: I enlighet med vad jag redan sagt) förödelsens styggelse (GK: styggelsen som orsakar förödelsen eller katastrofen) som profeten Daniel talar om stå (Upphöjas) på helig plats (Ta den riktiga Jesu plats) den som läser detta bör noga lägga märke till det 16 (Vid den tidpunkten) måste de som är i Judeen fly bort till bergen. 17 Den som är på taket skall inte gå ner för att ta med sig det som finns i huset 18 och den som är på åkern skall inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. 19 Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna! 20 Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten. 21 Ty (Vid den tidpunkten)skall det bli en så stor nöd (Thilipsis – Vedermöda) att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma. 22 Och om inte den tiden förkortades (Den är redan bestämd till 3 ½ år) skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas (Lärjungarnas) skull kommer den tiden att förkortas. (Den är redan förkortad till 3 1/2 år) 23 Om någon (vid den tidpunkten) säger till er: Se här är Messias (Jesus) eller: Där är han (Jesus) så tro det inte. 24 Ty falska messiasgestalter (Falska Jesusbilder) och falska profeter (Falska vägvisare till Jesus) skall () träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.(Leda dem till en annan Jesus) 25 Jag har nu sagt er detta i förväg. 26 Om de (De falska vägvisarna) alltså säger till er (): Han (Jesus) är i öknen, så gå inte dit eller: Han (Jesus) är i de inre rummen så tro det inte. 27 Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens (Den riktige Jesu) ankomst vara. (vid tidens slut) 28 Där den döda kroppen är samlas gamarna. 29 Strax efter de dagarnas nöd (Thilipsis på 3 1/2 år) skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. (1 Mos 1:14 Tecknen på tiden) Stjärnorna skall falla från himlen och himlens krafter skall skakas. 30 (Vid tidens slut) skall Människosonens tecken synas på himlen och jordens alla folk skall jämra sig när de ser Människosonen (Den rikige Jesus) komma på himlens moln med stor makt och härlighet. (Vid tidens slut) 31 Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar och de skall samla hans utvalda (Som ej bedragits) från de fyra väderstrecken från himlens ena ända till den andra. (1 Kor 15 och 1 Tess kap 4 och Kap 5)

Det är Dan 12 som Jesus hänvisar till och det han talar om här. Det handlar om den tid som kallas för den stora vedermödan eller för födslovåndan. Läs vår komm till Dan 12 >>

På hebreiska används samma ord för födslovånda och vedermöda. Det menar en begränsad tid då både betryck och svårigheter kommer. Jesus själv beskriver det så här.

Joh 16:20 Sannerligen sannerligen säger jag er I ska bli bedrövade men er bedrövelse skall vändas i glädje.21 När en kvinna föder barn har hon bedrövelse ty hennes stund är kommen men när hon har fött barnet kommer hon inte mer ihåg sin vedermöda (Thilipsis) ty hon gläder sig över att en människa är född till världen. 22 Så har också I nu bedrövelse men jag skall se er åter och då ska era hjärtan glädja sig och ingen skall ta er glädje ifrån er.

När Jesus talar om födslovånda talar han om vedermöda som pågår under en bestämd tid och är tidsbestämd till 3 1/2 år. I Matt 24 är att det lilla ordetviktigt att lägga märke till. Det betyder vid den tidpunkten.

Om du har lyssnat till våra Mp3 om ändens tid och Jesu återkomst så visar vi där utifrån Bibeln att tidens slut, uppståndelsen från de döda och Jesu tillkommelse är samma sak och sker vid den sista basunens ljud.

Jesus talar om sin återkomst. I Matt 24 finner vi den första tidsangivelsen i vers 8 och vers 9 börjar med som betydder vid samma tidpunkt.

Tidpunkten är födslovåndan är samma sak som vedermödan och skall avsluta den här sista tiden och är bestämd till 3 1/2 år.

Vad skall ske då? Många skall komma i Jesu namn och bedra många. Rike reser sig mot rike, hungersnöd och jordbävningar på många platser.

Vers 9 fortsätter att beskriva exakt samma tid eftersom det börjar med då.

Det är skrivet på hebreiskt tänkande och finns med i skapelseberättelsen. Samma händelse upprepas men på ett nytt sätt. Jesus fortsätter berätta om samma sak men vi får ännu mer bilder. Här kan du se att födslovåndan och vedermödan handlar om samma tid se v 15 och v 21.

När vedermödan är inne kommer följande att ske och lägg märke till att det lilla DÅ visar att hela Matt 24 talar om de sista 3 1/2 åren innan Jesus kommer och uppståndelsen från de döda sker.

Mat 24:9 skall man prisgiva er till misshandling, och man skall dräpa er och I ska bli hatade av alla folk för mitt namns skull. (För den sanna bilden av Jesus) 10 Och ska många komma på fall och den ene skall förråda den andre och den ene skall hata den andre. 11 Och många falska profeter ska () uppstå och ska förvilla många. (Leda många från den äkta Jesus till en falsk Jesus) 12 Och därigenom att laglösheten (Anomia) förökas skall kärleken (Agapen) hos de flesta kallna. 13 Men den som är ståndaktig intill änden (Tills tiden är ute och basunen ljuder) han skall bliva frälst (Ärva evigt liv som bara ges åt dem som älskar (Agape) och lyder honom) 14 Och detta evangelium om riket skall bli predikat i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan skall änden komma. (Evangeliet skall trots denna svåra tid både undervisas och predikas) (Så natten kommer alltså inte då ingen kan verka)

Det kommer att finnas två grupper vid den här tiden som båda säger sig ha Jesus som Herre. Men vid hans tillkommelse blir det tydligt vilka som känner Jesus. (Matt 7) Lägg märke till ordet laglöshet (grek. anomia). Jesus talar om samma tid. Vi får fler ledtrådar om den här tiden av Jesus:

Mat 24:15 När I nu fån se ’förödelsens styggelse om vilken är talat genom profeten Daniel stå (Upphöjas) på helig plats (I församlingens mitt eller på tempelplatsen)(Istället för den sanne Jesus) den som läser detta, han ge akt därpå 16 då må de som är i Judeen fly bort till bergen 17 och den som är på taket må inte stiga ned för att hämta vad som finnes i hans hus, 18 och den som är ute på marken må icke vända tillbaka för att hämta sin mantel. 19 Och ve dem som är havande, eller som giva di på den tiden! 20 Men bed att er flykt inte må ske om vintern eller på sabbaten. 21 Ty skall det bli en stor vedermöda (Eller födslovånda) vars like inte har förekommit allt ifrån världens begynnelse intill nu ej heller någonsin skall förekomma. 22 Och om den tiden inte blev förkortad så skulle intet kött bli frälst men för de utvaldas (Lärjungarnas) skull skall den tiden bli förkortad. ( Ja till 3 1/2 år) (Se Daniel 12)

Vad är egentligen förödelsens styggelse? Styggelsen orsakar förödelsen eller katastrofen. Ordet styggelse på hebreiska innebär också en vedetstygglig stank av mat. Den sista lilla betydelsen knyter ihop det med laglöshetens människa i 2 Tess 2 och det stora avfallet som Matt 24:10 säger skall ske vid den här tiden. (Läs även Jes 66)

Ordet för laglöshet är a – nomia = förbjuden mat för får. Ordet används på följande ställen i NT: Mk15:28 Lk 22:37 Apg 2:23 1 Kor 9:21 2 Tess 2:8 1 Tim 1:9 2 Petr 2:8 och även Mt 7:23 Mt 13:41 Mt 23:28 Mt 24:12 Rom 4:7 Rom 6:19 2 Kor 6:14 2 Tess 2:7 Titus 2:14 Heb 1:9 Heb 8:12 Heb 10:17 1 Joh 3:4.

Det hebreiska ordet för laglöshet beskriver att man tar Guds ord, förvrider det och formar det så att det passar vad jag vill att det skall användas till. Guldkalven som egentligen är en bild av det babylonska mysteriet är en bild av vad som sker i vår tid. Man hade tagit guld (Guds ord) och format det till en bild på Baal. Man tillbad kalven och kallade den för gud. (Kristus) Man hade bildligt talat gjort en annan Jesus (frälsare) som man tillbad.

Vi tror att styggelsen som orsakar förödelsen är precis på samma sätt en annan Jesus som ersätter den äkta Jesus. Ordet Antikrist betyder ”istället för Jesus”. Om vilddjuret är EU så visar dess flagga och symbol vad man står för. Himmelens drottning påstås uppenbara sig över hela jorden (Mariauppenbarelser). >>  Hon uppmanar till att äta den eukaristiske (katolske) Jesus och att ”tillbe hennes son”. Är  den katolske ”Jesus” och Bibelns Jesus samma person? Eller det en annan Jesus? (Anti – Kristus). Att Jesu mor Maria skulle uppenbara sig är en lögn och går tvärtemot Bibeln. Man påstår att brödet och vinet förvandlas bokstavligt till Jesu kropp och blod enligt eukaristin. Man påstår att Jesus offras varje dag genom den. Detta är ren magi och en falsk frälsningslära.

Mat 24:23 Om någon säger till er: Se här är Messias (Jesus) eller: Där är han (Jesus) så tro det inte. 24 Ty falska messiasgestalter (Falsk Jesus)och falska profeter skall () träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. (De sanna lärjungarna) 25 Jag har nu sagt er detta i förväg. 26 Om de alltså () säger till er: Han (Jesus) är i öknen så gå inte dit, eller: Han (Jesus) är i de inre rummen så tro det inte. 27 Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens (Den riktige Jesus) ankomst vara. 28 Där den döda kroppen är samlas gamarna. 29 Strax efter de dagarnas nöd (De bestämda 3 1/2 åren) skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. (De som skall visa tiden 1 Mos 1:14) Stjärnorna skall falla från himlen och himlens krafter skall skakas. 30 Då skall Människosonens tecken synas på himlen och jordens alla folk skall jämra sig när de ser Människosonen (Jesus) komma på himlens moln med stor makt och härlighet. 31 Med starkt basunljud skall han (Jesus) sända ut sina änglar och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken från himlens ena ända till den andra.

Jesus beskriver en och samma tid för sina lärjungar i Matt 24 – den tid som gäller 3 1/2 år och kallas för vedermödan eller födslovåndan. Faran som Jesus säger att vi skall akta oss för är ingen stark politisk ledare som Hitler eller liknande. Vi har sagt det förr, en globalisering med en världsledare är bara ett tecken på att det kommer något som vi verkligen ska se upp med.

Bedragandet sker genom att många skall komma med en annan Jesus och de skall försöka att byta bort den levande Gudens son mot en annan Jesus. V 5 De kommer att lyckas bra v 10 Och få många att komma på fall. Det är att förneka bibelns Jesus.

Deras Jesus sägs kunna upplevas  i öknen eller i de inre rummen.

Öknen: det grekiska ordet betyder öde och tomt – se Mystik >>

De inre rumme: GK: ett tabernakel eller en slags ask eller behållare. (Monstransen -Roger Oaklands tolkning)

De sista 3 1/2 åren – 42 månader – säger Bibeln att satan skall ge sin makt till vilddjuret och den falske profeten i Upp 13.

Finns det idag en kyrka som har ”gått ut ifrån oss”, även om den påstår att det är vi som har utgått från dem?

1Jn 2:18 Kära barn den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist skall komma så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit. 19 Från oss har de utgått, men de hörde aldrig till oss. Om de hade hört till oss skulle de ha blivit kvar hos oss. Men detta skedde för att det skulle bli uppenbart att inte alla hör till oss.

KK har varit ett religiöst system och en förföljare genom historien och stämmer med den makt som beskrivs Upp 13 beskriver. Den presenterar en annan Jesus som manifesterar sig i mystiska upplevelser – i tomheten och ödsligheten. >>

KK:s ”jesus” nedkallas av en präst från faderns högra sida för att läggas i en behållare som ser ut som en sol med siffrorna 666 på. >> Efter det lägger man den här ”jesus” i ett tabernakel i en kyrka och faller på knä inför honom. >> Svenska >> och >> 

Tiden som beskrivs i Upp 13 – som gäller 3 1/2 år – nämns i Matt 24. Då kommer ett stort avfall (v 10). Därför vet vi att även 2 Tess 2 handlar om de sista 3 1/2 åren eftersom det talar om ett avfall i bestämd form.

2 Tess 2:3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son öppet träda fram

2Tess 2:7 Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen.(Dan 12:1) 8 Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. 9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

Utifrån det ljus vi får från Matt 24 måste det här handla om en annan ”Jesus” representerad av den falske profeten. Vi kanske inte skall stirra oss blinda på vem som till slut blir världsledaren, utan vad som kan bedra Guds folk.

SE THE HOLY ROMAN EMPIRE >>

Roger Oakland tar upp Emerging Church på en video. EC kan vara den bro som för över evangelikala till katolska kyrkans eukaristins ”Jesus”. (The Eucharistic Christ) >> 

Kanske har vi kortare tid kvar än vi anar! Men den Gud som alltid har beskyddat sitt folk han har även makt att bevara dig och mig igenom prövningen.

Jes 43:1 Men nu säger HERREN så, han som har skapat dig, Jakob, han som har danat dig Israel: Frukta inte ty jag har förlossat dig, jag har kallat dig vid ditt namn du är min. 2 Om du ock måste gå genom vatten, så är jag med dig, eller genom strömmar, så skola de icke fördränka dig måste du än gå genom eld, så skall du ej bli svedd, och lågorna ska ej förtära dig.

Mvh

Ohlins Göteborg