Dröm: Varning för mariadyrkan 2/11-10

En läsare mailade oss denna dröm som är en allvarlig varning för avgudadyrkan.

Drömmen: Jag hade för lite drygt en vecka sedan en dröm: Det var några människor (de var kristna) och så jag, de spelade roulette, tror jag det var, och så sa de ”få se om fru Fortuna är med oss nu”. Jag hörde Herren säga att fru Fortuna är en avgud och så orden ”Du ska inga andra gudar hava jämte mig”. De orden kom gång på gång. Jag förstod drömmen som att vi inte ska förtrösta på något annat än Herren. Inte hoppas på ”turen” eller något annat.
 
Men jag har fått ytterligare ljus över denna dröm. Igår läste jag en artikel på Aletheia >> , och där fanns ett utdrag ur boken ”Guds sjufaldiga förbund” av Sten Nilsson som bl.a. handlar om ursprunget till katolska kyrkans Maria >> . Citat: ”Men den katolska kyrkan tillber Himladrottningen fast under det skyddande namnet Maria, Guds Moder. Bilden av kvinnan med barnet tillbads långt före Kristus. Den ursprungliga modern var Semiramis, Nimrods drottning, som ju var mönsterbilden för den tygellösa lutan. Hon identifierades med Venus, orenhetens moder. Samma kvinna med barnet och bägaren tillbeds praktiskt taget över hela världen under skilda namn. I Egypten tillbads modern och barnet under namnes Isis och Osiris; i Indien Isi och Iswara; i Östasien Sybele och Deoris; i det hedniska Rom Fortuna och Jupiter; i Grekland Ceres eller som Irene med Platus i sina armar.” Fortuna är  alltså en förebild för RKK:s Maria, och det visste jag inte alls.
 
När jag var ut på morgonpromenad med min hund idag tänkte jag på de olika villolärorna som MFS och RKK står för och frågade Herren vad som kommer härnäst (känner mycket väl till Emerging Church, kundalini osv). Blev då påmind om artikeln och uppfattade att jag ska vara vaksam vilka kristna jag har att göra med. Det handlar alltså om att vara noga med vilka sammanhang jag är i.

(Från en syster i Herren)

Tillbedjan av den katolska Maria
(Bild borttagen)

Elvor Ohlin:
Det som understryker drömmens budskap är att mailförfattaren inte kände till vad Fortuna stod för. (Dessutom var det lite märkligt att ytterligare förklaring kom på bloggen Aletheia just igår). Drömmen är en tydlig varning för mariatillbedjan.

2 Mos 20:3 Du skall inga andra gudar hava jämte mig. 4 Du skall icke göra dig något beläte eller någon bild, vare sig av det som är uppe i himmelen, eller av det som är nere på jorden, eller av det som är i vattnet under jorden. 5 Du skall icke tillbedja sådana, ej heller tjäna dem…

Detta är det första av de 10 budorden och här är grunden i kristen tro. Det ger inte utrymme för någon annan gud att tillbe eller vörda. Budskapet i drömmen är tydligt, att det är ett farligt spel att förlita sig på ”maria” eller någon annan avgud, religion eller mänskliga traditioner som strider emot Bibeln. Gud älskar oss och är trofast emot oss men han delar inte sin ära med någon. Om vi väljer att bryta Guds bud och tillbe en avgud, är han inte med oss. Så var det för Israels folk när de avföll och tillbad himlens drottning, dåtidens ”Maria” eller Fortuna.

Jer 7:18 Barnen samlar ihop ved, fäderna gör upp eld och kvinnorna knådar deg för att baka offerkakor åt himlens drottning. För att kränka mig utgjuter de drickoffer åt andra gudar. 19 Men är det mig de kränker med detta? säger HERREN. Är det inte snarare sig själva, så att de kommer på skam?

Fakta: Theotokos betyder gudaföderska. Bruket att dyrka Maria som Guds moder blev en erkänd dogm vid kyrkomötet i Efesus 431. Maria ärades med titeln Theotokos. Det blev öppningen för en hednisk dyrkan av Maria. De hedniska gudinnorna Isis och Astarte kallades ”himlens drottning”, Kybele alla heligas moder. Alla dessa titlar används på Maria idag.

Konsekvensen för Israel blev att de inte hade kraft att stå emot fienden, landet intogs och de fördes bort i fångenskap och slaveri. Det är samma som sker andligt sett idag. Avgudadyrkan leder till andlig fångenskap, slaveri och (andlig) död. Det vill Gud rädda oss ifrån.

Jes 65:9 Jag skall låta en avkomma gå ut från Jakob, från Juda en arvinge till mina berg (ett folk som endast tillber Gud den Allsmäktige). Ty mina utvalda skall besitta landet, mina tjänare skall bo där (lever för Jesus och i de förutberedda gärningar som han har berett). 10 För mitt folk, som frågar efter mig, skall Saron bli en betesmark för får och Akors dal en lägerplats för nötboskap (platsen där Akor enligt lagen dömdes till döden för sin synd blir en plats av förlåtelse och nåd genom Jesu försoning på Golgata). 11 Men ni som överger HERREN och glömmer mitt heliga berg, ni som dukar bord åt Gad och häller upp blandat vin åt Meni, (tillbedjan av moder-son-kulten) 12 er har jag bestämt åt svärdet (Guds ord är svärdet som dömer avgudadyrkan). Ni skall alla få böja er ner för att slaktas, därför att ni inte svarade när jag kallade, inte hörde när jag talade (vände sig medvetet bort för att tillbe avgudar). Ni gjorde det som var ont i mina ögon och valde det som misshagade mig. 13 Därför säger Herren HERREN så: Se, mina tjänare skall äta, men ni skall hungra (andlig hungersnöd), mina tjänare skall dricka , men ni skall törsta (andlig törst), mina tjänare skall jubla (alla som tror på Jesus Kristus som sin personlige frälsare och bekänner Guds evangelium), men ni skall stå med skam, 14 mina tjänare skall jubla i sitt hjärtas fröjd (glädje i den helige Ande), men ni skall ropa i ert hjärtas plåga och jämra er i förtvivlan (nyandlighetens och spiritismens mörker).

Vilka var dessa avgudar?

Det är ännu en upprepning på moder-son-kulten, med ursprung från gamla Babylon. Det är samma andemakter eller demoner som döljer sig bakom dessa avgudar, som vill förena mänskligheten under ”Maria” till ett globalt nattvardsfirande (eukaristin) i ett sista uppror emot Gud. ”Maria” ses av Romerska Katolska kyrkan som mänsklighetens moder och moder av den nya civilisationen och himlens drottning. Det interreligiösa Vatikanens Forum vill förklara ”Maria av Rom” som andlig Moder till mänskligheten >> (mitten på sidan).

  • Gad [Strongs H1409] betyder krigsskara, truppernas gud, folkskarasolgudenJupiter = Baal (Bel eller Merodak – Jer 50:2) Babylons ”kung över himmel och jord” som ger framgång, rikedom (materialism) och tillväxt.
  • Meni [Strongs H4507] betyder många, flertal, räknademångudengudinnan Fortuna (lycka och tur), modergudinnan, himlens drottning = Astarte

1Tim 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars [daimonion G1140] läror.

Daimonion [Strong G1140] betyder onda andar eller demoner. Ordet kommer från daimon och daio, som betyder den som ger eller delar ut tur (lycka, framgång), på engelska: to distribute fortunes.

Bibelns Maria, Jesu mor, var en vanlig, syndig människa som behövde Guds frälsning, precis som vi. I sin profetiska lovsång gav hon uttryck för det.

Luk 1:46 Då sade Maria: ”Min själ prisar Herren, 47 och min ande gläder sig i Gud, min Frälsare.

Luk 2:34 Och Simeon välsignade dem och sade till hans mor Maria: ”Se, denne är satt till fall och upprättelse för många i Israel och till ett tecken som blir motsagt. 35 Ja, också genom din själ skall det gå ett svärd. Så skall det bli uppenbarat vad många människor tänker i sina hjärtan.”

Rom 3:23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, 24 och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem.

Jupiter – ”fästenas gud”?

Dan 11:38 Men fästenas [maoz H4581] gud skall han i stället ära, en gud som hans fäder inte har känt skall han ära med guld och silver och ädla stenar och andra dyrbara ting. 39 Han skall göra vad han vill med starka befästningar med en främmande [nekar H 5236 som betyder hednisk] guds hjälp. De som erkänner honom skall han bevisa stor ära. Han skall låta dem härska över många, och han skall dela ut land åt dem till belöning (dela Israel? Dela Jerusalem?).

Den här versen har en intressant tolkning att ”fästenas gud” är Jupiter, krigsguden, samtidigt som antikrists budskap är världsfred, ”fred och säkerhet” >> . Det skulle innebära att antikrists styrka har med militärmakt och armé att göra (och katolik?). Moder-son-kulten syns idag i Romersk Katolska kyrkans Mariatillbedjan [Fortuna] och den eukaristiske Jesus [Jupiter].

Maoz [Strongs H4581] betyder även trupp, styrka, befästning (makt och besittning). Antikrist kopplas samman med en 10-statsallians (10 horn i Upp 13, Dan 7) som utgör en armé. De skall ”föra krig mot de heliga” i ändens tid (Dan 7:21). Vi ser redan hur religionerna dras samman med Rom som säte. Skökan Babylon samlar till sig själv och sina hedniska gudar. ”Mariauppenbarelser” är vanligt sedan länge och Bibeln förutsäger falska under och tecken. De är falska därför att de leder till avgudadyrkan, tillbedjan av ”Maria”.
Gud ropar:

Upp 18:4 ”Och jag hörde en annan röst från himlen säga: ”Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor”.