2 Kor 5:17 Alltså om någon är i Kristus är han en ny (2537 Kainos) skapelse. Det gamla är förbi se det nya har kommit.

2537 Kainos här betyder kvalitativ ny medan 3501 Neos betyder ny precis som det inte funnits förut.

Det är många som kan bekänna att något nytt har hänt i våra liv, Men det är också många som känner sig nedtyngda och fruktar och upplever en tveksamhet till att det gamla verkigen har försvunnit.

Synderna (Plural) går att gömma med en ny livsstil men Gud vill också ta hand om synden (Sing) Köttet det som produceras dessa synder (Plural)

Fariseerna såg så prydliga ut på utsidan så alla trodde att de var andliga. Men Jesus såg vad som fanns in i. Vi kan alltså med viljekraft anstränga oss så mycket att vi kan gömma det som är på insidan. Precis likadant är det med en del kristna man har manipulerat sig fram här också men när vi upptäcker att Gud även vill ha vår vilja så backar vi undan från honom. Det är då vi riskerar att lyssna till varje lära och lärare som går förbi korset på en enklare väg.

Ofta handlar de populäraste böckerna i kristenheten om att komma förbi korset utan att dö. Det är lättare att köpa en biljett för 7000 kr och flyga någonstans för att ta emot någon ny ”smörjelse” än att kapitulera vid korsets fot. Går man den här breda vägen så kan man inte samtidigt ta emot i anden den frid och säkerhet som Gud vill vara för oss.

Agape är en lag och den kan bara tas emot genom att vi böjer oss inför honom och med den utrustningen vi får kan vi tjäna andra i kroppen,

Gal 6:2 Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. 3 Ty den som tror sig vara något, fast han ingenting är, han bedrar sig själv. 4 Var och en skall pröva sina egna gärningar. Han behåller då för sig själv det som är värt att vara stolt över och jämför sig inte med andra. 5 Ty var och en skall bära sin egen börda.

Vi böjer oss allså vid korset inför Herren. Nåden och trösten kommer in i min ande och inspirerar min själ och jag handlar och agerar och tjänar hans kropp. (Det är Agape – Andlig kärlek)

Varje predikant som står i sanningen måste peka på detta. Och den här versen säger att man kan förlora detta.

1Ti 1:5 Vad all förmaning syftar till är kärlek (Agape) av ett rent hjärta av ett gott samvete och av enuppriktig tro. 6 Detta mål har somliga förlorat ur sikte och så förfallit till tomt prat.

1Joh 4:17 I detta har kärleken (Agapen) nått sitt mål hos oss: att vi är frimodiga (3954 Parrhesia) på domens dag. Ty sådan han är, sådana är också vi i den här världen. 18 Rädsla finns inte i kärleken (Agapen)utan den fullkomliga kärleken (Agapen) driver ut rädslan. Rädslan hör ju samman med straff, och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. (Agape)

3954 Parrhesia betyder frimodighet men också en övertygelse och försäkran. Därför vet vi att det handlar om Andens ljus som lyser upp vår ande och genom vårt samvete lyser upp vår själ.

Så den som inte står i Agapekärlek i Kristi lag han kommer att frukta och uppleva en osäkerhet när det gäller talet om domen och Jesu tillkommelse.

KRIGET OM VÅRA TANKAR

Vi kan se vilken strid det är om våra tankar. Gud vill att vi skall förnyas i vårt tankeliv varje dag så han gav Israels barn manna varje morgon i öknen. Man fick inte behålla något till dagen därpå för då kom det maskar i mannat. du kan läsa om det i 2 Mos 16. Och även i NT säger Jesus att vi skall be om vårt dagliga bröd. (Mt 6)

Detta med mannat är en bild av det förnyade sinnet vi måste ha för att kunna tjäna Gud i Anden (Hjärtat av kött och blod) och inte i vårt eget jag (Stenhjärtat)

Detta var precis vad Satan försökte fresta Jesus med vid provet.

Luk 4:1 Uppfylld av den helige Ande återvände Jesus från Jordan och fördes av Anden omkring i öknen, 2 där han frestades av djävulen i fyrtio dagar. Under de dagarna åt han ingenting, och när de var förbi, blev han hungrig. 3 Då sade djävulen till honom: ”Är du Guds Son, så befall att den här stenen blir bröd.” 4 Jesus svarade honom: ”Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd.”

Men i KJ står det så här:

Luk 4:4 And Jesus answered him, saying, It is written That man shall not live by bread alone (3441 Monos = Överblivet) but by every word (4487 Rhema) of God.

Skriften bibeln är logos det är bokstaven och Jerry Potter förklarar detta med: Logos är det som är talat medanRhema är det som talas i nutid.

I ljuset av detta var frestelsen Jesus fick att agera utan att låta Gud uppenbara sin plan i anden för att sedan påverka hans själ att göra hans vilja. (Det nya hjärtat av kött och blod)

På tal om överblivet bröd! De hade ju glömt det en gång och Jesus frågar dem hur många fulla korgar de tog upp och det var 12 sammanlagt med kvarvarande överblivet bröd. Jesus sa att de skulle akta sig för fariseernas bröd (Lära) Ser du att det var exakt samma sak som han varnade dem för här som han själv prövades för i LK 4.

Att luras att all lära redan är given i det skrivna ordet och att du kan helt och hållet förlita dig på ditt eget stenhjärta för att starta församlingar och bygga församlingar och leda församlingar. Herren har visat oss att det inte är någon somhelst skillnad idag.

I ändens tid skall många träda in på Kains väg står det i Judas brev. Roten till hans namn på Hebreiska betyder att plantera och få att växa upp till sin egen ära. Det här är ogräsets församling och i Mt 13 är nästan omöjligt att skilja dem från det äkta vetet. Men i stormen som kommer blir det uppenbart!

Det finns en plats där Herren vill att vi skall vara

Joh 17:24 Fader, jag vill att där jag är (Ego Eimi) där skall också de som du har gett mig vara med mig, så att de får se min härlighet som du har gett mig, eftersom du har älskat mig innan världens grund var lagd.

Ego Eimi är samma sak som JHWH / Jag är!

Det är samma heliga plats som Mose kom till där han fick ta av sig skorna. Och att ta av sig skorna det är att bekänna att man ej klarar av uppdraget (Se Rut)

Guds ljus och liv är det enda liv som har varit och är nu och kommer alltid att förbli i framtiden. Helgelse det är att få sitt hjärta genomlyst av detta ljuset. Och utan helgelse får ingen se >> Herren (Heb 12:14)

(1) Vi det som har varit (2) Vi är inför honom här och nu (3) Vi överlåter vår agenda åt honom. Det är detta som det menas att söka Herrens ansikte och vandra i det ljuset.

Om du läser i Joh 4 om kvinnan så berättar Jesus att han är den Jag är!

Ljuset uppenbarade kvinnans hur många män hon hade haft och vad hon hade nu. Bara Gud vet om hela din bakgrund och hur du har det nu! Bara Gud vet om du tillber i Ande och sanning. Om du gör det kommer skuldborttagande och en framtid och ett hopp. Kvinnan levde i det nya hoppet.

Detta ljus sa Paulus har gått upp i hans hjärta! Vi måste överlåta de här 3 områdena åt Jesus för att kunna vandra i förutberedda gärningar. Det går inte att ha en dold agenda inför hans ansikte!

Köttet vill behålla kontrollen över våra liv

Mat 26:41 Håll er vakna och be, så att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt.”

När det står kött i bibeln så handlar det först och främst om vår egenvilja. Vår gamla människa vill inte släppa greppet utan styr och ställer och försöker att motarbeta Anden. Även om vi fått vårt sinne och vilja pånytt fött en gång så kan sinnet fördärvas och köttet ta över. (Gal 3:3)

Köttets sinne skapar en slags apati och aktivitet och ett ointresse för Andliga saker. Och om vi alltså inte vakar och ber så kan vi gå från ett Andligt sinne till ett köttsligt och bli apatiska.

Vi måste ha ett sinne som kan användas av Herren.

Ditt sinne är alltså en del av köttet. Det är hur vi är i relation till Jesu verk på Golgata som bestämmer vilket sinnelag du har. Ett sinne som Gud kan använda är alltså korsfäst med Herren.

Luk 1:46 Då sade Maria: Min själ prisar Herren 47 och min ande gläder sig i Gud min Frälsare.

Luk 1:46 And Mary said My soul doth magnify the Lord 47 And my spirit hath rejoiced in God my Saviour.

Den här versen visar relationen mellan din ande och din själ för ditt sinne är din psykiska del. det är här du tänker bestämmer och gör vägval och det är här känslorna sitter. På grekiska är det tydligt att anden har berörts och på den grunden så reagerar och jublar själen. Det här är precis det sätt som vi egentligen är skapade till att fungera.

Alltså grekiskan har presens på själens aktivitet här men har dåtid på andens aktivitet. En människa som säledes blir född på nytt kan ta emot infromation från anden föra den genom ett renat samvete och sinne och ut till själen. Och det är sedan själen som kommer att styra och regera din kropp.

Det ljus som kommer in i din ande är också ett liv (Joh 1:4) Guds ljus är och det var och det kommer att komma. Och jag tror detta är en hemlighet att Gud vill och kan ta hand om det som varit. Han har makt och hjälpa dig nu. Men det är mer för han endast han vet vad som är berett i framtiden.

Den som vill vandra ledd av Herrens Ande i Nåden måste ha ett rent sinne och samvete. Han får inte vandra efter en egen uppsatt agenda.

2 Kor 1:12 Vi kan med gott samvete berömma oss av att vi här i världen och särskilt mot er har uppträtt i helighet och renhet inför Gud och inte varit ledda av världslig visdom utan av Guds nåd.

Vi går tillbaka nu till LK1:46-47 så lärde vi där att Guds väg är att uppenbara sig i din ande för att sedan beröra din själ igenom ett rent sinne. Det här är Guds sätt att leda oss och inget annat bibliskt sätt existerar.

Allting du behöver har Jesu kristi försoning på Golgata har Herren igenom sin uppståndelse verkställt och det kan inte tas emot på något annat sätt än det vi beskrivit.

1 Kor 2:7 Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet, den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. 8 Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt om de hade känt den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre. 9 Men vi känner, som Skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar (Agape) honom. 10 Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. 11 Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds Ande. 12 Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är från Gud, för att vi skall veta vad vi har fått av Gud.

Vem får uppleva den här skatten i sin ande så? Jo den som älskar (Agape) honom står det. Och det är förståss Kristi lag >>

Men den som är ”själisk” det vill säga den som inte har AGAPE kärleken. Han kan inte komma in i det här med förutberedda gärningar utan han sätter upp egna agendor och visioner.

1Kor 2:14 En oandlig (Själisk) människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.

En själisk människa beskrivs så exakt i Jes 29 och det här gäller tyvärr så många kristna ledare i Sverige idag. Det speklar ingen som helst roll vad du sätter för etikett på ditt församlingsbygge. Har det inte börjat på det sätt vi beskrivit det kommer det att ”ryckas upp” med rötterna (Mt 13:15)

Lägg märke till att detta sker innan man importerar hästar från Egypten i Jes 30

Jes 29:9 Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin, de raglar men inte av starka drycker. 10 Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare. 11 All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bok. Räcker man en sådan bok åt någon som kan läsa och säger: Läs detta så svarar han: Jag kan det inte den är ju förseglad.12 Och räcker man den åt någon som inte kan läsa och säger Läs detta så svarar han: Jag kan inte läsa. 13 Herren har sagt: Eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig är fruktan för mig bara ett inlärt människobud.14 Se därför skall jag ännu en gång göra underbara ting med detta folk ja, underbara och förunderliga. De visas vishet skall förgå de förståndigas förstånd skall förmörkas. 15 Ve dem som går ner i djupen för att dölja sina rådslag för HERREN som bedriver sina verk i mörkret och säger: Vem ser oss, och vem känner oss?

När mörkret kommer över en församling är det inte Satanism eller någonting annat man ägnar sig åt utan man får tjäna den agenda man satt upp. Herren är inte med trots alla hejaropen! När mörkret kommer över en församling kommer det alltid att se gott ut. Det ser ut som en god verksamhet! Konsekvensen av detta kommer alltid att bli att människan upphöjs!

Om inte Gud får kommunicera sitt ljus in i vår ande för att nå själen genom ett rent samvete och ett rent sinne och om inte det får ske i församlingen får vi ingen ledning från Huvudet.

Ernest ONeill: Det farligaste som sker idag är väl att vi tror att bara därför att vi har fått vårt sinne förnyat engång vid frälsningen så kan vi förlita oss mer på detta än på ljuset som strömmar in i sinnet. Om vi kommer in i passivitet så kommer mörkret att förleda oss. Glöm inte bort att mörkret kommer till oss som ljus med en kristen verksamhet. Du kan se i Jakobsbrevet att han älskar verksamhet utan Ande.

Den ledning som Anden lägger ner i din ande är aldrig tvingande utan alltid glädje och frid.

EF 1:17 Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom.

Ser du det att i din ande så ger Gud visdom och uppenbarelse så att du skall kunna förstå vad och hur han tänker. Detta kommer till din ande. Och vad vi behöver mer är en katalysator som kan ta den informationen och översätta den så att vi begriper och kan förmedla ett ljus som kroppen kan följa. Och detta sker i ett renat sinnelag.

Ef 1:18 Jag ber att era hjärtan skall upplysas så att ni förstår (1492 Eido) vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga,

Med hjärtat här menar han det förnyade sinnet. Om inte sinnet kan ta emot rikedomen så kan man heller inte förmedla den vidare. Om man har ett förnyat sinne men inte tar tid med Herren i ljuset så slutar man upp att kunna ta emot andens information och man blir hård. Det är precis vad som händer när det förnyade sinnet far iväg utan att vänta på Gud i ljuset och ta tid för att få information från honom. (Jes 29-30)

En sådan människa se utvändigt ut att vara andlig och han gör många andliga beslut. Men den som kommer inifrån relationen i ljuset han har dåtiden uppgjort och lever i nutiden och får reda på framtiden. Han upplever i sitt innersta en förvissning om att hans framtid redan är organiserad åt honom.

Det är i din tysta stund som du blir full av anden och får tro från Gud. Att vänta på Herren är att söka ljuset från hans ansikte. Glöm inte att det är för just den här sakens skull som du blev skapad att leva i ljuset och i gemenskap med din himmelske fader. Han vill ha en nära vän som han vill skall förstå honom och som vill dela sitt hjärta med honom.

Psa 103:7 Han lät Mose veta sina vägar Israels barn sina gärningar.

Mose var Guds vän och de tillbringade tid tillsammans. Han kunde visa honom förebilden Jesus och han kunde berätta för honom varför saker och ting skedde. Det är syftet med alltsammans att genom anden känna Gud som våran vän.

Joh 15:15 Jag kallar er inte längre tjänare eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er ty allt vad jag har hört av min Fader har jag låtit er veta.

Att stå på klippan är att aldrig lämna andens ljus i ditt innersta att inte handla med ditt förnyade sinnelag utanför anden. Om du förblir i ljuset i relationen i anden så när du kommer fram till stängda dörrar så skall du veta vad du skall göra och när det är tid att handla och agera.

Att ledas av ditt förnyade sinne kräver inte tro. Men att drivas av Anden genom det förnyade sinnet kräver tro. Det är bara genom tron som du kan ta emot från Gud vad han har för dig. Akta er noga för att dra er undan från den gemenskapen som är i ljuset med Gud för det kommer att rädda er undan villfarelsen. Han är alltid i det ljuset glöm inte det och han tillbes i ande och i sanning.