Undervisning: Elvor Ohlin

Israel – judarnas frälsning, är det viktig?
Har Gud två förbund – ett med Israel och ett med hednakristna?

FÖRBUND
I GT slöt Gud förbund med: Abraham – Isak – Jakob – de 12 stammarna – Israels folk [också övriga folk kunde sätta sin tro på Israels Gud] – Jesus (av Juda) är Medlaren som sluter förbund med Fadern.

Jer 31:3 Se, dagar ska komma, säger HERREN, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus; inte ett sådant förbund som det jag slöt med deras fäder på den dag då jag tog dem vid handen till att föra dem ut ur Egyptens land det förbund med mig, som de bröt, fastän jag var deras rätte herre, säger HERREN.

Gud slöt alltså ett nytt förbund – med judarna [Israels hus och Juda hus].

Hebr 9:13-15 Ty om redan blod av bockar och tjurar och aska av en ko, stänkt på dem som har blivit orenade, helgar till utvärtes renhet, hur mycket mer skall inte Kristi blod – då han nu genom evig ande har framburit sig själv såsom ett felfritt offer åt Gud – rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande Guden! Så är han medlare för ett nytt förbund, på det att de som var kallade skulle få det utlovade eviga arvet, därigenom att en led döden till förlossning ifrån överträdelserna under det förra förbundet.

Nytt! [kainos = nytt, förnyat, samma men kvalitativt nytt] Ordet ny/nytt (kainos) betyder att det är samma förbund men det är kvalitativt bättre, förnyat. Om det hade gällt ett helt annat förbund hade troligen det grekiska ordet neos (ny, nytt, en helt annan) använts. Samma ord (kainos) används då en människa kommer till tro på Jesus Kristus. Hon/han blir en ny (kainos) skapelse.

Hon/han är samma person/personighet men får nu något nytt i sitt liv. Bibeln talar om en ny (kainos) himmel och en ny (kainos) jord. Det är alltså denna skapelsen som ska förvandlas, förnyas. Det är inte en helt annan himmel och jord som kommer till! Luk 5:38 Nej, nytt (neos) vin bör man slå i nya (kainos) läglar.

Här är ett exempel på skillnader i orden kainos och neos som båda översätts nya eller nytt på svenska. Vinet är nytt eftersom det är något helt nytt som kommer till människan som omvänder sig – den helige Ande. (Ordet neos används också när det står om en yngre människa, ex 1 Tim5) Lägeln (symboliskt här på människan som är Andens kärl) är ny eller förnyad. Det är samma individ och personlighet men hon är förändrad.

Gud bryter inte förbund:

Rom 11:3-4 Så frågar jag (Paulus) nu: Har då Gud förskjutit sitt folk? Bort det! Jag är ju själv en israelit, av Abrahams säd och av Benjamins stam. Gud har inte förskjutit sitt folk, som redan förut hade blivit känt av honom. Eller vet ni inte vad skriften säger, där den talar om Elias, hur denne inför Gud träder upp mot Israel med dessa ord: ”Herre, de hava dräpt dina profeter och rivit ned dina altaren; jag allena är kvar, och de står efter mitt liv”? Och vad får han då för svar av Gud? ”Jag har låtit bli kvar åt mig sju tusen män, som inte har böjt knä för Baal.”

En kvarleva blev frälsta av Israel – det var ”första församlingen”. De trodde och var kvar i förbundet. De som förkastade Jesus blev ”avhuggna” från sitt olivträd (här en bild på Israel – förbundsfolket Rom 11:17, 20-21). Obs! det talas om ETT olivträd – inte två!

2Kor 5:19 Ty det var Gud som i Kristus försonade världen med sig själv; han tillräknar inte människorna deras synder, och han har betrott oss med försoningens ord. JESUS föddes i förbundsfolket.

”Frälsningen kommer från judarna”, står det. Eftersom ingen människa klarar av att hålla förbundet med Gud p g a synden, kom Jesus (Sonen) och slöt förbundet i vårt ställe med Fadern. Han är medlaren. Han var den ende som kunde hålla förbundet. I detta förbund gäller nämligen att man inte får bryta ett enda bud. Därför är förbundet så fantastiskt. Men det gäller fortfarande ”först juden, sedan greken (alla folk)”.

Gal 3:28-29 Här är icke jude eller grek, här är icke träl eller fri, här är icke man och kvinna: alla är ni ett i Kristus Jesus. Hör ni nu Kristus till, så är ni därmed också Abrahams säd, arvingar enligt löftet.

Vilka är utvalda? Judarna eller hednakristna? Frågan är viktig eftersom det är de utvalda som hämtas efter den svåra avslutningen (vedermödan) på denna tidsålder.

Matt 24:29-31 Men strax efter den tidens vedermöda skall solen förmörkas och månen upphöra att ge sitt sken, och stjärnorna skola falla ifrån himmelen, och himmelens makter skola bäva. Och då skall Människosonens tecken visa sig på himmelen, och alla släkter på jorden skola då jämra sig. Och man skall få se ’Människosonen komma på himmelens skyar’ med stor makt och härlighet. Och han skall sända ut sina änglar med starkt basunljud, och de skola församla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himmelens ena ända till den andra.

Utvalda (grek) ekklesia = församling, utvalda

Vilka är utvalda? Svar: Judarna som tror på Jesus:

Rom 11:5-7 Likaså finns också, i den tid som nu är, en kvarleva, i kraft av en utkorelse som har skett av nåd. Men har den skett av nåd, så har den inte skett på grund av gärningar; annars vore nåd inte mer nåd. Hur är det alltså? Vad Israel står efter, det har det inte fått; allenast de utvalda har fått det, medan de andra har blivit förstockade.

Vilka är utvalda? Svar: Hednakristna som tror på Jesus:

Kol 3:12 Så kläd er nu såsom Guds utvalda, hans heliga och älskade, i hjärtlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, saktmod, tålamod.

1Tess 1:4-5 Vi vet ju, kära bröder/systrar, i Guds älskade, hur det var, när ni blev utvalda: vårt evangelium kom till eder icke med ord allenast, utan i kraft och helig Ande och med full visshet.

De utvalda är alltså ALLA som tror på Jesus – både judar och hednakristna.

Vem är bruden?

Upp 19:6-7 Och jag hörde likasom röster av en stor skara, lika bruset av stora vatten och dånet av starka tordön; de sa: ”Halleluja! Herren, vår Gud, den Allsmäktige, har nu trätt fram såsom konung. Låt oss glädjas och fröjda oss och ge honom ära ty tiden är inne för Lammets bröllop, och dess brud har gjort sig redo.

Detta sker efter att skökan är dömd. (Läs hela kapitlet). Först nu vid tidens slut är det alltså dags för bröllop – efter att världskyrkan (”skökan”) är dömd. Bruden är redo nu. Halva bruden (de som tror på en osynlig och ett synligt uppryckande) är inte hämtad tidigare. Inte är heller något bröllop firat ännu. (En del påstår att det sker under vedermödan).

I kommande verser i kap 19 beskrivs Jesu återkomst. Bruden är ALLA som tror på Jesus – både judar och hednakristna. Vi är ett i Kristus Jesus. Vi är i samma förbund. Apg 10 Petrus behövde en uppenbarelse för att förstå att evangeliet gäller hedningarna evangelium till hedningarna (alla utanför Israel) MEN något kommer att hända i slutskedet av denna tidsålder:

Rom 11:11-15 Så frågar jag nu: Var det då för att de (Israel) skulle komma på fall som de stapplade? Bort det! Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna, för att de själva skola ”uppväckas till avund”. Och har nu redan deras fall (förkastandet av Jesus Messias) varit till rikedom för världen, och har deras fåtalighet varit till rikedom för hedningarna, hur mycket mer skall inte deras fulltalighet så bli! Men till er, ni som är av hednisk börd, säger jag: Eftersom jag nu är en hedningarnas apostel, håller jag mitt ämbete högt – om jag till äventyrs så skulle kunna ”uppväcka avund” hos dem som är mitt kött och blod och frälsa några bland dem (judarna). Ty om redan deras förkastelse hade med sig världens försoning, vad skall då deras upptagande (att de tar emot Jesus som Messias, frälsaren) ha med sig, om icke liv från de döda?

Vad leder judarnas omvändelse till? Jo, liv från de döda = uppståndelsen = Jesu återkomst. Israel ska bli frälst som folk – det pågår redan idag.

Rom 11:25-27 Ty för att ni, mina bröder, inte skall hålla eder själva för kloka, vill jag yppa för eder denna hemlighet: Förstockelse (andlig blindhet) har drabbat en del av Israel och skall fortfara intill dess hedningarna i fulltalig skara (bör enligt många teologer översättas fullhet, inte fulltalig skara) har kommit in; och så [houtos = på detta sätt (det betyder inte vid den tiden – judarna blir alltså frälsta även nu när de ser de kristnas tro och fullhet)] skall hela Israel bliva frälst, såsom det är skrivet: ”Från Sion skall förlossaren komma, han skall skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. Och när jag borttar deras synder, då skall detta vara det förbund, som jag gör med dem.”

Genom hedningarnas frälsning väcks judarnas avundsjuka och på så sätt kommer många judar till tro på Jesus. Hedningarnas fullhet gäller inte bara en generation innan Jesus kommer utan alla hedningar som kommit till tro på Jesus genom historien. Judar kommer att fortsätta komma till tro genom det men det accelererar sista tiden – vilket leder fram till Jesu återkomst. Deras frälsning sker precis som för oss – genom omvändelse och Guds fria nåd. Judarnas frälsning leder fram till Jesu återkomst och de dödas uppståndelse:

Apg 3:19-23 Gör därför bättring och omvänd er, så att era synder blir utplånade, på det att tider av vederkvickelse må komma från Herren, i det att han sänder den Messias som han har utsett åt er, nämligen Jesus, vilken dock himmelen måste behålla intill de tider [chronos = tidsperiod, löpande tid] då allt skall bli upprättat igen, varom Gud har talat genom sina forntida heliga profeters mun.

Luk 13:34-35 Jerusalem, Jerusalem, du som dräper profeterna och stenar dem som är sända till dig! Hur ofta har jag inte velat församla dina barn, likasom hönan församlar sina kycklingar under sina vingar! Men ni har inte velat. Se, ert hus skall komma att stå övergivet. Men jag säger er: Ni skall icke se mig, förrän den tid kommen, då ni sägen: ’Välsignad vare han som kommer, i Herrens namn.’

”Ni skall inte få se mig förrän ni bekänner mig som Messias”, sa Jesus. Det är ingen tvekan om att judarnas frälsning är betydelsefull. Det blir ingen uppståndelse förrän det sker. Jesus kommer inte tillbaka förrän det sker. I GT såg man fram emot Messias och de gudfruktiga trodde löftena. Många bland judarna tog emot Jesus och var kvar i olivträdet (symbolisk bild). De som förkastade Jesus blev borthuggna (grenar som förtorkat). Sedan börjar nya grenar från vilda olivträd– hednakristna – inympas i det äkta olivträdet. Men löftet säger alltså att judarna ska omvända sig till Jesus.

Dan 12:1 På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten som står såsom försvarare för dina landsmän; och då kommer en tid av nöd, vars like inte har funnits, (jämför det Jesus säger i Matt 24) allt ifrån den dag då människor blev till och ända till den tiden. Men på den tiden skall av ditt folk alla de bli frälsta, som finns skrivna i boken (Livets bok Upp 20:12).

Amad = träda upp, stiga åt sidan
Det här ordet [amad] betyder att stå upp om man är inaktiv men för den som är aktiv bör det översättas att sluta agera, vara stilla, stiga åt sidan. Överängeln Mikael framstår som den som försvarar Israel och det är troligt att han är stilla och inte agerar här.

Jer 30:7-8 Ve! Detta är en stor dag, en sådan att ingen är den lik. Ja, en tid av nöd är inne för Jakob; dock skall han bli frälst därur. Och det skall ske på den tiden, Säger HERREN Sebaot, att jag skall bryta sönder oket och ta det från din hals och slita av dina band. Ja, inga främmande skall längre tvinga honom att tjäna sig,..

Kanske blir nöden den sista tiden så svår och situationen så omöjlig för folket och landet Israel, att de inser att det inte finns någon utväg och vänder sig till Jesus när allt (mänskligt) hopp är ute…