Jer 29:11 Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger HERREN, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, till att ge er en framtid och ett hopp.

* Tillsammans med Gud – finns alltid en god framtid

* Tom över gravstenen lyser det av hopp om en underbar uppståndelse morgon I skapelsen kan vi läsa att – mörker var över djupen och att Jorden var öde och tom= hebreiska – blev öde och tom. Vad som hände tror många teologer – var Satans uppror och fall. Mörkret i bibeln skulle i så fall vara DE ONDA KRAFTERNA Men Gud sa: Var det ljus! Det skulle i så fall innebära att ljuset är det sanna ljuset.När det ljuset manifesterar sig så övervinner det mörkret.

Joh 1:1 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 2 Detta var i begynnelsen hos Gud.3 Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till, som är till. 4 I det var liv, och livet var människornas ljus. 5 Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte fått makt därmed.

Så vi kan förstå att LJUSET syftar på GUDS RIKE – och KONUNGEN I RIKET Man väntade på Guds rike i Israel – med Jesus kom också riket Han drev undan mörkret demonerna med sitt ord = Ljuset manifesterar sig så också riket

Mat 12:28 Om det åter är med Guds Ande som jag driver ut de onda andarna, så har ju Guds rike kommit till er. 29 Eller hur kan någon gå in i en stark mans hus och beröva honom hans bohag, såframt han inte förut har bundit den starke? Först därefter kan han plundra hans hus.

Jes 49 visar att det är Jesus själv som skall frälsa barnen

Isa 49:24 Kan man ta ifrån hjälten hans byte eller rycka fångarna ifrån den som har segerns rätt? 25 Och om än så vore, säger HERREN, om man än kunde ta ifrån hjälten hans fångar och rycka bytet ur den väldiges hand, så skulle jag dock själv stå emot dina motståndare, och själv skulle jag frälsa dina barn. 26 Ja, jag skall tvinga dina förtryckare att äta sitt eget kött, och av sitt eget blod skola de bli druckna såsom av druvsaft. Och allt kött skall då förnimma, att jag, HERREN, är din frälsare och att den Starke i Jakob är din förlossare.

Om man läser tex King James här så blir det tämligen klart att det handlar om att Herren själv skall Frälsa Israel. Han gjorde det igenom att

Kol 2:13 Ja, också er som var döda genom era synder och genom ert kötts oomskurenhet, också er har han gjort levande med honom; ty han har förlåtit oss alla våra synder. 14 Han har nämligen utplånat den handskrift som genom sina stadgar anklagade oss och låg oss i vägen; den har han skaffat undan genom att nagla den fast vid korset. 15 Han har avväpnat andevärldens furstar och väldigheter och låtit dem bli till skam inför alla, i det att han i honom har triumferat över dem. Om det är så att jag genom GUDS ORD (LJUSET) och GUDS ANDE – återställer mörkrets Kaos (upproret) då har Guds Rike kommit till er.

Det är därför det står om såningsmannen – ordet om riket! I våra hjärtan kommer ordet om riket (Guds uppenbarade ljus Kristus – övervinner VÄRLDEN = Symboliserar det tankesätt som står i uppror mot Gud i våra liv) Guds rike återställer igenom att manifestera sitt ord (ordet om riket) det som egentligen var meningen med våra liv (bli lika Gud) Denna tanke om skapelsen – Ljuset (GUDS RIKE) och MÖRKRET – VÄRLDEN Tar Paulus upp i 2 kor 4

2Co 4:4 Ty de otrognas sinnen har denna tidsålders Gud så förblindat, att de inte se det sken som utgår från evangelium om Kristi, Guds egen avbilds, härlighet.5 Vi predika ju inte oss själva, utan Kristus Jesus såsom Herre, och oss såsom tjänare åt eder, för Jesu skull. 6 Ty den Gud som sade: ”Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han är den som har låtit ljus gå upp i våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall kunna sprida sitt sken. 7 Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den översvinnliga kraften skall befinnas vara Guds och inte något som kommer från oss. 8 Vi är på allt sätt i trångmål, dock inte utan utväg; vi är rådvilla, dock inte rådlösa; 9 vi är förföljda, dock inte givna till spillo vi är slagna till marken, dock inte förlorade. 10 Alltid bära vi Jesu dödsmärken på vår kropp, för att också Jesu liv skall bli uppenbarat i vår kropp.

VERS 4 Varför är det ett glatt budskap om Kristi Guds egen avbilds härlighet? Jo därför att GUD han har redan en perfekt avbild nu. En perfekt rättfärdighet har blivit uppenbarad i evangelium. Hela mänskligheten har tagit del av mörkrets uppror mot GUD men vi blir fullständigt förlåtna för det igenom vad Jesus gjort för oss på Golgata.

VERS 5 Paulus menar – vi ser GUDS AVBILD vi har ingen täckelse så därför predikar vi det vi ser – Jesus är Herre – KONUNG I GUDS RIKE – Vi är bara tjänare åt er för Jesu skull.

VERS 6 se skapelsen – LJUSET som GÅR UPP I VÅRA HJÄRTAN = Kunskapen om GUD igenom KRISTUS (och som besegrar mörkret) skall sprida sitt sken (så att andra skall få se det) VERS 7 Men denna skatt (Ordet om riket) har vi i lerkärl (Vi själva är ingenting – Bräckligt o Svagt) VERS 8- 10 Berättar Paulus hur det är egentligen (MED LERKÄLET) Det ser nästan omöjligt ut det vi gör ibland är vi totalt RÅDVILLA = Vi ser ingen utväg. Men han har bär Jesus dödsmärken på kroppen (KORSET) för att också Jesu liv (SKATTEN – – LJUSET – GUDS RIKE skall bli uppenbarat (5319 FHANERO) i vår kropp. (LERKÄRLET) 5319 FHANERO = Lysa fram , eller Manifesteras Det här är precis vad Jesus undervisar oss i

Joh 14:21 Den som har mina bud (ORD – UNDERVISNING) och håller dem,(TEREO = VAKTA SOM EN DYRBAR SKATT) han är den som älskar mig (AGAPE) och den som älskar mig (AGAPE) han skall bli älskad (AGAPE) av min Fader, och jag skall älska (AGAPE) honom och jag skall uppenbara (EMPHANITZO) mig för honom.

Vet du vad det här betyder egentligen? Jo den som får hans undervisning till sig igenom DHA han ser värdet av SANNINGEN Och därför vaktar han på vad Jesus har sagt som om det vore en dyrbar skatt. Och Jesus skall manifestera sig för honom som en underbar skatt och ge kraft igenom att vara med i varenda prövning (Precis som Paulus visar i 2 kor 4: 4-10) Petrus prövades – Herren hade bett för honom att hans tro inte skulle bli till intet (Lk 22:32) Han förnekade Herren 3 ggr som Herren sagt. Upprättelsen kom på stranden vid Genesarets sjö – den korsfästa handen:

* Hade tänt en ny eld * Där fanns också ny mat – bröd o fisk Tankarna gick säkert till brödundret – De stod inför honom som kunde fylla alla behov – både andliga och fysiska. Så när Jesus sa till Petrus om att föda hans får så tvivlade inte Petrus. Han visste att det var Jesu bön som gjorde att han var där tron fanns kvar – men det andra brann upp i prövningens eld. Petrus falska bild av GUD brann upp i eld. Hur gick det med Guldkalven i öknen?

Guldkalven var en falsk bild av Kristus – Den var formad av Guld som är en bild på Guds ord– Den falska bilden tillbeds) Vi kan i våra sinnen ta Guds ord och forma oss en Gud åt oss med våra tankar och kalla den för Jesus och säga Herre Herre åt den. Paulus själv sa att det finns ett annat evangelium en annan Jesus och en annan Ande. Många i västvärden har i sina sinnen skapat en ”Jesus” som inte stämmer med ”bibelns Jesus” Det andra evangeliet lär att Abrahams välsignelse skulle vara framgång och helande på alla områden. Medans Abrahams välsignelse i APG är

Act 3:25 I är själva barn av profeterna och delaktiga i det förbund som Gud slöt med era fäder, när han sade till Abraham: ’Och i din säd ska alla släkter på jorden varda välsignade. (heb – inympade)(i det äkta olivträdet)(det står att vi får vara kvar där av tro = rätt Guds – bild) Act 3:26 För er först och främst har Gud låtit sin tjänare uppstå, och han har sänt honom för att välsigna er, när I, en och var, omvänder er från er ondska.”

GREKISKAN = Välsigna oss igenom att omvända oss från ONDSKA Vad är ondska ? Möte i April i Anten 2007: Så säger Herren ONDSKA är ALLTING som är utanför mitt eget ord….. Sven Reichmann: Ondska = att planera och söka sitt eget (Rom 2) Det är underbart när nådegåvorna fungerar som de skall profetians gåva uppbygger.

1Co 14:6 Ja, mina bröder, om jag kom till er och talade tungomål, vad gagn gjorde jag er därmed, såframt jag icke därjämte genom mitt tal meddelade er antingen någon uppenbarelse eller någon kunskap eller någon profetia eller någon undervisning?

Välsignelsen från GUD är alltså att ta bort ifrån oss allting som INTE FORMAR SIG EFTER HANS ORD. Kolla in mönstret hur guldkalven förstörs – man hade byggt den av guld från öronen som sitter på huvudet (huvud kunskap om guds ord)

Exo 32:20 Sedan tog han kalven som de hade gjort, och brände den i eld och krossade den till stoft detta strödde han i vattnet och gav det åt Israels barn att dricka.

Den falska Gudsbilden sammansatt av Guds ord – måste gå igenom eld. Den måste krossas till delar. Den måste kastas i vattnet från berget (samma vatten som i tvättkaret) (från klippan Tzur) Det vattnet med GULD i gav han åt Israels barn att dricka. Så Guds väg till att välsigna oss är enligt bibeln följande! Den falska Gudsbilden (Uppbyggt på mänsklig visdom om Guds ord) = Täckelse som gör att vi inte kan se Guds härlighet. Den måste krossas – Förkrosselse – Fattig i Anden (inget eget guld) Den måste kastas i bäcken (Överlåt Guldet åt DHA) Det blir en del bibel ord levande lite spontant så här – vad var det för Guld som Laodicea erbjöds köpa (Byteshandel) av Herren?

(Guld som är luttrat i eld) Laodicea – Hade gjort en Guldkalv som hade synlig numerär framgång Men det hade folket i Israel också gjort men vad sa Herren om den framgången?

Jer 5:7 Hur skulle jag då kunna förlåta dig? Dina barn har ju övergivit mig och svurit vid Gudar som icke äro gudar. Jag gav dem allt till fyllest, men de blev mig otrogna och samlade sig i skaror till skökohuset.

Vet du vad detta beskriver? En falsk väckelse!!! En fel bild av Gud det Är en Avgud! – Men den hade tydligen Dragningskraft och samlade skaror. Vet du att jag tror att precis samma sak håller på att hända – man förkastar den sanna bilden av Gud (Sanningen uppenbarad genom DHA) Så samlar man skaror! Med sin Guldkalv. (en annan avbild) Mose gav åt dem att dricka guldet pulvriserat från bäcken som flöt från den krossade klippan (KRISTUS) = DHA tar ordet om korset och för in det i hjärtat Det här är alltid Guds väg till välsignelse i våra liv – att han vill krossa alla falska avbilder i våra liv. Och han gör det alltid igenom samma mönster. Jag kan vittna om att det är sant! Det handlar om ELD – VATTEN Jag fick ett prof tilltal – jag skall låta dig gå igenom eld – ditt eget skall dö! (Mitt eget Guld skall krossas) (Men jag får tillbaka det igen igenom de levande strömmarna från Golgata) Du skall lägga märke till en sak hos falska profeter – de försöker alltid att få in dig i en form. Toronto formen Enhets formen Judiska formen – bli som Judarna Gör som ökenfäderna formen Cellgruppsformen – Apostel och Profetformen Det är precis vad Guds ord säger kommer att ske i ändens tid

2Ti 3:1 Men det må du veta, att i de yttersta dagarna svåra tider (kraft uttömmande) ska komma.5 de skola ha ett sken av gudsfruktan, men ska inte vilja veta av dess kraft. 2Ti 3:5 Having2192 a form3446 of godliness,2150 but1161 denying720 the3588 power1411 thereof:846 from such turn away.665, 5128

De skall hålla på med en form Man skulle kunna säga – hälla evangeliet (GUDS ORD) i en form (Guldkalven) Men evangeliet (Guldet) häller man inte i en form – det kommer genom uppenbarelse från den krossande klippan i strömmar in i ditt hjärta. (tvättkaret)(vattnets bad i kraft av ordet) Tvättkaret på heb – som en flod eller som en ström (uppenbarelse från dha)(inget mått på kopparen) Det var efter Guldkalven som Mose bad att få se Herrens härlighet på berget. Vi lärde oss att det var Guldkalven som var täckelset som skymmer den sanna bilden av Gud (Kristus Guds härlighet) Rom 12 lär oss att inte formas efter denna tidsålder utan förvandlas Ta inte evangeliet och häll det i en form !!!

Den Guldkalven som kommer ut måste krossas. NT lär oss att det är SATAN som denna tidsålders Gud som genom sitt ljus förblindar (sätter täckelse) för våra ögon (Nachash – den skinande eller den viskande – Kunsk träd världen 1 Joh) (anomia . annan mat eller på heb – en omformning av Guds ord så det passar min form ) Men vi som inte har någon täckelse (Guldkalv)

2Co 3:17 Och Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet.18 Men vi alla som med avhöljt ansikte återspegla (skådar) Herrens härlighet, vi förvandlas till hans avbilder, i det vi stiga från den ena härligheten till den andra, såsom när den Herre verkar, som själv är ande.

PRECIS SOM MOSE PÅ BERGET!!!!!! Se Anomia (avon på Heb) = Ta Guds ord forma vrida forma efter vårt förstånd (Guldkalv) Vi lärde oss att ordet laglöshet på Hebreiska är AVON – att ta Guds ord vrida forma det så att det passar mig (min form)(det är att göra en guldkalv) Han säger i MT 7 något intressant!

Mat 7:23 Men då skall jag betyga för dem: ’Jag har aldrig känt (GINOSKO) er gå bort ifrån mig, I ogärningsmän.(ANOMIA) (kom ihåg vad det betydde?)

Fritt översatt så står det faktiskt så här enligt den grekiska grundtexten. Den dagen skall han ”betyga” = homo – logeo = lika – ordet bekänna.

Jag har aldrig känt er (GINOSKO) lära känna genom erfarenhet och beröring. Gå bort från mig ni som tar mitt ord och böjer och formar det till er egen form(LAGLÖSHET)(ANOMIA)(HEB AVON) ISTÄLLET FÖR ATT JAG MED MITT ORD HAR FÅTT BERÖRA ER OCH FORMAT ER TILL MIN AVBILD – SÅ HAR NI TAGIT MITT ORD OCH GJORT ER EN GULDKALV. Det allvarliga med detta är att det gäller precis innan Herren kommer tillbaka – De här människorna i MT 7 MÅSTE alltså vara de som talas om i 2 Tess 2 som inte gav kärleken (AGAPEN till sanningen (DEN SANNA GUDSBILDEN) rum i sina hjärtan. (Det måste vara dem för de skall dömas på den dagen och de blir inte frälsta)

2Th 2:6 Och I vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han först när hans tid är inne kan träda fram. 7 Redan är ju laglöshetens (ANOMIA) hemlighet verksam; allenast måste den som ännu håller tillbaka först skaffas ur vägen. 8 Sedan skall ”den Laglöse” (ANOMIAN) träda fram, och honom skall då Herren Jesus döda med sin muns anda och tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse 9 honom som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under 10 och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster, för att bedra dem som gå förlorade, till straff därför att de inte gav kärleken (AGAPE) till sanningen rum, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder också Gud över dem villfarelsens makt, så att de sätta tro till lögnen, (PSEUDO)12 för att de ska bli dömda, alla dessa som inte har satt tro till sanningen, (SANNA AVBILDEN) utan funnit behag i orättfärdigheten.

Låt oss nu vara realistiska – Det måste handla om en annan Jesus! Kärleken till Sanningen = Guds avbild – Jesus Kristus. Ordet lögnen – bestämd form Ordet ”den laglöse” = Anomian = Laglöshet – står också i bestämd form Så att tro lögnen (PSEUDO) är alltså kopplat till A- NOMIAN (GULDKALVEN VI FORMAR I VÅRA TANKAR MED GUDS ORD) Intressant är att vilddjuret skall ha en bild på vår hemsida har jag en mp3 fil under rubriken ljudklipp där du kan ladda hem och lyssna på ett ljudklipp av en predikant mkt sund som allvarligt menar i ett radioprogram från Olivetree ministries att han tror att den bild som han tror att vi kommer att tvingas tillbe är den Eukaristiske Jesus i den Katolska nattvarden.

Det kan vara därför som marken nu förbereds för att vi skall gå på lögnen om att Jesu verkliga närvaro finns i brödet och vinet. Katolska kyrkan har mördat massor av människor för att de inte trodde detta – Herren varnade mig i början av min frälsning – det kommer en ny inkvisition. Och 2 ggr har Herren visat i drömmar om att det som nu sker har med den Romersk Katolska läran att göra, och nu är vi där – Jag trodde väl aldrig att vi skulle få se det som vi nu ser en Pingstkonferens i Göteborg med Halldorf och Ekman och Katolska predikanter.