De två skördarna Del 3

Undervisning: Elvor Ohlin
De två skördarna Del 1Del 2
TrueReformation

Här följer Bibelns svar på några avgudar/”hjälpmedel” som är populära idag.

Kan ikoner hjälpa dig? Bibelns svar: Nej

5 Mos 4:15  Eftersom ni inte såg någon gestalt den dag då HERREN talade till er på Horeb ur elden, må ni noga ta er i akt, 16  så att ni inte försyndar er genom att ni gör åt er något beläte, något slags avgudabild, en bild av man eller kvinna 17  eller en bild av något djur på jorden eller av någon bevingad fågel som flyger under himlen 18  eller av något kräldjur på marken eller av någon fisk i vattnet under jorden.

Även om det andra budordet ibland har ”fallit bort” i de 10 budorden, är det viktigt att det inte glöms bort.

Hab 2:18  Vad nytta gör en avgud som en människa har skurit till, eller en gjuten avgud som är en falsk lärare? Ty den som gör den förtröstar på sitt eget verk. Han gör avgudar som inte kan tala. 19  Ve den som säger till träbiten: ”Vakna!” och till en stum sten: ”Stå upp!” Kan den undervisa? Visst är den överdragen med guld och silver, men det finns ingen ande i den.

Rom 1:21  Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. 22  De påstod att de var visa (världens visdom), men de blev dårar. 23  De bytte ut den odödlige Gudens härlighet (människobud istället för Guds ord och liv) mot bilder av dödliga människor (ikoner av helgon, Mariastatyer), av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur (zodiaken: horoskop). 24  Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. 25  De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen.

Kan de avlidna (helgon, ”Maria” himlens drottning) hjälpa dig? Bibelns svar: Nej

5 Mos 18:10  Hos dig får inte någon finnas som låter sin son eller dotter gå genom eld eller befattar sig med spådom, teckentydning, svartkonst eller häxeri, 11  ingen som utövar besvärjelsekonster, ingen andebesvärjare, ingen som bedriver trolldom och ingen som söker råd hos de döda. 12  Ty avskyvärd för HERREN är var och en som gör sådant, och för sådana vedervärdigheters skull fördriver HERREN, din Gud, dem för dig.

Sådan tillbedjan är Baalsdyrkan och har sitt ursprung i Babylon. Därifrån kommer också Moder-Son-kulten.

Sef 1:4 Jag skall uträcka min hand mot Juda och mot Jerusalems alla invånare och utrota från denna plats Baals sista kvarleva, avgudaprofeternas namn jämte prästerna; 5 dem som på taken tillbedja himmelens härskara, och dem som tillbedja HERREN och svärja vid honom och svärja vid Malkam; 6 dem som hava vikit bort ifrån HERREN, och dem som aldrig hava sökt HERREN eller frågat efter honom.

Jer 7:18  Barnen samlar ihop ved, fäderna gör upp eld och kvinnorna knådar deg för att baka offerkakor åt himlens drottning. För att kränka mig utgjuter de drickoffer åt andra gudar. 19  Men är det mig de kränker med detta? säger HERREN. Är det inte snarare sig själva, så att de kommer på skam

Kan österländska bönetekniker, mantra, eller andra metoder hjälpa dig? Bibelns svar: Nej

5 Mos 12:29  När HERREN, din Gud, har utrotat de hednafolk som du nu kommer till för att fördriva, och du har drivit bort dem och bor i deras land, 30  se då till att du inte lockas till att följa deras seder, sedan de blivit röjda ur vägen för dig. Fråga inte efter deras gudar, så att du säger: ”Hur dyrkade dessa folk sina gudar? Jag vill göra på samma sätt.” 31  Så skall inte du göra när du tillber HERREN, din Gud, ty allt som är avskyvärt för HERREN och som han hatar, det har de gjort till sina gudars ära. Ja, till och med sina söner och döttrar bränner de upp i eld åt sina gudar.

Jes 2:6 Du har förskjutit ditt folk, Jakobs hus, därför att de är fulla av Österlandets tänkande, de är spåmän som filisteerna. De ingår förbund med främmande folk.

Matt 6:7  Och när ni ber skall ni inte rabbla långa böner [battologeo G945] som hedningarna. De menar att de skall bli bönhörda för sina många ords skull.

Battologeo betyder även gagnlösa upprepningar – jmf mantra.

Joh 4:23  Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha.

Bakom hednisk tillbedjan döljer sig onda andar som gärna tar emot tillbedjan

5 Mos 32:16  De retade honom genom främmande gudar, med vidrigheter väckte de hans vrede. 17  De offrade åt onda andar, som inte är Gud, åt gudar som de inte kände, nya gudar som nyss kommit till och som era fäder ej fruktade. 18  Du övergav Klippan som födde dig. Du glömde Gud som gav dig livet.

1Kor 10:20  Nej, vad hedningarna offrar, det offrar de åt onda andar och inte åt Gud, och jag vill inte att ni skall ha någon gemenskap med de onda andarna.

Endast Gud skall tillbedjas – på Guds sätt

Matt 4:10  Då sade Jesus till honom: ”Gå bort, Satan! Ty det står skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du tjäna.

Kan visualisering, ”visionerande” och positivt tänkande hjälpa dig? Bibelns svar: Nej

Ps 81:13 Då lät jag dem gå i sina hjärtans hårdhet [sheriyruth H8307], de fick vandra efter sina egna planer.

Sheriyruth är ett hebreiskt ord som används för att beskriva hjärtats hårdhet när man följer egna inbillningar och föreställningar och sina egna planer. Dessa är våra egna drömmar och fantasier, eller tron på att yttre påverkan och din egen tankekraft och förmåga kan förändra och förbättra dig själv. Du behöver då inte Guds hjälp. Här ingår alla mänskliga visioner och självfrälsning.

Endast Gud kan förändra och upprätta människan
”Låt dig förvandlas” betyder att bara den helige Ande kan förändra tankar och sinne, hos den som är troende, i kraft av Guds nåd.

Ps 139:23  Utrannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta, pröva mig och känn mina tankar. 24  Se till om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen.
Rom 12:2  Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. 3  Ty i kraft av den nåd som jag har fått säger jag till var och en bland er: ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha utan tänk förståndigt, efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en.

Falsk andlighet handlar alltid om pengar!

1Tim 6:10  Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande.
Matt 6:24  Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.

Framgångsteologer säger att rikedom och pengar är ett bevis på ”Guds välsignelse”. Läs och hör istället vad Jesus säger.

Luk 12:15  Sedan sade han till dem: ”Se till att ni aktar er för allt slags girighet, ty en människas liv består inte i att hon har överflöd på ägodelar.”

Guds omsorg – gäller även ändens tid!

Hebr 13:5  Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt: Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig. 6  Därför kan vi frimodigt säga: Herren är min hjälpare, jag skall inte frukta. Vad kan en människa göra mig?

Matt 6:31  Gör er därför inte bekymmer och fråga inte: Vad skall vi äta? eller: Vad skall vi dricka? eller: Vad skall vi klä oss med? 32  Efter allt detta söker hedningarna, men er himmelske Fader vet att ni behöver allt detta. 33  Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Den sanna enheten
Ekumeniken (organiserad uppifrån) mellan olika samfund idag, vill föra alla in under påven och katolska kyrkan, som verkar för Interfaith och en världsreligion med alla religioner. Ekumeniken har öppnat för avgudadyrkan, mysticism och nyandlighet i sammanhang som man inte kunde drömma om vara möjligt, för bara några år sedan.
Liksom Egypten symboliserar världens visdom (Jes 30) med företagstänkande och andra obibliska maktstrukturer, kan man nog säga att Assyrien här symboliserar den falska andligheten som kommer att kulminera i en världsreligion. De båda styrs av samma antikristliga ande. Än finns tid till omvändelse och Gud talar till alla som kompromissar!

Jes 31:6  Vänd om till honom som ni så djupt har avfallit ifrån, ni Israels barn. 7  Ty på den dagen skall var och en kasta bort sina avgudar av silver och sina avgudar av guld, som era händer har gjort åt er till synd. 8  Assur skall falla, men inte genom en mans svärd. Ett svärd som inte är en människas skall förtära honom. Han skall fly för svärd, och hans unga män skall bli slavar. 9  Hans klippa skall förgås av skräck, och hans furstar skall förfärade fly för baneret. Så säger HERREN, han som har sin eld på Sion och sin ugn i Jerusalem.

Är inte detta exempel att gå i ok med Beliar som vi finner i Kyrkornas världsråd och SKR?!

Från SKR:s hemsida 17 september 2010:
Bön inför valet från Göteborgs Interreligiösa Råd >>
Göteborgs Interreligiösa Råd fick en förfrågan från valchefen i Göteborgs stad om en bön, som skulle kunna bedjas i kyrkor, moskéer, synagogor och tempel. Rådet formade en bön som man sände vidare, bland annat till SKR. Kanske kan ni använda bönen också i ert lokala sammanhang.

Från SKR:s hemsida:
Kan vi be tillsammans? – ett ekumeniskt studiematerial om bön i mångreligiös kontext”
Kan judar, kristna och muslimer be tillsammans? Är det möjligt rent teologiskt? Och hur ber man i så fall? ”Kan vi be tillsammans? – ett ekumeniskt studiematerial om bön i mångreligiös kontext” är ett underlag för både reflektion och handling i konkreta situationer.

Från SKR:s hemsida:
Ur Charta Oecumenica
Vi förbinder oss…
”… Eftersom vi med detta credo bekänner ´en enda, helig, katolsk och apostolisk kyrka´ är det vår oeftergivliga ekumeniska uppgift att låta denna enhet, som alltid är Guds gåva, bli synlig.
Vi förbinder oss
– att följa Efesierbrevets apostoliska uppmaning och ihärdigt anstränga oss att nå en gemensam förståelse av Kristi frälsningsbudskap i evangeliet,
– att i den heliga Andens kraft verka för Jesu Kristi kyrkas synliga enhet i en enda tro, som tar sig uttryck i att vi ömsesidigt erkänner varandras dop och lever i eukaristisk gemenskap och även i gemensamt vittnesbörd och gemensam tjänst.”

Den interreligiösa bönen går att läsa på hemsidan. Man bortförklarar ofta att ordet katolsk betyder ”allmännelig”. Men alla ser väl vid det här laget att målet för KVR och SKR är att ena alla under påven och RKK. Man menar ”katolsk”, precis som det står.

Eukaristin är den katolska nattvarden där man påstår att brödet och vinet bokstavligt förvandlas till Jesu kropp och blod. Man påstår att Jesus offras oblodigt vid varje mässa, varje nattvard. Det är hädelse.

Heb 9:28  så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder, och han skall en andra gång träda fram, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom.

Joh 19:30  När Jesus hade fått det sura vinet, sade han: ”Det är fullbordat.” Och han böjde ner huvudet och gav upp andan.

Grammatiskt betyder orden att det har blivit och är för alltid fullbordat.
Inget får eller kan läggas till. Jesu försoningsverk på Golgata är fullbordat där och då.

Sann enhet bygger på sanningen (Jesus och budskapet om honom, Guds ord) och den ska vi älska, ge rum i våra hjärtan och stå upp för. Den helige Ande kallas även sanningens Ande. Jesus samlar själv sina får som tillhör honom! De ska vara med och bärga den sista skörden. I slutändan kommer det bara att finnas två skördar – en med ogräs och en med vete. Låt oss se till att vi samlar med Jesus och ingen annan.

Jer 23:3  Jag skall själv samla dem som finns kvar av mina får ur alla de länder dit jag har drivit bort dem och jag skall föra dem tillbaka till deras betesmarker. Där skall de bli fruktsamma och föröka sig.

Det är både ett löfte till judarna att Gud församlar dem till Israel och ett löfte till den sista tidens troende, att Jesus församlar dem i en sann Andens enhet. Det är samma löfte som vi läste tidigare i Jes 57:13 och Ob v 17. Ingen människa kommer att kunna ta äran och säga att det var ”vårt koncept som gjorde det” eller ”det var våra stora förmågor och strukturer/byggen som gjorde det”. Allt sådant kommer att ”brinna som strå”. Men jag tror på en äkta väckelse med fruktbärande och tillväxt. Jag vet att den kommer genom nöd och bön, och är Guds verk helt och hållet. Bara då blir det ett hållbart tempelbygge för evigheten.

Elvor Ohlin