Ordet 1497 Eidolon kommer av Eidos vilket betyder- Det som blir synligt, En avbild, Ett mönster, En skugga, En form, Någonting som liknar något.

Du finner ordet 70 ggr i Septuagintan:

Gen. 31:19, 34f; Exod. 20:4; Lev. 19:4; 26:30; Num. 25:2; 33:52; Deut. 5:8; 29:17; 32:21; 1 Sam. 31:9; 1 Ki. 11:2, 7f, 33; 2 Ki. 17:12; 21:11, 21; 23:24; 1 Chr. 10:9; 16:26; 2 Chr. 11:15; 14:5; 15:16; 17:3; 23:17; 24:18; 28:2; 33:22; 34:7; 35:19; Esther 4:17; Ps. 97:7; 115:4; 135:15; Isa. 1:29; 10:11; 27:9; 30:22; 37:19; 41:28; 48:5; 57:5; Jer. 9:14; 14:22; 16:19; Ezek. 6:4, 6, 13; 8:10; 16:16; 18:12; 23:39; 36:17, 25; 37:23; 44:12; Dan. 3:12, 18; 5:4, 23; 6:27; Hos. 4:17; 8:4; 13:2; 14:8; Mic. 1:7; Hab. 2:18; Zech. 13:2

Homer kommentarer: Eidolons är skuggor och bilder i dödsriket. (förklarar demonerna bakom) Det kan även betyda någonting som reflekteras och skådas i en spegel eller vattenyta. Eller en idé eller tanke som först formas i vårt sinne för att sedan sättas i handling. Det är alltid en bild på någonting som är en återspegling av en gud.

Lägg märke till att även den sanne bilden av Gud reflekteras i en spegel säger Paulus i 2 Kor 4 med tydlig hänsyftning till ordet Eidolon. Han menar då att det vi ser i spegeln är det vi predikar.

Om vi är blinda och har en täckelse för hjärtats ögon så kommer vi att se oss själva i spegeln Guds ord och inte reflektionen av Jesus Kristus och resultatet blir: Du predikar dig själv! (Humanism)

2 Kor 3:16 Men närhelst någon omvänder sig till Herren, tas slöjan bort. 17 Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. 18 Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.

2 Kor 4:4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull.

Guds ord kommer då att användas till att forma en bild i ditt sinne (form) som både du och den här världen vill ha och se. Vi formar alltså avguden i vårt sinne och den kommer att bli synlig ur våra liv. (1 Joh 4)(Rom 12:1-2)

Guldkalven (Baal – Nimrod) i öknen (2 Mos 32) var en bild på ett tankekoncept som nu skall ersätta Herrens ledning. Detta tankekoncept skulle nu upphöjas och skulle även leda dem. Ställ dig frågan här vart eldstoden och molnet var under den här tiden när man gjorde kalven? De var blinda och såg inte Herren!

2 Mos 20:3 Du skall inte ha andra gudar vid sidan (före mitt ansikte) av mig. 4 Du skall inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. 5 Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag, HERREN, din Gud, är en nitälskande Gud, som låter straffet för fädernas missgärning (Heb Avon = Förvrida skriften) drabba barnen, ja, tredje och fjärde släktledet, när man hatar mig, 6 men som visar nåd mot tusen släktled, när man älskar (Agape) mig och håller mina bud. 7 Du skall inte missbruka HERRENS, din Guds, namn, ty HERREN skall inte låta den bli ostraffad (Heb: Göra honom ren) som missbrukar hans namn.

Ser du hur vers 4 stämmer överens med Homer kommentar? Se hur Guldkalven stämmer med laglösheten (Avon)

 • Guldkalven hade man format i en människas tankar (sinne på heb = Form)
 • Guldkalven var format och gjutet av guld (Guds ord)
 • Guds ord användes för att tillverka en gud som man kunde se och förstå.
 • Guldkalven var alltså någonting som skulle gå före hans ansikte (2 Mos 20:3)
 • Det innebär ett uppror mot Anden som skulle leda dem. (Ljuset)(Nåden)
 • De som underordnar sig (Agape) får nåd (Rening och kraft) (Förblir i ljuset) (Vers 6)
 • De som följer Guldkalven missbrukar Herrens namn (v 7) = Laglöshet (Mt kap 7)
 • De som följer Guldkalven lämnar alltså molnet (Ljuset) och är de som vandrar i mörkret.
 • Men de som förblir under molnet (Ljuset) renas alltså (V7) (1 Johannes 1:5-10) (Kap 2:1-6)
 • 1 Kor 10 är en bild på detta vad avgudar är.

Vers 7 här är ju otroligt tydlig i ljuset av Paulus undervisning i 2 kor Kap 3 + 4

Exo 20:7 Thou shalt not take the name of the LORD thy God in vain; for the LORD will not hold him guiltless that taketh his name in vain.

7 (Heb) Du skall inte missbruka HERRENS, din Guds, namn, ty HERREN skall inte låta den bli ostraffad (Heb: Göra honom ren – skuldfri) som missbrukar hans namn. (Lyfter upp) och använder sig av hans namn (Jesus) under täckelse (Svek)

 • Gud tar emot oss (Öppnar) om vi drar ut och renar oss från avgudarna Se Pantokrator EL SHADDAY >>
 • Avgudadyrkare är var och en som stöder sig på något annat än Herren själv och hans ledning.

Heb 11:20 Genom tron gav jämväl Isak sin välsignelse åt Jakob och Esau för kommande tider. 21 Genom tron välsignade den döende Jakob Josefs båda söner och tillbad, lutad mot ändan av sin stav.

 • Staven står för Guds eget ord och hans löften och hans kraft och hans namn (Jesus Kristus)
 • Mose lyfte upp staven (Hans namn) och slog på klippan 2 ggr (Domen kom) (2 Mos 20:7)(Täckelse)
 • Jannes och Jambres stavar – (2 Tim 3:8-9)
 • Det var bara staven kvar att luta sig på för Jakob. (Heb 11:20-21)
 • Egypten kallar Gud för rörstaven (Jes 36:6)
 • Vilken underbar bild: Det är att tillbe Gud i Ande och Sanning. (Joh 4)

Spiro Zodhiathes Word Study

G1497 εἴδωλον eídōlon; gen. eidṓlou, neut. noun from eídos (G1491), a form, appearance. An image or representation whether corporeal or imaginary or some other thing. In Class. Gr., used for a statue of man or even for a concept of the mind, an imaginary deity. In the NT, it stands for an idol or image set up to be worshiped as a god, whether or not intended as a representative of the true God (Act_7:41) or of a false one (Act_15:20; 1Co_12:2; Rev_9:20; Sept.: 2Ch_33:22; Isa_30:22). Also stands for a false god, usually worshiped as an image (Rom_2:22; 2Co_6:16; 1Th_1:9; 1Jn_5:21). Paul in 1Co_8:4, 1Co_8:7; 1Co_10:19 (Sept.: Num_25:2; 2Ki_17:12; 2Ki_21:11, 2Ki_21:21) says that although an idol is nothing in the world, it does represent something which is not the true God. Idols may be material, the works of men’s hands such as statues of gold, or creations of God Himself such as the sun and moon. However, they have none of the excellency which would merit divine worship or that servile worshipers are pleased to attribute to them (cf. Isa_41:24; Hab_2:18-19). Deriv.: eidōleíon (G1493), idol temple; eidōlóthuton (G1494), that which is sacrificed to idols; eidōlolatreía (G1495), idolatry; eidōlolátrēs (G1496), an idolater; kateídōlos (G2712), utterly idolatrous, given to idolatry. Syn.: eikṓn (G1504), statue, icon, resemblance, image, representation. Ant.: Theós (G2316), God; theótēs (G2320), Godhead.