Spiro Zodhiates Word – Study beskriver ordet 4653 som syndens konsekvens. I Ordet ligger förståss både nederlag negativa känslor och sorg. I ordet ligger meningen av en djup inre otillfredställelse. Och även en känsla av fördömelse. (Rom 8:1 – beskriver samma sak i ordet fördömelse = domens konsekvens)

Nu talar vi om andligt mörker så vi talar om Gud (Domaren) >> Och konsekvensen av att inte tro och lyda honom blir att ett mörker kommer över våra hjärtan.

Joh 8:12 Jesus talade åter till dem och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret (4653 Skotia) utan ha livets ljus.

Ljuset är då givetvis precis om mot detta mörker: Seger och glädje och en djup salighet och frid! Men även en upplevelse av frihet vänskap och rättfärdighet. (Rom 14:17)

Den som följer honom är givetvis samma sak som att vandra och följa Anden. Och den som vandrar i Anden han vandrar i Agapekärleken. Han uppfyller kristi lag >>

Att följa och att lyda är att ”Vara aktiv” och det är motsatsen till att vara ”Passiv” Satans 1:a steg i att bedra oss ligger därför i att göra oss ”Passiva

Om du läser bibelkommentaren till Rom 1:21-23 >> (1) Så skall du se att det börjar med passivitet för att sedan (2) fortsätta med att mörkret sänker sig över deras hjärtan (3) Människan blir överlämnad åt sina egna tankar och formar egna bilder (Avgudar)

När du har studerat detta sä kan du fortsätta med detta som gäller 1:a budet >> Det är i 3:e steget människan skapar sig en ”Annan Jesus” genom ett ”Annat evangelium” hon tar Jesu plats i församlingen.

Det du fått av tankar och kunskap från Gud i ditt hjärta är det viktigaste du har har. Och om vi inte aktivt arbetar och vaktar det vi fått bryter ormen ner din mur och tar det. Se Fil 4

Fil 4:6 Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. 7 Då skall Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

Bevara hjärtat och tankar från vad? Från Mörkret 4653 Skotia.

Ef 6 Beskriver att Satan råder i mörkret och vi vet att mörkret sänker sig ner över våra hjärtan genom passivitet(Se Rom 1:21-23)

Vi skall stå emot detta Mörkret genom Aktivitet

EF 6:13 Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. 14 Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar 15 och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. 16 Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. 17 Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord. 18 Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga.

Här är lite mer ställen där 4653 Skotos används i NT

Joh 1:4 I honom var liv, och livet var människornas ljus. 5 Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.

Joh 12:46 Jag är ljuset som har kommit till världen, för att ingen som tror (Eis) mig skall bli kvar imörkret.

Här beskrivs att ljuset som är ett överbevisande ljus skall leda mig (Eis) in i Kristus. Och lämna mörkret utanför. Och Rom 8:1 Säger att den som är där i Kristus är befriad från domens konsekvens.

1Joh 1:3 Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni skall ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans Son Jesus Kristus. 4 Och detta skriver vi för att vår glädje skall vara fullkomlig. 5 Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker (4653 Skotia) finns i honom. 6 Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar imörkret så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. 7 Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.

1Joh 2:8 Ändå är det ett nytt bud jag skriver till er. Detta är sant i honom och i er, eftersom mörkret (4653 Skotia) viker och det sanna ljuset redan lyser. 9 Den som säger sig vara i ljuset och hatar sin broder är ännu kvar i mörkret. (4653 Skotia) 10 Den som älskar (Agape) sin broder förblir i ljuset och i honom finns inget som leder till fall. 11 Men den som hatar sin broder är i mörkret (4653 Skotia) och vandrar i mörkret (4653 Skotia) Han vet inte (Eido) vart han går (Hupago = Leder sig själv) ty mörkret (4653 Skotia) har förblindat hans ögon.

Kom ihåg vad Agape var? 1 Underordna sig Herrens lära och bud 2 Ödmjuka mig och tjäna min nästa med mina gåvor.>> Vad gör syndens konsekvens (mörkret?) Jo den förblindar ögonen!

Att hata sin broder är att inte göra de 2 stegen i Agape så enkelt är det. Vad sa vi att passivitet gjorde? Rom 1:21-23>> Mörkret sänker sig ner över hjärtat så att man blir utlämnad åt sina egna tankar. (Företagstankar)

Att vara olydig och otroende är samma ord på grekiska handlar alltså om att inte ha en Agapekärlek. Man kan mycket väl tala om evangelisation och om allting som hör hemma i kyrkan. Man kan upphöja sig till ledare och till och med pastor idag utan att ha Agape.

Gal 5:4 Ni har kommit bort ifrån Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. 5 Vi däremot väntar i Anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp. 6 Ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. (Agape)

2Ko 4:4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes (Olydigas) sinnen (Mörkret) så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet han som är Guds avbild.

Här kommer passiviteten igen Otroende = 571 – A – PISTOS sammansatt av 2 ord A = EJ och PISTOS (Aktivitet) LYDER så TRO är alltid en aktiv handling.

Den som inte har en tro som är verksam i kärlek (Agape) är alltså redan förblindad av denna tidsålders Gud. (Världen)Han ser inte den avbild han skall tillbe nämligen Guds avbild (Jesus Kristus)

Han blir utlämnad åt sin egen visdom och världen som alltid är (en form) som gjuter avbilder av vad som finns på jorden i människors tankar (Visioner)

Rom 12:1 Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst. 2 Och anpassa (Formas – Gjutform) er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. 3 Ty i kraft av den nåd som jag har fått säger jag till var och en bland er: ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha utan tänk förståndigt, efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en.

Den som inte ser den sanna avbilden och förvandlas i sitt tankeliv han blir blind och kommer att kopiera saker i sitt tankeliv som finns i denna världen.

Eftersom evangeliet om Jesus Kristus är lagens uppfyllelse så låt oss igen titta på hur lätt vi idag kan bli avgudadyrkare och gjuta avgudar i vårt eget sinne.

2 Mos 20:2 Jag är HERREN, din Gud (430 Elohim) som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. 3 Du skall inte ha andra gudar (430 Elohim) vid sidan av mig. Heb: Före eller över ansiktet

Guldkalven var en annan gud (avbild) de skapade som skulle gå före dem. Den symboliserar en annan Jesus ett annat evangelium och det är en avgud (anti – krist) = Istället för Jesus.

2 Mos 20:4 Du skall inte göra dig (Heb: Forma eller Gjuta) någon bildstod eller någon avbild (Kopia) av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. 5 Du skall inte tillbe dem (Böja dig eller Sjunka ner) eller tjäna (Heb: Slaveri) dem. (Kopian) Ty jag, HERREN din Gud, är en nitälskande Gud, som låter straffet för fädernas missgärning (5771 Avon – Laglöshet) drabba barnen, ja, tredje och fjärde släktledet när man hatar mig, 6 men som visar nåd mot tusen släktled när man älskar mig och håller mina bud.

2 Mos 20:4 Thou shalt not make unto thee any graven image (gjuten eller formad bild) or any likeness of any thing that is in heaven above (Av Gud) or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth 5 Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them: for I the LORD thy God am a jealous God, visiting the iniquity (5771 Avon = Laglöshet) of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me; 6 And shewing mercy unto thousands of them that love me, and keep my commandments. (Kj)

Herren har varnat för att församlingarna gör precis på samma sätt passiviteten gör att mörkret sänker sig ner och man blir överlämnad åt sina egna tankar. Resultatet blir en annan Jesus ett annat evangelium som man formar precis som man tycker själv.