Anomia

Matt 24:12  Och eftersom laglösheten [anomia] tilltar, kommer kärleken (agape) att svalna (kallna) hos de flesta. 13  Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst.

Anomia [Strong G458] översätts laglöshet, överträdelse eller orättfärdighet. Ordet är sammansatt av a + nomos. Nomos [G3551] är ordet för lag, regler och föreskrift. Det betyder laglig mat/bete för djur (får). A är negativ artikel. Anomia är alltså olaglig, förbjuden mat och leder till förakt för Guds ord och Guds vilja. Det är det starkaste ordet för synd.

Den egentliga innebörden kan spåras tillbaka till Edens lustgård. Eva och Adam åt av förbjuden frukt (mat). Satan, ormen, serverade förbjuden och olaglig mat. Maten var ett budskap, en lära, i detta fall en lögn. Lögnen var att kunna bli som Gud och att vara sin egen gud/gudar.

Falska läror sätter ”jaget” i centrum istället för Kristus (antikrist = istället för/emot Kristus) och lockar alltid till att bli något mer än det Gud har sagt, oftast en högre position. Det är att bli något av sig själv, utan Gud. Det är också att göra saker och få saker på sitt eget sätt i strid mot Guds vilja.

Laglöshet började med en tanke som fick fäste i hjärtat och ledde till att man gick utanför Guds bud och överträdde Guds ord. Människan (genom Adam och Eva) förlorade Guds närvaro och härlighet. (Rom 3:23)

Jesus är livets träd – laglig, livgivande mat
Guds vilja var att Adam och Eva skulle äta av Livets träd och så växa i kunskap om Gud. De förvisades från Eden efter sin olydnad. Det man äter blir man ett med. Nu krävdes ett rent och felfritt offer för att få förlåtelse och få rätten att äta av Livets träd som ger evigt liv.

Upp 22:13  Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden. 14  Saliga är de som tvättar sina kläder (frälsning i Jesus Kristus). De skall få rätt till livets träd och få komma in i staden genom dess portar.

Jesus är livets bröd
Joh 6:35  Jesus svarade: ”Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta.
Joh 6:50  Men det bröd som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av det inte skall dö. 51  Jag är det bröd som ger liv, det bröd som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Och brödet jag ger är mitt kött, för att världen skall leva.” 52  Judarna började då tvista med varandra och säga: ”Hur kan han ge oss sitt kött att äta?” 53  Jesus svarade: ”Amen, amen säger jag er: Om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod, har ni inte liv i er. 54  Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen. 55  Ty mitt kött är verklig mat och mitt blod är verklig dryck. 56  Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom.

När människor tog anstöt av Jesu ord sa han: Joh 6:63  Det är Anden som ger liv, köttet är inte till någon nytta. De ord som jag har talat till er är Ande och liv.

(Jesus talar inte om nattvarden i v 53-56). Jesus talar om dem som lyssnar till hans ord och tar emot det så att det blir en verklighet i deras liv, till evigt liv. Att äta är att ta in en lära, ett budskap. Jesu ord är nomos – ”laglig och rätt mat (för får)”.

Joh 10:9  Jag är dörren. Den som går in genom mig skall bli frälst, och han skall gå in och gå ut och finna bete.

Friköpta från laglöshet – anomia
Tit 2:14  Han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från all laglöshet [anomia] och rena åt sig ett egendomsfolk, som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar (gärningar gjorda i den helige Ande).

Alla är syndare och bryter mot Guds bud och är skyldiga till laglöshet/överträdelse. Jesus har friköpt oss genom att han bar alla våra synder på korset. Den helige Ande ger oss kraft att lyda Gud och utföra de gärningar som han har berett för oss. Nu vill vi leva innanför Guds ords gränser (det som är gott).

Hes 36:26 Jag skall ge er ett nytt hjärta (med ny kvalité) och låta en ny ande (Guds Ande i din ande) komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött (mjukt och känsligt för Guds Ande). 27 Jag skall låta min Ande komma in i er (ny drivkraft, nytt bränsle) och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem.

Att umgås med Jesus är att hålla måltid med honom (Upp 3:20). Vi behöver äta allt Guds ord och förstå att summan av Guds ord är sanning. Guds ord är ”laglig” och näringsrik mat som ger oss kraft.

Laglöshetens människa
2 Tess 2:3-4 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och ”Laglöshetens människa”, fördärvets människa, öppet träda fram, motståndaren, som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

Antikrist kallas för laglöshetens människa. Han kommer att dra samman alla laglösa (obibliska) själiska, ”jagets” läror från alla religioner och sammanhang. Därför kallar Jesus oss idag att lägga ned våra liv och leva i överlåtelse till honom, för Jesus har makt att bevara oss. Överlåtelse i lydnad till Herren är att gå korset väg.

Satan försöker förvränga Guds ord, misstänkliggöra Gud och få människan att tro att olydnad mot Gud inte alls är farligt. ”Ni kommer inte alls att dö…” Satan ville få Eva och Adam att tro att hans mat (lära) är laglig och den skulle ge dem ett högre medvetande och de skulle bli gudar, ”bli som Gud”. David bad profetiskt om dem som äter den förbjudna maten (läran).

Ps 69:23 Må deras bord framför dem (deras läror) bli till en snara och till ett giller (deras ondska drabbar dem själva) bäst de gå där säkra (jagets högmod) må deras ögon förmörkas (förlorar urskiljning) så att de inte ser, gör deras länder vacklande alltid (svaga och kraftlösa).

Laglöshet är att äta förbjuden mat – obibliska läror
Laglöshet kan innebära att:
…man har redan bestämt sig vad man själv vill och söker bibelord som stöd
…använda Guds namn för egna syften och planer, förvränga/vrida Guds ord
…välja själv hur man når framgång och lycka utan att lyda Gud

Matt 7:22  Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23  Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa [anomia]!

Jesus varnar för att många falska profeter ska förvilla i ändens tid. De använder Jesu namn för att profetera och göra tecken och under men de känner inte Jesus och de gör inte Guds vilja, trots att de verkar framgångsrika. Tyngden ligger på ”vi” har gjort. De var aldrig beroende av Jesus eller intresserade av att lära känna honom och lyda honom. De ville använda Jesu namn för sina egna syften och sin egen framgång, som en marknadsvara, men inte låta Jesus vara Herre i deras liv.

Allt som görs i strid med Guds vilja är laglöshet, till och med att bli ledare eller starta församling om det inte är på Guds tilltal och ledning. Det händer då och då att församlingar startas, växer snabbt men försvinner lika fort. Initiativet gjordes troligen av andra motiv än lydnad till Gud. Kanske för att själv vara i centrum och försöka bli känd.

Församlingsstrukturer där ”alla kan bli ledare” är laglösa strukturer som bygger på människans strävan efter att få en position och locka människor att bli vad de själva vill. Så verkar antikrists ande för att vänja människor att söka sitt eget istället för Gud.

Antikrists budskap (mat) erbjuder jaget upphöjelse för att locka till avfall. Paulus varnar för att ha del i onda andars bord 1 Kor 10:21. Det man förlitar sig på istället för på Gud är en avgud som man offrar till. Att ta in obibliska läror eller system i församlingen är som att äta avgudaofferskött, förbjuden mat.

2Kor 6:14  Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet [anomia] att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker?

Läs profetiskt tilltal om detta >>

Vi har inte rätt att bli något annat än det Gud har kallat oss till och har bestämt oss för, i den tid och på det sätt som är hans vilja. Församlingens uppgift är att söka den helige Andes ledning i allt. Guds väg är korsets väg. Då förs vi in i lydnad för Guds vilja och hans välsignelse så att Guds löften kan uppfyllas i och genom oss. Det är stort och underbart när vi får vara med om att det till synes omöjliga som Gud hade lovat, blir en verklighet!

Matt 7:18  Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt.
19  Ett träd som inte bär god frukt blir nedhugget och kastat i elden. 20  Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt.

Ond frukt kommer av det egna jagets vilja som vill vara sin egen gud. Den har aldrig böjt sig för Guds vilja och förlitar sig på allt möjligt i denna världen och är fientlig mot Gud. Den laglöse bjuder på denna världens mat (lära, tänkesätt och planer).

God frukt kommer ur överlåtelse och lydnad till Jesus och hans liv hos den som söker Guds vilja och då blir Jesus Kristus förhärligad. Ibland är vi osäkra på vad som är Guds vilja men han ser till hjärtat om vi vill lyda och då har han lovat ”att leda oss där vi går bedjande fram” (Jes 31:9).

Jesus gjorde i allt Faderns vilja och hatade allt utanför eller i strid med den. Satan erbjöd Jesus laglöshet (anomia – förbjuden mat) när Jesus prövades i öknen (Luk 4).

Hebr 1:9  Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet [anomia]. Därför, Gud (tilltal till Sonen, Jesus!), har din Gud (Fadern) smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder (systrar och bröder, Guds folk).

Likaså ges smörjelsen inte till den som följer sin egen väg, utan till den som följer JESUS (äter hans mat).

/Elvor Ohlin