Detta ord härstammar från 2 ord EN som betyder I och DUO som betyder att SJUNKA IN ELLER NER I.

Ordet får då betydelsen att bara sjunka in i någonting. Jag tycker det ligger en vila i ordet. Det är precis som en hand som glider in i handsken. Gud han har förberett en andlig klädnad åt oss att glida in i som passar oss som handsken för att kunna finna ro och vila.

Därför står det ofta I Kristus i din och min bibel. För i Kristus är den enda platsen där vi kan uppleva seger. I oss själva har vi ingen ro eller vila bara i honom. I oss finns det 2 människor en med en gammal natur men det finns också den nya människan som Gud har väckt genom sin Ande. Det är den människan som kan vinna seger i Kristus Jesus. Den gamla människan skall lämnas ut åt korset hon är en riktig förlorare.

Ef 6:11 Tag på er (1746 Enduo) hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. 12 Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. 13 Tag därför på er (Tag emot) hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. 14 Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er (1746 Enduo) i rättfärdighetens pansar

Det ligger faktiskt mer vila än strid i de här verserna. För det är när vi kommer in i hans vila som vi vinner segern och får nåd av Gud.

Du skall lägga märke att den andliga rustningen är Guds och det är alltid nåden det handlar om. Gud är den som sätter upp gränser och står för domen så om du skall ha rustningen måste vi vara innanför hans gränser. Det är hans ord.

Joh 14:21 Den som har mina bud och håller (Lyssna + underordna sig och Lyda) dem han är den som älskar (Agape) mig; och den som älskar (Agape) mig, han skall bliva älskad av min Fader, och jag skall älska honom och jag skall uppenbara mig för honom.”

Innan du ens tänker på att få någon rustning från Gud så handlar det om ett underordnande och lydnad.

1Tess 5:8 Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda (1746 Enduo) tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm.

Här kan du se att vi skall glida in i (1746 Enduo) Tron Kärleken och Hoppet. Du ser frälsningens hjälm igen precis som i Efesierbrevet 6.

Ordet för hjälm betyder någonting som omsluter huvudet och det handlar om dina tankar.

Men på Hebreiska så sitter dina tankar i ditt hjärta och Jes 61 talar faktiskt om att förbinda ett förkrossat hjärta. Du kan se av ordet förbinda att det handlar om att Jesu Kristi tankar skall regera över dina tankar.

Jes 61:1 Herrens, HERRENS Ande är över mig, ty HERREN har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda (2280 Chabash) dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna,

Förbinda = 2280 Chabash = Binda upp, Sadla, och Regera Styra.

Det finns alltså en gåva ifrån Gud som skall bevara mitt huvud/hjärta ifrån skadliga influenser. Just ordet för frid betyder på grekiska Eirene – To Join – Att sammansluta.

Det finns något från Gud som Paulus säger skall just omsluta tankar och hjärta och det är just Guds frid.

FIL 4:4 Gläd er i Herren alltid. Åter vill jag säga: Glädjen er. 5 Låten ert saktmod bliva kunnigt för alla människor. Herren är nära! 6 Gör er intet bekymmer, utan låten i allting era önskningar bli kunniga inför Gud, genom åkallan och bön med tacksägelse. 7 Så skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara edra hjärtan och edra tankar, i Kristus Jesus.

Alltså om vi vaktar och ser till att vi håller oss innanför Guds gränser så finns där rättfärdighet (det är en nödvändighet för det betyder frikännande från dom) sedan har vi frid och glädje. Vet du vad detta är? Guds Rike.

Det är fullkomliga gåvor in i ditt liv från Gud genom Den Helige Ande

Rom 14:17 Ty Guds rike består icke i mat och dryck, utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande.

Du kan se att Josua i Sak 3 glider in i en klädnad som på något sätt kan stå emot djävulen och där sätts en linnebindel på Josuas huvud. Guds Rike börjar att regera tankelivet hos den som är förkrossad.

Josua måste där kläs av innan han kan kläs på. Rättfärdigheten måste alltifd komma före det andra.

Rom 13:12 Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss lägga bort mörkrets gärningar (egna verk) och klä oss (1746 Enduo) i ljusets vapenrustning.

Här kan du än en gång se att för att kunna slappna av och kunna sjunka in i ljusets vapenrustning så måste vi först frivilligt välja att lägga bort alla egna gärningar.

Gal 3:27 Alla ni som har blivit döpta till (1519 Eis = In I Riktning mot) Kristus har blivit iklädda (1746 Enduo) Kristus. 28 Här är inte jude eller grek slav eller fri man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. 29 Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar arvingar enligt löftet.

Vem tillhör honom? Och är ETT?

Gal 5:24 De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär.

Med andra ord alla som har förkrossade i hjärtat och har lagt av sitt eget kött den fläckade klädnaden blir omslutna precis som Josua i Sak 3.

Kol 3:8 Men nu skall också ni lägga bort allt detta: vrede, häftighet, ondska. Låt inte smädelser och fräckheter komma över era läppar. 9 Ljug inte på varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar 10 och klätt er (1746 Enduo) i den nya människan som förnyas till (1519 EIS) rätt kunskap (1922 EPIGNOSIS ) och blir en avbild av sin Skapare. 11 Här är det inte längre fråga om grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt, slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla. 12 Klä er därför (1746 Enduo) som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod.

Rom 13:14 Nej, ikläd er (1746 Enduo) Herren Jesus Kristus och ha inte en sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv.

Luk 24:49 Och se, jag skall sända er vad min Fader har lovat. Men ni skall stanna här i staden, tills ni har blivit beklädda (1746 Enduo) med kraft (1411 Dunamis) från höjden. 50 Sedan förde han dem ut till Betania (Heb: Fattighuset) och han lyfte sina händer och välsignade dem.

Som vi tidigare har sagt så ligger det vila i ordet 1746 Enduo och återigen ser vi hur förebilden stämmer. Det är när vi slutar att agera och sträva och planera som vi kan och får sjunka in i hans kraft. Till och med i ordet kraft här ligger nästan samma betydelse som i ordet 1746 Enduo. Du skall alltså 1746 Enduo som betyder att sjunka in i och här en kraft 1411 Dunamis från himlen. Ordet för Guds kraft är här Dunamis kommer av en rot Duna som betyder ges en inre kapacitet och ges yttre möjligheter. Det är en underbar bild på förutberedda gärningar.

När du kommer in i hans vila (Heb 3+4) så slutar du med egen aktivitet och Guds egen kraft kommer in i ditt hjärta. Så det Gud lägger ner in i ditt hjärta kommer att passa de dörrar som han öppnar.

Din utrustning och din inre kapacitet kommer alltid att passa din tjänst för honom. Kom ihåg han regerar över ett förkrossat hjärta och inte över dem som drar fram på hästar.

Jes 30:15 Ty så säger Herren HERREN Israels Helige: Om ni vänder om och är stilla skall ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Men ni vill inte. 16 Ni säger: Nej, på hästar tänker vi fly. Därför skall ni också fly. På snabba hästar tänker vi ge oss av.” Därför skall också era förföljare vara snabba. 17 Tusen skall fly för en enda mans hot, och för fem mäns hot skall ni alla fly, till dess det som är kvar av er är som en ensam stång på toppen av ett berg, som ett baner på en kulle. 18 Därför väntar HERREN på att få visa er nåd därför är han upphöjd för att visa er barmhärtighet. Ty HERREN är en domens Gud. Saliga är alla som väntar på honom.

Inget väntande i staden här inte Nej full planering och aktivitet! En sådan människa kan inte sjunka ner i Guds kraft. Vad är det Gud väntar på då? Jo som alltid förkrosselse! Kommer den då? Jo för människans egen kraft slutar förr eller senare i katastrof hur kristen den än gör sig. Hoppas att du skall få en helt ny förståelse av andlig krigföring efter att ha läst detta. Satan jobbar alltså genom att upphöja människotankar och han har lyckats ganska bra med detta idag.

Gud däremot arbetar för att förkrossa hjärtat genom yttre omständigheter för att få oss att frivilligt överge dessa människotankar så att vi kan sjunka in i hans vila och hans förutberedda gärningar.

G1746

ἐνδύω
endúō; fut. endúsō, from en (G1722), in, and dúō (G1416), to sink, go in or under, to put on. To enter, put on.
(I) To put on as a garment, to cause to get into a garment, to clothe, dress; in the pass., to be clothed; in the mid., to clothe oneself. With the acc. of thing, in or with which (Mat_6:25; Mat_22:11; Mat_27:31; Mar_1:6; Mar_6:9; Mar_15:17, Mar_15:20; Luk_12:22; Luk_15:22; Act_12:21; Rev_1:13; Rev_15:6; Rev_19:14; Sept.: Gen_41:42; Exo_29:5, Exo_29:8; Lev_6:10-11). Spoken of armor (Rom_13:12; Eph_6:11, Eph_6:14; 1Th_5:8; Sept. 1Sa_17:5; Jer_46:4).
(II) Metaphorically used of the soul as clothed with the body (2Co_5:3; see Job_10:11); of a person as clothed, i.e., endued, furnished with any power, quality (Luk_24:49; 1Co_15:53-54 referring to incorruptibility and immortality; Col_3:12 referring to the bowels of compassion; Sept.: 2Ch_6:41; Job_29:14; Psa_93:1; Eze_7:27). Of one who puts on or assumes a new character, the new man (Eph_4:24; Col_3:10) We are to ”put on Christ” (a.t.), which means to be filled, endued with Christ’s spirit, be like Him (Rom_13:14; Gal_3:27).
Deriv.: énduma (G1742), anything put on, a garment of any kind; éndusis (G1745), the act of putting on apparel; ependúō (G1902), to put on.
Syn.: amphiénnumi (G294), to put clothes on; endidúskō (G1737), to wear (the suffix -skō suggests the beginning or progress of the action); ependúō (G1902), to put on; himatízō (G2439), to put on raiment; peribállō (G4016), to enwrap oneself with clothing as used in the mid. voice; egkombóomai (G1463), to gird oneself with something; peridéomai (G4019), to bind around oneself.
Ant.: gumnēteúō (G1130), to be naked or scantily clothed; apobállō (G577), to throw off from; apotíthēmi (G659), to put off, lay aside; ekdúomai (G1562), to take off, undress; apekdúomai (G554), to undress.