Kommer från 2 olika ord nämligen Eu (Gott och Bra och Rätt) + Arestos (Passa rätt, Passande, Välbehagliga, Att hålla med någon helt och fullt) Arestos har en rot som betyder: (Att göra någon eller något passande)

Man kan ju inte låta bli att tänka på levande stenar som görs Passande (Formas) för hans Tempel (Församling)

1Pet 2:4 Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. 5 Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. 6 Det står nämligen i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall aldrig komma på skam. 7 För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort, blivit en hörnsten, 8 en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem.

Lägg märke till hur ordet används i Rom 12:1-2 som handlar om hur en församling kommer samman och skall byggas upp. Frågan här är om Gud får forma stenarna och göra dem passande eller om människor tar stenar och försöker passa in dem i församlingen som de vill.

Rom 12:1 Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar (2101 Euarestos) Gud – er andliga gudstjänst. 2 Och anpassa er (Formas lika som) inte efter den här världen (Tidsåldern) utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar (2101 Euarestos) honom.

 • Ordet för sinne på Hebreiska betyder just : Form
 • Förvandlas = En renovering!En förnyelse!
 • Hur vi fövandlas ? Öppnade hjärtats ögon

Kan vi se att det står 2101 Euarestos 2 ggr här? Gjorts passande för tjänst i Guds hus!

Att frambära kroppar som ”gjorts passande”= Levande stenar att bygga med ”gjorts passande” och dessa kroppar eller stenar är de som gör Guds vilja. De som gör Guds vilja är alltså de stenar eller de kroppar som formas och görs passande för tjänst i Guds hus.

 • Vi kan se av 1 Petrus 2 6-7 att det är de som tror på klippan som görs passande för tjänst i Guds hus.
 • Byggnadsarbetarna som inte tror tänker som världen och förkastar sättet som Gud valt att ”göra oss passande”

Vi kan inte bygga upp någonting utan vi kan bara låta oss ”formas” genom att få våra hjärtan upplysta och ”göras passande” det är vår Andliga gudstjänst och det är församlingsbygge. Gud har valt det här sättet att göra oss passande på nämligen korsets väg.

 • Därför måste det i varje möte församlingen gör uppenbaras ett kors.
 • Och det måste också ske ett frambärande av kroppar eller levande stenar till Gud att bygga med.
 • I varje möte där ordet verkligen predikas så ”Byggs det” och ”Passas in”

EF 4 talar om sanna tjänster för det står att Gud har satt i sin församling. Och det Gud sätter in i sitt hus är först och främst ”Inpassat där genom korset” Här står hur församlingen skall byggas upp och han bygger inte på något annat sätt än det vi beskrivit.

 • Det är ”Byggnadsmännen” som inte tror däremot som bygger på ett annat sätt.
 • Och det sättet brukar vara ett system av cellgrupper liknande ett pyramidspel.
 • Och man brukar citera Ef 4 flitigt och man menar med cellgrupperna att man bygger församling.
 • Det här bibelstudiet över ordet Prokopto visar ett blint ledarskap >>

1 Tim 4:14-16 Handlar om Timoteus och hans Nåd och hans tjänst i Guds hus. Hans undervisning och tjänst kan göra både honom själv och de som hör på honom passande i Guds hus. Paulus ville också lära Tim hur han skulle kunna förbli levande i Guds Hus (1 Tim 3:15-4:1)

Det finns så mycket att ta upp i detta men nu måste vi fortsätta med ordet 2101 Euarestos

Rom 14:17 Ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande. 18 Den som tjänar Kristus på det sättet behagar 2101 Euarestos Gud och håller provet inför människor. 19 Låt oss därför sträva efter det som tjänar friden och den ömsesidiga uppbyggelsen.

 • Vem har gjorts passande? Jo den som är i Guds Rike!
 • Lägg märke till att V 19 talar om Frid = Slutas samman + Bygga = Få oss att passa in

Heb 13:20 Fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår Herre Jesus Kristus, upp från de döda, 21 han må fullkomna er i allt gott, så att ni gör hans vilja. Och må han verka i oss det som behagar honom (2101 Euarestos) genom (Inför hans Ansikte) Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen.

Inför Jesu Kristi ansikte utan täckelse så (2101 Euarestos) förvandlas vi och görs passande. Vi är inte passande om vi har täckelset för vårt ansikte. = Se förklaring studiet Prokopto >>

EF 2:8 Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, 9 inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. 10 Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.

Grundtextens ord beskriver här att både vi och gärningarna skall göras passande. Det innebär att Gud gör dig passande för de gärningar och den tjänst som du skall ha.

 • Det är precis det här som församlingen skall komma in i genom korsets kraft.
 • Och genom frambärandet av kropp – andliga offer

Paulus använder sig av samma bild som i GT när och hur Gud tar emot ett offer utan fel.

2 Kor 5:9 Därför sätter vi en ära i att vara honom till behag (2101 Euarestos) vare sig vi är hemma eller borta. 10 Ty vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en skall få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont. 11 Då vi alltså vet vad det är att frukta Herren, försöker vi vinna (Överbevisa) människor, men för Gud är det uppenbart hur vi är, och jag hoppas att det också är uppenbart för era samveten.

Han talar om att vara utan täckelse inför hans ansikte och genom ljuset som lyser på honom kunna lysa och överbevisa andra människors samveten för för att kunna vinna dem.