För det första så beskriver rättfärdighet en frikännande dom. Så bildligt talat så är det en stängd dörr till förbannelsen och en öppen dörr In i välsignelsen

Isa 32:17 Och rättfärdighetens frukt skall vara frid och rättfärdighetens vinning vara ro med trygghet till evig tid

Och så på Engelska Isa 32:17 And the work4639 of righteousness6666 shall be1961 peace7965

Första delen handlar om JESUS “Den rättfärdige” han skapade FRID på korset.

Col 1:20 och att genom honom försona allt med sig, sedan han genom blodet på hans kors hade berett frid. Ja, genom honom skulle så ske med allt vad på jorden och i himmelen är.

Kristi blod på Golgata kors – SKAPAR (Poieo) FRID (Eirene) Roten till Eirene = Eiro = Delar som kommer samman till en enhet. Motsatsen är KAOS och SPLITTRING I GT krävde Gud blod av offer som skulle stänkas på arken av trä och det var på den bestänkta platsen som Gud själv skulle uppenbara sig – Guds härlighet /närvaro i GT kallades för SHEKINA. * Paulus säger att det Kristus gjorde var som en nådastol

Rom 3:23 Alla har ju syndat och är i saknad av härligheten (DOXA)(GUDS NÄRVARO)från Gud 24 och de bli rättfärdiggjorda utan förskyllan, av hans nåd, genom förlossningen i Kristus Jesus, 25 honom som Gud har ställt fram såsom ett försoningsmedel (NÅDASTOL) genom tro, i hans blod. Så ville Gud – då han i sin skonsamhet hade haft fördrag med de synder som förut hade blivit begångna – nu visa att han dock var rättfärdig.

Här har vi det igen BLODET på KORSET är alltså synonymt med BLODET PÅ ARKEN – det vet vi för det var när JESUS DOG på GOLGATA som FÖRHÄNGET REVS i DAH. Och detta var bara en bild av att ett större och fullkomligare tabernakel i självaste himlen. Vi sjunger i sången segertoner nr 451 och vers 2 Nu finns vid nådastolen rening i Jesu blod, nåd utan gräns som solen Lyser för ond som god, bröstsköldens ädelstenar, är nu Guds kärleks tolk. Blodet till ett förenar nya förbundets folk. Dig o Guds lamm ske ära att du vårt offer blev, och med den stungna handen Skuldbrevet sönder rev. Och utav oss ett rike av präster gjort. Bland alla namn på Jorden endast ditt namn är stort. Och det här korset det kommer ingen förbi som vill uppleva Guds härlighet – närvaro i sitt liv. Korset är NT:s altare det är hit vi får komma idag och vad skall vi offra? Vad tar då Gud emot? Psa 51:17(51:19) Det offer som behagar Gud är en förkrossad ande ett förkrossat och bedrövat hjärta skall du Gud inte förakta.

Rom 12:1 Så förmanar jag nu er, mina bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar till ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer – er andliga tempeltjänst. 2 Och skicka er (FORMAS) inte efter denna tidsålders väsende (VÄRLDEN) utan förvandlas genom ert sinnes förnyelse, (GUDS LEVANDE ORD) så att I kan pröva (HEB:4:12) vad som är Guds vilja, vad som är gott (INNANFÖR GRÄNSERNA) och välbehagligt och fullkomligt.

1Pe 2:5 och låt er själva såsom levande stenar uppbyggas till ett andligt hus, så att I blir ett ”heligt prästerskap”, som skall frambära andliga offer, vilka genom Jesus Kristus är välbehagliga för Gud. 6 Det heter nämligen på ett ställe i skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall inte komma på skam.7 För er I som tron är stenen alltså dyrbar men för sådana som inte tro har den sten som byggningsmännen förkastade blivit en hörnsten.

Det är mycket tal idag om att bygga hus – församling – det finns hur mycket böcker och hur mycket knep som helt i det ämnet.

Psa 127:1 En vallfartssång av Salomo. Om HERREN inte bygger huset, så arbeta de fåfängt, som bygga därpå. Om HERREN inte bevarar staden, så vakar väktaren fåfängt.

Det som menas är att det är faderns och sonens hus om det inte är det så är det ingen ide att vakta en gång för det kommer att falla. Fader = AB på Hebreiska bet: Grundläggare av ett familjenamn SON = BEN = Grund + Uppbyggare av ett familjenamn. Så SONEN är BÅDE GRUNDEN och UPPBYGGAREN AV HUSET och allting som byggs upp där skall likna honom. Om det inte gör det så kommer det hända som han beskriver i MT 7 om 2 husbyggare. Men Guds hus skall uppbyggas mer och mer med levande stenar till ETT andligt hus ETT HELIGT Prästerskap (Motsats till världen) Som skall frambära ANDLIGA OFFER VÄLBEHAGLIGA FÖR GUD GENOM JESUS KRISTUS. Vi har noga följt utvecklingen inom Kristenheten de senaste 10 åren och man måste nästan sätta på sig skygglappar för att inte se sanningen. Sanningen som jag kan se den är att Pastorer och andra som kallar sig Apostlar bygger själva upp HUS med människor som de flyttar runt och placerar där de vill ha dem.

Ju större huset blir desstå mer världsligt blir det – desstå mindre om korset talas det om. Nu skall vi se på resultatet – av ett sådant husbygge! Vi mänskor skulle säkert säga numerärt antal. Men vad vill Gud ha för offer? Psa 51:17(51:19) Det offer som behagar Gud är en förkrossad ande ett förkrossat och bedrövat hjärta skall du Gud inte förakta. Och nu så kommer vi till Kain och Abel och nästa del av versen i Jes 32:17 Kain står för en själslig tillbedjare – Hans namn kommer av en rot som betyder – Grundlägga -Bygga upp + Egen vinning Vi skall inte nu prata så mycket mer om honom! Jes 32:17 the effect5656 of righteousness6666 quietness8252 and assurance983 forever.5704, 5769 ABEL offrade sådana offer som Gud ville ha tydligen eftersom GUD SÅG TILL ABEL OCH TILL hans OFFER. (CHRIST)

Heb 11:4 Genom tron frambar Abel åt Gud ett bättre offer än Kain, och genom den fick han det vittnesbördet att han var rättfärdig, i det Gud själv gav vittnesbörd om hans offergåvor och genom tron talar han ännu, fastän han är död.

Han offrade förstlingen = KRISTUS (DEN RÄTTFÄRDIGE) Gud han tar KRISTI RÄTTFÄRDIGHET och för in den i OSS I FORM AV LIV Rom 5:18 Alltså, likasom det, som kom genom en endas fall, för alla människor ledde till en fördömelsedom, så leder det, som kom genom rättfärdiggörelsedomen förmedelst en enda för alla människor till en rättfärdiggörelse som medför liv.

Rom 5:18 Therefore686, 3767 as5613 by1223 the offense3900 of one1520 judgment came upon1519 all3956 men444 to1519 condemnation 2631 even2532 so3779 by1223 the righteousness1345 of one1520 the free gift came upon1519 all3956 men444 unto1519 justification1347 of life.2222

Jes 32:17 Resultatet av rättfärdigheten = RO 8252 Shakat = *En Vederkvickelse – En Oaktivitet –

*En Vila Trygghet 983 = Betach = *En Garanti – *En Försäkring – *En Överbevisning *En Tillflyktsplats (i Kristus) Evig tid = 5769 Olam – Det finns bara en varelse I universum som har det livet som inte har någon början ej heller något slut. Det är ELOHIM treenigheten. Det var ett levande vittnesbörd som Gud gav till Abel RO 8252 Shakat

* Ps 23 Han för mig till vatten där jag finner RO * Jag kommer in i hans vila (Förutberedda gärningar) TRYGGHET 983 Betach * Heb 11 TRON ÄR en ÖVERBEVISNING av det vi inte kan se *

Eph 1:14 vilken är en underpant (GARANTI) på vårt arv, till förvissning om att hans egendomsfolk skall förlossas, hans härlighet till pris.

EVIGHET 5769 Olam Den här världen är tidsbestämd så om vi skall komma in i Evigt liv = Det livet som inte har någon början eller något slut. Så måste vi ha del i 3 enighetens liv (Elohim) Och det är precis vad vi har I JESUS KRISTUS

1Jn 5:11 Och detta är vittnesbördet: att Gud har givit oss evigt liv (2222 ZOE) och det livet (ZOE) är i hans Son. 12 Den som har Sonen, han har livet (ZOE) den som inte har Guds Son, han har inte livet.(ZOE)