Många av oss idag har ingen kunskap om vad som egentligen är Nattvardens djupaste mening och så missförstår vi dess syfte. Det är egentligen en Judisk traditionell firande av Påsken. Lukas evangeliet säger oss:

22:14 När stunden var inne, lade han sig till bords, och apostlarna tillsammans med honom.15 Och han sade till dem: Jag har längtat mycket efter att äta detta påskalamm med er, innan mitt lidande börjar.16 Ty jag säger er att jag inte kommer att äta det förrän det får sin fullbordan i Guds rike.”17 Och han tog en bägare, tackade Gud och sade: ”Tag detta och dela mellan er.18 Ty jag säger er att jag från denna stund inte skall dricka av vinstockens frukt förrän Guds rike kommer.”19 Och han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade: ”Detta är min kropp, som utges för er. Gör detta till minne av mig.20 På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod, som utgjuts för er. Matteus lägger till mera: Mat 26:27 Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sade: Drick alla av den. 28 Ty detta är mitt blod, förbundsblodet, som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse. 29 Jag säger er: Från denna stund kommer jag inte att dricka av det som vinstocken ger, förrän på den dag då jag dricker det nytt tillsammans med er i min Faders rike.

” Notera: Bägaren var urdrucken efter måltiden – och var benämd I enlighet med den Judiska traditionen: Välsignelsens Bägare och det var just den som han själv sade nu var: DET NYA FÖRBUNDET I MITT BLOD. Detta bekräftas även av Paulus som i Korintierbrevet skriver.

1Co 10:16 VÄLSIGNELSENS BÄGARE som vi välsignar, är den inte gemenskap (DELAKTIGHET) med Kristi blod? Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap (DELAKTIGHET) med Kristi kropp?

Det finns bara en gång till i Judisk tradition när man använder VÄLSIGNELSENS BÄGARE och det är vid ett äktenskaps löfte eller en förlovning. En ung Judisk man går till sin utvalda och föreslår ett äktenskap om hon är beredd till det så kommer man att försegla detta löfte och heliga förbund inför Gud – Genom att dricka vin från samma bägare tillsammans.

Denna bägare kallades också för VÄLSIGNELSENS BÄGARE. De räknades nu i Judisk tradition som Kvinna och man i ett förbund.

I Jeremia 31 Så kommer det fram en Bröllopsrelation Jer 31:31 Se, dagar skall komma, säger HERREN, då jag skall sluta ett nytt förbund (Jag skall lägga någonting till det gamla och fullborda) med Israels hus och med Juda hus, 32 inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder den dag då jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land – det förbund med mig som de bröt fastän jag var deras rätte herre (MAN – BRUDGUM) – säger HERREN. (En bruten bröllopsrelation) 33 Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger HERREN: Jag skall lägga min lag (GREK NOMOS) i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk. 34 Då skall de inte mer behöva undervisa varandra, ingen sin broder och säga: ”Lär känna (YADAH) HERREN!” Ty alla skall känna mig från den minste bland dem till den störste, säger HERREN. Ty jag skall förlåta deras missgärningar och deras synder skall jag inte mer komma ihåg.

Den Helige Ande (Arrabbon) skulle nu ta sin boning i BRUDEN och göra henne TROGEN sin MAN – Och föra in henne i en bröloppsrelation. När brudgåvan (Panten – Arrabbon) lämnats så skulle nu brudgummen återvända till sin faders hus för att förbereda platsen för Bruden och för Bröllopsfesten.

Han fick inte hämta hem bruden förrän hans far gjort klartecken. Seden var på den här tiden att när Brudgummen lämnade brudens hem – så gjorde han det med orden

Joh 14:2 I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er? 3 Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är.

Om vi nu kan börja förstå att Jesus själv faktiskt gör precis detta med oss som en ung Judisk man gör med sin brud i den första Nattvarden. Så kan vi kanske mera förstå den djupa symboliken som har med brödet och vinet att göra – Nattvarden är därför att acceptera honom som min andliga BRUDGUM och fira den innerliga kärleken och troheten till honom. Varje gång som vi deltar i Nattvarden och brödet och vinet – Så accepterar vi hans förslag och tar emot hans brudgåva (Arrabbon)(DHA) och inviger oss på nytt till att vara honom trogen (Agape)

Om vi tittar i bibeln så skall vi se att Gud ser på ett förbund mycket allvarligt och det borde vi också göra. Inte lång tid efter denna innerliga Påskmåltid (Nattvard) så föddes hans församling andligen genom sidan av Jesus Kristus (Den siste Adam) Precis som den första bruden Eva togs från sidan av Adam

Joh 19:33 När de därefter kom till Jesus och såg att han redan var död, krossade de inte hans ben, 34 men en av soldaterna stack upp hans sida med sitt spjut, och genast kom det ut blod och vatten. 35 Den som har sett detta har vittnat för att också ni skall tro, och hans vittnesbörd är sant, och han vet att han talar sanning.

Luk 22:15 And2532 he said2036 unto4314 them,846 With desire1939 I have desired1937 to eat5315 this5124 passover3957 with3326 you5216 before I3165 suffer:3958 Luk 22:16 For1063 I say3004 unto you,5213 I will(3754) not3364 any more3765 eat5315 thereof,1537, 846 until2193 it be(3755) fulfilled4137 in1722 the3588 kingdom932 of God.2316

En dag så kommer detta att få sin fullhet – I Lammets bröllopsmåltid när brudgummen kommer och det blir fest.

Upp 19:7 Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Ty Lammets bröllop har kommit, och hans brud har gjort sig redo.8 Åt henne har givits att klä sig i skinande, rent linnetyg.” Linnetyget är de heligas rättfärdighet.9 Och ängeln sade till mig: ”Skriv! Saliga är de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid.” Och han tillade: ”Dessa Guds ord är sanna.”

Nu skall vi sammanfatta. Brudgummen kommer 1:a gången han ville med brinnande passion fira påskmåltiden nattvarden med sina lärjungar (SIN BRUD) Brudgummen skulle ge dem en Pant (Arrabbon) Det var en del av någonting stort – Det fulla skulle inte fås förrän vid bröllopet. Detta mottagande av ARRABBON (Panten – Brudgåvan) skulle stadfästas genom att man tillsammans drack ur VÄLSIGNELSENS BÄGARE. Så man kan här säga att utan att dricka välsignelsens bägare ingen brudgåva – Pant – ARRABBON. Så utan kors ingen härlighet och kraft att vara en brud åt Herren.

Eph 1:9 Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut som han hade fattat i Kristus (Inom sig själv) 10 den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad: Att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. Göra allting till ett under ett huvud (Brudgummen) som finns i Himlen och på Jorden. 11 I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut,12 för att vi som har vårt hopp i Kristus skall prisa hans härlighet och ära. 13 I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning, ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige Ande som ett SIGILL. (Gudomlig försäkran om gott) 14 Anden är en handpenning (728 ARRABBON) på vårt arv, att hans eget folk skall förlossas, för att hans härlighet skall prisas.

28 Arrabbon = Klassisk Grekiska – förlovningsring Detta är ”Brudagåvan” som skulle beseglas genom Välsignelsens bägare. Denna ”Brudagåva” är en Gudomlig försäkran i oss om något gott kommer.(Den ger oss TRO och FRÄLSNINGSVISSHET) Välsignelsens bägare läste vi ger oss delaktighet av KRISTI BLOD

1 Kor 10:16 (Blodet är ju nu i himlen) Vi har fått ”Brudagåvan” i våra hjärtan 2Co 1:22 Han har även satt sitt sigill på oss (Gudomlig försäkran) och gett oss Anden som en handpenning (728 Arrabbon) i våra hjärtan.

2Co 5:1 Vi vet att om vårt jordiska tält rivs ner, så har vi en byggnad från Gud, en boning som inte är gjord med händer, en evig boning i himlen. 2 Så länge vi bor i detta tält, suckar vi därför och längtar att få ikläda oss vår himmelska boning, 3 ty när vi är klädda i den skall vi inte stå där nakna. 4 Ja, vi som bor i detta tält suckar tungt. Vi vill inte bli avklädda utan överklädda, för att det som är dödligt skall bli uppslukat av livet. 5 Och den som har berett oss för detta är Gud, som har gett oss Anden som en handpenning. (728 Arrabbon)