Ohlins Funderingar

Undervisning: Elvor Ohlin

Innehåll:
1. JESUS ÄR VÄRLDENS LJUS

2. När Satan gör sig lik en ljusets ängel – lögnens fader, falska apostlar både då och nu
3. Satan är lögnens fader – Grundtext: satan [Strong G4567, H7853], djävul [Strong G1228], lögnen i Eden, gnosticism och religionssynkretism
4. Ett falskt gudsrike: Dominionism – de 7 bergen-läran (Dominion), Sverigebönen, NAR, Hillsong..
5. ”Uteslutna” ur pingströrelsen av Hillsong
Hillsong ”en trojansk häst”? En ”pengamaskin”? Vad händer när Hillsong intar en pingstkyrka?
6. Jesus prövades och vann seger i allt –
(Matt 4) djävulens tre frestelser

 1. JESUS ÄR VÄRLDENS LJUS

Joh 8:12 Jesus talade åter till dem och sade: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”

1Joh 1:4 Och detta skriver vi för att vår glädje skall vara fullkomlig. 5 Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.

Joh 1:5 Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.

  • Ljus står för nåd och sanning, rätt, rättfärdighet och helighet.
  • Mörker står för synd och slaveri, lögn, maktmissbruk, ondska och fördärv.

Johannes ord skulle kunna översättas: Ljuset lyser och har lyst oavbrutet och mörkret övervann det inte.
De sista orden pekar på en speciell händelse, ett speciellt tillfälle. När såg det ut som om mörkret hade segrat? På Golgata – men ljuset besegrade istället mörkret och lyste även då oavbrutet. Jesus gick segrande genom döden och uppstod igen! (Apg 2:24)
(Den så kallade JDS-läran är en lögn – Jesus dog inte andligen).

2. När Satan gör sig lik en ljusets ängel

Satan gör allt för att släcka ljuset men ljuset avslöjar det som är i mörkret. Därför kamouflerar sig Satan och gör sig lik en ljusets ängel men det är ett falskt ljus. Alla hans lögner, som är villoläror, går ut på att väcka människans begär efter pengar, makt, ära och leda in i högmod och förnedring. Hans tjänare uppmuntrar därför själviska begär och själviska ambitioner. Vi ser idag en tsunami av allsköns falska läror för att locka kristna till högmod för att, som man säger, breda ut Guds rike. ”Bli rik! Inta positioner! Gör karriär! Sträva efter att bli känd och populär – för guds rikes skull!”. Men det finns inga sådana uppmaningar i Bibeln att tjäna mammon, tvärtom, och det är långt bort från ödmjukheten och efterföljelsen på den smala vägen. Det är ett falskt evangelium.

2Kor 11:3 Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. 4 Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl. 5 Jag menar inte att jag på något sätt är underlägsen dessa väldiga apostlar. 6 Även om jag inte är någon vältalare, saknar jag inte kunskap. Den har vi alltid och på alla sätt lagt fram för er.
11:13 Sådana som de är falska apostlar, ohederliga arbetare, och uppträder som Kristi apostlar. 14 Och det är inget att förvåna sig över. Satan [Strong G4567, H7853] själv gör sig lik en ljusets ängel. 15 Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men de kommer att få det slut som de förtjänar. 16 Jag upprepar: ingen får ta mig för en dåre. Men när ni nu gör det, ta då emot mig som en dåre, så att också jag kan berömma mig lite. 17 Vad jag nu säger, det säger jag inte som Herren skulle säga utan som i dårskap, i den fasta övertygelsen att jag har skäl att berömma mig. 18 Eftersom många berömmer sig själva, vill också jag göra det.

Det finns inget som är så förrädiskt och farligt, som när Satan själv gör sig lik en ljusets ängel och utger sig för att vara god, vilket är det som kännetecknar den tid vi lever i. Satans motiv är ondska och att locka varje människa bort från Gud, för att människan skall gå förlorad i evighet. Ytterst är den andliga striden som pågår ”inte mot kött och blod” utan mot ”ondskans andemakter i himlarymderna(Ef 6:10-18). Vi uppmanas därför att vara iklädda Kristus, hela den andliga vapenrustningen, för att kunna stå emot djävulens listiga angrepp.

Uppriktig och ren trohet beskriver sann hängivenhet och överlåtelse till Jesus, i ödmjukhet och lydnad. Att inte ha andra gudar eller avgudar och att i allt vilja, välja och sträva efter att leva i Guds vilja. Vi är kallade att leva i ärlighet, enkelhet och uppriktighet, utan knep, hemliga läror eller planer och hemlighetsmakeri som ofta kännetecknar ”väldiga (falska super-) apostlar” eller ”övermåttan höga apostlar” (1917 års bibelöversättning). Paulus skrev:

2Kor 4:2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete.

2Petr 2:1 Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig.

Något mer som kännetecknade de falska apostlarna var deras skryt och självupphöjelse, stora ord, mängd och antal och stora planer, som försvar för sina verksamheter. Paulus var Guds tjänare och han räknade i fortsättningen av texten (2Kor 11) upp det som hade kunnat vara fördelar och han kallar sig därför ”en dåre”. Det var helt emot hans sinnelag. Att förlita sig på antal och mängd är förrädiskt eftersom det är just ordet ”många” som kännetecknar den yttersta tidens avfall.

Matt 24:11 Många [grek. polos] falska profeter skall träda fram och bedra många [grek. polos]. 12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta [grek. polos]. 13 Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst.

Profeten Jesaja uttalade (min tolkning i svart):

Jes 31:1 Ve dem som drar i väg ner till Egypten för att få hjälp (Egypten står ofta profetiskt för världen och världens tänkesätt utan Gud – Israel var slavar i Egypten, en bild på att vara syndens slav). De förlitar sig på hästar (mänsklig kraft och människors styrkor) och förtröstar på vagnar (stora planer och ”visioner” som är fantasier och önsketänkande), därför att de är många (följer mängden), och på ryttare (starka och drivande ledare), därför att mängden är stor (mängd och antal och synliga resultat är det som räknas – då kan det väl inte vara fel?). De vänder inte sin blick till Israels Helige och frågar inte efter HERREN. (de lyssnar till världens ”experter” för att få veta hur de har ”framgång” – jmf GLS och de 7 bergen) 2 Men också han är vis, och låter olyckan komma. Han tar inte tillbaka sina ord. Han reser sig upp mot de ondas hus och mot hjälp från ogärningsmän. (Gud delar inte sin ära med någon) 3 Ty egyptierna är människor och inte Gud, deras hästar är kött och inte ande. (de har inte Guds Ande, utan är oandliga och leder därför bort från Gud, 1Kor 2:14) HERREN skall räcka ut sin hand, och hjälparen skall vackla och den hjälpte falla, båda skall tillsammans förgås. (både den världslige rådgivaren och den som tar emot råden och sprider dem bland Guds folk skall komma på skam)


3. Satan är lögnens fader

Jesus blev ansatt av en grupp skriftlärda och fariséer vid ett tillfälle. De påstod att de tillhörde Gud, trots att de hatade Jesus och ville döda honom därför att han avslöjade deras andliga tillstånd. Lägg märke till ordet ”begär” i texten, för det är just det som djävulen använder för att få kontroll och makt över människan (1Tim 6:10, 2Tim 4:3, Tit 3:3, 2Petr 2:18, 1Joh 2:17, Jud 1:18).

Joh 8:44 Ni har djävulen [Strong G1228] till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.

Satan [Strong G4567, H7853] betyder den som anklagar eller anfallermotståndaren till det goda. Det är samma som djävul [Strong G1228], som har betydelsen den som baktalar, förtalar, anklagar, ”en som kastar sig mellan två för att skilja dem åt” – framför allt med syfte att skilja människan från Gud. Ledare som drivs av själviska ambitioner och anammar världsliga pyramidstrukturer har för vana att sätta in kilar mellan vänner och skilja dem åt för att själv dra fördelar.

Satans (ormen) ursprungliga lögn i Eden var i princip: ”Ni kan bli som Gud utan att lyda honom! Ni blir gudar! Ni blir gudomliga i er själva precis som Gud – med rätt kunskap och ett högre medvetande! Ni får samma kraft som Gud! Era ord får samma kraft som Guds! Hur kan Gud vara god om han undanhåller er detta?”

Satan förtalade och baktalade Gud. Han sådde tvivel på Guds ord och Guds godhet och på den vägen fortsätter lögnerna med tal om ”kärlek” och att ”människan innerst inne är god”. Därmed förnekas sanningen att människan är förlorad utan omvändelse och syndernas förlåtelse, som bara Jesus Kristus/Messias kan ge. Den som står för sanningen blir anklagad för att vara ”kärlekslös”, när han eller hon talar om syndens konsekvens och Guds dom över den.

Varifrån kommer uttrycken ”nå din fulla potential som redan finns inom dig”, ”du kan skapa med dina ord”, ”din ande är gudomlig och fullkomlig”, ”alla människor har en gudagnista inom sig”? Vi är förvarnade av Jesus själv, att i den sista tiden kommer fienden (djävulen) att göra allt för att korrumpera och infiltrera mitt ibland Guds folk med hjälp av sina tjänare, de falska apostlarna (Matt 13). Den infiltrationen heter bland annat New age, Herraväldesteologi (Dominion) och Kingdom now (med de 7 bergen-läran), mysticism, gnosticism, positivt tänkande, Interfaith… Infiltrationen och sinnets påverkan är lätt att sprida tack vare den organiserade ekumeniken. Istället för att rensa ut det oheliga och falska, öppnas dörrarna i enhetens namn. Resultatet blir religionssynkretism, en förberedelse för framträdandet av de världsledare som kallas antikrist och den falske profeten (Upp 13). Ett av gnosticismens kännetecken är synkretism, blandning av olika religioner.

Utdrag av kyrkoherde Staffan Bergmans föredrag Gnosticismen (från 1999):
”Gnosticism (av grekiskans gnosis, kunskap) är ett samlingsnamn på flera olika religiösa riktningar med vissa gemensamma grunddrag. Riktigt när och hur gnosticismen uppstod är något oklart, men den verkar ha sitt ursprung i hellenismen, kulturepoken från 300-talet f. Kr. och fram till vår tideräknings början. I Alexander den stores grekiska världsrike kom kulturer och religioner från öst och väst att blandas med varandra. Gnosticismen var en brokig religionsblandning med inslag av grekisk filosofi (platonism), persisk, indisk och egyptisk religion och i viss mån även av judendom.
Gnostikerna sade ofta att människan bestod av tre delar: kropp, själ och ande. Av dessa tre var det bara anden som var gudomlig. Anden var gudagnistan eller den gudomliga kärnan i människan. Den hörde hemma i ljusets rike, i eonvärlden. Enligt gnosticismen måste människans ande till sist befrias från kroppen och det materiella. Däri bestod frälsningen. Det rör sig således inte som i biblisk kristendom om befrielse från synd och skuld, ty människan ses här som innerst inne oskyldig och god. Hon är till sin rätta natur ett gudaväsen. Vägen till frälsning går genom gnosis, en kunskap som gör människan medveten om sitt ursprung. Hon måste vakna upp, menade gnostikerna, och få insikt om gudagnistan i sitt inre.” (min understrykning)

Vi kan jämföra med ett utdrag från boken Församlingsplantering i Pingst från 2015 (sid 80).
Här jämförs klassisk, biblisk teologi med vad NAR-aposteln Brian Houston i Hillsong säger:
”I EH (Evangeli Härold) finns en tydlig skillnad mellan dem som upplevat frälsning och de som inte gjort det. Det är en definitiv skillnad. Hos Houston  förefaller gränsen vara mer otydlig. Om den kristna tron handlar om att förlösa icke utnyttjad potential som är skapelsegiven och de positiva exemplen är framgångsrika affärsmän, mammor eller artister – vad är skillnaden mellan en framgångsrik affärsman som inte har Jesus som förebild och en som har det? Det förefaller inte vara en definitiv gräns likt den i EH, utan tycks snarare handla om en gradskillnad. Båda tycks paradoxalt nog förutsätta den omgivande kulturen men på olika sätt. I EH beskrivs de personer som behöver bli frälsta i ett nödens tillstånd, medan det hos Houston handlar om ofullbordade människor.” (min understrykning)

Var går gränsen mellan New age och det som Brian Houston uttrycker här? Vad är det för ”potential” som ska förlösas? De 7 bergen-läran och Dominionism (herraväldesteologi) är i själva verket motsatsen till Jesu ord:

Luk 9:23 Sedan sade han till alla: ”Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. 24 Ty den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det. 25 Vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men förlorar sitt liv eller själv går förlorad?

Paulus skrev:

Ef 5:8  Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn.  (hela den syndiga människan är i mörker)

1Tess 5:23 Men fridens Gud själv helge eder till hela eder varelse, så att hela eder ande och eder själ och eder kropp finnas bevarade ostraffliga vid vår Herres, Jesu Kristi, tillkommelse. (helgelsen gäller både ande, själ och kropp)


4. Ett falskt gudsrike: Dominionism

Upp 17:8 Vilddjuret som du såg, det var och är inte mer. (ett vilddjur kan vara ett världsrike, en världsmakt och/eller en ledare) Det skall stiga upp ur avgrunden och går sedan i fördärvet. De invånare på jorden som inte har sina namn skrivna i livets bok från världens grundläggning, de skall förundras när de ser vilddjuret, eftersom det var och inte är men skall komma. 9 Detta är det sinne som ger vishet: de sju huvudena är sju berg som kvinnan sitter på. De är också sju kungar. [Det är en beskrivning av den sista tidens antikristna världsreligion med dess pyramidstruktur, hämtat från världen (bildligt: Egypten). Med centrum i staden som ”vilar på sju kullar” – Rom.. och en obiblisk lära som kallas ”de 7 bergen”?]

Diskussionens vågor har gått höga på en del Facebook-sidor den senaste tiden. Det gäller Hillsongs inträde i Pingst, de 7 bergen-läran, Sverigebönen och den Nya världsordningens agenda. Här är några kommentarer för att belysa det som pågår.

2018-02-24
Elvor Ohlin: ”Det vände sig inom mig redan första gången jag läste om 7-bergen-läran och sen hörde Loren Cunningham påstå att ”Gud hade talat detta”. ALDRIG att Gud uppmanar till detta falska gudsrike som ska utbredas med pengar, makt, positioner osv. 7 bergen- läran är Dominionism! De påstår att ”hela nationer ska kristnas genom NAR-apostlarna lägger allt under sig”. Dessa falska apostlar bygger sina pyramidstrukturer med sig själva på toppen. Är de som leder Sverigebönen lurade? Omedvetna? Hur kan de sprida denna falska läran?
Att be för Sverige är nödvändigt och behövs mer än någonsin – men b a k o m detta initiativ döljer sig en falsk lära – och som jag är övertygad om – en falsk uppenbarelse om det inte är påhittat(?).
Jag vet, att en del i Sverigebönen säger att de inte tror på detta men hur kan de då sprida 7-bergen läran överallt? Den har i vilket fall i n g e n grund i Bibeln!
Alice Baileys ockulta förutsägelser lär väl inte vara okända om hur new age ska (det pågår) infiltrera kyrkan för att driva fram en ny världsordning med detta tänkesätt. Det gäller då att förkasta allt som inte Guds ord stöder och det gäller att ta Jesu ord på fullaste allvar: ”Många falska profeter ska träda fram och bedra många”.

En av ledarna i Sverigebönen svarade: …Sverigebönen vilar på trygg grund och bred referens grupp från kristenheten. Vi är kallade att be mer för kyrkan och familjen så vi kan betjäna samhället 7 dagar i veckan. Hela vårt liv 7 dagar i veckan och inte en dagars kristendom behövs i vårt land. Guds ord uppmanar oss att be för alla samhällsområden och ledare. Vi är inte kallade att be bara för kyrkans verksamhet…
(sedan följde en beskrivning om hur många de är och hur många städer de besökt mm).

Elvor Ohlin: Jag ser tyvärr att du är påverkad av samma tankar som Brian Houston och andra som promotar NAR:s agenda. Han (ni) ställer ytterligheter emot varandra: ”Antingen är du med oss som är m å n g a och stora och kända – eller också är du en söndagskristen som inget gör. 7 bergen-läran finns inte alls i Bibeln och Gud har aldrig sagt att vi ska eftersträva mammon för att utbreda hans rike.
…Som jag skrev tidigare är jag säker på att det finns många ödmjuka och hängivna bedjare som deltar på Sverigebönens möten. D e s s v ä r r e känner de antagligen inte till vad 7-bergen-agendan är. Alla har rätt att få veta sanningen – sen har var och en rätt att välja. Jag har gjort mitt val för många år sedan eftersom jag känner väl till denna agenda, dess mål och lärorna bakom.

Det är inte sant att man antingen är en ”söndagskristen” eller också bejakar man 7-bergen-läran. En sann och sund kristen lever för Jesus alla dagar i veckan och ber till honom enligt Bibelns uppmaningar och den Helige Andes inspiration. Sanna och ödmjuka kristna gömmer sig inte resten av veckan, utan tjänar Gud på det sätt som han har kallat till och lever med Jesus i sin vardag. En sann och sund kristen vet att Jesus varnar för att tjäna mammon – dvs. sträva efter rikedom, pengar, kändisskap, makt och positioner och ha sådant som fokus. Jesus varnar också för att ge eller be för att människor ska se det, skryta och att ”blåsa i basun” (Matt 6:1-6).

I tidningen Dagen kunde man läsa en artikel med titeln Bedjare i Sverige och USA upplever ”profetisk tid”. Jag undviker medvetet länken för att inte göra reklam för Sverigebönen och NAR och delar istället en del av min kommentar till artikeln:
Att be är Guds vilja, om och när det görs med rätt motiv. Den här ”rörelsen” och ”Sverigebönen” vill vi däremot varna för med all kraft eftersom den grundar sig på de 7 bergen-läran som har sina rötter i Dominion och Kingdom now-läran och har som mål att föra alla till påven genom ekumenik. De 7 bergen (sfärerna) handlar om att med makt, pengar, positioner, kändisskap – strävan efter det jordiska – utbreda ett (falskt) gudsrike (herravälde) med hjälp av NAR-apostlar, dvs. Nyapostoliska reformationens självutnämnda apostlar och profeter. Denna rörelse är därmed varken sund eller biblisk. Det är inte heller ovanligt att falska apostlar ”tar äran” och gärna vill förknippas med tidigare äkta väckelser men det är lika förfalskat som när Ulf Ekman vid ett tillfälle nämnde David Wilkerson – som han i själva verket var en fiende till både när det gällde lära och liv.
Det här är typiskt för de 7 bergen/de 7 sfärerna: ”Uppblås köttet! BLI RIK!! Bli känd! Gör karriär!” …för ”guds rikes skull” = MAMMON
Lyssna på en av deras ”apostlar” Brian Houston och hans beskrivning av att vara ”kungar och drottningar”.
Jesus sa:
Matt 6:24 Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.

Jer 23:32 Jag är emot dem som profeterar falska drömmar, säger HERREN. När de berättar dessa drömmar, för de mitt folk vilse med sina lögner och sitt skryt. Det är inte jag som har sänt dem eller givit dem något uppdrag och de kan inte alls hjälpa detta folk, säger HERREN.

Läs mer om de 7 bergen och Kingdom now

Senare tillägg: Sverigebönen hade bönedag 27 okt 2018 i Citykyrkan Stockholm med ”böneledaren” John Mulinde från Uganda. Han är en av C Peter Wagners NAR-apostlar [falska, självutnämnda apostlar], Nyapostoliska Reformationen. Ett citat som avslöjar deras politiska s k gudsrike: ”När vi talar om omvandling av ett samhälle, är det där vi söker Guds rike och infiltrerar och påverkar sju delar av vårt samhälle.” Detta är 7 bergen-läran. Deras plan är att ”identifiera och binda territoriella andemakter och frigöra gudomlig kraft”. Bön blir identifiering och konfrontation med demoner: ”Andlig kartläggning”.
Bibeln varnar uttryckligen och allvarligt för detta som de gör sig skyldiga till, (Judas brev och 2Petr 2).

hillsong2
5. Uteslutna ur pingströrelsen av Hillsong

Vi har berättat om den katastrofala utvecklingen som skedde när Bill Hybels pyramidliknande företagsstruktur och G12/Cellkyrkan infördes i den församling som vi tillhörde. Senare ändrades namnet till Connect Church. De medelålders och äldre medlemmarna lämnade i skaror eftersom allt gjordes för att passa ungdomar. Så gott som hela församlingen byttes ut.

Vår tjänst började på knä i bön och utvecklades till Den öppna kyrkan. Både jag och Janne avskildes som förkunnare i församlingen på 90-talet. Vi tjänade senare även som resande förkunnare/fältmissionärer/evangelister på heltid i Svenska Evangelistmissionen (SEM) och Bohuslänsmissionen (organisationer i Pingströrelsen), sammanlagt 14 år. Därmed har vi predikat i närmare 300 församlingar där de flesta är pingstförsamlingar. Vi har inte varit aktiva medlemmar i vår förändrade ”hemförsamling” på många år men stod av personliga skäl kvar.

Tack vare ett öppet samtal på Facebook fick vi nyligen kännedom om vad som sedan har hänt i församlingen. En röstning gjordes för att gå med i Hillsong. Eftersom Hillsong inte har medlemskap, ”kasserades” Gileadförsamlingens matrikel när föreningen upplöstes. Vi har inte fått någon information om röstning, förändring eller kasserad matrikel men vi är därmed uppenbarligen uteslutna ur pingströrelsen av Hillsong – utan att vi visste om det. (Tilläggas kan att kyrkobyggnaden och tillhörande fastighet med många lägenheter i ett attraktivt område i centrala Göteborg, därmed har överlåtits till Hillsong). Det är förståeligt att ej aktiva medlemmar uppfattas som ointresserade och jag känner till flera kyrkor, där man har gått igenom matrikeln. I sådana fall har personliga brev skrivits, för att få veta om man vill stå kvar eller inte. Att namn bara skulle tas bort har jag däremot aldrig hört talas om.

Hillsong kallas ibland internationellt The Hillsong Trojan Horse Warning (den Trojanska hästen) och ”The Money Macine” (Pengamaskinen) eftersom de ”tar över och lägger under sig pingstkyrkor” (och deras fastigheter), vilket har pågått under många år. Orden får stå för dem som har sagt det men det som många gav uttryck för när det startade i Australien sker också i andra länder och i Sverige. Varken Pingst ledning eller Hillsong-pastorerna vill uttala sig eller svara på de frågor som är ställda till dem. Det öppna samtalet verkar inte fungera så bra men det kanske kommer om 15 år, vem vet?
Citat: ”..I en video som blev viral i det frikyrkliga hörnet av internet beskrev Alm nyligen Pingst om 15 år. Här skildras en rörelse som är känd för sin kärlek till Jesus och medmänniskorna. För öppenhet, generositet, värme och en vardagsnära tro. Alms vision handlar om en öppen, utåtriktad pingströrelse.” >Artikeln här>

Hillsong möter skarp kritik – tar över kyrka i Brisbane
”Brian Houston är sedan några år ordförande för pingstriktningen Assemblies of God i Australien. Enligt The Thinking Theologian är risken stor att ett scenario utspelar sig där Hillsong Sydney och Brian Houston på sikt lägger under sig hela pingströrelsen i Australien.
”Enskilda församlingars självständighet kommer att kvävas och tvingas in i ledet under Houstons och Hillsongs diktatoriska ledarskap. Assemblies of God i Australien kommer att distansera sig själv från den världsvida Assemblies of God-rörelsen, vilket leder till att Pingströrelsen i Australien blir liktydigt med Hillsong,” skriver bloggaren.”

Vem tar upp kampen med Hillsong?
Gamla och unga kristna blir alltmer åtskilda. Är man inte ungdomsledare eller har egna barn träffar man i dag sällan ungdomar i kyrkan. Själv är jag 64 och inser att ungdomar inte behöver något annat av mig än mina pengar. Detta är framtidens storstadskyrkomodell. Är den biblisk?”  (Leif Andreasson)

Jag skrev sedan i det öppna samtalet på Fb: ”…Vi gräver inte ner oss för detta. Om det är så att hela Pingst tänker fortsätta att låta sig infiltreras av Hybels GLS, Rick Warrens ”nya världsordnings-plan”, Hillsong, NAR (Bill Johnson) och övriga trosrörelsen är vi lika glada att i n t e tillhöra. Däremot hade vi velat ha kvar en viss tillhörighet i pingströrelsen, där vi har varit anställda och tjänat i många år.
1Tess 5:18 och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus.

För övrigt finns det många äkta kristna andliga systrar och bröder i pingströrelsen men utvecklingen i stort är oroväckande.


6. Jesus prövades och vann seger
i allt

Matt 3:16 När Jesus hade blivit döpt, steg han genast upp ur vattnet. Och se, himlen öppnades, och han såg Guds Ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. 17 Och en röst från himlen sade: ”Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje.”

Sedan läser vi att Jesus fördes av Guds Ande ut i öknen för att sättas på prov. Äktheten måste prövas och bevisas och de tre frestelserna brukar jämföras med djävulens lockelse till Adam och Eva. Där de föll i synd, vann Jesus seger i allt.

1. ”Ta ut dina rättigheter och stå på Guds ord”

Matt 4:1  Sedan fördes Jesus av Anden ut i öknen för att frestas [peirazo = prövas, pröva äktheten] av djävulen. 2  Och när han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter, blev han till sist hungrig. 3  Då kom frestaren fram och sade till honom: ”Om du är Guds Son, så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade: ”Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun.”

Villoläror brukar uppstå genom att man tar en vers ur sitt sammanhang och gör en lära av den. Därför säger Guds Ande genom sin tjänare i Bibeln: ”Summan av ditt ord är sanning…” (Ords 119:160). Ett annat gammalt och beprövat uttryck är ”Låt skrift förklara skrift”. Jesu sa att vi ska leva av ”varje ord som utgår från Guds mun”. Vi ska leva av allt Guds ord. Det allvarligaste och farligaste med den här frestelsen var att försöka få Jesus att använda Guds ord för att tillfredsställa sina mänskliga behov och att fokusera på det, istället för att gå den väg som innebar både lidande och försakelse.

Idag finns det många så kallade ”profetskolor” och ”helandeskolor”, där man säger sig kunna lära ut hur man profeterar eller gör under. Därefter springer man ut på gator och torg och ber för människor. Men vad var det Jesus sa? ”Varje ord som utgår från Guds mun”. Vi kan alltså inte göra en lära av enstaka bibelverser, utan ska förhålla oss till hela Bibeln. Då ser vi att det är Guds Andesom efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en” (1Kor 12:11). Det är inget som vi tar ut hur som helst. Hela Bibelns budskap är att människor som tjänar Gud är beroende av Guds personliga ledning. Lärjungarna fick se många under och tecken efter pingsten (Apg 2) och de ropade till Gud under svår förföljelse om frimodighet att predika Guds ord och att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn”. De skulle aldrig komma på tanken att springa iväg och försöka styra Gud eller tvinga honom att göra under! Än mindre att missbruka Guds (Jesu) namn. Gud vill inte alltid hela. Ett talande exempel:

Apg 13:9 Saulus som även kallades Paulus, uppfylldes då av den helige Ande och spände ögonen i honom 10 och sade: ”Du djävulens son, full av allt slags svek och bedrägeri, du fiende till allt som är rätt, skall du aldrig upphöra att förvränga Herrens raka vägar? 11 Se, nu kommer Herrens hand över dig, och du skall bli blind en tid och inte kunna se solen.” I samma ögonblick föll ett totalt mörker över honom, och han gick omkring och sökte efter någon som kunde leda honom.

2. ”Tvinga Gud att göra under när du vill”

Matt 4:5  Sedan tog djävulen honom till den heliga staden och ställde honom på tempelmurens utsprång 6  och sade: ”Om du är Guds Son, så kasta dig ner! Det står ju skrivet: Han skall ge sina änglar befallning om dig, och de skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten.” 7  Jesus sade till honom: ”Det står också skrivet: Du skall inte fresta Herren, din Gud.”

Att godtyckligt gå ut och be för vem som helst och proklamera helande, är som att försöka tvinga Gud att lyda människan och göra under på människans befallning. Det var en av de frestelser som djävulen kom emot Jesus med.

Orden som Jesus svarade, är ett citat från det som hände med Israels folk under ökenvandringen i Massa. Folket försökte tvinga Gud att göra under, annars ville de inte tro eller lyda honom. Här ville djävulen få Jesus att använda Guds löften och med dem tvinga Fadern att lyda. Det är allvarligt att försöka göra Gud till sin tjänare, istället för att ödmjuka sig och låta Gud vara Gud och Jesus vara Kung på hjärtats tron. Dessa två sinnelag går inte att kombinera.

2Mos 17:7  Och han gav platsen namnet Massa [betyder: börda] och Meriba [betyder: dispyt], eftersom Israels barn hade klagat och satt HERREN på prov och sagt: ”Är HERREN ibland oss eller inte?”

5Mos 6:16  Ni skall inte fresta HERREN, er Gud, så som ni frestade honom i Massa.

Under och tecken är inga bevis för att vi känner Jesus och älskar honom. Att använda Jesu namn för sina egna syften och projekt hur som helst, är detsamma som att missbruka Guds namn.

Matt 7:20 Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt. 21 Inte skall var och en som säger ’Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

2 Mos 20:7 Du skall inte missbruka HERRENS, din Guds, namn, ty HERREN skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn.

3. ”Ta herravälde och nå din fulla potential”

Matt 4:8  Därefter tog djävulen honom upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet. 9  Och han sade: ”Allt detta vill jag ge dig, om du faller ner och tillber mig.” 10  Då sade Jesus till honom: ”Gå bort, Satan! Ty det står skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du tjäna.”

Guds änglar tar aldrig emot tillbedjan och här avslöjades djävulen för den han är – allt igenom ond och lögnens fader som vill bli lik Gud.
Aposteln Johannes upplevelse:

Upp 22:8  Det är jag, Johannes, som har hört och sett detta. Och när jag hade hört och sett det, föll jag ner för att tillbe framför fötterna på ängeln som hade visat mig detta. 9  Men han sade till mig: ”Gör inte det! Jag är tjänare liksom du och dina bröder profeterna och de som håller fast vid orden i denna bok. Gud skall du tillbe.”

Satan vill ha tillbedjan och det får han när människan tjänar mammon och lever efter själviska begär och själviska ambitioner för att få makt, inflytande, pengar, succé och framgång, världens gillande och upphöjdhet – även om det sker ”i Jesu namn”.

Vad var kärnan med den här frestelsen? Att få herravälde.

Satan har alltid varit ute efter världsherravälde – redan från Nimrods tid (1 Mos 10) – och att inta den plats som tillhör Kristus – att bli en istället-för-Kristus = antikrist. Jesus hade inga själviska begär eller själviska ambitioner. Jesus hade ett enda mål och det var att ge sitt liv till räddning och frälsning för mänskligheten, förlorad i synd.

Kol 1:13 Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. 14 I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder.

Här ser vi den stora skillnaden på satans rike och Guds rike. Jesus sa att Guds rike är inte av denna världen (Joh 18:36). Denna världen är i den ondes våld (1 Joh 5:19), vilket förklarar all grymhet och ondska som världen rymmer. Satan fick den begränsade makten på grund av synden och människans val men hans tid är begränsad och den ska få ett slut för alltid (Upp 12:12, 20:10). Är vårt uppdrag att driva bort satan från denna världen? Nej! Vårt uppdrag är att gå ut med budskapet, Guds evangelium om frälsning, till var och en som tror. Jesus befriar och då upphör satans kontroll över den människans liv. Jesus är given all makt och den kommer han att demonstrera när han kommer tillbaka i  härlighet.

De falska NAR-apostlarna lever i illusionen att de ska inta världen och ge riket till Jesus när han kommer. Hur fel kan det bli?! Men det är allvarligare än så. Gud kan prisge (utlämna till sina begär) den som envist vill fortsätta att missbruka hans namn. Då kan man istället avfalla till ”onda andars läror” och drivas av spådomsandar och öppna för ockulta krafter från mörkrets rike.

1Tim 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.

Vi är inte kallade att kliva upp och inta. Vi har ingen rätt och inget ”mandat” att strida emot det som Gud har tillåtit och bestämt. Gud har bestämt tid och stund när alla jordens välden och herradömen skall raseras och Guds rike blir synligt, då alla frälsta förvandlas. Då skall Jesus ge riket till alla som tillhör honom.

Dan 7:12 De övriga djuren miste också sin makt [välden eller världsmakter med ogudaktiga ledare]. Deras livstid var bestämd till tid och stund. 13 I min syn om natten såg jag, och se, en som liknade en människoson kom med himlens skyar, och han närmade sig den Gamle och fördes fram inför honom. 14 Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte skall ta slut, och hans rike skall inte förstöras.
17 ”De fyra stora djuren betyder att fyra kungar skall uppstå på jorden. 18 Men den Högstes heliga skall ta emot riket och behålla det för evig tid, ja, i evigheters evighet.”

Jesus levde helt i Faderns vilja, driven av ren, utgivande och fullkomlig, gudomlig kärlek (agape). Därför var han villig att avstå sina himmelska rättigheter och ge sitt liv för att bära all synd på korset och ge förlåtelse till var och en som bekänner sin synd och tar emot Jesus i tro. Med det sinnelaget är vi kallade att följa Jesus på den smala vägen som leder till livet.

Fil 2:5 Var så till sinnes som Kristus Jesus var. 6 Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte 7 utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa 8 ödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset. 9 Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, 10 för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, 11 och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren. 12 Därför, mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning, inte bara som när jag var hos er, utan ännu mycket mer nu när jag inte är hos er. 13 Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske.

Mer information om De 7 bergen i Karin Janssons Nyhetsbrev

Tillägg 8/3: Daniel Alm har svarat på mail att ändringen i Gilead/connect church har gått till enligt stadgarna vad han förstår och att Pingst är tacksamma att ha med Hillsong.

Enligt uppgifter när det gäller ekonomin och Gilead:
F d Gileadförsamlingens fastighet som inrymmer kyrka, hyresfastighet med 25 lägenheter, stora garageutrymmen och en separat förskolebyggnad ägs numera av föreningen Hillsong Sweden. Medlemmarna i denna förening består av ca 8-10 personer och kontrolleras av Australien.”

Vad ska man säga när girigheten står på topp?

______________________