Text: Elvor Ohlin

1. Den rätta grunden – Jesus är Grunden och Ljuset som lyser/har lyst/kommer att lysa oavbrutet, falska grunder och ”byggnader” [Grundtext: homologeo H3670]
2. Postmodernt?
3. Att nå vår samtid – på vilken grund?, citat från Nils-Olof Nilssons predikan
4. Bibeln uppmanar oss att pröva (inte prova) allt – kristenheten är matad att ”inte döma eller kritisera” istället för att lyda Bibelns ord om prövning och bedömning
5. Vad är det för grund? Upprop från Jerusalem – Hemligt brev i KK nu släppt till allmänheten [Katolska Maria kallas ”Mänsklighetens Andliga Moder”, Medförlossare, Mediatrix och Advokat] – Kina vill bli starkast i världen – 2010 – skakningarnas år
6. Sion – Guds byggnad

Den här funderingen får börja med ett nödrop från Israel. Idag är det ett upprop i den Islamska världen mot Israel, så tänk på Israel och bed för dem lite extra just idag.

1. Den rätta grunden

Även den som inte kan mycket om byggnadsverk förstår att grunden är viktig. Om grunden är fel blir hela huset fel. Grunden i våra liv är det vi vilar och bygger på. Grunden är det som vi tror och litar på. Allt som byggs vidare måste stämma med grunden som är lagd.

1Kor 3:11  Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. 12  Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar (Guds verk) eller med trä, hö och halm, (självrättfärdighet) 13  så skall det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld (prövning), och hur vars och ens verk är skall elden pröva.

Jesus Kristus är den fasta grunden och den enda grunden som består. Utan Gud är människan (alla människor) förlorad i synd. Jesus tog våra synder och straffet för synden på sig själv för att vi skulle få förlåtelse och föras tillbaka till gemenskap med Gud. Jesus segrade på korset och bröt syndens makt när han i allt lydde Fadern och utgav sig själv i döden och han uppstod på tredje dagen.

Joh 1:5 Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.

Grammatiskt talar detta om en enskild händelse (Vincent´s Word Studies). Det innebär att denna bibelvers säger att ljuset (Jesus) lyser (lyste) och har lyst (lyste) oavbrutet. ”Det är fullbordat”, utropade Jesus på korset och samtidigt brast förlåten i templet i Jerusalem. Jesus var helt oskyldig, syndfri och ren i sig själv och därför kunde döden inte behålla honom. All vår synd och skuld spikades fast på korset.

1Petr 2:22  Han hade inte begått någon synd, och svek fanns inte i hans mun. 23  När han blev smädad, smädade han inte igen, och när han led, hotade han inte, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. 24 Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. 25  Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare.

Att bygga vidare på den grunden innebär att vi överlåter våra liv till Jesus Kristus och då gör han det möjligt för oss att leva i ödmjukhet, lydnad och beroende av honom. Det är den helige Andes verk genom tron. Gud har aldrig lämnat bort sin makt eller överlåtit åt oss att godtyckligt ”bygga”. Vi måste låta Gud vara Gud.

Ormens frestelse ”ni blir (som) Gud ligger bakom den antikristliga ande och villfarelsens makt som drar samman alla som inte ger kärleken till sanningen rum utan undertrycker sanningen (Rom 1:18; 2 Tess 2:10). Det avgörande är vem Jesus är. Satans mål är att få oss att tro att människan är jämställd med Jesus på ena eller andra sättet – antingen genom att gudomliggöra människan eller/och genom att förneka att Jesus är Gud.

Tillbedjan av den katolska eukaristin, säger KK, är det som skall återförena kyrkan och vinna världen. Katolska kyrkan lär sakramental närvaro (brödet och vinet är Jesus fysiskt) och att ”du blir vad du äter”. (KK:s 2:a Vatikankoncilium). Med andra ord att du blir ”Kristus” när du äter brödet och dricker vinet. Det är en annan ”Jesus” än Bibelns Jesus och en annan ande, nämligen antikrists ande. Dessa påståenden är både allvarliga och felaktiga och konsekvensen hädisk. Bibeln lär att nattvarden är en påminnelse om Jesu försoningsverk och återkomst och den pekar på Jesus. Brödet och vinet är symboler för hans kropp och blod (1 Kor 11:23-26).

New Age-religionen lär att människan är god och ska förverkliga sig själv genom olika metoder, till gudomlighet. Hon behöver ingen försoning enligt den. Bibeln lär att människan har fallit i synd och lever i uppror mot Gud. Genom försoningen i Jesus Kristus kan vi bli Guds barn. Bibeln lär att Jesus är sann Gud och sann människa. Han är inte ”en Kristus” bland andra (new-age-religionen). Han var inte bara en god människa och profet (islam). Han är inte bara Guds ”representant” (MFS).

1Joh 2:22 Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus (enda vägen till Gud/Den smorde/Frälsaren)? Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen. 23  Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner [homologeo (Strongs H3670) = att känna igen, bekänna i enlighet med Guds ord] Sonen har också Fadern.

Hur vi bekänner Jesus är alltså livsviktigt och grundläggande. Att förneka är motsatsen till homologeo. Satans plan är fortfarande att få världsherravälde och att samla alla i ”enhet” religiöst, politiskt och ekonomiskt där människan är i centrum, styrd av mörkrets makt. Detta slutliga antikristliga uppror mot Gud kommer Jesus Kristus att omintetgöra vid sin tillkommelse.

Guds plan är fullkomlig och evig för alla som tar emot Jesu frälsning:

Ef 1:9  Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han hade fattat i Kristus, 10  den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad: att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. 11 I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut, 12  för att vi som har vårt hopp i Kristus skall prisa hans härlighet och ära.

2. Postmodernt?

En tidningsartikel säger inte allt men jag utgår här från det som står, utan att ha hört undervisningen. Några citat av Anne-Jorid Ahgnell, tf föreståndare i Filadelfiakirken i norska Sarpsborg från Evangelistveckan. >>
Rubriken lyder ”Släpp ut Anden ur sin kyrkoasyl”.

Man kan först påpeka att den helige Ande aldrig har varit instängd i en kyrka och låter sig inte styras av människor. Men risken när ledare ser efter det som är stort och högt, är att man inte ser eller uppmuntrar dem som vittnar och lever för Jesus i vardagen. När ledare blir resultatfixerade istället för Kristuscentrerade blir kyrkan snart en förening utan liv.

Vågar vi lita på Guds pågående verk i det fördolda? Tror vi fortfarande att väckelse är Guds verk eller inbillar vi oss att våra metoder (och trendig underhållning?) ska leda till väckelse? I så fall är materialet trä, hö och strå (mänsklig visdom enligt 1 Kor 3:18-20).

– Den europeiske sökaren i dag är väldigt lite upptagen med form och stil, utan är ute efter genuin andlighet, efter spirualitet. Hon är inte intresserad av upplärning i kristen tro, hon vill ha upplevelser av kristen tro. Hon är inte intresserad av information, utan av en imitation av ett Jesusliv. Det innebär ”högsäsong för karismatiker”. – Jag älskar församlingen såsom vi byggt den, jag skulle kunna ha med sängen på scenen och sova där. Körer, lovsång, konserter.”

Detta kan verka bra men ställer man information (predikan) mot ett äkta liv? Den som älskar Jesus, älskar hans ord. Anden och Ordet är ett. Den som förkastar Jesu ord/undervisning förkastar Jesus själv (Joh 14:23-24) och kommer att leva i självrättfärdighet istället för ett äkta ”Jesusliv”.

Vi är inte kallade att göra ”goda gärningar” a la Rick Warren (som förresten fått i uppdrag av Tony Blair att arbeta med att förena religionerna >> ) Sådana gärningar kallas döda gärningar i Bibeln. Vi är kallade att leva ett liv i Guds Andes ledning och i uthållighet göra Guds vilja. Inte att imitera någon utan låta oss förvandlas av Guds Ande (Rom 12:1-2).

3. Att nå vår samtid

Det är sant att vi behöver bedja om, precis som Paulus, att få de rätta orden för att nå människor i vår tid (Kol 4:4). Det är sant att vi är kallade att gå ut med evangelium och inte vara ”söndagskristna”. När Jesus är grunden i våra liv blir konsekvensen en längtan och vilja att tjäna Gud och våra medmänniskor i förberedda gärningar (Guds vilja), där vi blir det Gud har skapat oss till. Trender kommer och går eftersom det är som ytliga skal och vi är inte kallade att följa dem.

Jesus sa att vi ska gå ut och predika evangelium, Guds ord. Vi ska kämpa för den tro (lära) som en gång meddelats de heliga (Jud v 3). Vilken andlighet är det annars man öppnar sig för? Idag är det viktigare än någonsin att vi lever i och prövar allt utifrån Guds ord, Bibeln.

Joh 16:8  Och när han (den helige Ande) kommer, skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom

Citat från teol. Dr. Nils-Olof Nilssons predikan:
Vad är det för undervisning präster och predikanter får idag? Jag kan tala om prästutbildningen där man borde få lära sig att tänka och ge svar utifrån Bibeln men det får man inte utan man ges en genomflummig teologi som är oanvändbar. Det är en som jag kallar det en terapeutisk kristendom som utgår ifrån: hur du mår eller hur du känner det.
Allt som har med synd och skuld att göra det liksom trixas bort idag. Man låtsas helt enkelt inte om att den existerar och det här är en del av liberalteologin.

4. Bibeln uppmanar oss att pröva (inte prova) allt

Har Bibeln lagts åt sidan till förmån för upplevelser och spiritualitet/”karismatik”? Det öppnar lätt för ockulta manifestationer och utövanden som vi har sett och lär få se mer av – djurläten, spasmiska ryckningar >>
mysticism, djupmeditation, onenessblessing och mycket, mycket annat. (Todd Bentleys älskarinna, nu fru, såg elefant och lejon, precis som i hinduismen).

Vi har matats under många år nu i kristenheten med att ”vi ska inte döma eller vara kritiska”. Bibeln uppmanar oss i stället att pröva allt. Villfarelsens makt är stark (2 Tess 2:11) och väller fram som en flod, som många har fått profetiska drömmar om. (Läs på Vittnesbörd/Uppenbarelser).

Precis som fariséerna blev vreda och hatade Jesus när han sa sanningen, blir en del väldigt arga när sanningen sägs i vår tid. Gud varnar oss för faror för att han (Gud) älskar oss och vill rädda oss. Jesus sa gång på gång i Matt 24: ”Se till att ingen bedrar er.

Heb 2:1  Därför måste vi så mycket mer ta fasta på det vi har hört (Guds ord), så att vi inte driver bort med strömmen.

5. Vad är det för grund?

Många har chockats över att Livets Ord -pastorer fortsätter att åka till Berget med retreatledare Per Mases ”som zen-mediterar varje dag sedan 30 år tillbaka” >> Här erbjuds zenmeditation och Susshin-dagar >> med intensiv meditation. Buddism har med mörkrets makter att göra. Vad är det som lockar? Är det JDS-läran och det människocentrerade budskapet som finns i botten? Den läran har som följd att människan är gud och ”kan ta ut sin rätt” eller ”proklamera” medan Jesus är ganska maktlös. I så fall är grunden fel. >>

Alla ”jag-centrerade” läror och filosofier dras till varandra som bekant. Om bygget ska bli riktigt och undervisningen mer än bara ord, måste den rätta grunden först läggas.

Matt 28:18  Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden.

Vi ”tar inte ut” löftena när det passar oss utan vi bär dem i bön inför Jesus, vår Herre. Han vet vad som är bäst för oss och svarar i rätt tid. (Ex Neh 1:5-11; 2 Kon 19:15-19; 1 Krön 17:16-27; 2 Krön 6:14-42; Dan 9:4-19; Apg 1:14,4:24-30).

Signaturen Marcus skriver på Aletheia: Jag känner till LO-medlemmar som, innan förra årets LO-arrangemang, aldrig i livet skulle åka till stiftelsen Bergets retreater och som trodde det var elaka rykten som florerade att deras egna pastorer plötsligt skulle dit. Plötsligt, utan att informera innan. Dessutom åkte Ny Generation dit ett par helger innan.
Reaktionen när de insåg att deras pastorer, på medlemmarnas bekostnad naturligtvis, verkligen skulle dit blev det någon form av tvärstopp i hjärnan på dem. Skulle de fortsätta att tycka att Berget var så hemskt som de tidigare läst i tidningen Magazinet? Skulle de helhjärtat nu stödja Berget?
Valet föll på den vanliga handlingsplanen hos Livets ord: angripa budbäraren och misstänkliggöra dennes motiv, i kombination med att försöka förtiga/förtränga själva budskapet. ”Stiftelsen Berget och zenmeditation får icke beröras vid samtal med utomstående.” Men internt väcktes en viss oro och distriktspastorer fick besöka hemgrupper och lyssna på får(skallarnas) klagan. Och det fanns t o m någon pastor som höll med i kritiken…men inte offentligt naturligtvis.
Men chockade medlemmarna som nämndes ovan är naturligtvis fortfarande medlemmar. Och betalar sitt ”tionde”. ”Se till att du inte blir en nyttig idiot.”
(slut citat)

Ett uppvaknande sker på en del platser och människor lämnar kyrkor där ledarna deltar i detta, tack och lov.

Ytterligare av N-O Nilsson:
Om du tar en predikan idag och jämför detta med en för 50 år sedan så skulle du inte ens känna igen budskapet för det är så uppblandat med mystiken och New Age tankar och av böneteknik från orienten – hinduism och buddism.
Man är även inne idag med dialog mellan andra religioner och där man allvarligt menar att ha djup gemenskap med buddism, hinduism och där man också har världskyrkorådet som verkar åt det hållet. Men även SKR Sveriges Kristna Råd arbetar i den här riktningen. Man har gett ut olika skrifter och man försöker hitta gemensamma nämnare för att umgås med de andra religionerna som vi kristna umgås.

En SKR-delegation hos Syriens president (16 mars 2010):
Det var en stark upplevelse att be i moskén, där också den evangeliska pastorn var med, säger Karin Wiborn, ordförande i Sveriges Kristna Råd. Alla vi har besökt hittills uttrycker någon slags samhörighet med såväl varandra som det syrianska samhället.

Upprop från Jerusalem!
En kort spaning utöver världen: Gershon Salomon, Ordförande i Rörelsen för Tempelberget och det Heliga Landet har gett ut en brådskande kallelse som gäller det tredje templet i Jerusalem. Han uppmanar alla jordens invånare att hjälpa till att få till stånd ”denna viktigaste händelse någonsin” utan dröjsmål. Med Bibelns profetior som stöd ska ”Israel än en gång bli den bibliska nation som är förutsagd, att föra ljuset ut från Jerusalem till alla nationer, som Gud har kallat dem att göra”. >>

Gud bygger ett andligt tempel av levande stenar, inte av jordiskt material. Jesus Kristus, den rätta grunden, är både hörnstenen/grundstenen (början) och slutstenen (slutet) Om den rätta grunden saknas bygger vi människor egna verk som inte kommer att bestå. Likväl är ett återupptaget offrande på tempelberget och ett nytt tempel, uppfyllelse som bekräftar Bibelns profetiska ord och tidstecken.

Apg 4:11  Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten. 12  Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.”

Vi kan konstatera att dessa judar är vakna över det gammaltestamentliga profetiska ordet om Jerusalem och denna tidsålders slut medan det är tyst i många kyrkor om det.

Hemligt brev i KK nu släppt till allmänheten
1 januari 2008 skickade fem katolska kardinaler en inbjudan till alla världens kardinaler och biskopar att delta i en ansökan till Påven Benedict XVI. Brevet har nu släppts till allmänheten och ansökan gällde att påven högtidligt proklamerar Jesu mor till ”Mänsklighetens Andliga Moder”.

Cardinal Aponte Martinez: ”Jag tror att tiden är inne nu för den påvliga definitionen av Jesu Moders relation till var och en av oss, hennes jordiska barn, i sin roll som Medförlossare, Mediatrix av all nåd och Advokat. Att högtidligt proklamera Maria som alla folks andliga moder är att fullt ut och offentligt erkänna hennes titlar och konsekvent aktivera, att ge nytt andligt liv till förbönens funktioner som de erbjuder Kyrkan för den Nya Evangelisationen, och till mänskligheten i vår nuvarande allvarliga världssituation.

Medförlossare – äras som förlossare vid sidan om ”Kristus”
Mediatrix – den som delar ut nåden i försoningen
Advokat – den som är i bön till sin ”Kristus”

Apg 4:11  Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten. 12 Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.”

Kina vill bli starkast i världen
Kina ska bygga upp världens starkaste armé och gå om USA som global ”champion”, skriver en PLA officer i ny bok. Detta är Kinas dröm. Om inte Kina blir starkare än USA och Ryssland blir det en tredjeklassens militärmakt >>

Upp 16:12  Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat, och dess vatten torkade ut så att vägen bereddes för kungarna från Östern. 13  Och jag såg att det ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor. 14  De är ondskefulla andar som gör tecken, och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag. – 15  ”Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans kön.” – 16  Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.

Kinas starka armé pekar på att Harmagedon närmar sig.

2010 – skakningarnas år
Den seismiska aktiviteten fortsätter och världen skakar – mer än som har uppmätts någonsin.

Hebr 12:26  Den gången kom hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång skall jag komma inte bara jorden utan också himlen att skaka.

6. Sion – Guds byggnad

1Petr 2:4  Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. 5  Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. 6  Det står nämligen i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall aldrig komma på skam.

Petrus, som skrev det här, var en levande sten bland andra, precis som vi – han var ingen påve!
Sion betyder fästning, en upplyst plats eller grund och byggnad, ”en byggnad som består. Det är Guds andliga (tempel)byggnad med Jesus Kristus som grund, hörnsten/grundsten, byggnad och slutsten (allt skall sammanfattas i honom Ef 1:10).

I honom är vi levande stenar där varje sten har en plats som Gud har bestämt. Därför är det den helige Ande som måste föra oss in i Guds vilja när vi ber ”ske din vilja med mitt liv”. När Guds Ande bygger blir det riktigt och rätt. Om du är osäker på om grunden i ditt liv är rätt: Kom till Jesus och låt honom vara grunden i ditt liv!

Mvh
Elvor Ohlin

 Obs! Missa inte Brian Roberts idag 19/3-10 >>