Undervisning: Elvor Ohlin

Innehåll:
1. Inledning
2. Ändetidens största bedrägeri [Grundtexten: Eremos G2048, tameion G5009]
Charta Oecumenica
3. Vilddjurets bild?
– nattvardskvinnan, katolsk eukaristi
4. Pyramidens öga – det tredje ögat, 666, himlens drottning (Läs mer om Himlens drottning >>)
5. Övervakningssamhället – kontroll –
RFID-chip okej för Vatikanen, VeriChip
6. ”Kristen yoga” – en omöjlig kombination –
Rick Warrens hemsida och hans interfatih-strävan (Uppdaterat sept. 2022)
7. Noas ark –
Jesus är frälsningsarken, försoning [Grundtexten Strongs: Kaphar H3722, kopher H3724, qen H7064, cabboret H3727 – nådastol]
8. Att fundera över –
sammanfattning
9. Påven en jesuit som tillber Maria
10. ”Petrus Romanus” på påvestolen?!
Malachias profetia
11. Infiltration –
Vad Romerska katolska kyrkan säger jämfört med Bibeln
Boktips

1. Inledning

Vi har sedan länge uppmärksammat vart Rick Warren och andra ledare i kyrkotillväxtrörelsen, EC och den organiserade ekumeniken är på väg. Detta utifrån egna erfarenheter och studier såväl som andras, vilket vi vill vara noga med att tala om. Ofta är det så att vi får olika pusselbitar och ibland ser vi samma sak från olika vinklar. Den som utger sig för att se allt på egen hand är knappast trovärdig.

Om någon fortfarande undrar över Kyrkotillväxtrörelsens (Church Growth Movement) inriktning och varför de är vilseledande, finns nu videon ”CHURCH OF TARES – OGRÄSETS KYRKA” >> med svensk text på Bibelfokus. Ett par kommentarer om Rick Warren från videon, är ganska talande: ”Så fort som Rick Warrens program infördes, så försvann evangeliet!” ”Jag vet inte om hans målsättning är att förstöra hela evangeliska rörelsen men han har gjort ett ganska bra jobb”.

Än en gång vill jag belysa några saker som jag också tog upp i undervisningen i Mullsjö 23/2 (Lyssna gärna både på min och Jannes undervisning). Denna fundering kan sammanfattas i tre punkter som är sammanlänkade med varandra och som kan vara uppfyllelsen av förutsägelser i Bibeln om den yttersta tiden.

 • Ändetidens största bedrägeri ”Jesu eukaristiska regeringstid”
 • Pyramidens öga – himlens drottning
 • ”Kristen yoga” – en omöjlig kombination

2. Ändetidens största bedrägeri

Står vi inför den slutliga uppfyllelsen av det profetiska ordet i Bibeln och undervisningen av Jesus själv i Matteus 24 och liknande bibeltexter? Ja, mycket tyder på det när vi ser att de olika trådarna dras samman och tidstecknen pekar på Jesu tillkommelse och denna tidens avslutning. Att påstå att Jesus skulle uppenbara sig fysiskt innan dess, har Benny Hinn redan gjort sig skyldig till på en konferens men kanske vi nu ännu mer kan förstå orsaken till att Jesus varnade för att sådana falska profeter och lärare – som säger att Jesus är fysiskt närvarande – kommer att vara vanligt i ändens tid.

Matt 24:23 Om någon då säger till er: Se här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. 24 Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. 25 Jag har nu sagt er detta i förväg. 26 Om de alltså säger till er: Han är i öknen [eremos Strongs G2048 = tomheten, ödsligheten], så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen [tameion Strongs G5009 = hemliga rum, kammare], så tro det inte. 27 Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens ankomst vara.

Roger Oakland var kanske den förste att se kopplingen i vers 26 med kontemplation och den katolska nattvarden, eukaristin. Att söka ”tomheten” [eremos G2049] är vanligt i kontemplation och österländska meditationstekniker. Då menar man inte att stilla sig inför Gud, utan man menar att tömma sitt sinne och ”utplåna sina tankar” för att nå ”tomheten” och så öppna sig för den andliga världen. Med hjälp av upprepade ord eller fraser – mantran – andningsövningar och tekniker söker man nå ett förändrat medvetandetillstånd – upplevelsen att man är ett med universum och med ”gud”, vilket brukar leda till att man tror att man är gudomlig i sig själv. En del av de s k ökenfäderna var inte främmande för sådana andliga övningar inom mystiken. Att på det sättet söka andliga upplevelser är inte bibliskt och kan leda in i förvirring och även in i den onda andevärlden.

x6
”Tabernakel” – – – – – – – – – – – Hemlighetens Moder

Det grekiska ordet tameion som betyder hemligt rum, kammare eller behållare kan mycket väl syfta på oblaten som läggs i det inre rummet, i en behållare, även kallad tabernakel. Katolicismen lär att ”Kristus är i de inre rummen”, när de påstår att brödbiten bokstavligen är Jesu fysiska kropp (som de säger offras oblodigt varje mässa, tvärtemot vad Bibeln säger i Hebr 7:24, 9:27-28, 10:10) och som där tillbeds.

Roger Oakland har skrivit en avslöjande artikel om katoliken Thomas Petriskos bok, Hemlighetens Moder. Petrisko beskriver en tidsperiod som han kallar ”Jesu eukaristiska regeringstid” – en tid då ”Jesus Kristus kommer att regera över hela världen i sin närvaro i den heliga eukaristins sakrament (katolsk nattvard). Dessa övernaturliga händelser kommer att förena alla religioner i fredens namn och ge läkedom till alla oavsett trosuppfattning.” Detta är ”kyrkans största hemlighet”, skriver Petrisko. I denna era ingår s k mariauppenbarelser och eukaristiska mirakler.

Citat av Roger Oakland: ”Det handlar om att himlen skulle ha försökt belysa och försvara det som en gång var kyrkans största hemlighet och ger bibeltroende en allvarlig glimt av den typ av bedrägeri som Jesus varnade för. Hela denna bok är inriktad på eukaristiska mirakler och Mariauppenbarelser. Den är skriven med tanken att tecken och under i samband med ”närvaron av Jesus” i Eukaristin och att framträdanden av hans mor Maria sker i världen, är grundläggande för att förstå sann kristendom.”

18 juni 2006 sa Påven: Eukaristin har kosmiskt värde: Förvandlingen av brödet och vinet till Kristi kropp och blod konstituerar i själva verket principen av skapelsens gudomliggörande i sig själv. Det är anledningen till att Corpus Christi-firandet karakteriseras särskilt av traditionen av att bära det Välsignade Sakramentet i procession, en gest full av betydelse.
Maria är ”nattvardskvinnan”, som påven Johannes Paulus beskrev henne i hans encyklika ”Ecclesia de Eucharistia”. Låt oss be till Jungfrun att alla kristna må fördjupa sin tro i det eukaristiska mysteriet, så att de lever i ständig samhörighet med Jesus och är hans giltiga vittnen. (Catholic Online 060619).

Utdrag ur Charta Oecumenica (SKR):
Vi förbinder oss
…att vi ömsesidigt erkänner varandras dop och lever i eukaristisk gemenskap och även i gemensamt vittnesbörd och gemensam tjänst.

Det är intressant att en katolik så träffsäkert beskriver ”kyrkans största hemlighet” för tankarna går direkt till det som Bibeln har förutsagt: ”Hemligheten, det stora Babylon”.

Upp 17:5 På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet: det stora Babylon [eng. Mystery, Babylon the Great – namnet är MYSTERIET eller HEMLIGHETEN, det stora Babylon], modern [modergudinnan] till skökorna och skändligheterna på jorden.

Upp 18:7 Ge henne lika mycket plåga och sorg som hon har skaffat sig ära och lyx. Hon säger i sitt hjärta: Jag sitter som drottning, jag är inte änka och skall aldrig behöva känna någon sorg.

När vi firar en biblisk nattvard ber vi om Guds närvaro ibland oss. Vi kan uttrycka oss att ”Jesus är mitt ibland oss” och då menar vi andligt genom den helige Ande. Katolicismen säger däremot att brödet & vinet bokstavligen förvandlas och är Kristus fysiskt och Maria kallas för ”nattvardskvinnan” och ”medåterlöserska”. Vem är denna Maria, i så fall?

Påven sa i juni 2006: ”Eukaristin har ett kosmiskt värde: Förvandlingen av brödet och vinet till Kristi kropp och blod konstituerar i själva verket skapelsens gudomliggörande i sig själv.

Lägg märke till att Petrisko skriver att denna eukaristin skall ”förena alla religioner i fredens namn”.

3. Vilddjurets bild?

Är katolsk eukaristi vilddjurets [världsregeringens] bild som alla skall uppmanas och tvingas tillbe? (Upp 13). Mike Gendron, är en f d katolik som länge har sagt och uppmärksammat detta. Vem skulle se det tydligare än en f d katolik(?). Citat av Mike Gendron: ”Är bilden (antikrists/vilddjurets) eukaristin? De säger att eukaristin är bilden av Kristus, att han är fysiskt närvarande. (Jämför Jesu ord: Om de alltså säger till er: Han är i öknen [tomhet, ödslighet], så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen [hemliga rum, behållare], så tro det inte.) Alla katoliker tillber brödet som läggs i monstransen… som är en sol”. …En av strategierna de har för att ena oss alla är att återdefiniera evangeliska termer. Katoliker kommer att säga till dig att du är frälst av nåd men om du letar upp katolska kyrkans definition på nåd i paragraf 2027: Nåd – du måste förtjäna alla nådemedel, det krävs för att få evigt liv. Hur förtjänar du oförtjänt nåd?!”

Att österländska religioner och nyandligheten skulle kunna acceptera en sådan eukaristi vet vi, men vad säger muslimerna? Mike Gendron förklarar: ”Den enda kvinnan som nämns i Koranen är Maria (30 ggr). ”Mariauppenbarelser” ökar världen över. Muslimer åker nu till sådana platser för att få uppenbarelser av Maria. Det skulle inte förvåna om ”Maria” en dag uppenbarar sig och kallar katoliker och muslimer tillsammans under samma paraply, i en global religion…. Maria är inte Jesu mor, utan en modergudinna!
(Citat från min Ohlins fundering 10/6-2010)

Det är ett stort problem att förbinda sig och s a s sluta förbund med en religion som katolicism och RKK. Vi läser i Bibeln, bl a i Jeremia kapitel 2, att när Israels folk slöt förbund, eller hade ekumenik som vi säger idag, med hednafolken gjorde de sig ett med deras gudar. Detsamma måste gälla idag. Vem vill göra sig ett med tillbedjan av denna demoniska ”Maria” som jämställs med Jesus? Eller göra sig ett med tillbedjan av helgon, reliker mm?!

Finns det något mer som kan bekräfta att detta kan stämma, utan att för den skull dra någon bestämd slutsats om ”vilddjurets bild”? Låt oss gå till symbolen för Den nya världsordningen (New World Order) eller sigillet på endollarsedeln med pyramiden. Födelsen av Den nya världsordningen (NWO) proklamerades av George W Bush, Påven och Michael Gorbatjov på Malta år 1989, när Berlinmuren hade fallit eller (en tolkning) ”Europas dödliga sår hade blivit läkt” (Upp 13, Dan 7:7-8; 9:26-27).

4. Pyramidens öga – himlens drottning

x10x2

Pyramiden står för styrka och varaktighet. Runtom kan man läsa NOVUS ORDO SECLORUM (på latin) som betyder Den nya världsordningen, (eg) ”Den nya tidens ordning och ANNUIT COEPTIS som betyder ”han (gud) har godkänt vår början” eller ”han beviljar vårt övertagande”. Denne ”gud” är lucifer eller satan. Om man drar linjer genom pyramiden som ett hexagram (obs, det är inte Davidsstjärnan i Israels flagga, vilken har en helt annan innebörd) får man fem bokstäver i varje hörn: A-S-N-O-M som kan sättas samman så att det står ”MASON”, alltså frimureri (eng). MDCCLXXVI är årtalet 1776, det år som Illuminati bildades av en jesuit och det är också året för Amerikas självständighet. Illuminati betyder ”de upplysta”, vilket påminner oss om den ockulta enhetsupplevelsen som många gör genom yoga och meditation, också kallad upplysningen.

Om vi bortser från ögat och drar streck mellan hörnen som ger ordet MASON, får vi den femuddiga stjärnan eller pentagrammet som är en vanlig symbol inom mystiken. Ett pentagram som vänds upp och ner används hos satanister men den användningen har ingen historisk förankring, enligt Wikipedia.

Genom att dela upp årtalet i tre grupper enligt babyloniskt siffersystem blir summan 666. Jag tror att det står för politik – religion – ekonomi som globaliseras under en världsregering med en världsledare som Bibeln kallar antikrist, eftersom han personifierar människans globala enhetsträvan ”att bli som Gud”. Antikrist kommer att ses som en slags ”frälsare”.

x1

Ögat kallas ”det allseende ögat” och används i en del kyrkor som symbol för Gud men den egentliga betydelsen är Horus öga eller Shivas öga [himlens drottning]. Det står för bärare av insikt/upplysning, och förknippas med solguden. Vi känner igen moder-son-kulten och gud/gudinne-begreppet med olika gudanamn i olika länder. Egyptens Isis [himlens drottning] och Horus eller Baal och Astarte/aseran [himlens drottning] som ofta nämns i GT när Guds folk avföll från den sanna tron och bröt förbundet med Gud. Det finns olika namn men det är samma andemakt bakom – i Bibeln kallad skökan som också utgör en världsreligion [religionssynkretism].

Ögat på pyramidens topp och slutsten
(bild borttagen)

Inom New age talar man om ”det tredje ögat” som öppnas när man når ”medvetandet om sin egen gudomlighet” [upplysningen]. Det är ju också antikrists signum att han ska ”sätta sig i Guds tempel och säga sig vara gud” (2 Tess 2) när ”förödelsens styggelse [eukaristin?] står på helig plats” (Matt 24:15, Dan 9:26-27, 11:31, 12:11).

Dan 9:27 Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge [hebr. utbredande, spridning (av villfarelse)] skall förödaren [antikrist/världsledaren] komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren.”

ÖGAT är alltså förknippat med himlens drottning [modergudinnan] som ses högst upp på pyramiden. Bibeln kallar henne ”moder till skökorna” (villoläror) i Upp 17-18. Är det en tillfällighet att den katolska Maria också kallas himlens drottning? Läs mer om Himlens drottning.

Jer 7:17  Ser du icke vad de göra i Juda städer och på Jerusalems gator? 18  Barnen samla tillhopa ved, fäderna tända upp eld och kvinnorna knåda deg, allt för att baka offerkakor [oblater?] åt himmelens drottning; och drickoffer utgjuta de åt andra gudar, mig till sorg. 19 Men är det mig de kränker med detta? säger HERREN. Är det inte snarare sig själva, så att de kommer på skam?

Det här går att läsa på nätet om frimureri (min komm. inom parentes): ”Ögat kan ses som en representation av de upplysta (vilket Illuminati betyder) eller arkitekten av universum. Man kan se pyramiden som en hierarki och desto högre upp man befinner sig desto mer kunskap eller makt innehar man. Sigillet [pyramiden] representerar en världsomspännande ordning utan religion (utan religion?). …under konceptet ”den Store Arkitekten av Universum” accepteras det materialistiska universum som gudomligt” (= allt är gud, gud är i alla, alla är gudar/gudomliga…).

Sakarja såg en syn där en kvinna symboliserade ondskan eller laglösheten (tro eller religion symboliseras ofta av en kvinna i det profetiska ordet, både i positiv och negativ bemärkelse). I grundtexten finns ”öga” också nämnt.

Sak 5:6 ”Vad är det?” frågade jag. ”Det är en sädeskorg” [hebr. detta är en efa – dvs. ett fullt mått eller innebörden ”de har fyllt sina synders mått”] svarade han och tillade: ”Så förhåller det sig med dem i hela landet.” [Hebr. detta är deras öga över hela landet/hela jorden] 7 Och se, ett lock av bly lyfte sig och en kvinna satt mitt i korgen [”skökan” i Uppenbarelseboken?]. 8 Han sade: ”Detta är ondskan [ogudaktigheten, laglösheten].” Och han stötte åter ner henne i korgen och slog igen blylocket över öppningen.

Till detta kan man tillägga att ÖGAT också står för kontroll- och övervakningssamhälle.

Övervakningskamera
(Bild borttagen)

5. Övervakningssamhället – kontroll

Vi vänjer oss vid att vara övervakade. Jag sökte efter hörlurar på nätet för ett tag sedan och genast dök det upp all möjlig reklam för hörlurar så fort jag surfade, en lång tid efter. Vi matas med positiv information om den förträffliga övervakningen. Det är ju fantastiskt att polisen kan få del av ett register och sätta dit brottslingar eller att det går att hitta en människa som har gått vilse eller att föräldrar kan ha bättre koll på sina små barn… men baksidorna är inte positiva.

I Framtidsstafetten skrivs inlägg på internet om hur framtiden kommer att se ut. En kille skriver så här: Chip är framtidens övervakning. Om vi nu tar ett steg fram till år 2030. Dagens övervakningskameror kan mycket väl ha spelat ut sin roll. Det finns nämligen något betydligt mer effektivare och bättre, och det är en teknik som redan idag provas för fullt. Svaret är ett litet RFID-chip som opereras in under huden. Chipet är stort som ett riskorn och kan sättas på plats på några minuter.
…I USA finns det ett företag som heter Digital Angel (tidigare Applied Digital Solutions) som har tagit fram en produkt vid namn VeriChip. Det är ett RFID-chip som kan användas för att lagra information om en person, och som kan opereras in i människor. Man har redan börjat använda det här. … För att RFID ska fungera måste det finnas en avläsare inom ett nära område. När chipen blir aktuella lär sådana avläsare att bli många gånger vanligare än övervakningskameror. Om avläsaren innehåller en GPS och är ansluten till någon form av nätverk, är det en smal sak att rapportera in data om vilka personer som passerat läsaren. Den här typen av läsare kan placeras i alla ingångar i butiker, restauranger, biografer och alla andra offentliga byggnader.

På en annan sajt (Eng – HÄR – ) kan man läsa att det redan finns ”befintlig teknik som tillhandahåller ett medel för att skapa en elektrisk ström genom processen av temperaturförändring. Vilddjurets märke (Mark of the Beast) sägs vara i handen eller på pannan, och det är ingen överraskning att dessa är viktiga områden för varma och kalla förändringar”.

RFID-chipet

Den här tekniken pågår, den utvecklas och förfinas hela tiden och det har pågått i många år. Jag tror att Gud tillåter det för att vi ska vara medvetna och påminnas om tidstecknen i Bibeln. Det är på många sätt skrämmande men vi ska inte frukta utan överlåta våra liv och vår framtid i Guds händer, vår trofaste Skapare. Det kanske blir värst för den som nonchalerar Bibelns profetior idag, om förvirringen i världen blir total. Med vaksamhet och andlig beredskap kan vi förhoppningsvis vara Jesu redskap och vittnen och inte tappa fotfästet när det skakar ordentligt. Vi tillhör ett rike, Guds rike, som är evigt och aldrig kan skaka. Det får vi inte glömma!

Upp 3:10 Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig ur [= igenom – inte bort ifrån] prövningens stund, som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov.

Det finns de som ler eller skakar på huvudet åt oss kristna som talar om ”vilddjurets märke”, superkontroll och en kommande världsledare, kallad antikrist. Men Bibelns profetior går likväl i uppfyllelse framför våra ögon. Att Gud talar med ett rikt bildspråk i uppenbarelser, är kanske en utmaning för människans stolthet. Gud uppenbarar sig för de som ödmjukar sig och blir som barn.

Matt 11:25 Vid den tiden sade Jesus: ”Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små.

Luk 21:34 Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er 35) som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden. 36) Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen.” [dvs. att undfly snaran och vara redo när Jesus kommer på den yttersta dagen, Joh 6:39-40, 44, 54, 11:24, 12:48]

Om Vatikanen uppmanar alla sina medlemmar att bära RFID-chipet (Eng) – hur många säger nej? När ”den falske profeten” säger att RFID och New World Order är något gott och välsignat som ska följas..? Den falske profeten som representerar en världsreligion ska verka andlig och from men gå djävulens ärende. Hans mål är att förföra och ena mänskligheten i ett uppror mot Gud, som slutar i katastrof.

Upp 13:11 Och jag såg ett annat vilddjur [trol. religiöst] stiga upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake. 12 Det utövar det första vilddjurets [trol. politik] hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret, vars dödliga sår hade blivit läkt.

6. ”Kristen yoga” en omöjlig kombination

Rick Warren, pastor i Saddleback Church, påverkar många kristna och 100 000-tals ledare i nätverk och har med rätta kritiserats. År 2011 kom Daniel-planen, ett ettårigt hälsoprogram som har utformats och leds av tre hälsoguider som är förespråkare av österländsk meditation men deras andlighet skulle inte påverka församlingen, sades det. Hur är det idag?

x13
x16

Saddleback Church hemsida kan vi hitta en meny med ”Holy Yoga” >> & >> (sv. ”Helig yoga”). Det brukar också kallas ”kristen yoga”. Men det är en omöjlig kombination eftersom yoga är hinduism och något oheligt för en kristen. Det som är heligt för en troende kristen är det som utgår från Bibelns Gud. Vi bör hellre (än en gång!) lyssna på vad en hindu har att säga om yoga.

Tillägg september 2022: Hemsidan är omgjord men länken visar vad Rick Warren och Saddleback Church står för, nämligen en falsk kristendom blandad med nyandlighet. På sidan finns fortfarande länkar till tre vittnesbörd med rubriken Tre resultat av Yoga:
1. Scott: Scott has discovered several great tools to help keep his anxiety at bay, including yoga and meditation. But he finds his greatest help in God, the one who’s turned his life around.
2. Mandy: The kitchen, one of her favorite spaces, is now a cornerstone of her routine. She spends a little extra time making a healthy, hearty breakfast every day. Some mornings she’ll also spend time doing yoga in her living room. Other days, her extra time is spent in silence — doing nothing — allowing her to mentally focus on God and the day ahead.

3. Your Result: A Large Group Gathering: Here are activities or themes for activities to help you get started. …5. Research the possibility of hosting a yoga or fitness class at your workplace.

Sannyasin Arumugaswami, ansvarig utgivare för Hinduism Today: ”Yoga är hinduismens själ som är grundat på den hinduiska Skriften och utvecklad av hinduiska vise. Yoga öppnar för nya och mer raffinerade sinnestillstånd, och för att förstå dem måste man tro på och förstå det hinduiska sättet att se på gud …. En kristen som försöker anpassa dessa metoder kommer sannolikt att störa (eller avbryta) sin egen kristna tro.”

Låter inte det ganska skrämmande och destruktivt för en kristen? Bakgrunden till s k ”kristen yoga” liknar faktiskt förklaringen till Tikva i Sverige, där också en del instruktörer är aktiva inom det ockulta och nyandligheten – Ohlins fundering 20/5-10. Är det inte självbedrägeri?! Frågan ”Vem påverkar vem?” är befogad.

Fall inte i holy yoga-fällan (eng). Citat: ”Att säga att man kan kristna yoga är på ett sätt, som att säga att vi kan kristna hinduism. Det är känt som synkretism – ett försök att kombinera två oförenliga fiolsofier”. Vi förstår nog vad summan av det hela blir… och det är nu alltså en verksamhetsgren i Rick Warrens kyrka.

Några typiska citat av Rick Warren:
“Vem är en fredens man i en by – eller det kan vara en fredens kvinna – som har mest respekt, de är öppna och de är inflytelserika? Det behöver inte vara en kristen. I själva verket kan det vara en muslim, men de är öppna och de är inflytelserika och du jobbar med dem för att attackera de fem jättarna. Och det kommer föra in den andra reformationen.” (Rick Warren, Pew Forum, 2005)

“Warren förutspår att fundamentalism, av alla sorter, kommer att vara ”en av de stora fienderna på 2000-talet” muslimsk fundamentalism, kristen fundamentalism, judisk fundamentalism, sekulär fundamentalism -. De är alla motiverade av fruktan. Fruktan för varandra. (Rick Warren, Philadelphia Inquirer, 2006)

”Så gott liv handlar inte om att se bra ut, må bra, eller ha ägodelar. Det handlar om att vara god och göra gott. Summan av kardemumman är att Gud finner behag i att se dig vara du. Varför? Han gjorde dig. Och när du gör det du är gjord att göra, säger han, ”Det är min grabb.” ”Det är min tjej.” Du använder den talang och förmåga som Gud gav dig. Så mitt råd till dig är att titta på vad som finns i din hand, din identitet, ditt inflytande, din inkomst. Och säg, ”Det handlar inte om mig, det handlar om att göra världen till en bättre plats. Tack” (Rick Warren, Ted Talks 2006)

Rick Warren har med all tydlighet visat att hans mål är att verka för global fred och rättvisa [PEACE -plan] och att alla religioner ska förenas i arbetet, som han kallar ”den andra reformationen”. Han säger att det handlar om ”att vara god och att göra goda gärningar”. Att föra in ”den andra reformationen” brukar betyda att alla religioner enas och verkar för fred och rättvisa under påven och RKK. ”Kristna fundamentalister”, dvs bibeltroende kristna, är naturligtvis till stort besvär i denna s k ”reformationen”. Man skulle kunna tro att Rick Warren är en jesuit..?

7. Noas ark

Hindrar inte ett sådant budskap människor att söka den räddning som Gud erbjuder? Inte ett ord sägs om omvändelse och behovet av Guds förlåtelse och frälsning. Luras inte människor att tro att vi kan rädda oss själva och planeten om vi bara hjälps åt och ”gör goda gärningar”? Vår uppgift som kristna är att berätta om Jesus Kristus och tron på honom, som är den enda vägen till Gud. Denna världen är under dom men Jesus är ”arken” som räddar oss från att gå förlorade. Gud kommer själv att rena och rädda sin skapelse, enligt 2 Petr 3. Vi klarar inte den uppgiften på grund av synden och det gäller för oss att vara på ”Guds sida” och gå in i ”frälsningsarken” som heter JESUS.

1 Mos 6:12 Gud såg på jorden, och se, den var fördärvad, eftersom alla människor levde i fördärv på jorden. 13 Då sade Gud till Noa: ”Jag har beslutat att förgöra alla levande varelser, ty för deras skull är jorden full av våld. Se, jag skall fördärva dem tillsammans med jorden. 14 Gör dig en ark av goferträ, inred den med kamrar [qen H7064] och bestryk [kaphar H3722] den med jordbeck [kopher H3724] både på insidan och utsidan.

2Petr 3:6 I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. 7 Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga skall dömas och bli fördömda.

Matt 24:37 Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst. 38 Som människorna levde dagarna före floden: de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken, 39 och de visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla – så skall Människosonens ankomst vara.

Nådastolen på arken i tabernaklet
(bild borttagen)

Ordet kaphar [Strongs H3722] (hebr) betyder att övertäcka, sona, försona eller lösen, förlåta, rengöra och vara barmhärtig.
Kopher [Strongs H3724] är substantiv och betyder alltså försoning. Kaphar/kopher är roten till ordet cabboret som betyder nådastol, som var locket på arken i tabernaklet och som skylde de tio budorden. Arken beskriver vad som händer när Jesus får komma in i en människas liv och ta över. Jesus beskrivs som vår nådastol – han är medlaren mellan Gud och människa.

Rom 3:23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, 24 och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. 25 Honom har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol, att tas emot genom tron

Ordet qen [Strongs H7064] som översätts kamrar i arken betyder också näste, bostad, kammare och rum – en förebild på det Jesus säger om Faderns hus.

Joh 14:2 I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er? 3 Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är.

8. Att fundera över

Är den slutliga delen, toppen på pyramiden, det totala kontrollsamhället med ”vilddjurets märke” [världsregeringen med dess världsmedborgare och en världsreligion där alla religioner och filosofier likställs och blandas] helt enkelt tillbedjan av himlens drottning eller modergudinnan [även kallad Moder jord] som redan nu förverkligas i katolsk eukaristi och mariatillbedjan [nattvardskvinnan – Maria kallas även medåterlöserska] med en brödbit som de säger är Kristus fysiskt och som tillbeds som sådan?

Är denna andemakt ”den stora skökan” [moder till alla skökor (villoläror) – HEMLIGHETEN BABYLON] som ger budskap till människor genom mariauppenbarelser och andra falska tecken och under och som också nås genom yoga och meditation i den ockulta ”enhetsupplevelsen” eller ”upplysningen”?

Är ändetidens största bedrägeri den tid som kallas ”Jesu eukaristiska regeringstid” som är ”en annan Jesus”/”en falsk Kristus” = antikrist [en eukaristi (nattvard) som förnekar att Jesus fullbordade sitt verk på korset] och som dominionister [RKK har alltid hört dit] kallar ”Jesu ankomst i sin kropp” och ett maktövertagande på jorden [De sju bergen] av denna koloss till kyrka ”så att Jesus kan komma tillbaka”, som de säger?

Är detta orsaken till att alla trådar dras till Romkyrkan och man talar om ”den andra reformationen”, vilket betyder ”tillbaka under påven och tillbaka till RKK”där nåd inte är nåd utan måste förtjänas genom gärningar och där förlåtelsen inte är fri utan måste köpas [bl a genom avlatsbrev]?

9. Påven en jesuit som tillber Maria

Den nye påven Franciskus bekänner sig som kristen katolik men han är också en jesuit som tillber Maria. Jesuiternas grundare hette Ignatius av Loyola och jesuiternas agenda är att ena alla under påven, eftersom Romkyrkan anser sig vara den enda sanna kyrkan på jorden. Jesuitorden var motståndare till Reformationen. Den som dras till mysticism, kontemplation och yoga, katolsk eukaristi, mariadyrkan och liknande fenomen utsätter sig själv för risken att bli lurad av charmoffensiven från Rom. För att inte tala om alla maktmänniskor, som självklart imponeras och attraheras av påvedömets hierarkiska maktstruktur och påvens absoluta auktoritet.

 

x28

Som vi uppmärksammade på Nyheter är det ingen tvekan om att även påve Franciskus TILLBER den katolska Maria, om någon till äventyrs fortfarande skulle tvivla på det. Citat: ”I morgon vill jag be Madonnan att hon ska beskydda Rom”. Madonnan är detsamma som himlens drottning (Jer 44:25, 7:18). Påvens interreligiösa inriktning välkomnas av Shimon Peres som har sagt att påven ”ger en anda av hopp och fred” och ”han välkomnas av både judar, kristna och muslimer i Det heliga landet”, rapporterar Jerusalem Post.

Bibeln har förutsagt att judarna kommer att bedras för en tid och Jesus sa själv att de som förkastar honom som Messias, istället välkomnar antikrist(er).

Joh 5:43 Jag har kommit i min Faders namn, och ni tar inte emot mig. Men kommer det någon annan i sitt eget namn, honom tar ni emot.

Dan 8:24 Han [antikrist] skall bli stor i kraft, men inte genom egen styrka. Han skall åstadkomma så stort fördärv att man måste förundra sig, och han skall lyckas i allt han gör. Han skall fördärva mäktiga män, och även det heliga folket. 25 Genom sin klokhet skall han lyckas väl med sitt svek. Han skall anse sig själv överlägsen [Hebr. upphöja sig själv], och han skall fördärva många mitt i deras trygghet [hebr. han skall fördärva många genom fred/fredligt/säkerhet (eller: mitt i freden) – jmf 1 Tess 5:3]. Ja, han skall sätta sig upp mot furstarnas Furste [Jesus Kristus, Guds Son], men han skall krossas utan hjälp av människohand.

Apg 15:14 Simeon har berättat om hur Gud först såg till att han vann ett folk åt sitt namn bland hedningarna. 15 Det stämmer överens med profeternas ord, där det heter: 16 Därefter skall jag vända tillbaka och åter bygga upp Davids fallna boning. Dess ruiner skall jag bygga upp och jag skall upprätta den igen, 17 för att alla andra människor skall söka Herren, alla hedningar, över vilka mitt namn har nämnts. Så säger Herren, som gör detta, 18 det som är känt från evighet.

10. ”Petrus Romanus” på påvestolen?!

Hur gick det med Malachias profetia >> ? Denne siste påven i raden av påvar efter Malachias levnad skulle kallas ”Petrus Romanus”, då Rom ska förstöras. Denne påve ska enligt profetian bana väg för antikrist. Eftersom det är en utombiblisk profetia lägger vi inte alltför stor vikt vid den, men den tycks ha stämt in hittills och är därför intressant. Bibeln gör klart att domen kommer att falla över världskyrkan som har sitt säte i Rom, därför att hon har förföljt Guds folk som tillhör Jesus och inte tillber någon annan. Det gäller även de katoliker som lyder Gud mer än påven och tror på Bibeln istället för katolska traditioner (Upp 17, 18).

Här följer ett citat av vår vän och tyske pingstpastorn, Eckhard Weinholz,:Ja, ibland funderar jag på om Malachia var en slags Bileam eller som en Överstepräst på Jesu tid – en som måste tala sanningen även om han inte ville. Franciskus ”skämtade” ju precis efter valet. Han sa: ”Mina bröder, må Gud förlåta er vad ni har gjort, att ni valde mig”. Kanske var det inget skämt.” Eckhard skickade med en länk som kanske ger oss svaret till ”Petrus Romanus”  (tyska).

Citat (versatt från tyska på Google): ”…»Olivae Gloria” (”olivträdets härlighet”): Benedikt XVI. – Olivträdet var i det antika grekiska symbolen för konst och vetenskap. Och den tyska påven Benedictus blev känd inom kyrkan för sin enastående vetenskapliga och teologiska kunskap. Med tanke på den profetiska nogrannheten hos den keltiske biskopen Malachia, är det inte förvånande att den nye påven också ganska lämpligt heter Frans I. – trots detta är fallet med påven från Argentina inte klart vid första anblicken.

För i det riktiga namnet på den nye påven (Jorge Mario Bergoglio) finns det inte något Petrus, Pedro eller Peter, som i Malachias profetia, där kodnamnet för den senaste påven ska vara ”Petrus Romanus”. Hans påvliga namn Bergoglio är lånat av St Francis av Assisi som innehas av aposteln Petrus. Och en ”Romanus”, en romersk medborgare eller Italienere är Bergoglio (till synes) inte heller, ty han är född i Argentina. Däremot har nya påven inte bara argentinska anor, men tack vare sina föräldrar italienska anor. Han har nu även ett italienskt pass, som han inte bara innehar, utan nu även kallas italienare eller enligt medeltida användning, romersk eller Romanus. Således är riktigheten av beteckningen ”Romanus” bekräftad i Malachias profetia. Och den andra delen namnet ”Petrus” kan mycket väl föras i samband med den nya påven.
Jorge Mario Bergoglio fick sitt kvasi-namn genom valet av hans påvenamn Franciskus, där han relaterade till St Francis av Assisi. Enligt det senare namnet är det en variation av ett välkänt medeltida helgon. I de italienska helgonkalendrarna är hans fullständiga namn, ”San Francesco d’Assisi, NATO Francesco Giovanni di Pietro Bernadone” (”Saint Francis av Assisi, född Giovanni Francesco di Petrus Bernadone”). Franciskus av Assisi hade alltså bredvid sitt eget förnamn Francesco och Giovanni av medeltida sed också namnet på hans far Pietro (Petrus), ordet ”di”, presenterar far-son förhållande. För det tredje förnamnet Saint av Assisi ingår åtminstone Pietro, eller Petrus indirekt, i påvens namn Fransiskus I av den nye påven. Malachias namn ”Petrus Romanus” för den nye påven uppfylls därför i full utsträckning.

… Enligt Malachias profetia bor nu den sista påven i Vatikanen …för att än en gång citera:
”Under den extrema förföljelsen av den heliga romerska kyrkan, kommer Petrus Romanus att sitta på tronen. Han ska mata sin hjord under många svårigheter, i slutet kommer de sju kullarnas stad att förstöras, och en fruktansvärd domare kommer att döma människorna i kyrkan. Slutet.”

11. Infiltration…

Jesuiterna sägs arbeta för att infiltrera på alla områden i samhället och inte minst i protestantiska kyrkor och samfund. Är det någon som vill förneka att de har lyckats ganska bra med sin påverkan?

 • Varifrån kommer den numera vanliga uppmaningen att ”överlåta sig till sin församling (kyrka)”?
 • Varifrån kommer uttrycket att man efter att ha tagit nattvarden allt oftare får höra att man ”tagit emot Jesus”?
 • Varifrån kommer projektet De sju bergen [kyrkans strävan efter makt över alla samhällsområden] – skulle det vara en tillfällighet att det är exakt samma plan som RKK har?!
 • Varifrån kommer den nya maktstrukturen – likt ett mindre påvedöme – som blev rikskänd genom ”Nyapostoliska reformationen” (NAR)?
 • Hur har mysticismen och de andliga övningarna från katolska mystiker som hör hemma hos de österländska religionerna, kommit in i många protestantiska kyrkor?
 • Hur kommer det sig att katolska präster, t o m påvens predikant får predika på ekumeniska konferenser?
 • Varifrån kommer påståendet att ”det är omöjligt att vara kristen utanför kyrkan” – precis som RKK säger?
 • Hur kommer det sig att sakramentalismen blivit så på modet de senaste åren?

Är det en tillfällighet att Eugene Peterson, författaren till The Message, skrev sitt stöd på framsidan av en bok om jesuiterna och Ignatius andliga övningar? Listan kan göras lång. Jag skulle tro att de flesta (om inte alla?) förändringar av inriktning, tänkesätt och påverkan bort från biblisk undervisning och grund som har skett de senaste årtiondena, i själva verket har sitt ursprung i Rom eller har anknytning dit.

 • Romerska katolska kyrkan säger att påven är kyrkans grund men Bibeln säger att Jesus Kristus är vår enda grund! 1Kor 3:11 Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus.
 • Romerska katolska kyrkan säger att barndopet är frälsande men Bibeln säger att vi är frälsta genom tro av nåd! Ef 2:8 Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, 9) inte på grund av gärningar [varken sakrament eller goda gärningar!], för att ingen skall berömma sig.
 • Romerska katolska kyrkan säger att påven är den synlige medlaren och Jesus Kristus den osynlige. Bibeln säger att det bara finns en medlare – Jesus Kristus, Guds Son! 1Tim 2:5 Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, 6 som gav sig själv till lösen i allas ställe. Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne,
 • Romerska katolska kyrkan säger att påven är Kristi ställföreträdare på jorden men Bibeln säger att vi som tror på honom har fått den helige Ande, som är hans ställföreträdare på jorden! Joh 14:16 Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er, 17 sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er. (Jesusord)
 • Romerska katolska kyrkan säger att påven är ”den helige Fadern” eller ”Papa” men Bibeln säger att vi som tror på Jesus har bara en som är vår Fader, i himlen! Matt 23:9 Ni skall inte heller kalla någon på jorden er fader, ty en är er Fader, han som är i himlen. (Jesusord)

Vi som tror och har överlåtit våra liv till Jesus Kristus, den sanne Jesus, har inga som helst kopplingar till Rom-kyrkan och påvedömet och vi har inget ”tillbaka” som det ofta heter: ”tillbaka till Moderkyrkan”. Vi kommer inte därifrån och har inga rötter och ingen dragning till en sådan religion eller tradition, eftersom våra rötter är i Jesus och i Bibeln, Guds ord. ”Sanningen skall göra er fria”, sa Jesus och det önskar vi att romerska katoliker som är bundna av mänskliga traditioner också ska få nåd att upptäcka.

Mvh
Elvor Ohlin

BOKTIPS:

 • Evangelium enligt Rom En jämförelse mellan katolska kyrkans lära och Bibeln, av James G. McCarthy
 • Templets förhänge – åter på plats? – Romersk katolsk lära i Bibelns ljus, av André Thomas Brès

x44             x66

Båda böckerna finns på Gospel Media