Text: Elvor Ohlin

Innehåll:
1. Lön för mödan
– predika för betalning, vad säger Bibeln?
2. När gränser suddas ut
– Gud har satt gränser, den förrädiska globalismens agenda
3. Agenda 21
FN:s ”handlingsplan för hållbar utveckling” Agenda 2030 med start 1 januari 2016
4.
Vem splittrar? – påven skyller på protestantismen och manar till ”enhet”
5. Skuld och dåligt samvete –
en vanlig men dålig metod för att få en jämnare fördelning, sälja allt man äger och ge till de fattiga?
5.
Maria är inte viktigare än Bibeln! – om Bjärka Säby och märkliga påståenden om Maria, Bibelns ord som grund

1. Lön för mödan

Först ett tillägg till Punkt 1, i min förra Fundering. Jag skrev om girighet när det bland annat gäller vissa kristna pastorer som skor sig på sina medlemmar med höga löner och pensionspengar. Det finns andra exempel, där tjänsten har blivit ett medel för att tjäna pengar. Jag tänker på den kategori där Benny Hinn ingår. I Nya testamentet står ofta falska ledare förknippade med girighet och detsamma gäller idag. Nu finns det ett dike i andra änden också, som innebär att en del tror att förkunnare/predikanter inte ska ha någon lön alls. Detta är naturligtvis både orimligt och obibliskt. Självklart ska den som Gud kallar till heltidstjänst, ha en rimlig lön så långt det är möjligt. I GT skulle tionde gå till leviterna, prästerna, eftersom de inte fick någon arvedel som de övriga stammarna i Israel. Liknande gäller i NT. Om man sedan väljer att inte utnyttja den ”rätten” som Paulus skriver om, det är en personlig sak.

Nya Testamentet:

1Kor 9:14 Så har också Herren befallt att de som predikar evangeliet skall leva av evangeliet. 15 Men jag för min del har inte utnyttjat en sådan förmån.
…18 Vad har jag då för lön? Jo, att som förkunnare av evangelium få lägga fram det utan kostnad och inte utnyttja den rätt evangeliet ger mig. 19 Eftersom jag är fri och oberoende av alla, har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler.

2Tess 3:8 vi åt inte hos någon utan att betala för oss. Nej, vi arbetade hårt natt och dag för att inte ligga någon av er till last. 9 Inte så att vi saknade rätt till lön, men vi ville ge er ett exempel att följa.

Gamla Testamentet:

4Mos 18:6 Det är jag som har utvalt era bröder, leviterna, bland Israels barn. De är en gåva åt er, givna åt HERREN till att förrätta tjänsten vid uppenbarelsetältet.

4Mos 18:24 Ty det tionde som Israels barn offrar som gåva åt HERREN ger jag som arvedel åt leviterna. Det är därför jag säger om dem: De skall inte ha någon arvedel bland Israels barn.”

Eftersom jag (vi) har erfarenhet av både det ena och det andra, vågar jag yttra mig frimodigt i den här saken. För den som har ett ”vanligt” arbete som försörjning och kanske till och med är högavlönad, är det ingen uppoffring att predika utan ersättning eller att skänka inspelad undervisning. Ibland kombineras ett arbete med predikotjänst. I vilket fall är det bibliska utgångsläget solklart när det gäller ”rätt till lön” för den som predikar evangeliet. Var och en som tar Guds kallelse – vilken jag utgår ifrån att man har – på allvar, vet också att förberedelsen kan vara många timmar i bön och bibelstudier. Att avstå lön är ett personligt val och ska ske frivilligt. Att medvetet undanhålla någon lönen i form av utnyttjan, är en synd inför Gud, (Malaki 3:5).

2. När gränser suddas ut

Ps 74:17 Det är du som har fastställt jordens alla gränser. Sommar och vinter har du skapat. 18 HERRE, tänk på hur fienden smädar, hur ett dåraktigt folk föraktar ditt namn. 19 Lämna ej åt vilddjuren din turturduvas själ, glöm inte för alltid dina betrycktas liv!

Apg 17:26 Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk, för att de skall bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de skall bo, 27 för att de skall söka Gud, om de möjligen skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom, fastän han inte är långt borta från någon enda av oss.

Eftersom Gud har skapat allt i kärlek, vet han vad som är bäst för oss människor. Gud har satt gränser till vår hjälp och till beskydd och ledning i den här världen. När människan ingriper eller suddar ut gränserna, leder det till obalans och i värsta fall till kaos. När ett land förkastar Guds bud och råd, får det allvarliga konsekvenser. Guds ord leder oss, talar till oss, vakar över oss och ger ljus och tillrättavisning så att vi kan finna och följa livets väg.

Ords 6:22 Låt dem leda dig när du går, vaka över dig när du ligger och tala till dig när du vaknar. 23 Ty budet är en lykta och undervisningen ett ljus, förmanande tillrättavisning är en livets väg.

Många tror att det ”mångkulturella samhället” och FN:s globala agenda som suddar ut gränser, är räddningen för jorden. Stora visioner och drömmar om en omfördelning till social rättvisa, att rädda miljön och nå världsfred, det kan verka lovande men Bibeln säger att det inte kommer att lyckas, utan leder till kaos på grund av synden. Människan klarar inte av att styra utan Gud och utan att ödmjuka sig inför honom. När allt blandas samman, är det inte de ödmjuka utan de starka och giriga – maktmänniskorna – som tar befälet och så beskriver Bibeln den yttersta tidens ledare. Detsamma gäller inom den organiserade ekumeniken. Bibelns ”antikrist” kommer att visa sig vara en svekfull maktmänniska. När själviska begär, girighet och makt regerar leder det alltid till att de gudfruktiga får lida. Men de övermodiga kommer att fångas i sina egna planer, säger Bibeln.

Ps 10:2 Genom ogudaktigas övermod måste den nödställde lida. Låt dem fångas i de onda planer de tänkt ut. 3 Ty den ogudaktige skryter över sina själviska begär, den girige välsignar han och föraktar HERREN. 4 I sitt högmod söker den ogudaktige inte Gud, i alla hans tankar finns ej plats för Gud.

Det finns en aspekt som jag tycker är angelägen att vi påminner oss om. När gränser suddas ut blir det allt svårare att se orsak och verkan. Det är inte utan anledning som demokrati, jämställdhet och social rättvisa har kommit längst i de länder som brukar räknas som kristna, där Bibeln har fått påverka ländernas grundlag och moral. Då följer också en vilja att ge vidare och hjälpa andra. Frälsningen får i sig konsekvenser att dela med sig. Så har det ju också alltid varit i evangelisk mission och allt evangeliskt arbete om Jesus är Herre. Budskapet och den sociala hjälpen går hand i hand. Så var det också i NT-församlingen bland judarna, (Apg 6).

Många har gett sina liv i mission på heltid för att sprida evangeliet och därtill att hjälpa socialt med att bygga sjukhus, skolor, barnhem, rehab mm bland de fattigaste i många länder. Detta anses av en del som enkelspårigt men det har visat sig vara det mest effektiva arbetssättet av alla för att lindra nöden, där också pengarna hamnar i rätt fickor.

Här till kommer Guds välsignelse och beskydd, som är det absolut viktigaste och den kommer alla till del i landet, också de som inte tror. Därför kan vi läsa i Romarbrevet 1 om hur viktigt det är att ”ge Gud äran”. För risken är stor att man tar äran själv och glömmer Gud, precis som det hände i Israel i tider av välstånd och vi ser samma hända i Sverige idag.

5Mos 6:10 När HERREN, din Gud, låter dig komma in i det land som han med ed lovade dina fäder Abraham, Isak och Jakob att ge dig – det har stora och vackra städer som du inte har byggt, 11 och hus, fulla med allt gott, som du inte har fyllt, och uthuggna brunnar som du inte har huggit ut, och vingårdar och olivplanteringar som du inte har planterat – när du då äter och blir mätt 12 må du se till att du inte glömmer HERREN som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. 13 HERREN, din Gud, skall du frukta, honom skall du tjäna, och vid hans namn skall du avlägga din ed.

Den världsliga människan vill gärna framhålla sin egen förträfflighet och sitt arbete som enda förklaring till landets välstånd men det är också i grunden Gud som ska ha äran för det, eftersom han både har skapat människan och lagt ner möjlighet och vilja att studera och arbeta. Att förlora Guds välsignelse och beskydd är det mest ödesdigra som kan hända och det måste vara vår ständiga bön, att Gud trots allt ser till Sverige.

Det talas mycket om kärlek och tolerans idag. Ändå är nog de flesta, om inte alla, överens om att samhället har blivit hårdare och kallare, alltmer intolerant och kärlekslöst. Våldet har ökat (tro inget annat) och otryggheten därefter. ”Pengar styr allt”, har blivit ett vanligt konstaterande. Allt detta sker när man alltmer fjärmar sig från Bibeln och kärlekens Gud.

Det är inte strävan efter demokrati, jämställdhet, att få slut på fattigdom och krig eller att bry sig om miljön som är ”problemet” med den Nya världsordningen och FN. Problemen är sättet som man tror sig kunna nå dessa mål och de dolda planerna som skymtar fram då och då. Bibeln förklarar att det är en antikristlig agenda som leder till en global maktstruktur med kontroll, förtryck och förföljelse.

Upp 13:16 Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, 17 så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal.

Fn:s organ Alliance of Civilisation – som vi har uppmärksammat under många år – arbetar på att utplåna ”extremism och religiös exklusivitet”. Det innebär att ingen kommer att ha rätt att påstå sig tro på den enda sanningen, dvs. förbud att bekänna Jesus som (den enda) sanningen, (enda) vägen och den (ende) som kan frälsa och ge evigt liv, (Joh 14:6). ”Tolerans” och ”inkluderande” är ofta förekommande ord men det sker på bekostnad av tron på sanningen, Bibelns budskap. Kritik mot islam brukar kallas ”islamofobi” och det är lätt att förstå varifrån ”chrislam” och interfaith har sina källor. Alla som har någon som helst kunskap om muslimska länder vet att där islam styr och dominerar, saknas yttrandefrihet och religionsfrihet, rättvisa och jämställdhet. Att konvertera från islam innebär förföljelse och risk för livet. Att kristna ledare tar islam i försvar, är i det närmaste ett hån emot dem som lider under dess ondska och förtryck.

Den 21 juni 2015 hölls den första internationella yoga-dagen som utsetts och understöds av FN och det säger en del om inriktningen i den globala agendans världsreligion.

3. Agenda 21

Kanske är det totala införandet av den Nya världsordningen bara ett stenkast framför oss? Vi gör väl i att vara vakna över skeendet för det ser ut att bli ett stort steg i den riktningen i FN den här månaden. Agenda 21 >> kallas ”Ett handlingsprogram för en hållbar utveckling på jorden” för 2000-talet. Från FN:s hemsida: ”Agenda 21”en omfattande handlingsplan som ska tas globalt, nationellt och lokalt av organisationer i FN-systemet, regeringar och större grupper, i varje område där det finns mänsklig påverkan på miljön.” Denna agenda hade sin början på 1990-talet.

FN:s nästa konferens >> & >> går av stapeln 25-27 september 2015 och här ser vi att den får än mer tydliga konturer, vilka säkerligen kommer att leda fram till en uttalad världsregering – en regering över ländernas regeringar. Man har bestämt sig för att hitta globala lösningar på världens problem. Ämnet är ”Time for Global action for People and Planet” (Tid för globalt agerande för människor och planeten) i ”the High Level Political Forum” (HLPF) (Högsta politiska gradens Forum). Man ämnar lansera en helt ny plan som gäller lösningar och strategier”, även gällande världsekonomin.

Bibelns budskap är väldigt tydligt med att vi människor aldrig kan rädda planeten på egen hand och inte heller kommer att göra det, på grund av synden. Det är bara GUD som kan rädda genom JESUS. Det betyder inte att vi ska strunta i miljön. Skapelsen tillhör Gud som har skapat den men livet gäller inte bara några år här på jorden, det gäller också evigheten. Vi har en viktigare uppgift! Gud har själv en perfekt lösning och plan när det gäller skapelsen men det kommer inte att ske förrän denna tidens slut och Jesus kommer tillbaka – och den planen gäller var och en som tillhör Jesus, skapelsens Herre, och ingen annan.

Rom 8:19 Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn skall uppenbaras. 20 Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om 21 att också skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet.

Jes 65:17 Se, jag skapar nya (förnyade, förvandlade) himlar och en ny (förnyad, förvandlad) jord, och man skall inte mer komma ihåg det förgångna eller tänka på det.

När vi som är Guds folk blir allt för upptagna av det jordiska är det Jesus vi ska predika och kalla till uppvaknande, överlåtelse, förnyelse och den helige Andes hjälp och kraft att leva som Gud vill.

På FN:s konferens uppmanas alla religiösa ledare att samarbeta: ”Uppdelningar främjar missnöje och samhällen som inte är inkluderande främjar radikalisering.” Påven kommer att hålla tal den 25 september i New York inför FN och vi kan vara säkra på att det kommer att handla om ekumenik, där Rom-kyrkan naturligtvis är medelpunkten.

På AOC:s agenda finns också ”Fred i Mellanöstern” som en av huvudpunkterna. Det innebär press på Israel till en tvåstatslösning. Med alla märkliga tecken den här hösten när det gäller sol- och mån-förmörkelser (tetrad) på Israels högtider, får vi se om något drastiskt kommer att ske eller om det ”enbart” är påminnelser om att ta akt på Bibelns profetior och leva för Jesus.

Luk 21:36 Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma [undfly = att stå fast mitt i detta och inte vara bunden av det jordiska så att man fastnar i snaran] och kunna bestå inför Människosonen [bestå = frimodigt kunna ta emot Jesus när han kommer].

Stressen är påtaglig för det slutliga införandet av den nya världsordningens globala agenda och klimathotet är ett av argumenten som ofta används för att snabba på processen.

4. Vem splittrar?

På den här videon The Deadly Wound Healed? – Pope Francis Calls For Unity >> (Det dödliga såret helat? – Påven kallar till enhet) citerar påven Uppenbarelseboken 13 med hänsyftning på att ”såret” är ”kyrkans splittring” och skulden läggs som vanligt på protestantismen. Det är ju intressant i sig, för då säger påven alltså att RKK är ett av de två ”vilddjuren”(?).

I själva verket är det i detta fall den Romersk katolska kyrkan (RKK) som är orsak till den så kallade splittringen. Gud kallade och kallar än idag ut människor ur religiösa system som var och är fyllda av obibliska läror och mänskliga traditioner. Det är villfarelser och villolärare som splittrar Guds verk men enhet kring en villolära är värre än en splittrad kristenhet. Vi har Babels torn som ett exempel.

Påven har under lång tid föreslagits till kandidat som ledare för att ena religionerna och som vi tror är ”den falske profeten” som får jordens befolkning att följa ”det första vilddjuret” (Upp 13), alltså den antikristliga världsmakten och dess kommande ledare. Mönstret känns igen när man vill ena det som är oförenligt: man utser en gemensam fiende som utgör ett hot. Idag är det islamismen och IS som utgör den fienden och som används som lockbete för att åstadkomma en (o)helig allians. Man till och med förnekar att islamismen har med islam att göra, i sin strävan att ena religionerna.

När splittringstendenser hade kommit in i församlingen i Korint, gjorde Paulus det enda rätta och pekade på den enda lösningen: Jesus Kristus/Messias, (1Kor 1). Splittringen berodde här på människoupphöjelse – vad ska då inte följden bli av katolicismens och andra religioners och filosofiers människodyrkan och människotillbedjan?

Ps 46:11 ”Bli stilla och besinna att jag är Gud, upphöjd bland hednafolken, upphöjd på jorden.”

5. Skuld och dåligt samvete

En metod som används både av politiker och ibland i kristna sammanhang är att lägga skuld och dåligt samvete för att påverka till en jämnare fördelning av jordens tillgångar. Välfärden ska ge dåligt samvete så att FN:s agenda och ”nya världsordning” ska kunna genomföras. Jag anser att det är förkastligt och det är inte heller den bibliska vägen att gå. De som för detta ”papegojsnack” vidare, tycks inte heller vara några större förebilder själva och politiker är inte direkt lågavlönade idag… Som jag har skrivit tidigare, brukar Janne och jag hjälpas åt med nyheter och nyhetskommentarer på ”JUST NU”. En artikel i tidningen Dagen gjorde att jag skrev denna kommentar:

”Det är lite märkligt att efter så mycket studier ändå ha förstått så lite(?) som det verkar i artikeln. Det verkar som om skribenten tror att levnadssättet efter Pingsten i Apostlagärningarna skulle vara ett mönster som ska efterföljas i alla tider? Det är den köttsliga människans sinnelag som säger att alla ska göra samma, som kopior av varandra. Det är tydligt redan under Nya testamentets tid att levnadssätten var olika. Hur skulle man kunna samlas i någons hem eller ha en husförsamling om alla hade sålt sina hus?! I länder där förföljelsen pågår, är det många gånger räddningen att någon har ett hus där man kan samlas.

Det är inte de yttre förhållandena som ska eftersträvas först, utan det inre som handlar om befrielse från begäret efter pengar genom att överlåta sin ekonomi och sina ägodelar till Herren. Gud ser till hjärtat och vill leda var och en på ett personligt sätt och han gör oss inte till kopior av varandra. Problemet är när kristna börjar i fel ände och själva försöker uppfylla buden istället för att kapitulera och överlåta ledningen till Herren, som kan låta allt bli till välsignelse och Guds ära.
(Så blev vårt kamoflage-gömsle för fågelfotografering ett perfekt ”omklädningsrum” när vi döpte i en sjö för några veckor sedan).”

Jesus uppmanade till omvändelse och tro på honom! Han kom inte med en politisk agenda för att få en jämnare fördelning på jordens resurser. Jesus kom för att ge sitt liv för våra SYNDER, roten till allt ont. Men den skulden vill man inte kännas vid i globalismens agenda.

Ibland kommer frågan utifrån Bibelns tidstecken och profetiornas uppfyllelse, om man bör sälja sitt hus eller andra ägodelar nu? Nej, du ska inte göra något annat än att överlåta både dig själv och ditt hus och allt till Jesus. Bed om Guds ledning i dina belsut. Följ inte människor med brist på insikt i bibelordet och som påstår att det är dags att sälja allt man äger. Ditt hus kanske blir en alltför tung börda längre fram eller det kanske kan vara till stor välsignelse för Guds verk. När Jesus uppmanade en man att sälja allt han ägde, var det till en person som var bunden i pengar, (Mark 10:21). Det var hjärtat som Jesus ville komma åt och befria mannen. Uppmaningen att sälja allt gäller inte alla eller alltid. Sök först Guds rike… det betyder att överlåta allt till Jesus och hans vilja och det är ett beslut som vi kan få återkomma till mer än en gång i livet.

Matt 6:33 Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

4. Maria är inte viktigare än Bibeln!

I en gästblogg på tankesmedjan Aletheia avslöjar Jonas Rosendahl vad som pågår på Bjärka Säby. Ägarförhållandena på Bjärka-Säby >> och Daniel Forslund skriver:
”…Ty, för varje retorisk förklaring Halldorf ger för ett uttalande, finns nya att finna. På en annan sida är det inte nog med att Maria är viktigare än bibeln. Hon är enligt Halldorfianska hybridevangeliska teologin även ”busken där Gud gömmer sig.” vidare ”Det är ett under att hon inte förtärs.” Mycket närmare att upphöja Maria till Gud kommer vi inte. På denna sida får vi lära oss att ”Maria har en hemlighetsfull gåva att skapa enhet”, hon påminner om den innerliga relation även många muslimska kvinnor har till Guds moder: ”Maria förenar där annat splittrar.”   Maria är ”den nya Eva” o.s.v.”

Citatet från Bjärka Säby om Maria, som Forslund syftar på:
Ett liv med Gud >> ”På Gudsmodersfastans sista dag: Kunskap om Gud finns bara som ett liv med Gud. Om Gud vore en teori skulle studiet av teologi vara det sätt på vilket vi lärde känna honom. Men Gud är levande och i behov av kärlek. Det är genom att älska Gud som vi lär känna honom. Därför är Maria viktigare än Bibeln. Maria var en människa som vi, som genom att säga ja till Gud blev Guds boning. Något annan mening har inte Bibeln än denna: att ge oss den tro som Maria hade.”

Jag vill ge några korta reflektioner:
Gud är inte i behov av något – det är vi som behöver Gud!

Ps 50:12 Om jag hungrade skulle jag inte säga det till dig, ty hela jorden är min med allt den rymmer.

Jes 45:12 Det är jag som har gjort jorden och skapat människorna på den. Det är mina händer som har spänt ut himlen, och hela dess här har jag givit befallning.

Jes 45:22 Vänd er till mig och bli frälsta, ni jordens alla ändar, ty jag är Gud och det finns ingen annan. 23 Jag har svurit vid mig själv, ett sanningsord har utgått från min mun, ett ord som inte skall tas tillbaka: För mig skall alla knän böja sig. Alla tungor skall ge mig sin ed 24 och säga om mig: Endast i HERREN är rättfärdighet och styrka. Till honom skall man komma, och alla som varit förbittrade på honom skall blygas.

Apg 17:24 Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är Herre över himmel och jord bor inte i tempel som är gjorda av människohand. 25 Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något, han som åt alla ger liv och anda och allt.

Den äkta tron vilar på en fast grund, som är Guds ord, Bibeln. Därför är inte Maria eller någon annan människa ”viktigare än Bibeln”. Om inte tron vilar på Guds ord är den utan innehåll och värde.

Hebr 11:1 Tron är en övertygelse [grek. hupostasis] om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.

Rom 10:17 Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord.

Ordet övertygelse är det grekiska ordet hupostasis som också betyder substans, innehåll och liv. Grundtexten ger betydelsen att (den levande) tron vilar på en fast grund, på sanningen. Ja, den levande tron vilar och bygger på Guds ord, Bibeln, inte på en föreställning, inbillning eller fantasi. Citaten från Bjärka om Maria är fantasier utan grund och troligen ett försök att locka människor in under påvekyrkan som dessa ju ivrar för. Den ”Maria” som har ”en ”hemlighetsfull gåva att skapa enhet” är en avgud som också kallas Himlens drottning och den har inget med Jesu mor i Bibeln att göra.
”Se till att ingen bedrar er”
, sa Jesus
(Matt 24:4).


Mvh
Elvor Ohlin