Undervisning: Elvor Ohlin
18/1 -2010

Innehåll:
1. Turkiet med i ”Gog-gänget”
– Hesekiels profetia i vår tid
2. 2010 kan bli det mest kritiska året för Israel – hotet från Iran
3. Frihet från ”Hamas” enligt Jesajas profetia – citat från Marianne Reichmanns studier i hebreiska om ”hamas” – [Grundtext: Hamas H2554]
4. Inga mer offer behövs – ett tredje tempel i Jerusalem riskerar att leda till meningslösa offer och att främja Interfaith
5. Löften och varningar – jag tar upp ”SKORPIONER” (Matt 12) som bildspråk i profetian och i grundtexten och förklarar gräshoppssvärmen i Upp 9 [Grundtext: scorpio G4651, scorpizo G4650]
6. Joels armé – Joel 2, jämförelse med ”gräshoppssvärmen” i Upp 9, falsk väckelse, falsk eld (Fire!), Östanvinden [Grundtext: Abaddon H3, Apollyon G623] 
7. Harmagedon – både politiskt och religiöst – religionssynkretism är kännetecken för ett andligt Harmagedon, förakt både mot Israel (politiskt) och mot allt Guds folk (religiöst), vilket går hand i hand
8. Gör som profeten Daniel! – hur Daniel förberedde sig för det han skulle möta

1. Turkiet med i ”Gog-gänget”

Turkiet verkar ha gett upp strävan att bli EU-medlemsstat och vänder sig alltmer mot Iran och Ryssland och arabländerna. Tolkningarna går isär om vilka folk och länder Gomer och Togarma är i Hes 38:5-6, beroende på hur folken har vandrat, förflyttat sig och bosatt sig i historien.

Men Turkiet finns med som ett troligt land som ingår i ”Gogs stora här”. Ibland förstår vi inte profetian helt förrän den uppfylls och tiden får utvisa vilka som allierar sig med Gog. De länder som inte nämns är Egypten och Irak, vilket vi har förklaringen till i vår tid. Det hebreiska Gog och Magog har innebörden ett tak och ett stort tak. Det kan jämföras med en paraplyorganisation eller maktpåverkan över ett stort område. Gog är egentligen en titel, precis som tsar eller farao. Hesekiel skrev om ”Gog i Magogs land” Hes 38:2, ”Se jag skall komma över dig Gog, du hövding över Ros, Mesek och Tubal” Hes 38:3. Gog är alltså ledaren över Ryssland som har inflytande och makt över ett stort område.

Ryssland utför allt större militärövningar, allt närmare Sverige>>   vilket svensk ÖB noga följer (I Rapport TV 1 17 jan 2010 kl 18:00 >> ). Läs denna profetiska syn vi fick ta emot 1993 >>

2. 2010 kan bli det mest kritiska året för Israel

Medan Israel pressas till en tvåstatslösning finns krigshot både från Hizbollah (Libanon) i norr och från Hamas (Gaza) i söder. Frågan är vad som kommer att hända 2010. Det överhängande hotet från Iran kan bli det som dominerar. Alla Israels invånare, även barnen, kommer att få gasmask i februari. Här i Sverige spyr media ut vinklad information och politiker kritiserar i värsta besservisser-stil. Men vi har ingen aning om hur det är att leva under ständiga krigshot, svikna löften och utrotningshot!

Tzachi Hangebi (Kadima), styrelseordförande i Knessets utrikesaffärer och försvarsutskott, tror att år 2010 kommer att bli det mest kritiska året för Israel sedan den dagen det grundades. Detta baserat på att USA inte kommer att attackera Irans kärnvapenutrustning >> .

3. Frihet från ”Hamas” enligt Jesajas profetia

Ett ord som har uppmärksammats av Marianne Reichmann i hennes hebreiska studier >> är löften över Israel och befrielse från våld. Det är intressant att det hebreiska ordet för våld är hamas [Strongs H2554], som har betydelsen fysiskt våld, orätt vinst, orättfärdighet och orättvisa, misshandel och att behandla illa. Terrororganisationens namn Hamas, är en förkortning och står för ”Islamiska motståndsfronten”. Jesaja profeterade för 2700 år sedan ett löfte om att man inte ska höra talas om våld [Hamas H2554] i Israel.

Jes 60:18 Man skall icke mer höra talas om våld [Hamas H2554] i ditt land, om ödeläggelse och förstöring inom dina gränser, utan du skall kalla dina murar för ”frälsning” (Hebr Yeshua = Jesus) och dina portar för ”lovsång”. 19 Solen skall icke mer vara ditt ljus om dagen, och månen skall icke mer lysa dig med sitt sken, utan HERREN skall vara ditt eviga ljus, och din Gud skall vara din härlighet.

Den fullkomliga freden beskrivs här efter judarnas omvändelse och Jesu återkomst.

4. Inga mer offer behövs

På Tempelinstitutet i Jerusalem har man fullt upp för att förbereda Messias ankomst. Tempelinstitutet har nu byggt färdigt altaret enligt det som påbjöds i Mose lag. Stenarna är hämtade från Döda havet och altaret är ett uttryck från den judiska nationen inför himlen, att man vill och gör allt för att bygga ett tredje tempel.

5 Mos 27:5 Och du skall där bygga ett altare åt HERREN, din Gud, ett altare av stenar, som du inte skall bearbeta med något järn. 6 Av ohuggna stenar skall du bygga HERRENS, din Guds, altare, och på det skall du offra brännoffer åt HERREN, din Gud.

Att hugga ut stenar hade framkallat svett och altaret fick inte göras av något som kan peka på egna gärningar, konst eller egna ansträngningar, bildligt talat. Brännoffersaltaret var en förebild av dess fullbordan av Jesu försoningsoffer på Golgata. Inga mer offer behövs! Inga altare behöver byggas mer! Trots det är många evangelikala kristna i USA stora understödjare ekonomiskt av tempelbygget.

Verkställande direktor på Tempelinstitutet har som mål att Tempelberget och templet skall bli en böneplats för både judar, kristna och muslimer. Kommer dessa kristna att inse vart det leder?

Hebr 10:12 Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider, och han har satt sig på Guds högra sida 13 och väntar nu på att hans fiender skall läggas som en fotpall under hans fötter. 14 Genom ett enda offer har han för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga.

Inga andra offer har något värde inför Gud, än hans Sons Jesu Kristi offer. Altaret helgar offret och utan altaret, dvs korset, förlorar alla offer sitt värde.

Gal 2:19 Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag skall leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus, 20 och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig. 21 Jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade Kristus dött förgäves.

5. Löften och varningar
”SKORPIONER”

Det är viktigt att vi tar Guds ord, profetian, på allvar. Det gäller både löften och varningar. När Gud ger ett löfte är det ofta något som är totalt omöjligt för oss själva att åstadkomma eller att ens räkna ut hur det ska gå till. Det är sådant som bara Gud kan göra möjligt. Verkligheten ser kanske helt annorlunda ut än det som Herren talar om.

En varning från Gud kan verka lite överdriven eller otrolig. Inte är det väl så illa ställt, kan vi tänka. Men vi måste ha klart för oss att Gud vet slutet redan från början. Ett avfall sker ofta som en process där vägen viker av lite, lite i början men sedan alltmer bort från Guds väg. Om Gud då visar slutet på den vägen kanske hans tilltal verkar märkligt om vi bara kan se början på avvikelsen från hans väg och små kompromisser som verkar ganska oskyldiga i våra ögon. Men om vi ska vandra in i de fantastiska löften som Gud har gett för den här tiden finns det bara en väg och det är Guds väg.

När Israels folk fick det bra och bekvämt varnade Herren för att de skulle glömma honom som hade fört dem ut ur Egypten (bild på frälsning och syndaförlåtelse, frihet från slaveri) 5 Mos 6:10-13, 5 Mos 8. Det var precis det som hände. Gud påminde dem om hur han ledde dem i öknen (Andens ledning och försörjning) bland ormar (andligt sett lögner, falsk teologi) och skorpioner (bild på villolärare). Om folket skulle glömma sin Gud eller vända honom ryggen skulle det leda tillbaka in i slaveri och förskingring.

Skorpion (Upp 9)[scorpio G4651] på grekiska betyder ”att stinga” och ”att hemlighålla ett mål” (en plan där det verkliga syftet och målet hålls dolda?) och från samma rot [scorpio] kommer [scorpizo G4650] som har innebörden att infiltrera, förskingra och splittra. Satans list är att ge en idé eller lära som inte är från Gud, en lögn. Lögnen föder en (villo)lära som splittrar och skadar Guds verk om den får ingång, även om den kan utge sig för att ena. ”Skorpion” är därför den som samlar till sig själv och ”sin vision”. Det är den som använder Jesusnamnet som ett ”varumärke” men som egentligen inte känner Jesus. Det är de som Jesus varnade för ska framträda i den sista tiden och bedra många.

Matt 12:30 (Jesus) Den som inte är med mig, han är emot mig, och den som inte församlar med mig, han förskingrar [scorpizo G4650].

Upp 9 berättar om en gräshoppssvärm, en armé, med samma makt som ”skorpioner”. De uppför sig som hästar rustade till strid (v 7) [bild på mänsklig kraft och visdom som strider mot Gud]. Kransarna på huvudena [segerrika planer?] syntes vara av guld [ser ut att vara Guds verk men är det inte, verkar vara heliga men är falska]. Stjärtarna har gaddar som skorpioner [ingjuter tankar av gift som leder bort från Gud?].

TILLÄGG (år 2016):

  • Lägg märke till att gräshoppssvärmarna som var Egyptens åttonde plåga, kom medÖstanvinden”, (2Mos 10:13- 19).
  • Vad är det för andlighet som sprids utöver världen idag, om inte österländsk, ockult new age-religion som har sitt ursprung i Babylon?
  • Gräshopporna täckte hela marken och landet så att det blev ”mörkt”. Det talar om andligt mörker.
  • De åt upp allt grönt på träden och markens örter.
  • Det gröna kan stå för förtröstan på Herren, (Jer 17).
  • I den sista tiden får ”gräshopporna” inte skada något grönt, utan bara de som inte har Guds sigill på sin panna (Upp 9:4). Sigillet är den Helige Ande som Guds barn har fått (Ef 1:13) och det står för tillhörighet och ”pannan” står för tankesätt/ett förnyat sinne, (Rom 12:2).
  • Det finns beskydd för Guds folk som tillhör Jesus.

6. Joels armé

Denna armés konung kallas Abaddon [Strongs H3] eller Apollyon [Strongs G623] som betyder ”förstörare” eller ”fördärvare”. Hela beskrivningen av gräshoppssvärmen i Upp 9 påminner om Joels armé i Joel 2. Likt Edens lustgård var landet framför dem, men bakom dem är det en öde öken…” v 3. Vissa rörelser kallar sig själva för Joels armé idag och det med rätta, eftersom en  falsk teologi dödar livet.

Någon har sagt: ”När en gräshoppssvärm kommer låter det som regn. Man kan tro att det är välsignelse!” (falsk väckelse!). En annan beskrivning: ”En gräshoppssvärm låter som en eld som brinner och den hörs på långt håll.” I Joel 2:5 står det:Ett brus såsom av en eldslåga när den förtär strå. (Falsk eld: ”Fire, fire, fire…!”). Det sägs att beduiner brukade dela in gräshoppor i två grupper: fotgängare och ryttare. Det är intressant eftersom Gud använde de uttrycken till Jeremia, när han klagade över avfallet omkring sig.

Jer 12:5 Om du springer ikapp med fotgängare och de tröttar ut dig, hur skulle du då kunna tävla med hästar? Det må vara att du känner dig trygg i fredligt land, men hur skall du klara dig i Jordanbygdens täta snår?

”Jeremia, om du klagar och inte orkar med det här, hur ska det då gå när det verkliga avfallet/upproret kommer? Om du klagar över det som händer i ditt lilla sammanhang, hur ska det gå när hela världen kommer samman i uppror.”

7. Harmagedon – både politiskt och religiöst

Profetisk dröm där Herren uppenbarade att det finns ett politiskt och ett andligt Harmagedon.

Joels armé beskriver den Assyriska armén som var ett stort och mäktigt folk. Den var en ”domsarmé” som utförde Guds befallning och kallas därför ”Guds armé”. Men det var definitivt inte detsamma som Guds folk. Dess like har aldrig funnits men den skall uppstå i de yttersta dagarna (Joel 2:3). Den väldiga armén kallas nordlandsskaran som kommer att dra emot Israel i slutstriden vid Harmagedon enligt Joel 3 (se även Gogs armé, Hes 38-39).

Harmagedon är inte bara en stridsarmé, det är en andlig armé, ett andligt Harmagedon. Här kommer allt att gå samman under samma antikristliga (ande)makt där människan är i centrum och sin egen gud. Den utgör en blandning av alla religioner, avfallna kristna och ateister i en falsk enhet som vänder sig både emot alla som ”följer Lammet” (Guds folk) och emot Israel, Guds egendomsfolk, som kommer att omvända sig till Jesus Messias/Kristus i den sista tiden (under vedermödan/de sista 3,5 år Dan 12:1).

Ett andligt ”Harmagedon” dras ihop i en religionssynkretism, till en världsreligion.
Villovägarna är många och villfarelsens makt är stark (2 Tess 2). Den lockar med tillbedjan av yttre ting, alltifrån ikoner till världsliga strukturer eller med laggärningar. Den lockar med ockulta upplevelser, manifestationer och mysticism. Den förnekar att Jesus är Gud. Den förnekar att Jesus är Kristus. Den förnekar att Jesus är enda vägen till Fadern och världens Frälsare (1 Joh 4). Den beblandar sig med mörkret och grumlar urskiljningen. Det är därför Gud uppmanar oss att fly från sådant och inte ta del av det. Han vet vart de vägarna slutar!

Det religiösa Harmagedons mål är människocentrering, människoupphöjelse och människans självförgudning i sin egen inbillade förträfflighet och godhet. Det religiösa Harmagedon infiltrerar idag med hjälp av framgångsteologi, ortodoxi, nyjudaism, nyandlighet, liberalteologi…allt som lockar den fallna människonaturen att själv nå andlighet och ”bevara sitt liv” istället för att ödmjuka sig inför Gud, bekänna sin synd och be om nåd.

Mer om Joels armé -HÄR-

8. Gör som profeten Daniel!

Hur ska vi agera inför det här? Framför allt ska vi vaka och be och låta Gud pröva våra hjärtan. Läs profetiskt budskap >> .

Joel 2:12 Dock, nu mån ni vända om till mig av allt ert hjärta, säger HERREN, med fasta och gråt och klagan. 13 Ja, riven sönder era hjärtan, icke era kläder, och vänd om till
HERREN, eder Gud; ty nådig och barmhärtig är han, långmodig och stor i mildhet, och sådan att han ångrar det onda.
Joel 2:15 Stöten i basun på Sion, pålys en helig fasta lys ut en högtidsförsamling

Gud ger oss inspiration genom den helige Ande och han vill förbereda oss för det som ligger framför och uppenbara sina löften till oss. Den sista tiden består inte bara av ett stort avfall och prövningar. Gud har gett stora och underbara löften om en speciell tid av uppenbarelsens Ande och skördar och seger för Guds rike! (Jes 30)

Profeten Daniel tjänade troget där han befann sig. När svårigheter och förföljelsen kom greps han inte av panik utan han gjorde som han alltid brukade göra. Han föll ned på sina knän och bad och tackade Gud (Dan 6:10). Tackade! Trots att han var hotad till livet. Han var inte rädd för att dö eftersom han hade sin trygghet i Gud. Det var där i vardagen och i den dagliga bönen inför Guds ansikte, ”i bönekammaren”, som Daniel förbereddes för det som skulle komma. När stormen kom fördjupades bara Guds verk i hans liv och inget kunde rubba honom. Ingen panik, ingen tvekan – vilket vittnesbörd och föredöme för oss!

Daniels vägran att kompromissa ledde till dödshot men slutade med ett stort under och att Gud blev ärad och känd i hela riket (Dan 6:26-27). Det som ledde till framgången var Guds nåd och att Gud hörde en människas uppriktiga böner (i ”kammaren”) och var med honom på ett märkligt sätt. Även om Daniel hade fått ge sitt liv hade det varit en seger för Guds rike eftersom han hade dödats i tron på Israels Gud och hans ord. Daniel tog konsekvensen av de uppenbarelser som han hade fått och höll fast vid Herrens ord. Gud var med honom och bekräftade sitt eget ord. Var säker om att han hör också dina uppriktiga böner och gör ett verk i ditt liv!