Det här är en kortare uppdatering. Läs gärna synen i sammanhanget där jag tar upp Starka ledare eller Jesus. >> Mvh Elvor Ohlin

En syn som jag fick under bön, i början på 90-talet (tror att det var 1991) som började helt underbart…

Jag bad om väckelse i Sverige och särskilt för Göteborg när jag fick en syn för mitt inre. Jag såg staden nattetid med alla de ljus som lyser om natten. Plötsligt strålade namnet JESUS KRISTUS högt på natthimlen. Gud bekräftade än en gång löftet om en väckelse/skörd då Jesus blir förhärligad och jag fylldes av en väldig glädje och förväntan. Underbart!
Guds närvaro var stark och det var så tydligt att bara JESUS skall vara upphöjd. Men tankar kom i mitt huvud. Jag tänkte på kända och upphöjda människors namn och undrade ”men hur går det med den och den..?” medan flashiga affischer for förbi för mitt inre. Det namnet jag kunde minnas efteråt var Ulf Ekman. Hans namn var plötsligt högt upp på himlen i en mycket hög position.
Svaret kom klart och tydligt: INGA ANDRA NAMN! DET FINNS INTE PLATS FÖR NÅGRA ANDRA NAMN – INGA ANDRA NAMN!
Åter igen kände jag en lättnad och stor glädje. Samtidigt såg jag att Ekmans namn, som befunnit sig högre än Jesusnamnet, hastigt dalade ned (som en stjärna som faller) och försvann. Nu tyckte jag att namnet JESUS KRISTUS strålade ännu starkare!

Jag var väldigt förvånad över att Ulf Ekman plötsligt dök upp i mina tankar. Hur kunde jag oroa mig och tänka på kända människor när Gud visade en så underbar syn?! Men när synen liksom ”lagt sig” insåg jag att det var något som Gud ville säga även med det. Det var en varning för något i framtiden.

Märk väl att Ekman på den tiden var kritiserad av de flesta. Tanken på att han skulle få en hög position i kristenheten var helt otänkbar. Det fanns fortfarande en vaksamhet mot JDS, framgångsteologi och trosrörelsens rötter, hos många. Församlingar splittrades, maktstyre på LO avslöjades, många tog skada osv.

Ändå hade Ulf Ekman en väldigt hög position i synen. Det är sant som en som nyligen gick ur sin Livets ord -församling sa, att de som upphöjer och avgudar sina ledare är lika skyldiga som ledaren som upphöjer sig själv. Tiden kommer att utvisa om synen stämmer.

Ords 16:18  Stolthet går före undergång och högmod går före fall.

Luk 1:52  Härskare har han störtat från deras troner, och upphöjt de ringa. (Övers. från KJ)

Strömmar – flod – översvämning
Vilka strömmar handlar det om?

Ulf Ekman var nyligen Europas representant på Empowered21, en ”pingstkarismatisk” konferens med en mängd kända talare inom Trosrörelsen.

Deras egen beskrivning av konferensen löd: Bevittna sammanstrålandet av de världsvida strömmar av den Ande -laddade rörelsen till en enad flod av välsignelser som skall översvämma jorden.

Jämför med en profetisk dröm jag fick oktober 2009 >> där strömmarna, floden och översvämningen inte var från Gud, utan avfallets strömmar som kommer att blanda all slags andlighet. En tillfällighet?

En strävan finns efter att föra samman allt som räknas som ”karismatiskt”. Ulf Ekman har svängt helt om och är på väg mot Romerska katolska kyrkan (RKK) och tar dessutom med pastorer och ungdomspastorer till Per Mases på Berget, som har zen-mediterat de senaste 30 åren. Zenmeditation kommer från buddismen. Sådant hör hemma i nyandligheten (New age). Om man kan ändra sig totalt när det gäller RKK – hur länge dröjer det innan det sker på fler områden? Hur går det med inställningen till Israel?

RKK påstår i sin tur att muslimer ber till samma Gud som kristna (enligt Andra Vatikankonciliets dokument om Kyrkan ”Lumen gentium” nr. 16) och för dialog med andra religioner. Fråga f d muslimer som har mött Jesus Kristus (Bibelns JESUS!) och konverterat till kristen tro. De vet skillnaden!

Detta kan verkligen kallas ”världsvida strömmar” och det finns en mängd av exempel att ge. Inte ens den mest välmenande präst/pastor kommer att ha kraft att stå emot om man hänger sig i detta, när strömmarna förs samman. Det är starka krafter bakom som förändrar teologin mer och mer och egentligen upphöjer människan istället för Gud (Babels torn).

Vem sätter gränser och var, när gränserna redan börjar suddas ut?! Vi måste se vart det leder, var det slutar! Sammanblandningen som sker idag har varken med enhet eller kärlek (agape) att göra.

Hebr 2:1  Därför måste vi så mycket mer ta fasta på det vi har hört, så att vi inte driver bort med strömmen.

2Tess 2:11  Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12  och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

Jer 5:31  Profeterna profeterar lögn, och prästerna styr efter deras råd. Så vill mitt folk ha det. Men vad skall ni göra när slutet på detta kommer?

———————————————————————

Här följer (kortfattat) några av de förändringar som är varningstecken – avslöjade i Bibelns ljus.

Korset anses vara till anstöt

Korset tas bort eller döljs bakom draperier och skynken. När orsaken är att det kan stöta människor kan vi räkna med att det gäller budskapet också. Tillväxt och att fylla kyrkan är målet på bekostnad av evangelium. Mänskligt ”kött” råder och underhållning ersätter Guds verk.

I en del kyrkor har man kors som man går fram och böjer knä inför, trots att man sällan talar om innebörden. Det tenderar att enbart bli en religiös handling. Även det ett steg i ekumeniken och närmande till katolska och ortodoxa kyrkans religiösa riter? Korset får bara vara en symbol, inget annat. Innebörden och budskapet är Jesu försoningsverk på Golgata, hans död och uppståndelse. Uttrycket ”att böja sig vid korset” är att böja sig för Jesus Kristus.

I båda fallen här innan undviker man budskapet, ord som kan väcka ”anstöt”, som synd och omvändelse.

Rom 1:16 Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken.

Mat 10:32 Var och en som bekänner mig inför människorna, honom skall också jag bekänna inför min Fader i himlen. 33 Men var och en som förnekar mig inför människorna, honom skall också jag förneka inför min Fader i himlen. (Jesus)

Ps 74:4 Dina fiender har skränat på den plats där du möter oss, de har satt upp sina egna tecken (sitt eget namn?) som rätta tecken.
Ps 74:9 Våra tecken (korset) ser vi inte, ingen profet finns kvar och ingen av oss vet hur länge det varar.

Man talar inte om nödvändigheten av omvändelse, bekännelse av synd och förlåtelse

Människan har fallit i synd och är bortvänd från Gud. Vi måste omvända oss till Gud, bekänna synden och ta emot förlåtelse och låta Jesus bli Herre i våra liv. Evangelium om Jesus Kristus är det glada budskapet att Jesus, Guds Son, kom till världen och dog för våra synder och uppstod och att han förlåter oss och för oss in i en levande gemenskap med sig. Ett korslöst evangelium är falskt och hindrar människor att komma in i Guds rike.

Om det äkta evangeliet förtigs eller suddas ut, har kyrkan förlorat sin sälta och är värdelös i sin uppgift.

1Joh 1:8 Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. 9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

Matt 5:13 Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur skall man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor.

Manipulation och knep

Man påverkar en och en bland ledarskapet inför viktiga beslut. Frågan tas upp först när man vet att man har majoriteten med sig.

Man undanhåller medvetet pålysning om ett möte för beslut och meddelar enbart de man vet är ja–sägare. Beslutet går lätt att få igenom.

När nya strukturer införs, väljs sådana att vara ledare som är ja- sägare som sätts över de förra ledarna, som då lätt kan manipuleras bort. Läs om när företagstänk/företagsstruktur förs in i församlingen. >>

2Kor 4:2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete.

Talet om Jesu återkomst förändras eller upphör

Dominion teaching (herraväldesteologi) säger att Jesu återkomst handlar om att han ska komma i sin kropp, kyrkan, som då blir som gudaväsen med ”smorda” apostlar och profeter i spetsen (vi är gudar!). En kolossal världsvid väckelse ska leda till att dessa tar kontroll (dominion) och intar maktposition över världen. Ingen förföljelse, bara upphöjelse och herravälde. (Möjligen anser de sig ”förföljda” av dem som avslöjar dem). Rötterna finns hos Kenneth Hagins (”trosrörelsens fader”) ”herraväldesteologi”. Profetrörelsen med bl a Paul Cain i spetsen lär att världen aldrig har skådat sådana ”smorda” apostlar som dessa (C P Wagners apostlar). Vissa säger till och med att de blir odödliga.

Detta folk kallar sig även Joels armé (Joel 2 – det var en antikristlig armé som ödelade och förstörde allt i sin väg och som var Guds domsarmé – inte Guds folk). De som fortfarande tror på Jesu återkomst bland dessa, säger att han inte kan komma förrän kyrkan har makten på jorden. För att få herravälde krävs stort antal och stora manifestationer. Dominion teaching stämmer bra överens med RKK:s syn på sig själv som ”Guds rike” och Kristi kropp på jorden (Romerska katolska kyrkan /Påvekyrkan). Alla utanför RKK är enligt den förlorade, därför måste alla in under påven och KK. Inget av det här stämmer med Bibeln.

2Petr 3:3 Framför allt skall ni veta, att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er 4 och frågar: ”Hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse.”

Matt 24:23 Om någon då säger till er: Se här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. 24 Ty falska messiasgestalter (säger sig vara ”smorda”) och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. 25 Jag har nu sagt er detta i förväg. 26 Om de alltså säger till er: Han är i öknen, så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen, så tro det inte. 27 Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens ankomst vara. 28 Där den döda kroppen är samlas gamarna. (Död kropp är en falsk kyrka/religiöst system som drar till sig den som väljer bort eller viker av från korsets väg)

Upp1:7 Se, han kommer med molnen, och varje öga skall se honom, även de som har genomborrat honom, och alla jordens stammar skall jämra sig över honom. Ja, amen.

Tit 2:13 medan vi väntar på det saliga hoppet (hoppet är inte kyrkans maktövertagande utan Jesu återkomst), att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet.

1Tess 4:16 Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. 17 Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. 18 Trösta därför varandra med dessa ord.

Matt 24:12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken (agape) att svalna hos de flesta. 13 Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst.

I många kyrkor kommer rapporter om att man inte ens nämner eller vill tala om Jesu återkomst.

Tidstecken och det profetiska ordet föraktas

De som tror på Bibelns profetior anses fanatiska och rent av farliga eftersom de motsäger ”seger”, maktövertagandet och den globala räddningen av planeten som människan tror sig klara av. Den som tror på Bibeln säger nämnligen att denna världen kommer att gå under och upprättelse kommer först vid Jesu återkomst. (Följ Rick Warren och Brian McLarens uttalanden, exempelvis. Jämför Warrens PEACE plan med NWO). Jämför med Dominion teaching och herradömesteologin. Man ser inte längre vad det står i Bibeln och förvrider det som står. (Vilka kommer att förfölja de bibeltroende?)

2Tim 4:1 Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike: 2 predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning. 3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. 4 De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

Jes 29:11 All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bok. Räcker man en sådan bok åt någon som kan läsa och säger: ”Läs detta,” så svarar han: ”Jag kan det inte, den är ju förseglad.” 12 Och räcker man den åt någon som inte kan läsa och säger: ”Läs detta”, så svarar han: ”Jag kan inte läsa.”

2Petr 3:6 I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under (vid syndafloden). 7 Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga skall dömas och bli fördömda.

2Petr 3:13 Men nya (grek. kainos = förnyade) himlar och en ny (grek. kainos = förnyad) jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte.

Dom och helvete förnekas

Man säger att Gud är bara kärlek och människan är egentligen god. Detta är budskapet som kan rädda världen. Konsekvens: där ingen synd finns, behövs ingen omvändelse och frälsning och alltså kan ingen dömas. Ingen kan därmed gå förlorad. Man närmar sig New Age-religionen. Man förnekar både Jesus och försoningen på Golgata.

Rom 3:23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud

Matt 15:19 Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser.

1Petr 4:4 Därför är de förvånade och hånar er, när ni inte längre tillsammans med dem störtar er ned i samma ström av utsvävningar. 5 Men de skall stå till svars inför honom som är redo att döma levande och döda.

Joh 3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 17 Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. 18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.

Man förnekar att Jesus är enda vägen till Gud

Apg 4:11 Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten.
12 Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.”

Mark 1:14 Sedan Johannes hade blivit fängslad, kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium. 15 Han sade: ”Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium!”

1Joh 2:2 Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. 3 Vi vet att vi har lärt känna honom, när vi håller fast vid hans bud. 4 Den som säger: ”Jag känner honom” och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom.

Matt 24:35 Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. (Jesus Kristus)

Elvor Ohlin