H2502 חלץ châlats khaw-lats Roten till det här ordet betyder att styrka och göra någon beredd. Precis som man utrustar en soldat för krig. I Ordet ligger även att göra någon fet (Smörjelse) det kan även betyda att dra någon bort ifrån faran. I ordet finns också betydelsen att ta av skorna.

Genom att ordet även kan betyda att ta av sig skorna så kan man ju inte annat än att tänka på Mose och hans möte med Herren i den brinnande busken. Där Gud ber honom att ta av sig skorna 2 Mos 3:5. Herren säger likadant till befälhavaren Josua 5:15

Andemeningen blir att vi måste ta av oss vår egen strategi och vår egen visdom och vår egen kraft för att kunna ta emot hans smörjelse och rustning (2502 Chalats)

Du finner även ordet i Ps 50:15 (se bibelkommentar >>)

Psa 50:15 Ropa till mig (Bönen) på nödens dag, så skall jag rädda dig (2502 Chalats) och du skall ära mig.

Ordet är knutet till Abrahamsförbundet och han som kallar dig skall även 2502 Chalats dig mitt i svårigheterna med sin helige Ande. (Hjälparen)

Det är härifrån Paulus tar tankarna om soldatens rustning Ef 6

EF 6:10 Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. 11 Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. 12 Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. 13 Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. 14 Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar 15 och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. 16 Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. 17 Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord. 18 Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga.

Mitt i svårigheterna så lovar Herren att rusta soldaten med allting han behöver (Ps 50:15)(2 Tim 2:8)(2 tim 2:3-4) Den unge soldaten Timoteus hade nu börjat tvinna sig samman med detta livets handel = Köpa och Sälja (världen) (2 tim 2:4) istället för att tvinna sig samman med Herren och hans kallelse. (Jes 40:28-31)

Låt oss titta på några bibelställen där ordet nämns.

4 Mos 31:3 Och Mose sade till folket: ”Låt några av era män beväpna sig till strid.(2502 Chalats) De skall rycka ut mot Midjan och utföra HERRENS hämnd på Midjan.

Ordet talar om i vilket skick man skulle vara i när man intog landet (Beväpnade och rustade)

4 Mos 32:20 Mose svarade dem: ”Om ni gör detta, om ni beväpnar er (2502 Chalats) inför HERREN till kriget, 21 så att alla era beväpnade män (2502 Chalats) går över Jordan inför HERREN , till dess att han har fördrivit sina fiender inför sig,

Här får vi reda på att det är bara de som behagar Herren som får den kraften (2502 Chalats) När du läser det här så blir det ju fullkomligt tydligt vad oljan i lampan är för någonting i liknelsen om de 10 jungfrurna Mt 25. Dessa verser beskriver nämligen hur vi skall kunna gå igenom svårigheterna som kommer och kunna nå målet.

Vers 17 + Vers 23 har både Elvor och jag drömt om så vi vet att det handlar om den sista tiden. Och Herren visade då att bara hans små som inte förlitar sig på sin egen kraft kommer att nå ända fram. Ingen kommer den dagen att kunna berömma sig av något annat än Herren.

2Sa 22:17 Han räckte ut sin hand från höjden och grep tag i mig, han drog mig upp ur de stora vattnen. 18 Han räddade mig från min starke fiende, från dem som hatade mig, ty de var mig för starka. 19 De överföll mig på min olyckas dag, men HERREN blev mitt stöd. 20 Han förde mig ut på rymlig plats, han räddade mig, (2502 Chalats) ty han har mig kär. 21 HERREN gjorde väl med mig efter min rättfärdighet, efter mina händers renhet lönade han mig. 22 Ty jag höll mig på HERRENS vägar, jag avföll ej från min Gud i ogudaktighet. 23 Alla hans domslut hade jag för ögonen, och hans stadgar lät jag inte vika ifrån mig. 24 Jag var fullkomlig inför honom och tog mig till vara för synd. 25 Därför har HERREN lönat mig efter min rättfärdighet, efter min renhet inför hans ögon. 26 Mot den trogne visar du dig trofast, mot den fullkomlige visar du dig fullkomlig. 27 Mot den rene visar du dig ren, men mot den falske visar du dig vrång. 28 Du frälsar ett betryckt folk, men dina ögon är emot de stolta, du ödmjukar dem. 29 Ty du, HERRE, är min lampa, HERREN gör mitt mörker ljust.

Job 36:15 Genom lidandet vill han rädda (2502 Chalats) den lidande och genom nöd öppna hans öra.
Job 36:16 Han vill också föra dig ut ur nödens gap till en rymlig plats utan betryck och duka ditt bord med utsökta rätter.

Job 36:15 He delivereth (2502 Chalats) the poor in his affliction, and openeth their ears in oppression. 16 Even so would he have removed thee out of the strait into a broad place, where there is no straitness; and that which should be set on thy table should be full of fatness.

Psa 18:19 (18:20) Han förde mig ut på rymlig plats, han räddade mig (2502 Chalats) ty han har mig kär.(Behag)

Om du nu fortsätter att läsa Ps 18 så skall du se detta med jungfrurna igen för det handlar om att tända ljuset och att finna en öppen dörr (Heb ordet för frälsning) men de andra kommer han inte att lyssna till när svårigheterna kommer Ps 18:41 (Stängd dörr är att missa frälsningen) Philadelfia får en öppen dörr Upp 3:7-13

Psa 34:7 (34:8) HERRENS ängel slår sitt läger omkring dem som fruktar honom, och han befriar dem. (2502 Chalats)

Psa 91:14 ”Han håller mig kär och jag skall befria honom, jag skall beskydda honom, ty han känner mitt namn. 15 Han ropar till mig och jag svarar honom. Jag är med honom i nöden, jag skall rädda honom (2502 Chalats) och ge honom ära. (min Härlighet) 16 Jag skall mätta honom med långt liv (Anden) och låta honom se min frälsning. (Jesus)

Pro 11:8 Den rättfärdige räddas (2502 Chalats) ur nöden, den ogudaktige drabbas i hans ställe. (Heb: 8478 Tachad) sjunker ner till botten. (se egyptierna o röda havet)

Isa 58:11 Och HERREN skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. (2502 Chalats) Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång, vars vatten aldrig tryter.

När du nu har läst om ordet 2502 Chalats så ser du att det är bara den som Herren har behag till som får detta. Och i NT så är det därför värt att nu söka det som behagar Herren.

Rom 12:1 Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst. 2 Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.

Vi råder er till att läsa Sven Reichmanns undervisning i 5 delar om ANDE och KÖTT >>

Där får vi reda på att ande (agape) = Det vi gör för Jesu skull. Vi får även reda på att kött = vad vi gör för vår egen skull (phileo)