1Pet 5:6 Ödmjuka er (5015 Tapeinoo) alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne. 7 Och kasta alla era bekymmer (3308 Merimna) på honom, ty han har omsorg (ni är i hans intresse) om er. 8 Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka. 9 Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden. 10 All nåds Gud, som har kallat er till (eis = in i) sin eviga härlighet i Kristus, han skall upprätta, stödja, styrka och befästa er, sedan ni en kort tid har lidit. 11 Hans är makten i evighet, amen.

V 6 Här beskrivs leran i krukmakarens hand som pressas ned på skivan och formas under Guds mäktiga hand som har en perfekt plan för våra liv. 5015 Tapeinoo beskriver att bli tömd på allt eget och det blir vi genom att underordna oss det lidande som korsets väg för med sig i våra liv. (Guds mäktiga hand)

V 6 Så skall = Alltså att om vi inte gör det så kan vi heller inte bli insatta i den uppgiften som Gud planerat för oss redan innan världen fanns till.

V 7-8 Här beskrivs genom ordet att kasta våra 3308 Merimna på honom och uppmaningen nyktra och vaksammavad djävulen (Lejon = Vilddjur) är ute efter för att kunna besegra oss.

 • Dryckenskap ger alltså 3308 Merimna i våra hjärtan. (tvärtom mot att vara nykter)
 • Och det är en sådan person som alltså djävulen slukar som ett vilddjur.

Vi har lärt oss förut genom att studera skökan i Upp 18:6-7 att dryckenskap är att söka sin egen ära (Doxa) och det är bereda sig själv ljus och kraft. (täckelset i 2 Kor 3+4)

 • 3308 Merimna beskrivs alltså vara som en förstörande kraft som river sönder vår personlighet.
 • Det är som en byggnad som faller ihop eller en mur som faller samman.
 • Det är alltså precis samma sak som djävulen gör här som ett vilddjur i 1 Petr 5:8.
 • Lägg märke till att han är inne i församlingen och river sönder och dödar i Jak 4.
 • Mt 13:22 Beskriver törnen som Merimna i såningsmannen.

Det framgår tydligt i texten att det finns 2 som söker oss här.

 • V 7 Gud har omsorg = Han är intresserad av oss (för att bygga upp)
 • V 8 Djävulen (synden) söker = Han är också intresserad av oss (för att bryta ner)

Verserna här i 1 Pet 5:6-11 är precis det som hände Adam och Eva i Eden och de 2 träden.

 • Gud hade omsorg om dem i Eden och planterade ett Livets träd (TRON)
 • Det fanns ett annat träd som var blandat som motsvarar 3308 Merimna
 • Skökan och kunskapens träd är samma bild
 • Och de upplevde att någonting saknades = Behov som måste fyllas = 3308 Merimna
 • Skökans bägare och Kunskapens träd skapar ”Bekymmer” (Nakenhet)

Vi skall stå emot det här genom att bli allt fastare i TRON (1 Pet 5:9)

 • TRON är alltid någonting som redan är fullkomligt och fullbordat.
 • Det är härligheten som beskrivs i Vers 10 du kallas in i hans härlighet (2 Kor 3 + 4)
 • 3308 Merimna däremot (Törnena)(Otron) driver dig till att själv försöka fylla behoven.
 • Jesu prov handlar om det här också! Alla prövas på det här sättet som vill följa Herren.

1Pe 5:9 Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden.

1Pe 5:9 Whom resist stedfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished (2005 Epiteleo) in your brethren that are in the world.

I den här versen så används 2005 Epiteleo i presens vilket betyder att lidanden (pågående) gör att det leder till fullkomlighet och fullbordan. Alltså att lidanden hela tiden är menade att kunna föra den lidande mot ett menat mål och syfte i livet som Gud själv har satt upp. I 1 Petrus brevet så menas det att det lidandet som Gud tillåter inte är meningslöst utan skall så småningom bära frukt i form av starkare tro och övertygelse och kärlek (Agape)

Så bibelns budskap är tydligt att den kristne inte skall vänta sig lidandets slut utan dess mål. En diamant utvecklas till en diamant under mycket högt tryck och värme. Och en lugn sjö gör ingen seglare skicklig.

 • Det gäller alltså att hålla fast i TRON på att allt redan är förberett och klart för oss i Kristus Jesus.
 • Eller att lyssna till ormens: Skulle då Gud ha sagt? = Gjort allting klart för dig?

Hur handlar du när du ställs inför en skiljeväg? Har du TRO att vänta på Gud eller gör du som Adam och Eva?

 • Adam och Eva åt av onda andars bord såg behoven och fyllde behoven (Fikonlöven)
 • Det är precis vad de nya lärorna om ledarskap säger att du skall göra.
 • Jesus frestades att själv lösa sitt eget problem genom att göra sten till bröd
 • Inspiration + handling = Väg.
 • Jesus frestades av Petrus i Mt 16 att byta väg. (han kallar honom då för satan)

Samma sak gällde för Abraham han såg sitt behov men använde Hagar för att lösa det behovet. Gud sa i 1 Mos 17 att han skulle göra sig av med täckelset inför ansiktet så skulle Den Allsmäktige fylla behoven.

1 Mos 17:1 När Abram var nittionio år uppenbarade sig HERREN för honom och sade: ”Jag är Gud den Allsmäktige. Vandra inför mig (Heb: mitt ansikte) och var fullkomlig. (Heb: bli uppfylld – fullkomnad)

 • Abraham gjorde samma synd som Eva han såg behoven (med själens ögon) och fyllde dem själv.
 • Paulus säger att precis samma sak har Galaterna gjort (Gal 3:3 – Dårar handlar så)
 • Paulus menade att fullkomligheten fanns redan i korset predikat hjärtas ögon (Tron) (Gal 3:1)
 • Paulus menade att genom kristi död var allting berett och genom att tillbe får vi ta emot allt vi behöver.

Ormen kommer till församlingarna idag också på samma sätt genom falska profeter för att testa dem.

2 Kor11:3 Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen (tankesätt)fördärvas (en mur som rasar) och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus.

 • Paulus menar här att samma sak kan ske i Korint som skedde i Galatien
 • Man hade fått Jesus uppmålad i ljus för sina hjärtas ögon och att han fyller alla behoven.
 • Genom att ta bort ögonen från honom till behoven ser vi vår nakenhet i våra själiska ögon.
 • Och vi försöker genast fylla dem.
 • Detta har skapat ledarskapshysterin som råder idag.
 • Det är detta som för in de fördärvliga systemen för tillväxt in i församlingarna.

Laodicea var en församling som tydligen såg att man hade behov. Och om man skall döma av vad Laodicea säger så hade man också fyllt behoven själv i församlingen. Men Gud säger att församlingen i Laodicea har gjort precis som Eva gjorde i Eden (De såg behoven och de fyllde dem själva)

 • Laodicea visar att ju mer vi fyller våra behov själva ju blindare blir vi för våra verkliga andliga behov.
 • Intressant är att ordet shalom som betyder frid är det tillstånd av vila då Gud fyller alla våra behov. Och i Fil 4 så står det som en motsats till bekymmer 3309 Merimnao.
 • 1 Petrus 5:7 talade vi ju om vad Merimna var (I början)

Fil 4 är mer praktisk i undervisningen av Paulus

Fil 4:4 Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. 5 Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. 6 Gör er inga bekymmer (3309 Merimnao) för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar(Aitema) genom åkallan och bön med tacksägelse. 7 skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

 • Glädjen här har nåden som källa.
 • Bekymren dödar alltså det Andliga livet. (Adam – Eva = Se behoven och fylla dem)
 • Aitema är en som verkligen är utfattig och har verkliga behov av hjälp
 • Ordet visar att vi faktiskt behöver hjälp på varje område för bara Herren själv kan fylla våra behov.
 • Då skall vi få Shalom – Eirene runt hjärtat och våra tankar.

Alltså Shalom eller Frid är det tillstånd då nåden kan flöda obehindrat in i våra liv och vi kan uppleva och känna säkerhet och vila i ljuset från Herrens ansikte. Det det tillståndet då vi slutar upp med att försöka fylla våra behov vare sig det gäller i våra personliga liv eller i församlingen. (Heb 4)

 • Det är att få gå in i Guds Rike

Rom 14:17 Ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande. 18 Den som tjänar Kristus på det sättet behagar Gud och håller provet inför människor. 19 Låt oss därför sträva efter det som tjänar friden och den ömsesidiga uppbyggelsen.

 • Sträva efter det som tjänar friden hur går det till?
 • Jo öppna hjärtats ögon och se på Jesus och låta honom ge oss kraft.