1Joh 1:1 Det som var från begynnelsen det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid () om Livets Ord (3056 Logos) är det vi vittnar (Nu) 2 Ja, livet (Ljuset) uppenbarades (5319 Phaneroo) vi har sett (3707 Horao) det och vittnar om det (Nu) och förkunnar för er (Nu) det eviga livet som var hos Fadern och uppenbarades för oss. 3 Det vi har sett och hört () förkunnar vi för er (Nu) för att också ni skall ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans Son Jesus Kristus. 4 Och detta skriver vi för att vår glädje skall vara fullkomlig.

Evangeliet handlar om någonting som redan har hänt. Det är ett fullbordat faktum redan men det måste uppenbaras i nutid för att vi skall kunna TRO. Så Tron grundar sig alltså på någonting som redan har skett och inte på någonting som kommer.

Guds ord år enligt Strong 3056 Logos både någonting som Gud har sagt som det är hans plan och rådslut. I verserna här har vi en solklar bild på de 3 första verserna i bibeln.

Jesus är både Reshiyth >> (Begynnelsen) Men han är även Ljuset. Gud sade (Logos) Hayah Or = Livet (Ljuset)uppenbarades och vi såg det.

Guds ord 3056 Logos uppenbarat i nutid är 4487 Rhema. 4487 Rhema är Guds uppenbarade levande ord som föder på nytt Nu.

Rom 10:16 Men alla ville inte lyda evangeliet. Jesaja säger: Herre, vem trodde vår predikan? 17 Alltså kommer tron (Överbevisningen till lydnad) av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. (4487 Rhema)

Den som tror har alltså evangeliets ljus uppenbarat i sitt hjärta här och nu och behöver inte jaga runt efter nästa väckelsevåg eller någonting annat som sveper igenom kristenheten. Han går idag från härlighet till härlighet och är fullt tillfredställd i sitt inersta.

2 kor 4:4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: ”Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

De otroende här är inte världens människor utan kristna olydiga människor som följer varje vindkast i läran. Som aldrig är nöjda utan kastar sig i plan till Lakeland och andra ställen. Man följer kända namn för att få något nytt men det enda de får är en öken på insidan.

Församlingen som stort kallas för Sion och där placerar Gud en sten. En fast grund att bygga på och den stenen är den uppenbarade Jesus Kristus i nutid för dina inre ögon. Om du ser honom i ditt hjärta behöver du inte jaga runt och springa på konferenser hit och dit.

1Pe 2:4 Kom till honom (NU) den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. 5 Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. 6 Det står nämligen i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall aldrig komma på skam. 7 För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort, blivit en hörnsten, 8 en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem. 9 Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.

V 6 Ar hämtat från Jes 28 och jämför gärna ovanstående med Jes 28 får du se något intressant.

Jes 28:16 Därför säger Herren HERREN så: Se, jag har lagt en grundsten i Sion, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, en fast grundval. Den som tror på den behöver inte fly. (Heb: ha bråttom!)

Exakt samma ord som Petrusbrevet beskriver som att komma på skam beskriver Jes 28 med att stressa runt och ha bråttom. Och om man inte bygger på hörnstenen så är man ju tvungen att bygga på någonting annat och då blir det sand. Både mt 7 och Jes 28 talar om en dom i form av en översvämmning som skall komma över det bygget på sanden.

Den som tror är alltså fast på klippan vad som än händer och dras inte till människors byggnadsverk. Han är fullt tillfredställd i sitt innersta där ljuset av evangeliet manifesteras för honom.

1Kor 15:1 Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och står fasta i, 2 och genom vilket ni blir frälsta. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem. Annars var det förgäves att ni kom till tro. 3 Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot att Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna, 4 att han blev begravd, att hanuppstod på tredje dagen enligt Skrifterna,

Varningarna duggar tätt.

Heb 13:8 Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet. 9 Låt er inte föras bort av alla slags främmande läror. Ty det är gott att bli styrkt i sitt hjärta genom nåd och inte genom föreskrifter om mat. Dessa har inte varit till någon nytta för dem som har befattat sig med sådana.

EF 4:14 Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varjevindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. 15 Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus.

Grekiskan beskriver ett hav med stora vågor som kastas än hit och än dit. Det här är en otrolig motsats bild till den fasta klippan som aldrig någonsin rör på sig. Klippans förkunnare har frid och är fokuserad på honom som aldrig förändras. Det falska evangeliets förkunnare däremot jagar runt för att hitta en ny våg eller rörelse han är aldrig nöjd med det han har. Nej! Nästa våg är på gång och han får bara inte missa den.. Nu är nästa väckelse runt hörnet osv..

När vi skrev bibelstudiet om de 2 vägarna så var det för att Herren har visat oss att det är så som vi skrev det. Människor har idag gjort sig oberoende av Guds ledning och tagit huvudets plats. Och andra människor följer dem utan att blinka församlingsplantering evangelisation mm handlar det om förståss. Men det sker i vår egen kraft och inte i Guds.