APG 5:19 Men en Herrens ängel öppnade om natten fängelsets portar och förde ut dem och sa: 20 Gå åstad och träd upp i helgedomen (Gk: Templet) och tala till folket alla det sanna livets (Zoe = Det andliga livets) ord (4487 Rhema som är Imrah – Som vattnar i 5 Mos 32) 21 När de hade hört detta gick de inemot dagbräckningen in i helgedomen och undervisade. (1321 Didasko) Emellertid kom översteprästen och de som höll med honom och sammankallade Stora rådet alla Israels barns äldste. Därefter sände de åstad till fängelset för att hämta dem. 22 Men när rättstjänarna kom dit, fann de dem inte i fängelset. De vände då tillbaka och omtalade detta. 23 och sa: Fängelset fann vi stängt med all omsorg och väktarna stående utanför portarna men då vi öppnade, fann vi ingen därinne. 24 När tempelvaktens befälhavare och översteprästerna hörde detta visst de inte vad de skulle tänka därom eller vad som skulle bli av detta. 25 Då kom någon och berättade för dem: De män som I har insatt i fängelset de stå nu i helgedomen (Gk: Templet) och undervisa folket. 26 Befälhavaren gick då med rättstjänarna åstad och hämtade dem dock brukade de inte våld ty de fruktade att bli stenade av folket. 27 Och sedan de hade hämtat dem förde de dem fram inför Stora rådet. Och översteprästen anställde förhör med dem 28 och sa: Vi har ju allvarligen förbjudit er att undervisa i det namnet och likväl har I uppfyllt Jerusalem med er undervisning och I vill nu låta den mannens blod komma över oss. 29 Men Petrus och de andra apostlarna svarade och sa: Man måste lyda  (3980 Peitarcheo) Gud mer än människor. 30 Våra fäders Gud har uppväckt Jesus som I har upphängt på trä och dödat. 31 Och Gud (Domaren) har med sin högra hand upphöjt honom till en hövding och frälsare för att åt Israel förläna bättring och syndernas förlåtelse. 32 Om allt detta kunna vi själva vittna så också den helige Ande vilken Gud har givit åt dem som är honom lydiga. (3980 Peitarcheo)

Gud (Heb: Elohim) är domaren som sätter upp sina gränser och själv står för att utfärda dom över den som passerar gränsen. Här har de religiösa lagiska judarna dömt dem till att spärras in men himmelen frikände dem från människors gränser och förde ut dem i frihet.

Alltså Gud (Elohim) ställde sig över Israels religiösa ledare och dömde dem fria och med andra ord säger att deras dom (gränsdragning) är fel. Och nu kommer en predikan som visar att de hade fel även när det gällde deras dom (gränsdragning) angående Jesus (vers 30 + 31)

Nu stod dom här genom att Gud själv befriat dem på ett för människor totalt omöjligt sätt: Dessa säger sig nu även ha fått Livet från Gud genom den Helige Ande. Alltså den berömmelse och mål som fariseerna och de laglärde försökte nå upp till igenom att i egen kraft försöka hålla lagen.

Du kan här se en tydlig bild på Kain och Abel. Gud domaren bekände sig till lärjungarna. Fariseérna omvände sig inte trots detta. Något som är riktigt intressant är det grekiska ordet för att lyda som här används.

LYDA (3980 Peitarcheo) = Att överbevisas av en konung för att lyda = Vandra innanför Gud konungens uppdragna gränser.

Det används i vers 29 + vers 32

Vers 29 Man måste alltså LYDA GUD (Elohim) mer än att LYDA människor (Adam) Du kan se i Jes 55 att Guds väg (Gräns) är högre än människors väg. (Gräns) GUD är på hebreiska ELOHIM som är Domaren som själv drar upp gränser och själv står för straffet för överträdelsen. Men också välsignar och dömer som rättfärdig när man håller sig innanför hans gränsen förståss.

Det visste nu alla Judar om så när dom i vers 32 säger att de har fått Anden från Gud därför att de har varit honom lydiga (3980 Peitarcheo) så höll fariseerna på att explodera av ilska.

Alltså den välsignelse de så gärna ville ha igenom Abraham kom nu alltså genom Kristus som de hade korsfäst över hans lärjungar. Detta gjorde att de blev till en dom för fariseerna för nu förföljde man dem mot bättre vetande.
Beviset från Gud mot fariseerna var så överväldigande att man inte längre hade någon orsak för sin synd.

Vi har här Gud som är Elohim på hebreiska som drar upp alla gränser och dömer efter dem. Sen har vi fariseerna som är domare som dömer på orätta grunder.

Guds gränser är hans rike och innanför hans gräns finns floden så vi behöver (3980 Peitarcheo) som betyder att bli övertygad och att sedan underordna sig en härskare eller konungs bud och hans gränser.

Om du gör detta så får du Den Helige Ande. Detta låter väl som Guds rike eller hur? Rom 14:17

Därför skall vi också i sammanhanget se vad TRO är för något och se hur detta är relaterat till Guds Rike och LYDNAD

Heb 11:1 Men tron (4102 Pistis) är en fast tillförsikt om det som man hoppas en övertygelse (eller överbevisning) om ting som man inte ser. 2 På grund av den fick ju de gamle sitt vittnesbörd.

Heb 11:8 Genom tron (4102 Pistis) var Abraham lydig när han blev kallad, och han drog så ut till det land som han skulle få till arvedel; han drog ut, fastän han inte visste vart han skulle komma.

Här får vi reda på att TRO och LYDNAD går hand i hand. Och då har vi ett annat ord kvar som jag vill lägga till sammanhanget för att försöka reda ut det mycket missbrukade ordet kärlek.

Guds kärlek är AGAPE och en kommentar säger med all rätt att det ordet är ett mycket gammalt ord som beskriver en konungs relation till sitt folk eller en sons relation till sin pappa. Det betyder att man underordnar sig konungens bud och rättar sig efter hans regler (Gränser)

Och det är ju exakt vad Jesus själv säger att det är.

Joh 14:17 sanningens Ande som världen inte kan ta emot ty hon ser honom inte och känner honom inte. Men I känner honom ty han bor hos er och skall vara i er. 18 Jag skall inte lämna er faderlösa jag skall komma till er. 19 Ännu en liten tid, och världen ser mig inte mer men I sen mig. Ty jag lever I ska också leva. 20 På den dagen ska I förstå att jag är i min Fader och att I är i mig och att jag är i er. 21 Den som har mina bud (Sanningen sätter upp Guds gränser) och håller (Vaktar och underordnar sig) dem han är den som älskar (Agape) mig och den som älskar (Agape) mig han skall bli älskad av min Fader och jag skall älska (Agape) honom och jag skall uppenbara mig för honom. (Genom Sanningens Ande)

 

TRO – LYDNAD – AGAPE har alltså med lydnaden i Guds rike att göra. Innanför gränsen finns livets flod och välsignelsen. Utanför gränsen finns förbannelsen.