1 Kor 10:2 Alla blev i molnskyn och i havet döpta till Mose.

Mose är en förebild på Jesus Kristus (5 Mos18:15) Det intressanta är att innan man började att gå igenom havet så formade platsen man var på ett tydligt kors. (2 Mos 14:1-2)

I sin Judiska kommentar till NT skriver David H. Stern på sidan 468: Att döpas in i Moses innebär att man blir helt förenad med honom till ett. Man accepterar helt och blir ett med hans vision och med hans måloch med hans ledarskap. Och ledarskapet gjorde detta i förening med molnet och med havet. Här finns en tydlig bild på att döpas till (Eis) Kristus.

Och därmed har vi fått mycket hjälp på vägen när vi skall förstå vad ordet Echad egentligen betyder.

 • Vi ser här Mose som en bild på Jesus Kristus. (5 Mos18:15)
 • Vi ser hur folket samlas vid korset.
 • Vi ser hur Mose lyfter staven och visar vägen (Talet om Korset – Guds ord och Guds vilja)
 • Vi ser hur en väg öppnas rakt igenom havet att vandra på. (Vägen var redan förberedd)
 • Vi ser hur folket lyder och vandrar denna vägen.
 • När man nu ödmjukar sig och lyder kommer molnet. (Härligheten från Gud Shekinan = DHA)

Ovanstående 6 punkter beskriver hur vi skall bli ett (Echad) med Jesus Kristus och med varandra. Det beskriver hur vi kommer in i Jesus Kristus. (Se beskrivningen på Echad)

Så när bibeln talar om en enhet är det alltid utifrån den här mönsterbilden och det hebreiska ordet Echad. Bilden som Gud vill ge oss är att lammet som slaktades har redan berett allting åt oss. Vägen är redan klar genom lammets blod att lämna Egypten (Världen) och gå mot löfteslandet. (Där du blir och får det Gud lovat dig)

Biblisk TRO bygger alltid på ett redan fullbordat faktum – Se Heb 11 – Pistis Och lammet är redan slaktat redan innan världens grund var lagd.

Nu är det så att man blir Frälst från Egypten till Goda gärningar som Gud redan innan världens grund var lagd har förberett åt oss. (Heb 4 Ef 2:8-10) Hur i hela friden ska vi kunna veta vad vi skall bli och vad vi skall göra? (1 Kor 2)

 • Det var någonting Gud ville att de skulle se och uppleva vid Röda Havet (2 Mos 14:13)
 • Att Gud genom lammet redan förberett vägen för varenda en av oss (TRO)
 • Upplyftandet av Staven är alltså: Talet om Korset! Evangeliet om Kristi Härlighet.
 • Man fick se en levande väg och Guds härlighet kom över dem (Molnet)
 • Ingen människa kunde räkna ut den vägen till frälsning som Gud redan har berett (1 Kor 2:9 + 14)

Mose lyfte nu staven och Israel barn kunde skåda en väg och när man började gå så kom Guds härlighet över dem. Precis samma bild tar Paulus fram i 2 Kor kap 3 + kap 4.

 • Paulus lyfter staven och predikar sitt evangelium om Kristi härlighet på precis samma sätt.
 • De som omvänder sig och tror på det redan fullbordade börjar vandra på den vägen.
 • Det är en vandring i härlighet. (2 Kor 3:17-18 – 1917 års)
 • Agape (Kärleken)  är en vandring i Herrens härlighet.
 • Du kan se bilden av staven som korset i Gal 6:14-16

När du nu läser 2 Mos 14:14 så får vi se att upplyftandet av staven även ger mat för dom som lyssnar Och vi talar om Andlig mat förståss. Det är att få reda på och göra Guds vilja så förebilden stämmer exakt. (Joh 4:34)

Du ger folket mat genom att lyfta upp staven men du ger dem även vatten på precis samma sätt.

4 Mos 20:8 ”Tag staven, och församla menigheten, du med din broder Aron, och talen till (413 AL) klippan(5553 Selah) inför deras ögon, (hjärtas ögon) så skall den giva vatten ifrån sig; så skaffar du fram vatten åt dem ur klippan och giver menigheten och dess boskap att dricka.

Tag staven och tala i enlighet med eller om (413 AL) klippan (Selah) = Tala och predika om hans uppståndelse och vilken makt Herren har. Då skall vattnet och uppenbarelsen och nåden flöda i församlingen.

Men Mose underlät att göra detta – Han använde staven eller evangeliet på fel sätt och det blir man dömd för. I orden: Skall vi skaffa fram vatten åt er ligger en attityd av att inte vilja dö för sin nästa. Inte vara villig att lägga ner sin själ för sin nästa. Inte Agape sin nästa!

4 Mos 20:10 Och Mose och Aron kallade samman församlingen framför klippan, och han sade till dem: ”Lyssna, ni upproriska! Kan vi ur denna klippa skaffa fram vatten åt er?” 11 Sedan lyfte Mose upp sin hand och slog med sin stav två gånger på klippan, och mycket vatten kom ut, så att menighet och boskap fick dricka. 12 Men HERREN sade till Mose och Aron: ”Eftersom ni inte litade på mig och inte höll mig helig inför Israels barns ögon, därför skall ni inte få föra denna församling in i det land som jag har givit dem.”

Fokuset förskjuts här från klippan och hans förutberedda gärningar till Ledarskapet och VI. Det är precis detta som är den täckelsen Paulus talar om. Sven Reichmann säger att Mose här hade täckelset för sitt ansikte och att det står för att ha andra motiv. (2 Kor Kap 3 + 4)

 • Denna tidsålders Gud (Ormen) är den som förblindar ögonen så man slutar se Kristi härlighet.
 • Det var ju precis vad man fick se och uppleva när Mose lyfte staven vid Röda havet.
 • Nu förskjuts fokus från kristi härlighet (Helighet) till Ledarskapet + Jesus

Här kommer en allvarlig varning till samtliga förkunnare och det gäller även oss själva. Att slå fåren är samma sak som att undanhålla fåren andlig mat och vatten. (Guds vilja och Inspiration)

 • Det är att sluta upp att lyfta upp staven och predika evangeliet om Jesus Kristus.
 • Det är att sluta upp att predika för fåren att Herren redan har förberett vägen för var och en av oss.

Herren har satt i församlingen de som skall lyfta upp staven och ge fåren både andlig mat och vatten. Men nu straxt innan Jesus Kristus kommer tillbaka så kommer samma sak att ske som hände i 4 Mos 20:10-12.

Och det här förklarar varför så få predikanter är intresserade av och förstår tidens tecken. Den som inte längre lyfter staven och ger fåren Andlig mat och vatten. Kommer att bli så förblindade att de inget förstår av tidens tecken.

Vad vi kan se och vad vi kan höra i kristenheten i Sverige idag är att fler och fler predikanter och ledare flyttar sitt fokus från endast Jesus. Istället kommer tankarna att det gäller HONOM + OSS och VI. Och ger vi inte fåren Andlig och riktig mat så får de en annan mat och detta är laglöshet (Du kan se hela bilden i Mt 7) – De laglösa blev aldrig vad Herren planerat för dem!

Mat 24:11 Många falska profeter skall träda fram och bedra många. 12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta. 13 Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst.

Mat 24:45 Finnes nu någon trogen och förståndig tjänare, som av sin herre har blivit satt över hans husfolk för att giva dem mat i rätt tid 46 salig är då den tjänaren, om hans herre, när han kommer, finner honom göra så. 47 Sannerligen säger jag er: Han skall sätta honom över allt vad han äger. 48 Men om så är, att tjänaren är en ond man, som säger i sitt hjärta: ’Min herre kommer icke så snart’, 49 och han begynnerslå sina medtjänare och äter och dricker med dem som är druckna, 50 då skall den tjänarens herre komma på en dag då han icke väntar det, och i en stund då han icke tänker sig det, 51 och han skall låta hugga honom i stycken och låta honom få sin del med skrymtare. Där skall vara gråt och tandagnisslan.”

 • Att ge folket mat är att lyfta upp staven och predika korset och vägen.
 • Att slå fåren är att undanhålla fåren Andlig mat och vatten = Sluta att lyfta upp staven