Vi står inför jättestora svårigheter där bara Fridens Gud kan leda oss igenom. Det här studiet är till för att lära oss hur Gud vill leda oss och ta hand om oss. Observera att det är alltid i ett samarbete och i en gemenskap med honom som han tar hand om oss och leder oss igenom svårigheterna.

 • Vi kan aldrig förvänta oss hjälp och beskydd från Gud om vi vandrar i mörkret.
 • Den frid som Fil 4:6-9 talar om är Guds Rike och det är ett Andligt rike i Ljus (Rom 14:17)

Fil: 4:6 Gör er inga bekymmer (3309 Merimna) för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar (155 Aitema) genom åkallan och bön med tacksägelse. 7 skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. 8 För övrigt, bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. 9 Vad ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det skall ni göra. (Praktisera) skall fridens Gud vara med er. (Vara i gemenskap med er och leda er framåt)

Det råder ingensomhelst tvekan om att de här verserna innehåller 2 stycken villkor.

 • V 7 skall Guds frid bevara oss.
 • V 9 skall Guds frid leda oss.

Låt oss titta på det första villkoret som står i Vers 6

Låt oss först titta på ordet 3309 Merimna och vi måste sätta det ordet tillsammans med ordet 155 Aitema för att kunna förstå det här rätt. Ordet 155 Aitema kommer från en rot som har med total hjälplöshet och fattigdom att göra. Så ordet3309 Merimna i det här sammanhanget måste därför ha att göra med att jag styrker mig själv och inte längre förblir fattig och hjälplös inför Gud.

Låt oss se vad Ralph Earle – Word Meanings in the NT har att säga om 3309 Merimna. Verbet Merizo som är roten till ordet betyder: Att dras in i en annan riktning. Att dras åt två olika håll samtidigt. Att bli splittrad i sitt tankeliv. Merimnaobetyder att man är betryckt och jagad av en tung oro och stress i tankelivet. Man kan inte slappna av för man börjar se faror och hot överallt och oron för att misslyckas börjar driva oss så vi inte längre kan tänka klart.

Den första delen handlar alltså om att vi måste tömma oss själva inför Gud ocn bekänna inför honom i bön vårt berorende av honom i allting som vi gör. (Du kan se det i 1 Petr 5 )

 • Den andra delen är att vi måste ta emot den apostoliska läran och göra den (V8)
 • Den person som du inte kan se båda delarna hos är alltså en falsk ledare.

Låt oss titta på de 2 sista församlingarna i Uppenbarelseboken i ljuset av det här. Hos församlingen Filadelfia så finner vi båda 2 dessa villkor uppfyllda som nämns i Fil 4.

Upp 3:6 Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. 7 Skriv till församlingens ängel i Filadelfia: Så säger den Helige och Sanne, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga, och stänger så att ingen kan öppna: 8 Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga, ty din kraft är ringa och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn. 9 Se, jag överlämnar åt dig några från Satans synagoga, några som säger att de är judar men inte är det utan ljuger. Jag skall få dem att komma och falla ner inför dina fötter, och de skall förstå att jag har dig kär. 10 Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig ur (Ex) prövningens stund, som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov.

Varför Guds ledning kom över denna församling och den öppna dörren gavs förklaras tydligare i KJ

Upp 3:8 I know thy works: behold, I have set before thee an open door, and no man can shut it: for (GK:3754 Hoti = Därför att) thou hast a little strength, and hast kept my word, and hast not denied my name.

 • Guds bevarande och ledning kommer över Filadelfia för att hon har tömt sin kraft och ödmjukat sig inför Gud.
 • Guds bevarande och ledning kommer över Filadelfia för att hon har bevarat och vaktat på läran.

Låt oss nu titta på Laodicea det är precis tvärt om mot Filadelfia.

Upp 3:14 Skriv till församlingens ängel i Laodicea: Så säger han som är Amen, det trovärdiga och sannfärdiga vittnet, upphovet till Guds skapelse: 15 Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. 16 Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, skall jag spy ut dig ur min mun.17 Du säger: Jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting, och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken.

 • Du ser här en församling som styrkt sig själv med själisk kraft.
 • En församling som ej kommer att klara det provet som kommer.
 • Det här är en skrytsam och storordig församling inför Gud.
 • Den liknar precis den församling som byggs av de nya ”Ledarskapsmodellerna” vi ser idag.

När du tittar på ordet Agape så handlar det om att underordna sig en konungs bud. Så i det ordet finns båda 2 dessa villkor. Både ödmjukandet och uttömmandet inför honom men också att lyda och att följa hans lära och bud.

I ordet 3309 Merimna måste det rymmas fruktan också. Men Agape driver ut fruktan.

1Joh 4:18 Rädsla finns inte i kärleken (Agape) utan den fullkomliga kärleken (Agape) driver ut rädslan. Rädslan hör ju samman med straff, och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. (Agape)

Om du studerar Sauls liv ska du se att ”en ond ande från Gud” måste bildligt talat ha varit just 3309 Merimna som gjorde att Saul fick sin personlighet splittrad och förstörd och han släppte in mer och mer hat och fruktan i sitt liv.

Men när öppnade Saul dörren till den här förödande kraften att riva sönder sitt liv? Jo om du läser 1 Sam 13 skall du se att Saul började att berömma sig av vad andra gjorde V 3-4 Han lydde inte Guds bud och väntade på Gud utan offrade själv.(Upphöjde sig) Inte heller hade han bett till Gud (Ödmjukat sig)