Fil 2:10 för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, 11 och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren.

Amplified Bible: “That in (at) the name of Jesus every knee should (must) bow, in heaven and on earth and under the earth, And every tongue (frankly and openly) confess and acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.

Detta kommer från Jes 45.23 och sammanhanget där är.

Jes 45:22 Vänd er till mig och bli frälsta, ni jordens alla ändar, ty jag är Gud och det finns ingen annan. 23 Jag har svurit vid mig själv, ett sanningsord har utgått från min mun, ett ord som inte skall tas tillbaka: För mig skall alla knän böja sig. Alla tungor skall ge mig sin ed 24 och säga om mig: Endast i HERREN ärrättfärdighet och styrka. Till honom skall man komma, och alla som varit förbittrade på honom skall blygas. 25 I HERREN skall hela Israels släkt ha sin rättfärdighet, de skall berömma sig av honom. (1984 Halal)

Berömma sig av är i sammanhanget ett viktigt ord 1984 Halal betyder nämligen mer än berömma sig av det betyder också ”att skina och att lysa” vilket kan förklara liknelsen om de 10 Jungrfrurna mer.

Samma bibelställe är också beskrivet i Rom 14:11 och där beskrivs Kristi domstol.

Rom 14:11 Det står skrivet: Så sant jag lever, säger Herren, för mig skall varje knä böja sig, och varje tunga skall prisa Gud. 12 Var och en av oss skall alltså avlägga räkenskap inför Gud.

Alltså kommer hela världen dömas för hur man har behandlat evangeliet. Om vi har i lydnad underordnat oss det ljus som uppenbarats i evangelium eller om vi har förkastat det.

2 Kor 4:3 Är vårt evangelium dolt så är det dolt för dem som går förlorade. 4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild.

Joh 3:17 Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälstgenom honom.18 Den som tror på (Eis) honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror(Eis) Guds enfödde Sons namn. 19 Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar (2041 Ergon) var onda. 20 Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar (2041 Ergon) inte skall avslöjas. 21 Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att hans gärningar (2041 Ergon) är gjorda i Gud.”

Eis är är en proposition som betyder en rörelse mot centrum av någonting. Ser du att tro(Eis) Jesus är samma sak som att komma till ljuset? Och det är samma sak som att komma in i Guds enfödde sons namn.

Man kan bara bli frälst genom att komma ut ur världen och in i kristus (V 17) Den som är i Världen har en drivkraft som sitter rotat i själen Den som är i Kristus har sin drivkraft i Anden.

Så goda gärningar är gjorda i Anden och de är gjorda i Gud. Onda gärningar är alltså gjorda utanför Gud och utanför Anden och utanför ljuset.

När det står gärningar så är ordet 2041 Ergon gällande för både goda som onda gärningar. Vi måste med andra ord byta drivkraft och motivation. Och det är att få en ny rot eller att bli född på nytt så att vi drivs av en helt ny kraft i Gud. (Rom 14:17 + 1 Kor 4:20)

EF 2:8 Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, 9 inte på grund avgärningar, (2041 Ergon) för att ingen skall berömma sig. 10 Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesustill goda gärningar (2041 Ergon) som Gud har förberett (4282 Pro – Etoimazo) så att vi skall vandra i dem.

Här förklaras ytterligare att det finns 2 drivkrafter om vår egen rot (Alazoneia) får driva oss kommer vi attberömma oss själva (Jes 45: 25 + Jer 9:23-24 = Lysa – Skina) (De ogudaktigas lampa skall slockna Ord 13:9) (Mt 25:8)

Biben säger oss att det finns 2 olika sorters bekännande kristna och vilken rot som driver kan vara svårt för oss att avgöra om inte Gud får uppenbara det för oss. (Mt 13 Liknelsen om ogräset i åkern) Jesus bestyrker vidare i Mt 7 att det är så att antingen är trädet gott eller också är det ont. Det beror på vilken rot som driver trädet (människan)

Lägg noga märke till att det handlar om kristna ledare som kommer att leda människor antagligen precis före Jesu tillkommelse. Och massor kommer att följa dem in i en kristendom som är baserat på egna gärningar och rotade i sin egen kraft. Jag vet inte om du upplever det men om du vandrar i Anden så kommer du att konfronteras med de här som vandrar i köttet.

Herren visade att det kommer nu en dom (Avskiljning) över hans hus (Familj) och den domen (Avskiljningen) har sin förebild i Ismael – Isak. Det kom då en dom (Avskiljning) över hans hus (Familj) och det kommer att ske nu igen. Herren visade mig detta genom en dröm och starkt nästan hörbart tilltal en morgon när jag bad.

Inte nog med det bara några månader efter denna händelse besökte vi en plats. Och fick förbön av en riktig bedjare som vi vet har med Gud att göra. Han såg en syn hur en stor splittring kommer och så fick han precis samma verser i Galaterbrevet.

Gal 4:21 Säg mig, ni som vill stå under lagen: lyssnar ni inte på lagen? 22 Där står skrivet att Abraham hade två söner, en med sin slavinna och en med sin fria hustru. 23 Slavinnans son var född av mänsklig vilja,(4561 Sarx) den fria hustruns son däremot i kraft av ett löfte. (1860 Epaggelia) 24 Detta har en djupare mening: de två kvinnorna betecknar två förbund. Det ena kommer från berget Sinai och föder sina barn i slaveri, det är Hagar. 25 Ordet Hagar betecknar Sinai berg i Arabien och motsvarar det nuvarande Jerusalem, eftersom det lever i slaveri med sina barn. 26 Men det himmelska Jerusalem är fritt, och det är vår moder. 27 Det står skrivet: Gläd dig, du ofruktsamma, du som inte föder barn, jubla högt, du som inte känner födslovånda, ty den ensamma har många barn, fler än den som har en man. 28 Ni, bröder, är löftets barn liksom Isak. 29 Och som det var då, att han som var född efter naturens ordning (4561 Sarx) förföljde den som var född i kraft av Anden, så är det också nu. 30 Men vad säger Skriften: Driv ut slavinnan och hennes son. (5207 Huios) Ty hennes son (5207 Huios) skall inte ärva tillsammans med den fria hustruns son. (5207 Huios) 31 Alltså, bröder är vi inte barn (5043 Teknon) till slavinnan utan till den fria hustrun.

Född av köttet (4561 Sarx) står här i kontrast till född i kraft av ett löfte (1860 Epaggelia ) Som betyder en Gudomlig överbevisning och har med ljus och tro att göra. Köttet här blir då att leva i mörkret .

De som är i ljuset är födda av Guds levande ord som inte förgås. (Vetet) De som är födda i köttet har ingen substans inom sig och det är de otroende. (Ogräset)

Den som är född av köttet (4561 Sarx) kommer alltså att förfölja (1377 Diokeo) den som är född av Anden. Den som är född av köttet kommer att förfölja (1377 Diokeo) och pressa på och sända lidande och betryck över den som är född av Anden.

Ordet 5207 Huios kännetecknar ett fullvuxet barn som har mognat och har åldern inne att ärva. 5043 Teknon däremot betyder ett litet barn. När det står Guds Son är det alltid 5207 Huios i bibeln.

Mt 13 Handlar om ogräset (falskt troende) och vetet (sant troende) och ogräset är en bild på Ismael och Vetet en bild på Isak. Precis som i förebilden skall alltså Ismael drivas ut ur Guds hus först innan Isak kan ärva.

Något som är intressant i liknelsen i Mt 13 är att ogräset är ondskans barn (5217 Huios) och vetet är Guds barn (5217 Huios) Ändens tid är den tid då båda slagen har vuxit upp till skörd. Ondskans barn (5217 Huios) skall samlas ihop och drivas ut ur huset (Familjen) precis som förebilden säger. Guds barn (5217 Huios) kommer att förbli där för alltid.