Fil 2:9 Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn,

Därför hänvisar till något som redan är sagt.

Jo just därför att Gud / Jesus ödmjukade sig och blev en människa och gick till korset. Så just därför upphöjde alltså Gud honom..

Och gav honom namnet framför alla andra namn….

Och det är långt över alla makter som kan nämnas både här i världen och i den tillkommande.

Enligt websters så får man en arvedel antingen från båda eller den ena eller andra föräldern. Du kan läsa att det var Gud själv som gav Jesus sitt namn. Josef och Maria var bara lydiga och förmedlade det budskapet från himlen.

Luk 1:30 Då sade ängeln till henne: ”Frukta inte, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. 31 Se, du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. 32 Han skall bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron. 33 Han skall vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike skall aldrig få något slut.”

Om du känner Jesus och är ett i Anden med honom och tillhör honom. Kan du operera i det namnet som är över alla andra namn både i bönen och i din dagliga vandring då du är och verkar i det namnet.

Joh 14:12 Amen, amen säger jag er: Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag går till Fadern. 13 Och vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra, för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen. 14 Om ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det.

Mar 16:15 Och han sade till dem: ”Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. 16 Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. 17 Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. 18 De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska.”

Ett av huvudstyckena vi kan se är att Paulus kopplar ödmjukhet med upphöjelse. Jesu levde verkligen ut ett liv i ödmjukhet och han sa själv

Mat 23:12 Var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och var och en som ödmjukar sig skall bli upphöjd.

Luk 14:7 När han märkte hur gästerna valde ut de främsta platserna, berättade han en liknelse för dem. Han sade till dem: 8 ”När någon bjuder dig på bröllop, ta då inte den främsta platsen vid bordet. Kanske någon av gästerna är mer ansedd än du. 9 När den som har bjudit både dig och honom kommer och säger till dig: Lämna plats åt honom, då måste du skamsen inta den nedersta platsen. 10 Nej, när du är bjuden, gå och sätt dig på den nedersta platsen. När värden kommer skall han då säga till dig: Min vän, sätt dig högre upp. Då blir du hedrad inför alla de andra gästerna. 11 Ty var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.”

Han sa till och med att frihet från religöst slaveri skulle komma av att lära sig av hans ödmjukhet.

Mat 11:28 Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. 29 Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. 30 Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt.”

Exempel på ödmjukhet i breven.

Jak 4:6 Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot (* 498 Antitassomai) de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. 7 Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er. 8 Närma er Gud, så skall han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna. 9 Klaga, sörj och gråt. Låt ert skratt vändas i sorg och er glädje i bedrövelse. 10 Ödmjuka er alltså inför Herren, så skall han upphöja er.

* 498 Antitassomai = Arrangera ett motstånd emot! Oj! Istället för att Gud samverkar allt till det bästa så annordnar han nu ett av honom samverkande motstånd mot den som är högmodig. Vem vill ha Gud till ovän?

Gå nu till Jes 30 så ser vi att importerandet av hästar och vagnar är någonting Herren inte alls gillar. Och det gör att han inte kan vara dem nådiga. (Jes 30:18) Där bereder Herren ett arrangerat motstånd mot dem så att inte många av dem blir kvar.

Herren visade att precis samma sak är pågång nu men istället för Hästar visade Herren att de byggde en tågräls och åkte tåg. (Det är modernare idag) Kan du gissa vad som hände lite längre fram på resan? Jo Herren själv planerar en riktig  ”tågolycka”. Skulle tro att det är det ”nya tåget” som ”organiserar sig framåt” istället för att ledas av Anden framåt. Var väldigt försiktig när ledare talar om att du skall följa nägon ”Vison”

Men den som lever i nåden och är totalt beroende av honom får alltså sina omständigheter arrangerade och samverkande av Gud själv.

1Pe 5:5 Likaså ni yngre, underordna er de äldre. Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra. Ty Gud ståremot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. 6 Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne.

När hans tid är inne kommer han att arrangera omständigheterna på ett sånt sätt så att det kommer att passa hans plan med ditt liv perfekt. Se bara på Josefs liv det visar att nåden inte alltid speglar våra yttre omständigeter. Vårt hjärta kan uppleva nådens verkningar genom en djup glädje och frid trots att vi inte alltid  förstår våra yttre omständighter. Heb 11 är ju ett vittnesbörd om trons folk som inte alltid såg de yttre omständigheterna annordnade som deras förstånd ville. Men deras omständigheter var istället annordnade av Gud som ser så mycket mer och längre.

Nu skall vi titta på ett helt underbart bibelställe som visar på nåden.

Heb 4:10 Ty den som har kommit in i hans vila, han har funnit vila från sina verk, likasom Gud från sina. 11 Så låtom oss nu med all flit sträva efter att få komma in i den vilan, för att ingen må, såsom de, falla och bli ett varnande exempel på ohörsamhet. 12 Ty Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd, och tränger igenom, så att det åtskiljer själ och ande, märg och ben och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. 13 Intet skapat är fördolt för honom, utan allt ligger blottat och uppenbart för hans ögon och inför honom ska vi göra räkenskap. 14 Eftersom vi nu hava en stor överstepräst, som har farit upp genom himlarna, nämligen Jesus, Guds Son, så låtom oss hålla fast vid bekännelsen. 15 Ty vi har inte en sådan överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allting, likasom vi, dock utan synd. 16 Låtom oss därför med frimodighet gå fram till nådens tron, för att vi må undfå barmhärtighet och finna nåd, till hjälp i rätt tid.

Hans vila är hans nåd och om vi förblir i hans nådförblir vi också i hans vila. Hans nåd organiserar alltså omständigheterna så att du blir formad till de förutberedda gärningar som han redan har skapat så att du skall vandra in i dem.

Låt oss se om den tolkningen är riktig. Det här visar vad som är meningen med livet nämligen att födas och göra Guds vilja med våra liv.

EF 2:8 Ty av nåden är I frälsta genom tro – och det inte av er själva, Guds gåva är det 9 inte av gärningar, för att ingen skall berömma sig. 10 Ty hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar vilka Gud förut har berett, för att vi ska vandra i dem.

De här verserna på grekiska visar att både vi som kärl och de gärningar vi skall vandra i passar ihop med varandra och vi kan bara komma in i detta genom TRON som för oss in i NÅDEN.

Heb 4:10-16 läs det ihop med 1 Petr 5:5 eller Jak 4:10 Det handlar om ödmjukhet och att underordna sig en stor överstepräst som har alla våra verk i sin egen hand som huvudet för församlingen. Och det är i ljuset av att de ödmjuka ger han nåd som vi måste läsa Heb 4:16

Heb 4:16 Låt oss därför med frimodighet gå fram till nådens tron för att vi må undfå barmhärtighet och finnanåd, till hjälp i rätt tid.

Heb 4:16 Let us thereforeG3767 comeG4334 boldlyG3326 G3954 unto theG3588 throneG2362 of grace,G5485 thatG2443 we may obtainG2983 mercy,G1656 andG2532 findG2147 graceG5485 to help in time of need.G1519 G2121 G996 (Eis – Eukairos)

3954 Parrhesia = En övertygelse, En överbevisning. Och att komma övertygad och överbevisad är att TRO enligt Heb 11:1-2.

2983 Lambano = Ta emot och hålla fast

2147 Heurisko = Att finna det man sökt och letat efter. Ordet i Word study säger: Att det även kan betyda att få se och uppleva hur en person eller sak verkligen är.

Hur du själv är i ditt hjärta när du närmar dig honom kommer att påverka resultatet ( Heb 4:12-13) Han vet redan vilka som har täckelset vilket är felaktiga motiv. (2 Kor kap 3 + 4)

2Sa 22:24 Jag var fullkomlig inför honom och tog mig till vara för synd. 25 Därför har HERREN lönat mig efter min rättfärdighet, efter min renhet inför hans ögon. 26 Mot den trogne visar du dig trofast, mot den fullkomlige visar du dig fullkomlig. 27 Mot den rene visar du dig ren, men mot den falske visar du dig vrång. 28 Du frälsar ett betryckt folk, men dina ögon är emot de stolta, du ödmjukar dem. 29 Ty du, HERRE, är min lampa, HERREN gör mitt mörker ljust.

Psa 18:23 (18:24) Jag var fullkomlig inför honom och tog mig till vara för synd. Psa 18:24 (18:25) Därför har HERREN lönat mig efter min rättfärdighet, efter mina händers renhet inför hans ögon. Psa 18:25 (18:26) Mot den trogne visar du dig trofast, mot den fullkomlige visar du dig fullkomlig. Psa 18:26 (18:27) Mot den rene visar du dig ren, men mot den falske visar du dig vrång. Psa 18:27 (18:28) Ty du frälsar ett betryckt folk, men stolta ögon ödmjukar du. Psa 18:28 (18:29) Du låter min lampa brinna klart. HERREN, min Gud gör mitt mörker ljust.

Och det är här nåden (som vi tidigare beskrivit vad den gör) och som här ytterligare beskrivs som hjälp i rätt tid.Grekiskan beskriver här alltså att Nåden för oss EIS in emot centrum av Eukairos. Vilket måste översättas ”Bestämda tider” eftersom Chronos är löpande tid.

Kämpandet och strävandet att komma in i vilan (Heb 4:10-11) Har alltså med det att göra att vi förstår genom att Guds Ord uppenbarar det för oss i vårt innersta. Vi förstår varför vi finns till och att det inte finns något annat sätt att bli frälst på än att bli det Gud redan bestämt att du skall bli. Och göra det Gud redan bestämt att du skall göra.

Och vers 16 är liksom ett klimax på denna uppenbarelse om våra liv. Vi kan bara sjunka ner inför honom som är Överste Prästen men också den store krukmakaren. Du kan bara bli det kärl Gud redan bestämt att just du skall vara och du kan bara ha den skatt i lerkärlet som han redan har bestämt att du skall ha.

Det är när Paulus inser att vi inte kan bli någonting annan än det Gud bestämt eller göra något annat än det Gud bestämt som han utbrister:

Rom 12:1 Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud er andliga gudstjänst. 2 Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.

Vår andliga tempeltjänst är att bara förvandlas och bli det Gud tänkt vi skall bli. Göra det Gud tänkt vi skall göra. Och det finns absolut ingen annan väg att nå det målet än att dö ner från oss själva och bli andliga så vi kan ta emot Anden i vårt innersta.

1Kor 2:9 Men vi känner, som Skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. 10 Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. 11 Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds Ande. 12 Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är från Gud, för att vi skall veta vad vi har fått av Gud. 13 Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär utan med ord som Anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord. 14 En oandlig (Själisk) människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.

1Co 2:14 But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God: for they are foolishness unto him: neither can he know them, because they are spiritually discerned.

Lägg märke till att det bara är det goda hjärtat som tar emot och bär frukt i såningsmannen.

Mat 13:23 But he that received seed into the good ground is he that heareth the word, and understandeth it; which also beareth fruit, and bringeth forth, some an hundredfold, some sixty, some thirty.