Kol 1:13  Han har frälst oss från mörkrets välde (Exousia) och fört oss in i sin älskade Sons rike. 14 I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder.15 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. 16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom.

Vi måste ha klart för oss att ordet Exousia som står i V 13 här betyder: Rätt att bruka sin kraft, Rätt att agera och att handla. Och all Exousia kommer ifrån Gud (Domaren) och ifrån Gud utgår all Exousia (Auktoritet) eftersom han äger all.

Mörkrets välde eller Syndens makt får alltså av Gud tillåtelse att förtrycka och att förslava en människa, hur mycket och till vilken gräns bestämmer bara Gud (Se Jobs bok) Himlen och Gud kan i bibeln ibland beskrivas som en ständigt pågående rättegång. För ordet rättfärdig är i bibel en juridisk term som handlar om att bli helt frikänd i en rättegång.

Det ser vi tydligt i Sak 3 och Job 1+2

För att bli fri ifrån mörkrets välde och slaveri så måste först en frikännande dom ha skett hos Gud (Domaren) i himlen. Ordet för vittne i NT är på grekiska Martur och det ordet handlar även om att kunna lägga fram solklara bevis som leder till ett frikännande en rättegång. (I Himlen hos Gud)

Om vi inte förstår det här med att rättfärdighet (Frikännande) är en juridisk term som kommer av en rättegång i himlen hos Gud, så kommer vi att missa det viktigaste i bibeln.

Vers 14 Handlar egentligen om ”Talet om Korset” för de två orden Friköpta och Förlåtelse handlar om Jesu Kristi blod som han utgjöt för oss på Golgata kors. Det är bara på den grunden Gud i himlen kan ge en frikännande dom (Rättfärdighet) ifrån mörkrets och slaveriets välde över ditt och mitt liv.

Col 1:14 In whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins (KJ)

  • Friköpta: Apolutrosis = Att köpa loss något med ett pris till en personlig egendom
  • Förlåtelse: Aphesis = Borttagande av Synder (Anklagelserna i rättegången i himlen)

1 Kor 1:18 Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft.

Rom 1:16 Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken. 17 Rättfärdighet från Gud (Frikännande ifrån domaren) uppenbaras (Apokalupto) i evangelium, av tro (Pistis = Trofasthet och Andlig överbevisning) till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva av tro.

När jag var i mörker och droger så kom plötsligt Herren en dag sept 1989 och talade till mig. Jag satt på en parkbänk och hela mitt liv var i mörker och ångest. Herren sa: Gå nu sanningens väg dig skall intet fattas! Det märkliga var att omedelbart reste jag på mig och gick, någonting hände jag fck en levande tro på Jesus och hela mitt liv vände sig emot Gud på en och samma dag. Det var så märkligt att jag inte kände någon fördömelse.

Detta är enbart Nåd från Gud som kom Pga mina släktingars förböner för mig. Men det här är precis vad Anden kom för att utföra i världen.

Joh 16:13 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske.14 Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er.

När jag satt på parkbänken den där dagen i Finspång 1989 när Herren talade till mig så funderade jag på hur jag kunde hamna i den situationen? Jag insåg att mitt liv var slut mänskligt sätt och att jag hade misslyckats. Det som skedde nu med mig hade jag inte förtjänat eller ens drömt om att det skulle kunna inträffa. Han uppenbarade sig och Han gav mig en tro.

Jag skall aldrig glömma profetian på Linneahuset som förklarade en del av vad som hände mig. Profetian jag fick är hämtad från Romarbrevet 4

Rom 4:3 Ty vad säger Skriften? Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet. 4 Den som har gärningar att peka på får sin lön, inte av nåd utan som något han har förtjänat. 5 Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet. 6 Därför prisar också David den människa salig, som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar: 7 Saliga är de, vilkas överträdelser är förlåtna och vilkas synder är överskylda. 8 Salig är den man som Herren inte tillräknar synd.

Janne Ohlin