Heb 13:12 Därför har också Jesus lidit utanför stadsporten, för att han genom sitt eget blod skulle helga folket.

Har du också undrat varför Jesus messias var tvungen att korsfästas utanför Jerusalems portar? Jo förr i tiden begravde man aldrig någon innanför portarna i en Judisk stad eller utförde en avrättning där innanför murarna. Brottslingar skulle alltid avrättas utanför stadens portar. Det är en av orsakerna till att messias korsfästes utanför staden Jerusalems portar.

Men det finns en annan orsak. Guds vilja ordnade så att den mest viktiga händelsen i världen inte skedde i himlen eller i ett tempel eller inne i Jerusalem. Nej den skulle ske utanför Jerusalems portar. Varför då?

Jo därför att Messias uppdrag var att frälsa dem som är utanför portarna till staden, utanför hans nåd och utanför hans helighet och hans kärlek och det gäller varenda en av oss. Detta är orsaken till att vi också måste bära ut evangeliet utanför portarna. Vi måste gå ut för att möta syndarna därute och äkta kärlek når alltid utanför portarna.

Messias dog för oss utanför portarna och vi får gå ut till de föraktade och förkastade i denna världen för att föra dem från världen in igenom portarna i staden in i Gud Rike. Vi har fått en del profetiska budskap genom åren som pekar på att vår tjänst inte bara är innanför portarna utan också utanför portarna. Och så har det också blivit! Och det är Gud själv som på märkliga vägar har gjort detta möjligt.

Vi sätter det här i samband med Guds välsignelse. Det är stor nåd att man överhuvudtaget har en korg med bröd att kunna dela ut idag när den andliga svälten råder i vårt land. Herren har sagt att när svälten drabbar Sverige så skall vi få färskt bröd att dela ut till hungrande människor.

Paddorna!

Det kommer nu en tid med stark villfarelse (Paddor = Lögn) som drabbar alla som inte ger kärleken till sanningen rum i sitt hjärta. (Baktråg och Korg)

2 Mos 8:3 Nilen skall vimla av paddor. De skall stiga upp och komma in i ditt hus, in i ditt sovrum och upp i din säng, in i dina tjänares hus och bland ditt folk och i dina bakugnar och baktråg. 4 Ja, på dig själv och ditt folk och alla dina tjänare skall paddorna hoppa upp.”

Psa 78:45 Han sände flugsvärmar som åt dem och paddor som förstörde. (2843 Shachat)

Upp 16:13 Och jag såg att det ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor. 14 De är ondskefulla andar (1142 Daimon) som gör tecken (4592 Semeion) och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag

3 paddor eller 3 paddor ur varje mun? I vilket fall symboliserar de 3 prövningar Jesus prövades med. Vilket också symboliser kunskapens träd. Alltså den prövning som skall komma över hela jorden för att sätta alla jordens innebyggare på prov (Upp 3:10)

Ordet Demon är intressant för roten är Daio och det betyder ”To distribute fortunes” och det betyder att dela ut rikedom och gods. Och spå en underbar framgångsrik framtid men inte på Guds väg. Och tecken 4592 Semeion är någonting som skall visa att en lära är sann. Det skall komma en demonisk lära som ser ut att ge människan framgång. Och den läran kommer att se ut som om den var sann genom att demonerna får tillåtelse att göra under.

Detta kommer alltså att drabba alla Jordens konungar och alla som bygger bofasta boningar på blotta jorden. Men det kommer inte att drabba dem som bor i himlen som är himmelskt välsignade.

5 Mos 28:1 Om du lyssnar (8085 Shema) till HERRENS, din Guds, röst, genom att noggrant följa alla hans bud som jag i dag ger dig, så skall HERREN, din Gud, upphöja dig över alla folk på jorden. 2 Och alla dessa välsignelser (1293 Berakah) skall komma över dig och nå fram till dig, när du lyssnar (8085 Shema) till HERRENS, din Guds, röst.

 • 8085 Shema Betyder: LyssnaFörstå (Bli övebevisad) Göra
 • Den som lyder är den som älskar och får Anden (Herrens närvaro i hjärtat)
 • Han talar om den himmelska vägen i Jes 55:8-9 som är högre än våra vägar (Tanke + Handling)
 • Den som vandrar på den vägen skall ha säd och bröd och ett mjukt hjärta Jes 55:10-11
 • Skökan i Upp 18:6-7 är precis det motsatta
 • Att det här handlar om ditt innersta och ditt hjärta är väl tydligt.

5 Mos 28:5 Välsignad (1288 Barak) skall din korg vara och välsignat (1288 Barak) ditt baktråg. 6 Välsignad (1288 Barak) skall du vara när du kommer in, och välsignad (1288 Barak) skall du vara när dugår ut.

 • 1288 Barak och 1293 Berakah kommer av samma rot och handlar om Guds välsignelse i vårt innersta.

Det betyder följande: Övernaturligt multiplicera – Att böja knä – Att inympa någonting – Framgång och välgång – Det är Guds närvaro i våra liv. Det är Kristus i oss. Det är hans ljus i oss.

En prästtjänst i GT var att GÅ IN i Guds närvaro för att bli välsigna för att Gå UT och välsigna andra

4 Mos 6:22 HERREN talade till Mose. Han sade: 23 ”Säg till Aron och hans söner: När ni välsignar (1288 Barak) Israels barn skall ni säga till dem: 24 HERREN välsigne (1288 Barak) dig och bevare dig. 25 HERREN låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. (2603 Chanan) 26 HERREN vände (Upphöje) sitt ansiktetill dig (Över dig) och give dig frid. (7965 Shalom) 27 På detta sätt skall de lägga mitt namn på Israels barn, och jag skall då välsigna (1288 Barak) dem.”

 • Här är alltså Paulus älsklings hälsning NÅD och FRID
 • Här ser vi även Johannes döparens namn = JO = Herren + Chanan = NÅD

Vers 26 här tror jag handlar om Jesu korsfästelse och död för den här versen kan översättas: Herren upphöje (lyfta upp) sitt ansikte över dig och give dig frid. (7965 Shalom)

 • Det var just på Golgata kors han skapade frid (Kol 1:20)
 • Han blev bruten krossad och straffad för att ge oss frid (Jes 53:5)
 • Och Jesus benämner ”upphöjandet” som korsdöden (Joh 8:28)

Apg 3 är en enda stor proklamation över vem som har namnet det namnet och vem som välsignar. Ordet Shalom betyder förutom frid även totalt hel. Se studie Shalom

 • Den lame mannen ansågs vara förbannad av Gud av Judarna (Den ogudaktige har ingen Shalom)
 • Många av dem som Judarna ansåg förbannade gav alltså Jesus (Shalom – Totalt helande)
 • Jesu namn gjorde nu den lame mannen hel (Shalom)
 • Nu är vi ett konungsligt prästerskap som skall förmedla välsignelsen i Jesu Namn.

Den här NT prästtjänsten kan vi även se i brödundret

 • Han tog bröden och välsignade dem. (Super multiplicera)
 • De fick ta emot det brutna brödet av honom (Hans död på Golgata)
 • De fick dela ut välsignelsens fullhet bland folket.
 • Ena gången samlade de ihop 7 korgar fulla.
 • Den andra gången samlade de ihop 12 korgar fulla.

Joh 1:1 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 2 Detta var i begynnelsen hos Gud. 3 Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till, som är till. 4 I det var liv, och livet var människornas ljus. 5 Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte fått makt därmed. 6 En man uppträdde, sänd av Gud; hans namn var Johannes. 7 Han kom såsom ett vittne, för att vittna om ljuset, på det att alla skulle komma till tro genom honom. 8 Inte var han ljuset, men han skulle vittna om ljuset. 9 Det sanna ljuset, det som lyser över alla människor, skulle nu komma i världen. 10 I världen var han, och genom honom hade världen blivit till, men världen ville inte veta av honom. 11 Han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot (3880 Paralambano) honom. 12 Men åt alla dem som tog emot(2983 Lambano) honom (Ljuset I Hjärtatse Såningsmannen) gav han makt (Auktoritet) att bli Guds barn (Den goda jorden – Karaktär – Lärjungar) åt dem som tro på hans namn (Efter hans död och uppståndelse) 13 och de har blivit födda (= Inspirerade) inte av blod, ej heller av köttslig vilja, ej heller av någon mans vilja, utan av Gud. (Ande – Logos) 14 Och Ordet (Logos) vart kött och tog sin boning (Tabernaklade)ibland oss, och vi såg (2300 Theaomai) hans härlighet (1391 Doxa) vi såg likasom en enfödd Sons härlighet (1391 Doxa) från sin Fader, och han var full av nåd och sanning. 15 Johannes vittnar om honom, han ropar och säger: ”Det var om denne jag sa: ’Den som kommer efter mig, han är före mig; ty han var förr än jag.'” 16 Av hans fullhet har vi ju alla fått, ja, nåd utöver nåd;

 • Ordet = Logos >> Guds vilja och hans rådslut och hans plan
 • Ordet och Guds plan handlar om en person nämligen Jesus Kristus (Han blev Kött)
 • Guds ljus är uppenbarelsen om Guds hemlighet och plan i Jesus Kristus

För att vi skall kunna bli Guds barn så måste vi alltså ta emot honom (2983 Lambano) i hjärtat. Guds barn här talar alltså om karaktär och lärjungaskap om en livsförvandling i både tankeliv och i handling. (Att bära frukt)

 • Vi får här veta att världen tar inte emot honom. (Joh 14:16-27) (De ser honom inte)
 • Inte heller tar hans egna emot honom. (Judarna Jes 53:1-3) (Hans utseende och form behagade dem inte)

Men så finner vi en annan grupp nämligen de som tar emot honom i hjärtat

 • De som tar emot honom (2983 Lambano) i hjärtat blir födda och inspirerade av Guds Ande.
 • De får auktoritet att förvandlas och bli lika Gud och bli hans barn och lärjungar.
 • Det är ljuset och uppenbarelsen om vem han verkligen är som utför hjärtats förvandling.

I Vers 14 här förklarar apostel Johannes att Ordet och Guds plan (Logos) blev en människa som slog upp sitt tabernakel och bodde här i världen mitt ibland oss.

 • Och aposteln säger att VI SÅG (2300 Theaomai ) HANS HÄRLIGHET (Doxa – Kabod = Gud Ljus)
 • De som ser (2300 Theaomai) är alltså de som tar emot (2983 Paralambano) och som tror.

2300 Theasomai betyder: SÅG = Gk: 2300 Teaomai – Spiro Zodiathes – Har inte bara med att titta på något att göra. Det handlar om en befriande förunderlig vision som förklarar objektet som du skådar. (2 Kor 3:15 – 4:6)

 • Vilken skillnad mot Jes 53:1-3 Hans utseende behagade dem inte.
 • V 14 När Aposteln såg honom såg han Guds egen härlighet (Ljus)
 • V 15 Johannes döparen: Han var till ifrån begynnelsen! Guds Rike!

Och Aposteln Paulus säger att han också såg vem Guds Son verkligen var och han förvandlades fullständigt när han fick se detta. Han säger att de otroende inte ser det otroliga ljuset som strålar ut från Jesu Kristi ansikte. Paulus ser Gud när han ser Jesus vad skulle han annars mena med att Jesus är Guds avbild?

2 Kor 4:4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes (571 – A-Pistos) sinnen (Hjärtats ögon) så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: ”Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för attkunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

De olydiga och som ej är överbevisade och övertygade (571 A-Pistos) är alltså blinda i hjärtat så de inte ser 2300 Theasomai = De får ej en befriande förunderlig vision som förklarar det objeket som de ser.

 • Det är den här vägen Jesus har valt att bli Herren i en människas liv – Genom Tron!
 • Det är på den här vägen Guds Rike kommer in i våra liv – Genom Tron!
 • Det är på den här vägen frälsningen kommer in i våra liv – Genom Tron!
 • Det finns en Gåva av Nåd ej genom gärningar – Genom Tron! (En gåva kan bara tas emot eller förkastas)
 • Trons väg är inte attraherande för världen (Greken) eller för Juden (Jes 53:1-3)(De religiösa)
 • Mose skulle tala om klippan och vatten skulle komma till folket som en fri gåva.
 • Mose hade täckelset för ansiktet och upphöjde sig själv för att vattnet skulle flöda. (4 Mos 20:8)
 • Det är precis den bilden du finner i Jes 55 Vattnet är gratis! Joh 7:36-39
 • Och Paulus kom till Korint för att tala om klippan (Kristus som korsfäst)
 • Vad predikas i er församling Jesus eller Ledarskap?

Jag vet av egen erfarenhet att om du följer Jesus så kommer han att leda dig ut ur varje form av religöst slaveri och in i ett land där det strömmar vatten fritt och förintet. (5 Mos 8 – Vilan – Heb 4) Där inga falska ledare har upphöjt sig över flocken och grumlat deras vatten innan de skall dricka det. (Hes 34:17-19) (Han för dig till vatten där du finner ro Ps 23)

Lägg märke till att när Jesus ropar ut sitt kom till mig och drick i Joh 7:36-39 så är det en proklamation om att han är klippan som Mose skulle ha talat om istället för att själv upphöja sig och skaffa fram vatten.

4 Mos 20:1 Israels barn, hela menigheten, kom in i öknen Sin i den första månaden, och folket stannade i Kadesh. Där dog Mirjam, och där begravdes hon. 2 Och menigheten saknade vatten, och därför slöt de sig samman mot Mose och Aron. 3 Folket klagade på Mose och sade: ”Om vi ändå hade fått dö när våra bröder dog inför HERRENS ansikte! 4 Varför har ni låtit HERRENS församling komma in i denna öken, så att vi och vår boskap måste dö här? 5 Varför har ni fört oss upp ur Egypten och låtit oss komma till denna hemska plats? Här växer varken säd eller fikon, vindruvor eller granatäpplen, och här finns inget vatten att dricka.” 6Men Mose och Aron gick bort från församlingen till uppenbarelsetältets ingång och föll ner på sina ansikten. Då visade sig HERRENS härlighet för dem. 7 Och HERREN talade till Mose. Han sade: 8 ”Tag staven, och kalla samman menigheten, du och din bror Aron, och tala till (OM) klippan (Sela) inför deras ögon, och den skall ge vatten. Så skaffar du fram vatten åt dem ur klippan och ger menigheten och dess boskap att dricka.” 9 Då tog Mose staven som låg inför HERRENS ansikte, så som han hade befallt honom. 10 Och Mose och Aron kallade samman församlingen framför klippan, och han sade till dem: ”Lyssna, ni upproriska! Kan vi ur denna klippa skaffa fram vatten åt er?” 11 Sedan lyfte Mose upp sin hand och slog med sin stav två gånger på klippan, och mycket vatten kom ut, så att menighet och boskap fick dricka.12 Men HERREN sade till Mose och Aron: ”Eftersom ni inte litade på mig och inte höll mig helig inför Israels barns ögon, därför skall ni inte få föra denna församling in i det land som jag har givit dem.” 13 Detta var Meribas vatten, där Israels barn tvistade med HERREN och där han bevisade sig helig bland dem.

 • Det var ju molnet och eldstoden som fört dem dit (V4)
 • Vad Mose skulle ha gjort var här att ta staven (kallelsen att predika och korset)
 • Han skulle ha talat OM eller I ENLIGHET MED klippan (Sela) inför deras hjärtas ögon.
 • Klippan Sela = Den uppståndne Kristus – medan Klippan vid Horeb är Tzuur = Den korsfäste Kristus

Vad Mose gjorde här är vad vi kan se idag också.

 • Mose får skåda Herrens Härlighet i Kristi Ansikte (V 6)
 • Men Mose har här satt på sig sitt täckelse för sitt ansikte när han talade med folket (2 Kor 3:12)
 • Centrum förs nu från ”Den uppståndne” till ”Ledarskapet” med tyngdpunkt på VI
 • Exakt i samma otro och olydnad kan ledare handla idag (2 Kor kap 4)
 • Jesus har redan fullbordat allting och gett oss arvedelen.
 • Han behöver inte alls ha någon hjälp av ett starkt ledarskap som vi får höra idag.
 • Herren har visat att: Ett tåg (starkt ledarskap) är påväg rakt ner i gropen (Jes 30-31)
 • Paulus säger att han predikat en korsfäst Kristus för Galaternas ögon (Gal 3:1)
 • Paulus skaffade fram Vatten (Ande) till församlingen (Gal 3:2-3)