2455 Chol betyder: ohelig eller profan eller vanlig och allmän. Och det kommer från roten 2490 Chalal som betyder: Öppna genom att genomborra, Att lösa upp någonting, Att såra någon, Att behandla någonting som allmänt som är för privat bruk.

En ohelig person 2455 Chol är en person som ej är helig. En helig person är Jesus han drevs aldrig av något vinstbegär i någon handling han gjorde för Gud. Han var separerad och avskiljd bara för Guds räkning.

Endast Gud är helig (6944 Qudesh) Tuktan i våra liv är till för att vi skall få del av hans helighet. (Heb 12:10) (2 Kor 1:12) (Ef 4:24)(1 Tess 3:13) (Blir någon Helig blir han av med Ohelighet som är vinstbegäret)(Guds eget liv är helt och hållet befriat från vinstbegär)

Lev 10:7 Ni skall inte gå bort från ingången till uppenbarelsetältet, för att ni inte skall dö, ty HERRENS smörjelseolja är på er.” Och de gjorde enligt Moses ord. 8 HERREN talade till Aron. Han sade: 9 ”För att ni inte skall dö får varken du själv eller dina söner dricka vin eller starka drycker när ni skall gå in i uppenbarelsetältet. Detta skall vara en evig stadga för er från släkte till släkte. 10 Ni skall skilja mellan heligt (6944 Qudesh) och oheligt (2455 Chol) mellan orent och rent.

 • Att dricka sig drucken är en profetisk bild på att: Bereda sig vinning eller ära >>
 • Smörjelsen i NT är en bild på Sanningen genom Anden (Ljus) (1 Joh 2:27)
 • Smörjelsen skall göra att vi kan skilja mellan Heligt och Oheligt (2455 Chol)
 • Dryckenskap gör att man förlorar den förmågan till urskiljning.

Rom 7:15 Ty jag kan inte fatta att jag handlar såsom jag gör jag gör ju inte vad jag vill, men vad jag hatar, det gör jag. 16 Om jag nu gör det som jag inte vill, så giver jag mitt bifall åt lagen och vidgår att den är god. 17 Så är det nu inte mer jag som gör sådant, utan synden (Sing) som bor (Ockuperar ett hus) i mig. 18 Ty jag vet att i mig, det är i mitt kött, bor (Ockuperar ett hus) inte något gott viljan är väl tillstädes hos mig, men att göra det goda förmår jag inte.

Bibeln säger att det finns mörker i oss vårt förstånd och vårt hjärta är förmörkat. Sven Reichmann: Mörker i bibeln är inte rent mörker utan blandat ljus.

I mitt hjärta finns en inbyggd drivkraft av vinstintresse i allting jag gör (Synd – Singular som bor i köttet) det gör att vi inte kan göra Guds verk utan att själva bereda oss någon slags vinning av Gud eller av människor. Och det är att dricka sig drucken enligt Upp 16:7-8 Skökan (Komm)

Därför förmår vi inte göra det Goda (Enbart) utan det Onda (Blandningen) smyger sig hela tiden med och förgiftar allt vi gör med sin ohelighet. Och när vi blivit blinda i hjärtat kan vi inte fatta att vi handlar som vi gör (Rom 7:15)

 • Att lyda Gud är att enbart göra det Goda utan att det andra motivet hänger med.
 • Man kan se ut som om man tjänar Gud men det kan vara olydnad ändå (Saul 1 sam 15)
 • Att lyda Gud och enbart göra det Goda kallar bibeln Agape och det finns inte i oss själva.
 • Ordet Lyda betyder att bli överbevisad (Ljus) av en Konung till Lydnad (Agape) >>

Trots att jag har Guds heliga lag i min hand (Bibeln) har jag alltså inte i mig själv förmågan att älska (Agape) Gud och att älska (Agape) min nästa som mig själv som lagen kräver att jag skall göra. Agape betyder att underordna sig en konungs bud (Guds) >> Så Agape är egentligen Guds mått på helighet.

Vi har alltså i oss själva ingen som helst möjlighet att tjäna och behaga Gud och lyda honom. Och det är precis därför som Jesus kom med sanningen och ljuset för att vi skall kunna SE och kunna Tjäna Gud och kunna Älska honom (Agape)

Man kan tala om evangelisation och vinna människor för Gud församlingsplantering ja vad du vill. Finns vinningslystnaden där samtidigt så lyder vi inte Gud utan vi använder oss bara av hans namn. (Vi gör inte det Goda)

Herren visade för ett tag sedan att Hes 22:26 stämde så överens med dagens kristenhet för prästerna undervisar inte längre skillnaden mellan heligt (6944 Qodesh) och oheligt. (2455 Chol)

 • Helighet (Anden) = Agape – Lyda Gud = Underordna oss Gud tjäna honom utan vinningslystnaden.
 • Oheligt – Profant – Världsligt = Tjäna Gud men bakom en mask hela tiden söka egen vinning. (Dryckenskap)

Kan vi se vad prästerna har slutat upp att predika och undervisa om? Jo KORSET! Mt 16 är otroligt undervisande där ser vi att utan Guds ljus i vårt hjärta (Himmelrikets nycklar) Kan vi aldrig bli en levande stenar (Petrosar) i hans heliga tempel för att frambära andliga välbehagliga offer till Gud (1Pet 2:1-16)

 • Mt 16:21-24 Handlar om att vi måste dö från själens inflytande som vill ha vinning.
 • Lägg märke till att Petrus har en fel bild här av vad nåden är precis som många idag.

Vad är skillnaden mellan bittert vatten och sött vatten = Ett visst sorts trä! Vad är skillnaden mellan AI och Betel? Jo det altaret som Abraham byggde. Vad skiljer Kött från Ande? Omskärelsen! Vad skiljer löfteslandet från öknen? Jordan. Vad skiljer Eden från det övriga? En uppsatt gräns!

Vad var det Adam o Eva egentligen skulle vakta på? Jo Heligheten och Renheten och Troheten mot Gud. Kunskapens träd står för vinningslystnaden. (Gott – Ont)

Det är precis vad Paulus varnat korintierna för i 2 Kor 11:1-15 läs det noga för det handlar om att ormen vill lura oss att vi kan tjäna Gud men samtidigt ha kvar vår själ och vinningslystnad och till och med använda oss av den i tjänst. Allting förståss inlindat i en lära baserad på en falsk nåd. (ingalunda skall ni dö)

Hela ökenvandringen skulle föra in dem i kärlek och lydnad och helighet i landet. Fria från våra onda gärningar besmittade av dold egen vinning.

Heb 4:6 Det står alltså fast att somliga går in i vilan och att de som först fick höra evangeliet predikas inte kom in för sin olydnads (Otro) skull. 7 Därför bestämmer han på nytt en dag som han kallar i dag, när han långt senare säger genom David vad som redan är nämnt: I dag, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan. (Bli inte förblindade) 8 Ty om Josua hade fört dem in i vilan, skulle Gud inte längre fram ha talat om en annan dag. 9 Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. 10 Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. 11 Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som de och blir ett exempel på olydnad. (Otro)12 Ty Guds ord är levande och verksamt. (Det är rent heligt ljus) Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. 13 Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. 14 Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. 15 Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. 16 Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

Olydnaden är Oheliga gärningar gjorda med den här vinningslystnaden som Rom 7:15 säger att jag inte kan förstå själv. Om vi föhärdar (förblindar) hjärtat (ögon) så kommer dessa gärningar att komma in i oss och börja driva oss igen utan att vi förstår det.

Men om vi hör hans röst och vaktar på vårt hjärta genom att låta Guds Ords ljus tränga in och döma vårt handlande så skall vi gå in i landet. Om inte ljuset överbevisar oss om att vi har de här motiven inom oss så kommer vi aldrig att kunna förstå det. Det är sanningen (Ljuset) som skall göra oss fria. (Joh 10)

 • Därför är det intressant att se att djävulen råder i mörkret (Ef 6) (blandade motiv)
 • Jakobsbrevet visar att han trivs där vinstintresset finns med i Guds verk.
 • Men det är bara i hans ljus kan vi människor förstå vad synd (sing) är.

Joh 16:7 Men jag säger er sanningen: Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort, skall jag sända honom till er. 8 Och när han kommer, skall han överbevisa världen om synd (sing) och rättfärdighet och dom:

Joh 16:13 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. (Avtäckandet) Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. 14 Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er.

Ser du att Jesus inte slutar att tala utan att Anden fortsätter att tala det han hör Jesus tala. Anden fortsätter alltså att tala sanningen och ge oss ljus och överbevisa oss och leda oss in i detta ljuset.

2 Kor 3:17 Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. (Sanningen) 18 Och vi alla som med avtäckt ansikte (I sanningen) skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.

Rom 8:1 Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. 2 Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. 3 Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. 4 Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden. 5 De som lever efter sin köttsliga natur tänker på det som hör till köttet, men de som lever efter Anden tänker på det som hör till Anden. 6 Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid. 7 Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. 8 De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. 9 Ni däremot lever inte efter köttet utan efter Anden, eftersom Guds Ande bor i er. Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom. 10 Men om Kristus bor i er, är visserligen kroppen död för syndens skull men Anden är liv för rättfärdighetens skull. 11 Och om hans Ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då skall han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin Ande som bor i er. 12 Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår onda natur, så att vi skall leva efter köttet. 13 Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar skall ni leva. 14 Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner.

Om vi fortsätter att försöka tjäna Gud med vår själ och med vårt vinstintresse så kommer vi att dö. Det är ogräset ondskans barn. Men om vi genom Andens ljus (Sanningen) får uppenbarat för oss att vi har detta vinstinstresse men låter korsets kraft döda det så får vi liv. (Agape) Det är precis detta som Anden driver oss till och de som handlar så är Guds Söner (V 14)

Joh 12:35 Jesus sade till dem: ”Ännu en kort tid är ljuset ibland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret (Vinningslystnaden) inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. (Blind) 36 Tro (Överbevisas) (Eis = In i) ljuset, medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets barn.” När Jesus hade sagt detta drog han sig tillbaka och dolde sig för dem.

Gal 5:24 De som tillhör Kristus Jesus (Guds Söner) har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär25 Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden. 26 Låt oss inte söka tom ära, inte utmana varandra och inte avundas varandra.

Därför kan inte de gärningar som vi gör i Kristus Jesus komma från mänsklig källa inte heller kan någon mänsklig vilja forma dig till det du ska göra för Gud. Han bygger inget oheligt tempel!Med oheliga stenar!

Domen kommer först över Guds hus men vad är domen?

 • Guds söner är de som drivs av Anden att göra sig av med vinstbegäret
 • Ondskans söner är de som tjänar Gud med vinstbegäret.
 • Du kan se dem åtskiljas (dom) i Mt 13 Ogräset i Åkern.

Och Jesus förklarar vad domen är.

Joh 3:18 Den som tror på (Eis = In i) honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på (Eis = In i) Guds enfödde Sons namn. 19 Och detta är domen: ljuset (sanningen) kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset (sanningen) eftersom deras gärningar var onda. (blandade) 20 Ty var och en som gör det onda hatar ljuset (sanningen) och kommer inte till ljuset (sanningen) för att hans gärningar (vinningslystnaden) inte skall avslöjas. (överbevisas) 21 Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud.”

 • Tron är en överbevisning och skall leda oss in i (Eis = In i) Honom (V18)
 • Tron är en överbevisning och skall leda oss in i (Eis = In i) Hans namn (V18)
 • Tron är en överbevisning och skall leda oss in i (Eis = In i) Ljuset så att vi blir Guds barn (Joh 12:36)