Ordet innehåller två ord PRO = Mot eller Inför + AGO – Föras eller ledas.

Det betyder därför att föras inför någon eller att föras fram till någon. Eller att ges tillåtelse att gå in att få tillträde till någonting pågrund av en annans favör.

Till exempel säger Herren att han skall ge Petrus nyckeln till Guds Rike = På grund av vad Jesus har gjort så får Petrus nyckeln in i det riket. Filadelfia får också en nyckel till Davids Hus.

Prosagoge är det ord som används när en person får tillträdelse att komma inför konungen. Och det gjorde man inte hur som helst utan kom man ovärdigt kunde man dödas i Östern. Ordet Prosagoge är också ordet för att få tillträde till någon som man normalt inte får tillträde att komma inför. I Östern om man skulle komma inför en konung så var det två saker som ingick i inträdandet

  • (1) Man måste ha rätt att komma
  • (2) Och personen måste först introduceras inför konungen exakt vem han var. (Sanningen)

Det är en otrolig verklig bild på hur vi skall närma oss vår konung i Ande och Sanning (Joh 4) Anden utrannsakar vårt innersta och kollar upp vilka vi egentligen är och det går aldrig att lura Anden. (Ej Hycklare)

  • Och det är att komma inför konungen utan täckelse.
  • Det är att få skåda Konung Jesu härlighet ansikte mot ansikte.

Rom 5:1 Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. 2 Genom honom har vi också tillträde (4318 Prosagoge) till den nåd som vi nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. 3 Men inte bara det, vi jublar också mitt i våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet ger tålamod, 4 tålamodet fasthet och fastheten hopp. 5 Och det hoppet bedrar oss inte, ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, som han har gett oss.

Vi har fått tillträde står i Perfekt tense viilket innebär att det inträdet har redan gjorts tillgängligt. (Det är en handling som redan är fullkomnad)

Vi har alltså redan gjorts rättfärdiga på Golgata och det är en avslutad handling men den effekten verkar nu för oss i pågående form just nu.

Perfekt Tense här talar även om att tillåtelsen att komma inför Gud står utanför mänsklig möjlighet. Och bara det är en ödmjukande tanke som borde få oss att falla på knä inför en så stor frälsning. Det enda sättet att kunna komma inför Gud är att vi kommer I HONOM. Och bara I HONOM i ANDE och SANNING får vi tillträde inför och till GUD.

EF 2:18 Ty genom honom har vi båda i en och samme Ande tillträde (4318 Prosagoge) till Fadern.

EF 3:12 I honom och genom tron på honom kan vi frimodigt och med tillförsikt träda fram (4318 Prosagoge)inför Gud.

  • Här är det uppenbart att vi kan bara komma i det överbevisande ljuset genom Anden till Gud.
  • Anden tar det Jesus gjort och överbevisar våra hjärtan genom tron så vi vågar komma.
  • Rättfärdigheten är därför en i hjärtat levande upplevd frikännande från dom.

Paulus bad att vi skulle få våra hjärtans ögon öppnade så att vi skulle kunna förstå.

EF 1:17 Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. 18 Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga,

På liknande sätt bad han för församlingen i Kolossai om Andlig Visdom och Kunskap.

Kol 1:9 Från den dag vi hörde om det, har vi därför inte upphört att be för er. Vår bön är att ni skall uppfyllas av kunskap om hans vilja, med all andlig vishet och insikt, 10 så att ni kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom, när ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen om Gud. 11 Hans härlighets makt skall då styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. 12 Med glädje skall ni då tacka Fadern, som har gjort er värda att få del i det arv som de heliga har i ljuset.

Prosagoge andvänds även till sjöss för att beskriva ett skepp som går in i en hamn för att gå iland. Och därmed få tillgång till hamnens skydd och vila. Och i Romarbrevet 5:2 så är Guds nåd beskriven som en plats och en hamn för våra själar. Och här står det i perfect tense som på grekiska beskriver som en permanent hamn för vår själ.

Tänk på GT:s Tabernakel och hur Judarna aldrig kunde närma sig det allra heligaste där Kungens tron fanns. Bara ÖP kunde gå in där under speciella omständigheter varje år på Försoningsdagen. Sedan under Salomos tempel då förhänget stängde igen för konungens närvaro..

Hedningar var utestängda genom en mur i templet med en skarp varning om att om man passerade muren så skulle man dödas. När Jesus dödades så revs detta förhänge.

Mat 27:50 Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan. 51 Och se, då brast förlåten i templet i två delar, uppifrån och ända ner, jorden skakade och klipporna rämnade

Och Jesus bröt ner hedningarnas mur

EF 2:13 Men nu har ni, som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta, kommit nära genom Kristi blod. 14 Ty han är vår frid, han som gjorde de två till ett och rev ner skiljemuren. 15 Detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen, lagen med dess bud och stadgar, för att av de båda i sig skapa en enda ny människa och så skapa frid.

I Kristus så har troende Judar och Hedningar (Prosagoge) Tillträde till Gud för att förhänget är nedrivet så att alla kan närma sig Guds oerhörda rikedomar som finns i Nåden.

Rom 6:14 Synden skall inte vara herre över er, ty ni står inte under lagen utan under nåden.

Vår rättfärdighet har att göra med hur vi står och även helgelsen handlar om det. Guds barn kan gå till faderns närvaro hur än barnet ser ut. Ordet ”tillträde” här innebär en ingång som är baserat på vad en annan har gjort.