När det är tecken från Gud så handlar 4592 SEMEION om att det är Gud som själv ger ett bevis på att det som sker verkligen är från honom. ( Holman Bible Dictionary )

Joh 12:37 Fastän han hade gjort så många tecken (4592 Semeion) inför dem, trodde de inte på (Eis) honom.

Jesus gjorde allttå tecken inför deras ögon som bevis på att det var Guds rådslut som nu gick i uppfyllelse. Tecknen (Semeion) skulle alltså bevisa att Jesus var Messias JHWH sänd från Gud.

Mat 12:38 Sedan sade några skriftlärda och fariseer till honom: ”Mästare, vi vill se dig göra ett tecken. (4592 Semeion) 39 Han svarade dem: ”Ett ont och trolöst släkte kräver ett tecken, (4592 Semeion) men det skall inte få något annat tecken (4592 Semeion) än profeten Jonas tecken. 40 Ty liksom Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter, så skall Människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter.

Semeion här = Att Jesus dör och uppstår från de döda.

SEMEION är ser vi alltså ett tecken på att Guds rådslut går i uppfyllelse.

Mat 16:1 Fariseerna och sadduceerna kom fram och ville snärja Jesus och begärde att han skulle visa dem ett tecken (Semeion)(från himlen (Gud) 2 Men han svarade dem: ”På kvällen säger ni: Det blir vackert väder, för himlen är röd, 3 och på morgonen: I dag blir det oväder, för himlen är röd och mulen. Himlens utseende förstår ni att tyda, men tidernas (Kairos) tecken (Semeion) kan ni inte tyda. 4 Ett ont och trolöst släkte begär ett tecken,(Semeion) men det skall inte få något annat tecken (Semeion) än Jonas tecken.” Och han lämnade dem och gick sin väg.

  • Kairos = Bestämd tid på en pågående tid.
  • Semeion = Bekräftelse från Gud att hans rådslut går i fullbordan.

Mat 24:3 När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: ”Säg oss: När skall detta ske, och vad blir tecknet (Semeion) på din återkomst (Parousia)och den här tidsålderns slut?”

Luk 2:34 Och Simeon välsignade dem och sade till hans mor Maria: ”Se, denne är satt till fall och upprättelse för många i Israel och till ett tecken (Semeion) som blir motsagt.

  • Så här framställs Jesus som ett tecken på att Guds rådslut går i fullbordan på Jorden.

Luk 2:35 Ja, också genom din själ skall det gå ett svärd. Så skall det bli uppenbarat vad många människor tänker i sina hjärtan.” (Och hans död måste bli vår död)

FALSKA UNDER OCH TECKEN SKALL ALLTSÅ BEKRÄFTA EN LÖGN

Mat 24:24 Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken (Semeion) och under för att om möjligt bedra även de utvalda.

  • Till exempel att vi är ett med hela skapelsen och att vi alla är Gud (Kristus)

Mar 16:17 Tecken (Semeion) skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. 18 De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska. 19 Sedan Herren Jesus hade talat till dem, blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. 20 Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet (Logos = Guds Rådslut) genom de tecken(Semeion) som åtföljde det.

2 Tess 3:17 Här skriver jag, Paulus, min hälsning med egen hand. Detta är ett kännetecken (Semeion) i alla mina brev, så skriver jag.

Alltså här beskriver Paulus att Semeion här är beviset på att det är han som skriver brevet.

Luk 21:25 Tecken (Semeion) skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, och på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån.

Alltså tecknen i Solen och Månen och Stjärnorna (Astron) skall vara ett tecken på att Guds rådslut sker på jorden. Och det är precis vad som hände 1949 – 50 och 1968-69.

Månen på Israels högtidsdagar var ett tecken på att Guds rådslut går i uppfyllelse.