Ordet betyder någonting som är värdelöst A = Ej eller utan + Dokimos = Testat och befunnet vara trovärdigt och någonting som är acceptabelt. Ordet innebär att bli förkastat efter ett prov eller en noga undersökning, något som inte nått upp till en uppsatt standard.

Heb 6:8 Men bär den törnen och tistlar är den värdelös, (96 Adokimos) och förbannelsen är inte långt borta. Slutet blir att den bränns av.

Adokimos användes ofta att beskriva metall som inte var äkta och som togs bort av luttraren som en oäkta vara. Och därför beskrives också ordet som värdelöst för användning.

Rom 1:28 Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt (96 Adokimos) sinnelag, så att de gjorde sådant som är mot naturen.

Det är alltså ett sinne som är berövar sin urskiljningsförmåga som inte längre kan skilja sanningen ifrån lögnen.

1 Kor 9:27 I stället slår jag min kropp och tvingar den till lydnad, för att jag inte själv på något sätt skall komma till korta (96 Adokimos) vid provet, när jag predikar för andra.

2 Kor13:5 Pröva er själva om ni lever i tron, pröva (96 Adokimos) er själva! Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet.(96 Adokimos) 6 Men jag hoppas att ni skall förstå att vi för vår del består provet. (96 Adokimos) 7 Vi ber till Gud att ni inte skall göra något orätt, inte för att vi skall visa oss bestå provet, (96 Adokimos) utan för att ni skall göra det som är gott. Sedan kan det gärna se ut som om vi inte höll provet. (96 Adokimos)

2Ti 3:8 Liksom Jannes och Jambres satte sig upp emot Mose, står dessa män emot sanningen. Det är människor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet. (96 Adokimos)

I Septuagintan i GT finns det 2 ställen där ordet används.

Ord 25:4 Tag bort slagget (Adokimos) från silvret, så får guldsmeden fram en klenod av det.

Jes 1:21 Hur har inte den trogna staden blivit en hora! Den var full av rätt. Då bodde rättfärdighet därinne, men nu mördare. 22 Ditt silver har blivit slagg (Adokimos) ditt ädla vin är utspätt med vatten.

Jer 6:27 Jag har satt dig att pröva mitt folk och gjort dig till en fast borg, för att du skall lära känna och pröva deras vandel. 28 Alla är de förhärdade upprorsmakare, som går med förtal, de är som koppar och järn. Alla handlar de fördärvligt. 29 Blåsbälgen pustar, men ur elden kommer bara bly. All ytterligare rening är förgäves, de onda kan inte avlägsnas. 30 ”Förkastat silver” kallar man dem, ty HERREN har förkastat dem.

Ett sinne som anser att Gud inte är värdefull har blivit värdelöst i sig självt (Adokimos) Ett sådant sinne kommer att förkasta Guds väg och välja sin egen väg. Och Gud tillåter detta så när det står att han överlåter dem åt villfarelsens ande i 2 tess 2 så väljer folk det själva för Gud tvingar sig aldrig på vår fria vilja.

Adokimos var även ett mynt som var oäkta och inte uppnådde rätt vikt. Dessa mynt kallades för Adokimos så därför beskriver ordet även någonting som är förfalskat. Adokimos var även använd om en feg soldat som bevisades dra sig undan och inte kunde användas i en strid.

När man skulle bygga ett stenhus och byggnadsarbetarna hittade en sten som det var en fel form på och som inte passade in i deras bygge tog man undan stenen och märkte den med ett stort A (Adokimos)

Jesus passade inte in i de Israeliska ledarnas bygge på den tiden. Och även i de kristna församlingsbyggena kan man på samma sätt förkasta stenen.

1Pe 2:4 Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor (Adam) men är utvald och dyrbar inför Gud. 5 Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. 6 Det står nämligen i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall aldrig komma på skam. 7 För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort, blivit en hörnsten, 8 en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem.

De laglösa kommer att förkasta den här stenen och bygga på sand (Mt 7) Och helt automatiskt blir de istället förkastade av Gud och i sitt hjärta märkta med ett stort A (Adokimos)

Tit 1:15 För de rena är allting rent, men för de orena, för dem som inte tror, är ingenting rent, utan hos dem är både förstånd och samvete orenade. 16 De försäkrar att de känner Gud, men med sina gärningar förnekar de honom. De är avskyvärda och olydiga, odugliga (Adokimos) till varje god gärning.

Det här är en bild på alla dessa laglösa i Mt 7 som inför andra försäkrar att de känner Gud. Och de säger Herre Herre och det ser ut som om de kommer i hans namn. Men de är värdelösa och förkastade och Herren känner dem inte alls.

Mat 7:22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa! 24 Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. 25 Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan. 26 Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. 27 Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman, och dess fall var stort.”

Klippan är Guds plan med oss skapad i kristus (klippan) redan innan jorden fanns (Jes 51:1-2) Sanningen är alltid 2 faldig >> (Vem Gud är + Vem vi är i honom)

Vi vet av Guds ord att det skall komma en prövning över hela den här jorden. Människan kommer att få välja och det finns bara 2 saker att välja mellan. Antingen tycker vi Gud är värdig och då väljer vi honom. Eller också väljer vi att tycka att Gud är värdelös och då förkastar vi honom.

Upp 3:10 Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund, som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov.

Om vi skall följa det grekiska ordet Adokimas ända fram till slutet så kommer de som förkastar Gud bli stämplade med 666.

2 Tess 2:1 När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, 2 att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. 3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. 5 Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er? 6 Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. 7 Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. 8 Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. 9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.