A = Ej eller Inte + Hupotasso = Att vara i en rätt position under. Att sitta på en plats i en rätt ordning under. Att vara underordnad en auktoritet.

Och lägger man ihop ordet så blir det att man inte sitter eller intar en plats i en rätt ordning under en som har auktoritet och rätten att styra ett hus.

Det innebär helt enkelt att man vägrar överlåta sin vilja under en konungs styre. Och det är då helt enkelt motsatsen till det grekiska ordet Agape. Agape betyder att underordna sig en konungs ord.

Jesus hade en liknelse som passar in helt perfekt på det här ordet.

Luk 14:7 Då han nu märkte hur gästerna utvalde åt sig de främsta platserna, framställde han för dem en liknelse; han sade till dem: 8 ”När du av någon har blivit bjuden till bröllop, så tag icke den främsta platsen vid bordet. Ty kanhända finns bland gästerna någon som är mer ansedd än du, 9 och då kommer till äventyrs den som har bjudit både dig och honom och säger till dig: ’Giv plats åt denne’; och så måste du med skam intaga den nedersta platsen. 10 Nej, när du har blivit bjuden, så gå och tag den nedersta platsen vid bordet. Ty det kan då hända att den som har bjudit dig säger till dig, när han kommer: ’Min vän, stig högre upp. Då vederfares dig heder inför alla de andra bordsgästerna. 11 Ty var och en som upphöjer sig han skall bli förödmjukad och den som ödmjukar sig, han skall bli upphöjd.

Luk 14:10 But when thou art bidden, go and sit down in the lowest room; that when he that bade thee cometh, he may say unto thee, Friend, go up higher: then shalt thou have worship in the presence of them that sit at meat with thee. 11 For whosoever exalteth himself shall be abased; and he that humbleth himself shall be exalted.

  • Vincent beskriver ordet som: De som inte vill underordna sig, Det här är laglösheten.

Det vanliga användandet av ordet i grekiska livet beskriver en häst eller en oxe som inte vill gå in i det bestämda ledet. De tolererar inte det ok som läggs på dem. Eller soldater som inte behåller sin ställning under en order. Ordet beskriver också barn som inte böjer sig för föräldrarnas auktoritet.

Eli söner är en tydlig bild på det här de beskrivs som Beliar män. Samma som Paulus säger om Satan (2 Kor 6:15) Septuagintan beskriver Eli söner som en pest som var farlig för omgivningen. (De kände ej Herren 1 Sam 2:12)

1Sa 2:22 Eli var nu mycket gammal. När han fick höra allt vad hans söner gjorde mot hela Israel och att de låg med de kvinnor som tjänstgjorde vid ingången till uppenbarelsetältet,

Gud ställde Eli till svars för detta.

1Sa 3:13 Jag har kungjort för honom att jag skall döma hans hus till evig tid på grund av den synd han kände till, nämligen att hans söner drog förbannelse över sig, utan att han tillrättavisade dem.

  • Så en andlig ledare måste vara utvald genom bön för de kommer ställas till svars för sitt ledarskap.

Ord 22:6 Vänj den unge vid den väg han bör vandra, så viker han ej av från den (uppror) när han blir gammal.