”Global”

Text: Elvor Ohlin

Det viktigaste adjektivet 2009 sägs vara ”global”. Det talas om global kris, globala utmaningar, globala lösningar, globala överenskommelser och global världsregering. ”Ordet global har fått en helig innebörd. Det finns ingenstans att fly för oliktänkande…” och det är helt i enlighet med Bibelns profetior. >>

Upp 13:7 Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och att besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. 8 Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning.

Dan 7:23 Då svarade han: ”Det fjärde djuret betyder att ett fjärde rike skall uppstå på jorden, ett som är olikt alla de andra rikena. Det skall uppsluka hela jorden och trampa ner och krossa den.

Världsmakten (vilddjur) ska ha sitt säte i ett återuppstått Romarrike med en 10-statsallians (10 horn) i det riket. Ett freds och handelsavtal skall slutas med Israel som har med förbundet (landet Israel) att göra. Frågan är om avtalet är detsamma som startade med Barcelonaprocessen, förstärktes i ENP och grundlades i ENPI (European Neighborhood Policy Instrument). Det ingicks från 1 januari 2007 och gäller till 31 december 2013. Javier Solana står bakom avtalet och är den som förstärkte det. Han har också varit mycket involverad i Israel-Palestinakonflikten.

När Spanien har ordförandeposten i EU från 1 januari 2010 blir det intressant att se vilken roll Solana får. Spaniens utrikesminister har meddelat att Israel-Palestinakonflikten kommer att ha första prioritering.

När man samlades för en av de hittills största Interfaith-festivalerna i Australien i början av december åberopades ett Parlament för världsreligionerna. Även här var klimatet överst på agendan för att ena religionerna. >>

MEN Gud arbetar också globalt. Ett evigt evangelium skall predikas till alla folk (Matt 24:14; Upp 14:6). Guds folk skall bestå av alla folk och etniska grupper över vår jord! Guds rike är ett evigt rike som är det enda riket som består till sist (Dan 7:27).

Kyla och snö – varmare klimat?

Ironiskt nog var det kyla och snö både i Europa och i USA samtidigt som Köpenhamnsmötet pågick. >> Det värsta snöovädret i nordöstra USA på ett decennium. >> Om någon fortfarande tvivlar på syftet med Köpenhamnsmötet rekommenderas att lyssna på den nye EU-presidentens tal. >>

Köpenhamns summit har grundlagt en världsregering. Dessa ledare gråter säkert inte över miljön när de kommer allt närmare sitt egentliga mål. >>

Att problemen är globala, det vill säga påverkar alla mer eller mindre, betyder inte nödvändigtvis att lösningen bör vara global. Det behöver inte vara fel att samlas från alla länder och hitta globala lösningar för att rädda naturen. Problemet är att det finns andra planer bakom. Bibeln gör klart att det handlar om människans tro på sig själv, vilket förblindar och leder i själva verket till ändetidens globala uppror mot Gud då hela världen förbereds att ta emot Antikrist.

Kain – Bileam – Kora (Jud v 11)

Jak 4:6 Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.

Att ödmjuka sig och få nåd innebär även att få öppnade ögon andligen. När vi böjer och ödmjukar oss öppnas våra ögon. Vid ett tillfälle var det Gud som böjde en människa och talade genom honom. Ändå blev han ett exempel på en falsk profet både i GT och NT.

Bileam sa om sig själv:

4 Mos 24:3 ”Så säger Bileam, Beors son, så säger mannen med det slutna ögat, 4 så säger han som hör Guds ord, han som skådar syner från den Allsmäktige, han som faller ner och får sina ögon öppnade…

Bileam kännetecknar den som vill styra Gud och profeterar för egen vinst. Han är ett exempel på en falsk profet som kringgår Guds vilja och som älskar pengar, framgång och makt (2 Petr 2:15). När ledare väljer människans och världens sätt för att nå framgång följer man Kains väg, egenrättfärdigheten. I släptåg kommer ”Bileamprofeterna” som profeterar framgång över dem.

(När apostoliska revolutionen drog fram med sin maktkoncentration och splittring, följde profeter som gratulerade till ”framgången”).

Bileam var andligen blind men Guds Ande kom över honom och Gud hindrade honom att förbanna Israels folk eftersom de var välsignade och Bileam tvingades att välsigna. Trots det ödmjukade sig inte Bileam inför Gud. Det visar att även vilsekomna profeter ibland talar enligt Guds ord.

Falsk profetia, trolldom och hot har ingen makt över Guds folk (4 Mos 23:23). (Var inte rädd för Benny Hinns hotelser). Den verkliga faran för Israel bestod i om de själva valde att bryta förbundet med Gud och gå in på sidospår, vilket hände gång på gång. Då kom de utanför Guds ledning och beskydd men Gud förlät dem när de omvände sig.

Falska profeter leder människor vilse och lockar till att följa egna begär och att förvrida och använda Guds ord för egna syften och att godtyckligt ”ta ut sina rättigheter”. Det är laglöshet (grek. anomia) och leder människan vilse utanför förbundet, Guds väg och Guds beskydd i ett uppror likt Koras uppror. Judas brev avslöjar orsaken till att man väljer den här vägen, nämligen åtrån efter en högre position än den Gud har gett. En position man inte är ämnad för eller kallad till.

Bileam fick se in i framtiden och såg en konung, Messias, mitt ibland folket och han utropade: ”Vad gör inte Gud!” (4 Mos 23:21-23). Just det, vad är inte Gud mäktig att göra! Hans ord står orubbligt fast och var och en som förtröstar på honom är på fast mark. Så länge vi lever i ödmjukhet inför Gud har vi hans beskydd.

Gudsfruktan eller människofruktan?

Matt 24:11 Många falska profeter skall träda fram och bedra många. 12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta. 13 Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst.

Se upp när (självutnämnda) profeter och apostlar uppmanar till att gå in under deras inflytande, makt och så kallade smörjelse. I vissa sammanhang har man under många år felaktigt predikat att medlemmarna ska underordna sig sina ledare och pastorer vad de än gör och säger. Annars kan man hota med Guds dom och straff. Det andliga ordförrådet kan förvilla och verka rätt men det leder till att medlemmarna lyder människor mer än Gud och blir andligt blinda.

Bibeln är Guds ord och avslöjar falsk profetia. Den uppmanar oss istället att fly bort från falska och självutnämnda profeter och apostlar som vill ha makt över folket och leda in i mänskliga strategier. Många tror att de är ”ödmjuka” och tjänar Herren när de istället förslavas och tjänar ledare som själva vill stå i centrum och avgudas och få sina egna visioner uppfyllda och äras av kolleger.

Dessa maktkonstruktioner där man blint följer sina ledare är livsfarliga. När ledaren går fel följer ”flocken” efter. Det bibliska ledarskapet består av män och kvinnor som i bön söker Guds vilja.

Tjänarsinne och ödmjukhet

Äldste nämns alltid i pluralform och där ingår också de som är kallade att predika och undervisa. Utväljande av ledare ska inte bero på titel eller position i samhället utan på ödmjukhet och andlig mognad. Andlig mognad visar sig i förtröstan på Gud, lydnad till Gud och urskiljning. Sanna ledare har det enda målet att föra människor till Jesus och vara ledda av den helige Ande. Guds tjänare och tjänarinnor (ledare) är föredömen med tjänarsinne och för människor till JESUS och i ödmjukhet inför honom. Där är enkelheten och uppriktigheten till JESUS.

2Kor 11:2 Ty jag nitälskar för er såsom Gud nitälskar, och jag har trolovat er med Kristus, och ingen annan, för att kunna ställa fram inför honom en ren jungfru. 3 Men jag fruktar att såsom ormen i sin illfundighet bedrog Eva, så skall till äventyrs också era sinnen (tankar, jmf 2 Kor 10:5) fördärvas (Phtheiro) och dras ifrån den uppriktiga troheten mot Kristus. 4 Om någon kommer och predikar en annan Jesus, än den vi har predikat, eller om ni undfår ett annat slags ande, än den ni förut har undfått, eller ett annat slags evangelium, än det ni förut har mottagit, då fördrar ni ju sådant alltför väl. 5 Jag menar nu att jag inte i något stycke står tillbaka för dessa så övermåttan höga ”apostlar”.

Det grekiska ordet phtheiro [Strong G5351] är samma ord som beskriver den falska enhetsrörelse eller världskyrka som kallas Skökan (Upp 19:2) som orsakar att livet vissnar och kärleken (agape) kallnar. Genom villfarelser förloras troheten till Jesus Kristus och människor upphöjs och efterföljs istället. Jesusnamnet används som en formel för egna själviska begär och ambitioner. (Matt 7:20-23)

Äkta eller falsk väckelse

Det som hände i Lakeland var ett varnande exempel. Vi befarar att det kommer nya vågor av liknande falska rörelser som förleder människor rakt i famnen på den falske profeten och Antikrist, som Bibeln varnar för. När astralresor, ockulta uppenbarelser och obibliska manifestationer påstås vara från Gud är förvillelsen total och kan leda var som helst. Inte nog med att (självutnämnda) apostlar och profeter upphöjde och bekräftade Todd Bentley, trots att de kände till att han var otrogen och hade problem med alkohol. De visste om det men mörkade och gjorde allt för att dölja det. På det sättet blir sanningens väg smädad.

2 Petr 2:1 Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. 2 Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. 3 I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er. Men domen över dem är sedan länge verksam, och deras undergång sover inte.

Här beskriver Petrus dåtidens framgångsteologer. Om du har öppnat dig för sådant, omvänd dig och bekänn din synd. Be Jesus om rening och ett ödmjukt och förkrossat hjärta. Han förlåter och vill ge dig den urskiljning du behöver i den här tiden. Vi tror på en äkta väckelse i Sverige. Låt oss inte luras av skenbara väckelser eller allt som rör sig. Vi måste ha urskiljning och våga stå emot det som vilseleder.

Döda modeller eller Andens liv?

”Kan vi göra något bättre, smartare, varmare, enklare för att människor skall hitta…?” >>

Det smartaste vi kan göra är att söka den helige Ande, förbereda oss för svåra tider genom att läsa Guds ord, be och vittna vid alla tillfällen Gud ger oss. Det smartaste är att lägga ned alla sina metoder och egna planer – våra liv – och söka Guds ledning. Om inte Gud får leda allt enligt sin vilja blir ord bara är ord, utan Ande och liv. Många predikanter fyller stora kyrkor i USA men saknar Guds kraft till överbevisning om synd, förlåtelse och förvandling.

Om pingströrelsen ska bli en väckelserörelse igen är det tid för överlåtelse och bön. Frågan är ställd och svaret är givet i Bibeln. Problemet kanske helt enkelt ligger i var man söker svaret. Söker man i amerikanska modeller eller i Guds levande ord? De finns inga färdiga mallar eller metoder hur vi ska nå människor. Men det finns en expert som känner varje människas innersta tankar.

Ps 32:8 Jag vill lära (sakal) dig och undervisa dig om den väg du skall vandra, jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig

Strong H7919 sakal beyder en expert som ger instruktion till framgång, ger visdom och insikt. Experten är Guds Ande!

Blixtangrepp mot byggnation på Västbanken

Israeliska medier rapporterar att Israels försvarsmakt (IDF) har planer på hur man ska motverka försök att bygga på Västbanken genom elittrupper, flygspaning, mediefria zoner och taktisk överraskning. Om bosättare går emot regeringens beslut om 10 månaders frysning av byggnation på Västbanken kommer man alltså att använda sig av militärmakten. För närvarande bor det 300.000 bosättare i området. >> & >>

Vi blir gång på gång påminda om att vi närmar oss Jesu ord om Judéen, alltså Västbanken i Matt 24:16-20. det blir startskottet till den sista ”vedermödan” på 3.5 år. Det finns löften i Sakarja 12 som kan betyda ett andligt uppvaknande och frälsning bland judarna på Västbanken först, i den slutliga omvändelsen till Jesus Messias. Juda hyddor (v 7) kan vara en beskrivning på hjälplöshet. Det är människans hjälplöshet som ofta ger insikt om GUDS HJÄLP I NÖDEN.

Ps 50:15 Och åkalla mig i nöden, så vill jag hjälpa dig, och du skall prisa mig.”

Mvh
Elvor Ohlin