DEN SISTE FARAO OCH DET SISTA EXODUS del 2

Text: Janne Ohlin

Egyptens Mystik och Panteismen

Herren sa 1990 när jag gick i bibelskolan i Moholm att det kommer att bli exakt som när han förde ut Israels barn ut ur Egypten. Det har jag tänkt på en hel del sedan dess. Vad menar han? Att det är likadana plågor i Uppenbarelseboken som hände i Egyptien, det hade jag sett.

Moholms Herrgård Kristen Utmaning bibelskola år 1990
(Bild borttagen)

Guds Ande måste få uppenbara ordet för oss annars är det fördolt. Och det finns ingen annan väg till att få mer av Guds Ande än att vandra korsets väg. En själisk människa som lever enbart för sitt eget göre sig inget besvär hos Gud.

1 Kor 2:9 Men vi känner, som Skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. 10 Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. 11 Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds Ande. 12 Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är från Gud, för att vi skall veta vad vi har fått av Gud. 13 Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär utan med ord som Anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord.14 En oandlig (Själisk) människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.

Det som tillhör Guds Ande är olja till din lampa. Nu börjar jag förstå Guds metoder att få oss in under hans lydnad så att vi kan få mer olja. I vårt fall har nog oljan flödat mest i våra liv ju svårare situationer vi befunnit oss i. Det är i såna situationer vi överlåter våra liv åt Gud eller lämnar honom.

Herren visade oss att vår väg kommer att vara full av trånga passage och motstånd från människor. Med andra ord långt borta från den glansiga teologi som förkunnas på många platser om ära och framgång i alla lägen. Oljan kommer inte att komma in i våra liv förän vi är beredda att lägga ner alla egna drömmar för att få hans drömmar.

Det här profetiska budskapet om att skaffa olja till lampan visar vad det är frågan om >> Vi drar till Gosen och in under blodets beskydd innan Guds vrede kommer över världen – och vårt sista Exodus är inne. Vad gör det om människor föraktar oss, för allt av betydelse är att leva i Gosen.

En natt för några år sedan visade Herren att vi kommer att få möta motstånd från människor, men att det kommer att leda till en ännu smalare väg och att ljus från en lampa kom ner från himlen och lyste upp vägen framför oss. Detta ljus som kom ner från himlen avslöjade allting som låg i mörker både i våra egna liv men också i fiendens läger. Lite längre bort på vägen kom plötsligt att starkt ljussken och förändrade natten till dag.

Det här gäller inte bara oss utan allt Guds folk nu. Gå bort från den breda vägen och välj den smala vägen. Det är dags att göra sig redo för att möta Herren. Om vi gör det så kommer vi att förstå profetiorna och när Herrens Dag kommer.

1Tess 5:2 Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 3 När folk säger: ”Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. 4 Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. 5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret.

De som lever i ljuset kommer att av Anden få reda på när tiden är inne.

2 Pe 1:18 Den rösten hörde vi själva från himlen, när vi var med honom på det heliga berget. 19 Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. 20 Framför allt skall ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen utläggning. 21 Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud.

Så när Gud själv kallar oss till att studera det profetiska ordet och hålla oss till det, Hur kan man då som Rick Warren säger, att vi inte skall göra det för det är inte vår sak!

Jes 29:9 Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av starka drycker. 10 Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare. 11 All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bok. Räcker man en sådan bok åt någon som kan läsa och säger: ”Läs detta,” så svarar han: ”Jag kan det inte, den är ju förseglad.” 12 Och räcker man den åt någon som inte kan läsa och säger: ”Läs detta”, så svarar han: ”Jag kan inte läsa.” 13 Herren har sagt: Eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud. 14 Se, därför skall jag ännu en gång göra underbara ting med detta folk, ja, underbara och förunderliga. De visas vishet skall förgå, de förståndigas förstånd skall förmörkas.

Ödmjukhet inför Jesus ger synen tillbaka för den som vill ha ljus. Luk 4:18
(Bild borttagen)

Det var under tiden jag läste och översatte boken Faith Undone med Roger Oakland >> som ögonen öppnades. När jag förstod vad mörkret bakom New Age och Mysticismen orsakar i en människas tankesätt började jag begripa vad som nu håller på att ske. Jag förstod vad ”Antikrists ande” och ”styggelsen som orsakar förödelsen” måste vara.

Sue Monk Kidd får representera detta.

Hon var söndagsskollärare i en baptistkyrka och fick låna en bok om kontemplativ bön av Thomas Merton. Hon berättar sedan hur hon gick in i steget till ”Gudsmedvetande” och upplevde sig ett med världsalltet. Så därför blev det skapade som Gud för henne. Om Jag är koncentrerad på att centrera mitt liv på Guds egen närvaro. Då måste jag förstå var hans närvaro finns. Gud är för mig såsen i grytan, Graffitin på byggnaden, Det uppryckta trädet, Rosten på staketet. Vattnet i dalen.

Världen håller på att bli precis likadan som under Egyptens tid. De mystika och ockulta upplevelserna sprids som en präriebrand över jorden. Man förkastar honom som har skapat allting och man tillber skapelsen mer än skaparen. Det kommer att få konsekvensen att hans folk kommer att betryckas mer och mer av dem som inte delar vår syn på en enda väg till Gud.

När New Age breder ut sig och människor upplever den här ”Förvandlingen av högre Jaget” så blir man mer och mer intresserad av Egypten och Pyramider och Egyptens olika gudar.

(Bilder borttagna)

Inom New Age är det väldigt vanligt att man tillber ett djur >> en sten eller ett träd eller något annan i naturen som en del av det universella och man menar därvid kan skapa kontakt med ”kristusanden”.

Tillbedjan av Guldkalven var samma tankesätt som New Age har idag.
(Bild borttagen)

Vi måste förstå det här Guds folk använde sig av samma teknik som New Agare (Egyptier) gör. Kalven skulle föra dem i kontakt med samma Gud som rådde i Egypten nämligen ”KristusandenBaal. Mose var på väg ner men folket tyckte att han dröjde! Det är precis vad vi ser ske idag med Emerging Church, precis innan Mose (Jesus) stiger ner.

Rom 1 är ju en tydlig beskrivning på en som upplever det här ”gudsmedvetandet” och börjar att förändra sin teologi efter sin upplevelse av att bli ett med ”världsalltet”.

Rom 1:21 Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. 22 De påstod att de var visa, men de blev dårar. 23 De bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. 24 Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. 25 De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen. 26 Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. 27 På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. 28 Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sådant som är mot naturen.

  • Uppenbarelseboken ger oss ledtrådar också.

Upp 14:7 Han sade med hög röst: ”Frukta Gud och ge honom äran, ty stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden, havet och vattenkällorna.

Ursprunget till Pantheismen som innebär att allting är Gud rådde över många gamla kulturer. Tron på att universum var gudomlig fanns hos de Afrikanska och de gamla Amerikanska indianerna. Det var detta tänkande som rådde under den Egyptiska tiden under Faraonerna. Men även i Buddhismen och Konfusianismen och Taoisimen och i alla kulturerna i Östern. Pantheismen får nu en nyrenässans i New Age rörelsen. Man kan säga att Pantheismen är tron att Gud är allting och Gud är i allting. Konsekvensen av ett sådant tänkande blir ju att vi måste leva i total harmoni med naturen. Vi måste sköta om den och den skall sköta om oss. Här är människan inte annorlunda än något annat djur så vi måste leva i harmoni med dem och förstå dem, och lära från dem. Vi måste då fokusera på relationen mellan människosläktet och naturen. (källa: Lighthouse Trail>>)

New Age och denna Mystiska – Pantheistiska livsåskådning som demonerna ger är nu den snabbast växande företeelsen på Jorden. Och genom Emerging Church och Ökenfädernas Mystika Kontemplativitet så översvämmas kyrkan av den här andemakten.

I Egypten tillbads skapelsen som Gud och domarna blir att skapelsen vändes mot dem av skaparen. Precis samma sak ser vi ske i uppenbarelseboken. Förbannelse kommer att drabba jorden för att man tillber skapelsen mer än skaparen. Vi kommer att få se en Farao på tronen med en Pantheistisk världsreligion. (Styggelsen)

Tillbedjan av Insekter och Soltillbedjan var vanlig i Egypten
(Bilder borttagna)

Vi kan förvänta oss att skapelsen kommer att drabbas av förbannelse på grund av att hela jorden börjar tillbe skapelsen istället för skaparen.

Jes 24:1 Se, HERREN tömmer jorden och ödelägger den. Han omvälver dess yta och skingrar dess invånare. 2 Det går prästen som folket, husbonden som tjänaren, husmodern som tjänarinnan, säljaren som köparen, låntagaren som långivaren, den skuldsatte som borgensmannen. 3 Jorden blir helt utplundrad och fullständigt ödelagd. Ty HERREN har sagt detta. 4 Jorden sörjer och tynar bort, världen försmäktar och vissnar bort, jordens stolta folk försmäktar. 5 Jorden har blivit orenad under sina invånare, ty de har överträtt Guds undervisning, kränkt lagarna och brutit det eviga förbundet. 6 Därför förtär en förbannelse jorden de som bor på den måste straffas för sin skuld. Därför tynar jordens invånare bort, bara några få är kvar.

Detta talar inte om någon jätteväckelse som en del profeterar skall komma över jorden. Nej det talar istället om ett avfall in i den Pantheistiska naturreligion som New Age förespråkar. (Upp 13) (Antikrists ande)

ANKH – Korset är en Egyptisk symbol på Solens kraft
(Bild borttagen)

Bibeln målar alltså upp en bild av ändens tid som är ljusår ifrån den som förespråkarna för Dominion – Kingdom Now teologin predikar. Istället talar bibeln om att bara en kvarleva skall bli frälst igenom de svårigheter som kommer över jorden. Jag har heller aldrig trott att vi skall ”ryckas bort” ifrån det här för jag ser det inte uppenbarat i bibeln på något ställe. Istället tror jag Gud berett en väg rakt igenom svårigheten så att vi kan vara ett vittnesbörd för honom mitt i den.

Jag ser i Dan 9:26-27 följande ske.

  • Styggelsens vinge = Den här New Age lärans (Pantheismen) (Heb: utbredande)
  • Det är exakt samma sak som antikrists ande. (Kristusmedvetandet)
  • På den läran om att vara ett med naturen mm kommer siste Farao att uppstå.
  • Uppenbarelseboken 17:5 säger att Babylon är moder till alla styggelser på jorden

Dan 9:26 Men efter de sextiotvå veckorna skall den Smorde förgöras, helt utblottad. Och staden och helgedomen skall förstöras av folket till en furste som kommer. Men slutet kommer som en störtflod. Intill änden skall det råda krig. Förödelse är fast besluten. 27 Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren.”

När du har läst Faith Undone >> och uttalanden som ledare för Emerging Church har gjort där om Jesus Kristus, ser man att det är faktiskt antikrists ande som Johannes varnade skulle komma i den sista tiden. Jag Janne predikade över ämnet. Och det finns i en Mp3 fil >> Sanningens Ande – Antikrists ande.

1Joh 2:18 Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist skall komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit. 19 Från oss har de utgått, men de hörde aldrig till oss. Om de hade hört till oss skulle de ha blivit kvar hos oss. Men detta skedde för att det skulle bli uppenbart att inte alla hör till oss. 20 Ni har en smörjelse från den Helige och känner alla sanningen. 21 Inte har jag skrivit till er därför att ni saknar insikt i sanningen, utan därför att ni känner den och vet att ingen lögn kommer från sanningen. 22 Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen. 23 Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner Sonen har också Fadern. 24 Låt det ni har hört från början förbli i er. Om det som ni har hört från början förblir i er, kommer ni också att förbli i Sonen och i Fadern. 25 Och detta är vad han själv lovade oss, det eviga livet.

Detta är precis vad som sker i Emerging Church just nu. Ändå anammas detta i nästan alla samfund i vårt land. Ordet för bekänner är Homo – Logeo = Den som säger samma sak som Guds plan med Jesus Kristus.

1Joh 4:1 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. 2 Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud, 3 och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. 4 Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, ty han som är i er är större än den som är i världen. 5 De är av världen och därför talar de vad som är av världen, och världen lyssnar till dem. 6 Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss, den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens Ande och villfarelsens ande.

  • Återigen har vi ordet för bekänna = Homo – Logeo
  • Hela världen kommer att delas upp av den här anden.

Upp 13:8 Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning.

Hur skall jag komma undan den här anden, vore ju en bra fråga. Jesus ger oss ett riktigt bra svar.

Joh 12:35 Jesus sade till dem: ”Ännu en kort tid är ljuset ibland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. 36 Tro på ljuset, medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets barn.” När Jesus hade sagt detta drog han sig tillbaka och dolde sig för dem.

  • Vandra i Ljuset
  • Tro på Ljuset – Ljusets Barn

Det är precis de som kommer att ryckas upp honom till mötes.

1Tess 5:1 Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. 2 Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 3 När folk säger: ”Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. 4 Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. 5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 7 Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten.

Den siste Farao skall komma med en Falsk Fred och slaveri innan Jesus kommer med sin Äkta Fred.
(Bilder borttagna)

2 Tess 2:1 När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, 2 att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. 3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. 5 Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er? 6 Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. 7 Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. 8 Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst.

Janne Ohlin – Göteborg