Mat 13:5 En del föll på stenig mark, där det inte hade mycket jord. Det sköt genast upp, eftersom det inte hade djup jord. 6 Men när solen steg, förbrändes det och vissnade bort, därför att det inte hade någon rot.

Här i Matteus hade säden ingen djup jord så säden som växte upp väldigt snabbt och hade ingen rot i sig själv djupt ner så inget vatten kunde dras upp för att försörja och underhålla livet.

Mat 13:20 Det som såddes på stenig mark är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje, 21 men inte har någon rot. Han håller ut endast en tid, och möter han lidande eller förföljelse för ordets skull, så kommer han genast på fall.

Ordet är Guds vilja och plan >>

Marvin R. Vincent, Word Studies In The New Testament säger att det finns en motsägelse i liknelserna. Matteus har ”Stenig mark” Markus har ”Steniga Platser” Lukas har ”På Klippan”. Så liknelsens mening i Lukas är på en klippa med lös jord ovanpå.

Col 2:6 Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom 7 och låt er rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning ni fått, och överflöda i tacksägelse. 8 Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar(Jorden) och inte på Kristus. (Klippan)

Ef 3:17 och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i kärleken.

Så den lösa jorden i liknelsen symboliserar alltså mänsklig visdom och mänskliga filosofier och traditioner (Kol 2.8) Och det finns en annan liknelse som också pekar på att detta måste tas bort.

Och det är samme Lukas som nu även skriver.

Luk 6:48 Han liknar en man som byggde ett hus och grävde djupt och lade grunden på klippan. När floden sedan kom, vräkte den sig mot huset, men den kunde inte skaka det, eftersom det var välbyggt. 49 Men den som lyssnar och inte handlar liknar en man som byggde ett hus på marken utan att lägga någon grund. Floden vräkte sig mot huset som genast rasade, och förödelsen blev stor för det huset.”

Samma princip bort med mänsklig visdom först för att kunna bygga huset på klippan själv.

Det finns en annan viktig andlig princip vi kan lära oss av detta och det är att mänsklig visdom handlar om högmod och då tror man att man själv bär roten. Men att det i verkligheten är Kristus roten som bär oss.

Rom 11:18 då skall du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig skall du veta att det inte är du som bär roten utan roten (Klippan) som bär dig.

Om kristus är vår rot så är vi i nåden och hans kraft flödar igenom oss. Om vi faller därifrån så börjar en annan rot att växa upp i vårt innersta som börjar att ta över mer och mer. Det är våra vägar och vår visdom se >>

Heb 12:14 Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren. 15 Se till att ingen går miste om Guds nåd och att ingen bitter rot skjuter skott och vållar skada och många smittas.

5 Mos 29:16 Ni vet själva hur vi bodde i Egyptens land och hur vi drog mitt igenom de hednafolks länder som ni nu har lämnat. 17 Ni såg deras vidrigheter och deras eländiga avgudar av trä och sten, silver och guld, som fanns hos dem. 18 Men bland er får det inte finnas någon man eller kvinna, någon släkt eller stam som i sitt hjärta i dag vänder sig bort ifrån HERREN, vår Gud, för att gå bort och tjäna dessa hednafolks gudar. Bland er får det inte finnas någon rot som frambringar gift och malört, 19 så att någon som hör detta edsförbunds ord välsignar sig i sitt hjärta och tänker att det skall gå honom väl, där hanvandrar i sitt hjärtas hårdhet. Ty då skall hela landet, både vått och torrt, förgås.

Tron är alltid aktiv vänt mot Herren i en rörelse mot honom. Avfall är en rörelse bort ifrån honom. Se avfallets olika steg i tankelivet >>

Jes 5:18 Ve dem som drar fram missgärning med lögnens band och synd som med vagnslinor, 19 dem som säger: ”Låt honom hasta, låt honom skynda med sitt verk, så att vi får se det. Låt det som Israels Helige beslutat närma sig och komma så att vi lär känna det!” 20 Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont,som gör mörker till ljus och ljus till mörker, som gör bittert till sött och sött till bittert! 21 Ve dem som är visa i sina egna ögon och håller sig själva för kloka! 22 Ve dem som är hjältar i att dricka vin och duktiga att blanda starka drycker, 23 dem som för mutor frikänner den skyldige och berövar den rättfärdige hans rätt. 24 Liksom eldsflamman förtär strå och halm sjunker ihop i lågan, så skall deras rot ruttna bortoch deras blomning flyga i väg som stoft, eftersom de förkastade HERREN Sebaots lag och föraktade Israels Heliges ord.

Mat 13:20 Det som såddes på stenig mark är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje, 21 men inte har någon rot. Han håller ut endast en tid, och möter han lidande (2347 Thilipsis) eller förföljelse (1375 Diogmos) för ordets (Guds Vilja) skull, så kommer han genast på fall.

[Amplified Bible: “…when affliction or trouble or persecution comes on account of the Word, at once he is caused to stumble, he is repelled and begins to distrust and desert Him Whom he ought to trust and obey, and he falls away.”

2347 Thilipsis – lidande – vedermöda och yttre svårigheter kommer för Ordets skull = Guds Viljas skull. 1375 Diogmos = Betryck av fiender.

Provet här består alltså i att fortsätta att förlita sig på Herren trots omständigheterna. Och det bevisar att vi inte är uppbyggda på någon jord utan på klippan. Vi bär alltså inte roten utan roten bär oss. Samma bild har du i att klippan bär byggnaden medan bygget på jord bär byggnaden.

2Ti 3:10 Men du har följt mig i lära och liv, i föresats och tro, i tålamod, kärlek och uthållighet 11 under de förföljelser och lidanden som drabbade mig i Antiokia, Ikonium och Lystra. Vilka förföljelser har jag inte fått utstå, och ur alla har Herren räddat mig. 12 Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas.

1Pe 1:5 Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras iden sista tiden. 6 Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. 7 Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig.

I den här liknelsen har vi lärt oss att om vi inte tar bort jorden och gräver djupt så kommer inte vår byggnad att bestå när stormen kommer. Vi lärde oss att jorden symboliserar mänsklig visdom och traditioner (Kol 2:8)

Herren säger att han kommer att göra om intet all mänsklig visdom!