Spiro Zodhiathes Hebrew – Greek beskriver ordet: Detta ord kommer från 4894 Suneido – I ordet ligger betydelsen att veta någonting tillsammans med någon. I ordet 4983 Sun EideSis finner vi alltså ordet 1492 Eido och det ordet handlar inte bara om att se utan också om en andlig intuition.

Samvetet verkar nu tillsammans med Guds ord och Anden på ett övernaturligt sätt i ditt hjärta igenom TRON. Det överbevisar nu själen om vad som är det rätta och kommer också att vilt protestera när du skall göra det onda.

Eftersom ordet 4907 Sunesis också finns i ordet 4893 Suneidesis (Samvete) så har samvetet också med kunskap att göra.

 • 4907 Sunesis handlar om en växande bild av Gud.
 • 4907 Sunesis är den kunskap som gör att vi handlar och agerar. (På Ljuset)

Den kunskap som vi får av Gud skall alltså genom tron bli en del av vårt samvete och göra så att vi handlar på den Andliga information som vi får ifrån Gud. Det är så Gud från början har tänkt att vi skall fungera och det är precis detta han menar när han talar om ett helande.

Så det goda hjärtat i liknelsen om såningsmannen är det hjärtat som är helat. Det är det hjärtat som är rent och har ett rent samvete som kan ta emot information från Anden och göra den informationen.

 • Hjärtat är då som en lykta som kan skina av Herrens olja

Titta noga på de här verserna för de visar att om vi inte applicerar kunskapen vi får om Guds Rike och vem konungen är och vad han vill på det rätta sättet så kommer vi att stå utanför.

Mat 13:9 Den som har öron, han höre. 10 Då trädde lärjungarna fram och sa till honom: ”Varför talar du till dem i liknelser?” 11 Han svarade och sade: ”Er är givet att lära känna (1097 Ginosko) himmelrikets hemligheter, (Jesus Kristus) men dem är det inte givet. 12 Ty den som har, åt honom skall varda givet, så att han får över nog men den som inte har, från honom skall tas också det han har. 13 Därför talar jag till dem i liknelser, eftersom de med seende ögon intet se, och med hörande öron intet höra, och intet heller förstå. (4920 Suniemi) 14 Så fullbordas på dem Esaias’ profetia, den som säger: ’Med hörande öron ska I höra, och dock alls intet förstå (4920 Suniemi) och med seende ögon ska I se, och dock alls intet förnimma.(1492 Eido) 15 Ty detta folks hjärta (Samvetet) har blivit förstockat (Okänsliga) och med öronen hör de illa, och sina ögon har de tillslutit, så att de inte se med sina ögon, eller höra med sina öron, eller förstå (4920 Suniemi) med sina hjärtan, och omvända sig och bli helade av mig. 16 Men saliga (3107 Makarios) är era (Hjärtas) ögon, som se, och er öron, som höra.

 • V 9 säger han efter liknelsen och menar att den som Hör = Det goda hjärtat
 • V 16 säger han att hans lärjungar är de som SER (I hjärtat) och HÖR med öronen.
 • Vers 10 till Vers 15 förklarar han vilka som är innanför och vilka som är utanför.

OBS! För att kunna förstå vad Jesus vill säga så måste vi förstå att han talar om ett progressivt hörande inför Herren där Kunskap och Vishet hela tiden kommer mot hjärtat för att förvandla oss (Det står i pågående form hela tiden)

Herren har sagt att många kristna ledare i det här landet inte längre HÖR och vad värre är inte env vill HÖRA. Den här liknelsen är en nyckel till att kunna förstå den oerhörda blindhet vi ser idag och den brist på urskiljning vi möter i olika debatter och frågor.

Vad säger Jesus skall ske med det hjärtat som inte längre lever i ett progressivt mottagande av säden i hjärtat? Jo ifrån det hjärtat skall det tas också det han har. De som är utanför kan inte 4920 Suniemi = Samma sak som 4907 Sunesis = Ta emot en växande kunskap om Gud i hjärtat.

 • Den som inte längre har ett progressivt mottagande i hjärtat för honom blir evangeliet bara bildligt tal
 • Förmågan att ta emot kunskap i hjärtat (4920 Suniemi) försvinner.
 • Förmågan att ta emot Andlig Intution försvinner (1492 Eido)
 • Därför kan de heller inte omvända sig.
 • Och därför kan de heller inte bli helade.

Lägg märke till att sändebreven handlar om vem som är i den aktiva progressiva processen

 • Laodicea var de innanför eller utanför? Jo Utanför!

Ernest ONeill: Samvetet är den kanal Gud använder när han skall tala till dig och det är en del av anden. Och ett rent samvete kan ta emot information ifrån Den Helige Ande och intuitivt föra det vidare in till din själ.

Lägg också noga märke till att Jesus alltid använde skriften som grund när han skulle tala till människor. Så denna intuition är ingen mystisk känsla utan alltid grundat på Guds eget ord. Därför är Mystiken inte från Gud där man upplever en slags tomhet. Utan tron skall istället ge oss en substans och ett innehåll.

Joh 3:3 Jesus svarade: ”Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se (1492 Eido = intuitionGuds rike.”

Stephen Kaung som har arbetat tillsammans med Watchman Nee och översatt hans böcker säger:Samvetet fungerar som en kanal eller dörr mellan anden och själen. Ett rent och upplyst samvete är som en öppen dörr för Gud som alltid arbetar inifrån din ande för att genom dörren nå din själ (Vilja Förstånd Känslor)

Låt oss ta ett exempel från Paulus brev till Filipperna kap 4. Där skriver Paulus att Guds frid övergår vårt förstånd.

Fil 4:4 Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. 5 Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. 6 Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. 7 Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

Vårt förstånd är vår möjlighet att tänka ut våra vägar framåt. Men här säger Paulus att Andens väg på nått sätt är högre än mänsklig visdom och våra vägar.

Trons väg är på nått sätt förknippat med Glädje och Frid (genom samvetet – dörren) vandra i Ande.

Jes 55:8 Se, mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger HERREN. 9 Nej, så mycket som himmelen är högre än jorden, så mycket är ock mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar.

Här kan vi se att hans tankar och hans vägar är högre än våra tankar och våra vägar. Han talar alltså om Guds rike som är ett Andligt rike och ej av denna världen. Liknelsen om såningsmannen beskriver alltså hur ordet om riket sås i en människas hjärta och hur det tas emot i det hjärtat.

Det handlar alltså om en helt ny inspiration som vi inte haft förut. Gud vill visa oss vem han verkligen är och den kunskapen kommer totalt att förändra mitt tankeliv och mina väg. Den kunskapen i det ljuset kommer att ta bort det onda i mitt hjärta.

Jes 55:12 Ty med glädje skall I dra ut, och i frid ska I föras åstad. Bergen och höjderna ska brista ut i jubel, där I gån fram, och alla träd på marken ska klappa i händerna. 13 Där törnsnår nu finnas ska cypresser växa upp, och där nässlor stå skall myrten uppväxa. Och detta skall bli HERREN till ära och ett evigt tecken (Ande – Evigt Liv) som ej skall plånas ut.

Törnen och Nässlor = De som vandrar med ett stängt orenat samvete. Cypresser och Myrten = De som har ett rent samvete renat i Jesu blod.

Samvetet som Guds redskap

Paulus talar om en vandring efter Anden och ej efter Köttet och hans säger att hans samvete vittnar om det.

2Co 1:12 Ty vad vi kunna berömma oss av (Att Lysa – Skina) och vad vårt samvete (4893 Suneidesis) bär oss vittnesbörd om, det är att vi i denna världen har vandrat i Guds helighet och renhet, inte ledda av köttslig vishet (Se Jes 55:8) utan av Guds nåd (Se Jes 55:8) så framför allt i vårt förhållande till er. 13 Ty i vad vi skriva till er ligger inte något annat än just vad I läsen och väl kunnen förstå. (1922 Epignosis >>) Och jag hoppas att I ska komma att till fullo förstå (1922 Epignosis >>)

2Co 1:12 For our rejoicing (Att Lysa – Skina) is this, the testimony (3142 Martureon) of our conscience (4893 Suneidesis) that in simplicity and godly sincerity, not with fleshly wisdom, but by the grace of God, we have had our conversation in the world, and more abundantly to you-ward. 13 For we write none other things unto you, than what ye read or acknowledge; and I trust ye shall acknowledge even to the end

Det Paulus menar är att han har inga dolda köttsliga motiv på egen vinning eller ära. Så han vandrar i Anden och inte i Köttet så därför kan Anden lysa i hans ande igenom dörren (Samvetet) och påverka själen som i sin tur verkar fram alla handlingar. (Här har vi alltså de 5 visa jungfrurna vars lampor skiner)

Ordet 3142 Martureon – betyder att lägga en fram klara bevis i en rättsak. I Apg 5:29-32 så betyder ordet lyda att bliöverbevisad av en konung till lydnad. >>

Guds rike är ett Andligt Rike av Ljus men det måste komma in i dig genom ditt samvete (Dörren) Att gå in i Guds rike är samma sak som att riket går in i dig. Och då kommer han att vittna för din fördel därinne. (Din – Advokat)

Vi brukar citera den här versen att Anden vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men den som inte har en öppen dörr (Rent samvete) till Gud är inte hans barn. (Se Laodicea)

Läs gärna igenom Jakobs brev och svara på frågan vem tillhörde den församlingen. Vem var det som rådde i dess mitt. Var det djävulen (Åklagaren) eller var det Gud? (Rättfärdigheten)? Sorgligt nog var det Djävulen! (Åklagaren)

Rom 14:17 Ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet (Frikännande från Dom) och frid och glädje i den helige Ande. 18 Den som tjänar Kristus på det sättet behagar Gud och håller provet inför människor.

Det är omöjligt att vandra i tro (Överbevisning av Anden) utan att först ha ett rent samvete (Öppen dörr för Herren) En själisk människa är en människa som stängt sitt samvete. En sådan människa kan inte ta emot ljuset som kommer från Anden in i vår ande. (Ordet för ovisa i de 10 jungfrurna har betydelsen stängda)

1Co 2:14 En oandlig (Gk: Själisk) människa tar inte emot (1209 Dechomai) det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap (3472 Moria = Tillstängda) för henne, och hon kan inte förstå det (1097 Ginosko)eftersom det måste bedömas (Andlig urskiljning) på ett andligt sätt. 15 Den andliga människan däremot bedömer allt (Andlig urskiljning) men själv kan hon inte bedömas av någon.

1097 Ginosko betyder att lära känna genom beröring och erfarenhet och vem får lära känna Herren (1097 Ginosko)?

För vem öppnas himmelrikets hemligheter? Vem får vandra och uppleva skatten i lerkärlet som för oss igenom alla prövningarna? Jo den som inte har ett täckelse (inre begärelser efter ära och berömmelse) (2 Kor 3:18)

Mat 13:10 Lärjungarna kom då fram till Jesus och frågade: ”Varför talar du till dem i liknelser?” 11 Han svarade dem: ”Ni har fått lära känna (1097 Ginosko) himmelrikets hemligheter, men det har inte de andra.

Kan samvetet vara nyckeln till att förstå hela den här liknelsen om såningsmannen? Jordmånen är samvetet (dörren).Jordmånen kan göras mjuk och vi kan öppna dörren och ta emot riket och förvandlas.

Befrielsen börjar alltid där det finns blod på dörren (Samvetet)(Påsk) och Påsken måste upprätthållas genom osyrat bröd (Utan täckelse – Hyckleri) först sedan kommer Pingst (Lydnad – Anden)

Några bibelverser där Samvetet (4893 Suneidesis) nämns

Joh 8:9 AndG1161 they which heardG191 it, being(G2532) convictedG1651 byG5259 their ownconscience,G4893 went outG1831 one by one,G1527 beginningG756 atG575 theG3588 eldest,G4245 even untoG2193 theG3588 last:G2078 andG2532 JesusG2424 was leftG2641 alone,G3441 andG2532 theG3588 womanG1135 standingG2476 inG1722 the midst.G3319

Act 23:1 AndG1161 Paul,G3972 earnestly beholdingG816 theG3588 council,G4892 said,G2036 MenG435 and brethren,G80 IG1473 have livedG4176 in allG3956 goodG18 conscienceG4893 before GodG2316 untilG891 thisG5026 day.G2250

Act 24:16 AndG1161 hereinG1722 G5129 do I exerciseG778 myself,G846 to haveG2192 alwaysG1275 aconscienceG4893 void of offenceG677 towardG4314 God,G2316 andG2532 toward men.G444

Rom 2:15 WhichG3748 shewG1731 theG3588 workG2041 of theG3588 lawG3551 writtenG1123 inG1722 theirG848 hearts,G2588 theirG848 conscienceG4893 also bearing witness,G4828 andG2532 their thoughtsG3053 the mean whileG3342 accusingG2723 orG2228 elseG2532 excusingG626 one another;)G240

Rom 9:1 I sayG3004 the truthG225 inG1722 Christ,G5547 I lieG5574 not,G3756 myG3450conscienceG4893 also bearing me witnessG4828 G3427 inG1722 the HolyG40 Ghost,G4151

Rom 13:5 WhereforeG1352 ye must needsG318 be subject,G5293 notG3756 onlyG3440 forG1223 wrath,G3709 butG235 alsoG2532 for conscience sake.G1223 G4893

1Co 8:7 HowbeitG235 there is notG3756 inG1722 every manG3956 that knowledge:G1108 forG1161 someG5100 with conscienceG4893 of theG3588 idolG1497 untoG2193 this hourG737 eatG2068 it asG5613 a thing offered unto an idol;G1494 andG2532 theirG848 conscienceG4893 beingG5607 weakG772 is defiled.G3435

2Co 4:2 ButG235 have renouncedG550 theG3588 hidden thingsG2927 of dishonesty,G152 notG3361 walkingG4043 inG1722 craftiness,G3834 norG3366 handling the word of God deceitfully;G1389 G3588 G3056 G2316 butG235 by manifestationG5321 of theG3588 truthG225 commendingG4921 ourselvesG1438 toG4314 everyG3956 man’sG444 conscienceG4893 in the sightG1799 of God.G2316

2Co 5:11 KnowingG1492 (EIDO) thereforeG3767 theG3588 terrorG5401 of theG3588 Lord,G2962we persuadeG3982 men;G444 butG1161 we are made manifestG5319 unto God;G2316 andG1161 I trustG1679 alsoG2532 are made manifestG5319 inG1722 yourG5216 consciences.G4893

Här i 2 Kor 2:11 används ordet 1492 EIDO som vi sa har med andlig syn och intuition att göra. Ordet finns alltså i ordet för samvete 4893 SUNEIDESIS.

Ett rent samvete är alltså en öppen dörr till att få skåda Herrens härlighet. Och Paulus beskriver detta som en otrolig fruktan för Gud. Paulus säger här att han är genomlyst av Gud så därför kan han med det ljuset överbevisa andra.

Är inte detta en bild på vad profeten Jesaja får uppleva i Kap 6 när trösklarna bävade.? Trösklarna här är ju en bild på en dörr? (Samvetet) Och detta har ju med intuition att göra sa vi, (1494 Eido)

Jes 6:1 I det år då kung Ussia (Styrka och Kraft) dog, såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet. 2 Serafer stod ovanför honom, var och en hade sex vingar: Med två täckte de sina ansikten, med två täckte de sina fötter och med två flög de. Isa 6:3 Och den ene ropade till den andre: ”Helig, helig, helig är HERREN Sebaot, hela jorden är full av hans härlighet.” 4 Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka, och huset blev uppfyllt av rök. 5 Då sade jag: ”Ve mig, jag förgås! Ty jag är en man med orena läppar och jag bor ibland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett Konungen, HERREN Sebaot.” 6 Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol, som han med en tång hade tagit från altaret. Isa 6:7 Med det rörde han vid min mun och sade: ”När nu detta har rört vid dina läppar, har din missgärning tagits ifrån dig och din synd är försonad.” 8 Och jag hörde HERRENS röst. Han sade: ”Vem skall jag sända och vem vill vara vår budbärare?” Då sade jag: ”Här är jag, sänd mig!”

När Jesajas styrka och kraft dött ner fick han se en syn – Den skakade om dörrposterna och fyllde huset av rök (Eld) Hans innersta? Följden blev en kraftig övebevisning om Guds fruktan. Resultatet blev att Jesaja ville gå efter reningen av hans läppar.

Blir detta året det år när vår egen kraft och styrka dör (Ussia) och vi får se Herren Sebaot? När vi öppnar dörren för Herren.