Fil 2:13 Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske.

Gud är Ande och det är bara genom anden i oss som Gud överhuvudtaget kan beröra oss till förnyelse och till att kunna påverka vår vilja och förvandla oss. Han arbetar alltså inifrån genom att uppenbara sig genom sitt eget ord i vårt hjärta.

(1) Han arbetar inte genom någon ”Coach” eller ”Motivationstalare” utan (2) han arbetar genom sitt eget ord uppenbarat genom den helige Ande.

Lägg märket till de här 2 vägarna särskilt väg (1) och Paulus varnade församlingen i Rom för den vägen. Den vägen förutsätter nämligen att du redan vet Guds vilja. Att du i det skrivna ordet menar dig ha allting redan klart när det gäller församlingens funktion och församlingens väg framåt. (Det är kunskapens träd)

Vad vi menar med väg 1 är att vi inte längre behöver överlåta oss åt honom för vår ledning längre. Vi planerar själva vår väg framåt hur vi skall komma vidare med: Evangelisation, Församlingsplantering, Gudstjänstinnehåll mm.

Herren visade en gång att vi blivit som Judarna.

Rom 2:17 Du kallar dig jude och finner vila i lagen och berömmer dig av Gud. 18 Du känner hans vilja och kan avgöra vad som är rätt, du som är undervisad av lagen. 19 Du tror dig vara en vägvisare för blinda, ett ljus för dem som vandrar i mörker, 20 en uppfostrare för oförnuftiga och en lärare för omogna, eftersom du har kunskapen och sanningen förkroppsligad i lagen.

Bibeln och olika undersökningar och böcker OM församlingstiilväxt har blivit vår LAG. Vi inser inte att vi samtidigt som vi håller fast vid detta också gör oss oberoende av honom som skall leda oss. Det här är Laodiceas väg och det håller inte i svårigheterna som nu kommer över världen. Du hör knappast idag ett enda ord om att söka Andens ledning eller om ödmjukhet och förkrosselse inför Herrens ansikte i sådana församlingar som drivs av väg (1)

Gal 5:4 I har kommit bort ifrån Kristus, I som vill bli rättfärdiga i kraft av lagen I har fallit ur nåden.(Väg 2) Gal 5:5 Vi vänta nämligen genom ande, av tro, den rättfärdighet som är vårt hopp.

Väg 1 är precis den väg Satan frestade Jesus med bär han sa: Gör sten till bröd (Mat) det handlar om det gamla stenhjärtat och det nya hjärtat i Hes 36. Stenhjärtat är Väg 1 och det nya hjärtat är Ande. Väg 2

Sven Reichmann sa en gång på ett av sina undervisningsband: För att du skall kunna vandra på en Väg så måste du först ha blivit inspirerad av någonting.

Och att äta i bibeln är en bild på att inspireras av någonting. Profetiskt så måste du alltså äta någonting innan du skall vandra på en väg. Och det var ju precis här som Adam och Eva testades. Det var även det som Jesus testades för. Och det gäller även dig och mig.

Antingen kommer du att följa mängden som är ”De Laglösas väg(Väg 1) som kommer att leda till fördärvet. Eller också ödmjukar vi oss i Agapekärlek och leds av Anden rakt igenom prövningen. (Väg 2)

Det är alltså möjligt att laglöshetens hemlighet kan vara en församling som är engagerad i ”Religös aktivitet” mer än någonsin. Som planerar ”Församlingstillväxt” och ”Församlingsplantering” mer än någonsin men som samtidigt gör uppror mot Gud genom att välja väg 1.

Laglöshet är A – Nomia på grekiska och betyder: EJ – Lag eller Ej tillåten mat (Inspiration)

Alltså framför dig och mig just nu presenteras en mat (Inspiration) som kommer att inspirera dig att följa en väg.Antingen väljer du väg 1 eller så väljer du väg 2 (Det gäller nu 10 jungfrurna)

Rom 12:1 Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud er andliga gudstjänst. 2 Och anpassa er inte efter den här världen,utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. 3 Ty i kraft av den nåd som jag har fått säger jag till var och en bland er: ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha utan tänk förståndigt (4993 sōphronéō) efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en.

Rom 12:2 And be not conformed to this world: but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of God.

4993 Sophroneo betyder att vara klarvaken och sund i sitt tankesätt och är en motsats till att vara drucken. Så att vara drucken det är att ha höga tankar och att anpassa och driva församlingen framåt enligt denna tidsålder. (Väg 1)

Försök nu att hänga med i detta tankesätt. För att kunna förstå vad vi menar har vi satt (Väg 1) och (Väg 2) in i sammanhanget.

Väg nr 1 Är världens sätt det är mänsklig visdom det är de drucknas väg de högmodigas väg. Människan tar förgivet att man vet vad Gud redan vill för man har ju boken bibeln så tar vi bara reda på vad Gud vill själva och så organiserar vi det hela. Evangelisations sammanträden där vi sätter upp en stor karta och själva bestämmer vart vi skall evangelisera mm mm. (Det är stenhjärtats väg)

Den vägen (1) gör oss totalt oberoende av Guds Andes ledning. Det här är samma väg som Eva och Adam slog in på man åt av kunskapens träd. Man inspirerades av kunskapens träd till att vandra en väg som ledde bort från att vara beroende av Gud. Det är gärningar gjorda i mörkret det är onda gärningar.

Väg 1 Leder till gärningar och att människan berömmer sig själv (Lysa och skina i sig själv)

Väg 2 Det är Andens väg det är ljusets väg och sanningens väg det är kärlekens och trons väg. Den som vandrar den här vägen är helt beroende av Andens ledning. Den som vandrar den här vägen söker sin Herres ledning i allting både när det gäller evangelisation som när det gäller vägval framåt. En som är på väg 2 väntar på Herren för vägledning och inspireras av Anden i sin ande.

Väg 2 är en väg som är en dårskap för de som är visa i sina egna ögon. Men det är den enda vägen som leder till att vi förstår vad som är Guds vilja och som leder till frälsning (se Yasha)

Här beskrivs väg 1 och väg 2

1Kor 2:4 Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom (Väg 1)utan genom en bevisning i Ande och kraft. (Väg 2) 5 Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom(Väg 1) utan på Guds kraft. (Väg 2) 6 Vishet förkunnar vi emellertid bland de fullkomliga, en vishet (Väg 2)som inte tillhör den här världen eller den här världens härskare, som går mot sin undergång. (Väg 1) 7 Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet, den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. (Väg 2) 8 Denna vishet (Väg 2) har ingen av den här världens härskare känt om de hade känt den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre. 9 Men vi känner, som Skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar (Agape) honom. (Väg 2) 10 Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande. (Väg 2)Anden utforskar allt, också djupen i Gud. 11 Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds Ande. 12 Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är från Gud, för att vi skall veta vad vi har fått av Gud. (Väg 2) 13 Detta förkunnar vi också inte med ord som mänsklig visdom lär (Väg 1) utan med ord som Anden lär (Väg 2) när vi återger andliga ting med andliga ord. 14 En oandlig (Själisk) människa (Väg 1) tar inte emot det som tillhör Guds Ande. (Väg 2) Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.

Ser du att VÄG 2 kräver AGAPE för att kunna få tag på det som Gud har berett. Och det Gud har berett är också samma sak som hans vilja. Att vandra i Agape är att göra Guds vilja automatiskt och drivas av Anden.

Då är vi tillbaka igen där vi startade.

Fil 2:13 Ty Gud är den som verkar i er både vilja och gärning för att hans goda vilja skall ske.

Svaret på vad Guds vilja är förnågot är alltså Agape. (Väg 2) Här kan vi läsa att Agape är Kristi Lag

Gal 6:2 Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. 3 Ty den som tror sig vara något, fast han ingenting är han bedrar sig själv. (Väg 1) 4 Var och en skall pröva sina egna gärningar. Han behåller då för sig själv det som är värt att vara stolt över och jämför sig inte med andra. 5 Ty var och en skall bära sin egen börda.

Ordet Agape är enligt uppgift ett gammalt ord som betyder att underordna sig en konungs bud för att göra hans vilja. Och Apg 5:29-32  Säger ju att ordet lyda Gud betyder att överbevisas av en konung för att göra hans vilja.

Hur överbevisar oss Gud oss då? Jo han kommer till oss med Andligt ljus. Ljuset går in i din ande berör ditt samvete och om du samtycker och tar emot ljuset öppnar du dörren och din själ kommer att upplysas och påverkas. Och den vägen den enda möjliga för Gud att få sin vilja att påverka din vilja så att du lägger ner din vilja för att lyda och göra hans vilja. I Jes 55 så kan du läsa om de här 2 vägarna

Herren har visat att avfallet (Upproret) I ändens tid helt enkelt kommer att handla om att Guds folk kommer att lämnaVäg 2 för att vandra på Väg 1.

Det är skillnad att vänta på Gud i ödmjukhet och söka hans ledning (Väg 2) Och istället i sin mänskliga visdom titta i bibeln försöka räkna ut vad Gud vill själv och sedan föröka vinna hela världen för honom själv (Väg1) Herren visade oss  att (Väg 1) symboliserade stenhjärtat i Hes 36 Medan (Väg 2) symboliserades av den nya Anden och det nya hjärtati Hes 36. Och bara det Nya hjärtat kan inspireras att älska och göra Guds vilja.

Vi vill nu stöta i basunen för att det stora avfallet inte alls i första hand kommer att vara sådana läror som vi med vårt blotta förstånd kan räkna ut. Nej Det stora avfallet kommer att handla om att vi överger väg 2 för att vandra på väg 1.

Jag vill börja med att säga att vi inte på något sätt kan räkna ut det här på egen hand. Men Herren har låtit oss få vandra i livets skola och på korsets väg. Och tillsammans med de smärtsamma händelser vi gått igenom har Herren mitt i dessa visat vad som egentligen sker i Andens värld.

För att göra denna berättelse kort visade Herren att Väg 1 kommer att vara den som proklameras mest i den stora kristenheten straxt innan Jesus kommer. Och han visade att den vägen kommer att leda fram till en katastrof och ödelägga tron hos många  när stormarna i ändens tid kommer som de inte alls är beredda på att möta.

Du kan titta själv på Mt 7 så får du se vad Herren menade med de 2 träden och vilken frukt de gav. De här och dess frukt är de2 träden 2 vägarna. Ändetidens falska profeter kommer att vandra på väg 1 och de kommer att bygga församling på sand (Jord)

De kommer att få massor av människor att följa dem på väg 1 vilket kommer att leda till att de aldrig blir berörda av Herrens Ande så att de kan vandra på väg 2. ”De laglösa” är inga ”mänskligt sett” så onda människor utan de är insprerade av fel källa men de tror att de redan i bibeln har all den kunskap de behöver.

Låt oss bara titta på Mt 7 till sist så får vi se.

Mat 7:13 Gå in genom den trånga porten. (Väg 2) Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. (Väg 1) 14 Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. (Väg 2) 15 Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar. 16 På deras frukt skall ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar? 17 Så bär varje gott träd god frukt (Väg 2) men ett dåligt träd bär dålig frukt. (Väg 1)18 Ett gott träd (Väg 2) kan inte bära dålig frukt (Väg 1) inte heller kan ett dåligt träd (Väg 1) bära god frukt. (Väg 2) 19 Ett träd som inte bär god frukt (Väg 2) blirnerhugget och kastat i elden. 20 Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt. (Väg) 21 Inte skall var och en som säger ’Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja.(Väg 2) 22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!(Väg 1) 24 Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. (Väg 2) 25 Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan. (Väg 2) 26 Men den som hör dessa mina ord ( V 2) och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. (Väg 1) 27 Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman, och dess fall var stort.”

Nedhuggandet i V 19 motsvarar Störtfloden i V 27 och drabbar alla dem som vandrar på Väg 1. Nu är det så att Herren redan en gång fört oss bort från en församling som börjat med en Pastors ledning att vandra på Väg 1.

Den gången visade Herren att Väg 1 är en väg som byggs på röd jord (Adam) och slutligen till en tågkatastrof. Och han förde oss bort därifrån in i en annan tjänst. Nu har han fört bort oss ur den tjänsten också så vi väntar vidare ledning.

Redan för många år sedan visade Herren att kristenheten i stort  skulle göra det här vägbytet och börja röra sig bort frånväg 2 till väg 1. Och nu är vi framme där på väg 1 som tycks ha tagit över precis som Guds Ande sa.

Väg 1 lärde vi oss hörde till ”dryckenskap” och ”onykterhet” och beskrev kunskapens träd. Den som drivs av det trädet anser sig inte behöva ödmjuka sig för att ta reda på vad Guds vilja är. Man tror sig kunna veta i skriften Guds vilja utan att behöva ödmjuka sig för att få Andlig ledning.

Joh 5:39 I rannsaken skrifterna, därför att I menen er i dem hava evigt liv (Väg 1) och det är dessa som vittna om mig. 40 Men I viljen icke komma till mig för att få liv (Väg 2)

Väg 1 och Väg 2 i ändens tid då?

Jo Jesus har en liknelse som beskriver detta på ett märkligt sätt. För de som går på väg 1 kommer inte att veta om vilken tid katastrofen kommer att komma. (Nedhuggandet och Störtfloden i Mt 7) det kan vara så att ”fred och säkerhet” kan vara både för Israel och de som vandrar på väg 1

Mat 24:37 Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst. Mat 24:38 Som människorna levde dagarna före floden: de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken, Mat 24:39 och de visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla så skall Människosonens ankomst vara. Mat 24:40 Då skall två män vara ute på åkern. Den ene skall tas med, den andre lämnas kvar. Mat 24:41 Två kvinnor skall mala på en handkvarn. Den ena skall tas med, den andra lämnas kvar. Mat 24:42 Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Mat 24:43 Men det förstår ni att om husets ägare visste när på natten tjuven kom, då skulle han hålla sig vaken och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus. Mat 24:44 Var därför också ni beredda! Ty i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen. Mat 24:45 Om det finns en trogen och förståndig tjänare, som av sin herre blivit satt över de andra tjänarna för att ge dem mat i rätt tid, (Väg 2) Mat 24:46 salig är den tjänaren, om hans herre finner honom göra så, när han kommer. (Väg 2) Mat 24:47 Amen säger jag er: Han skall sätta honom över allt vad han äger. Mat 24:48 Men om tjänaren är ond och säger i sitt hjärta: Min herre dröjer, Mat 24:49 och han börjar slå de andra tjänarna och äter och dricker med dem som är druckna, (Väg 1) Mat 24:50 då skall hans herre komma en dag när tjänaren inte väntar honom och i en stund han inte känner till Mat 24:51 och hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland hycklare. Där skall man gråta och skära tänder.

Vad lärde vi oss nyss? Jo att i Mt 7 symboliserar ”nedhuggandet också floden” och vi tror att det är samma sak här också. Den som överger väg 2 och börjar att vandra på väg 1 han skall inte få veta när Herren kommer.

Är det därför det är så tyst idag i kristenheten? De flesta vandrar ju på Väg 1 Låt oss ytterligare förstärka detta. Och visa att ”katastrofen” eller ”floden” eller ”nedhuggandet” kommer före Jesu tillkommelse.

Luk 21:34 Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger så att den dagen plötsligt kommer över er 35 som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden. 36 Vaka alltid och be om kraft att * (Kataaxioo) kunna undfly (EX) allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen.”

Ordet EX-Pheugo visar oss att frälsning YashaTo Open up” tydligt är frälsning HÄR innan Jesus kommer. V 36 visar här hur vi arbetar på vår frälsning. Vaka Alltid! Be om Kraft! GK: Deomai = Att binda sig samman med någon.

GK: * Kataaxioo = Att bli bedömda som värdiga (Rättfärdighet genom TRO)

Detta ord pekar alltså bakåt på det ord som står innan och det är att ”Binda sig samman med honom” Kan du se att bedömandet att räknas värdig (GK: Kataaxioo) tas före den dagen som kommer som en snara över hela jorden? Vad händer då med dem som inte blir bedömda värdiga vid den tidpunkten? Låt mig ge ett förslag.

2 Tess 2:8 Sedan skall ”den Laglöse” träda fram, och honom skall då Herren Jesus döda med sin muns anda och tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse – 9 honom som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under 10 och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster, för att bedraga dem som gå förlorade, till straff därför att de inte gav kärleken (Agape) till sanningen rum, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder ock Gud över dem villfarelsens makt, så att de sätta tro till lögnen, 12 för att de ska bli dömda (Avskiljda) alla dessa som inte har satt tro till sanningen, utan funnit behag i orättfärdigheten. 13 Men vi för vår del äro pliktiga att alltid tacka Gud för eder käre bröder, I Herrens älskade, därför att Gud från begynnelsen har utvalt er till frälsning, i helgelse i Anden och i tro på sanningen.

Lägg märke till vad det innebär att bli frälst här vid ändens tid (Yasha) jo att vandra på väg 2 rakt igenom (Ex)svårigheterna (Prövningen) under Andens ledning.

Till slut har jag en allvarlig fråga som vi måste ställa oss. Alla som är inne på våra sidor och läser är ju ganska övetygade om att världen inte har lång tid kvar innan Jesus kommer tillbaka igen för att döma världen. (Avskilja världen från sig själv med en evig död)

Men innan detta så står det att domen (Avskiljningen) kommer att komma över Guds hus (Familj)

1Pe 4:7 Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra, så att ni kan be. 8 Framför allt skall ni älska varandra innerligt, ty kärleken överskyler många synder. 9 Var gästfria mot varandra utan att klaga. 10 Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. 11 Om någon talar skall han tala i enlighet med Guds ord. Har någon en tjänst skall han tjäna efter den kraft Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheternas evigheter, amen. 12 Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning, som om det hände er något oväntat. 13 Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då skall ni också jubla och vara glada, när han uppenbarar sig i sin härlighet. 14 Saliga är ni, om ni hånas för Kristi namns skull, tyhärlighetens Ande, Guds Ande, vilar över er. 15 Men ingen av er skall lida för att han är en mördare eller tjuv, förbrytare eller förskingrare. 16 Men om någon får lida för att han är kristen, skall han inte skämmas utan prisa Gud för det namnet. 17 Ty tiden är inne för domen (Avskiljningen) och den börjar med Guds hus. (Familj) Men om den börjar med oss, vad skall då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? 18 Och om den rättfärdige med knapp nöd blir frälst, vad blir det då av den ogudaktige och syndaren? 19 Därför skall de som efter Guds vilja får lida anförtro sina själar åt sin trofaste Skapare, under det att de gör vad som är gott.

(1) Var nyktra och vakna

(2) Han talar om Agape Kristi Lag (Nomos mat och Inspiration (Väg 2)

(3) Det kommer att prövas i Eld vad vi Inspirerats av.

1Kor 3:11 Ty en annan grund kan ingen lägga, än den som är lagd, nämligen Jesus Kristus; 12 men om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och strå, 13 så skall det en gång visa sig huru det är med vars och ens verk. ”Den dagen” skall göra det kunnigt; ty den skall uppenbaras i eld, och hur vars och ens verk är, det skall elden pröva. 14 Om det byggnadsverk, som någon har uppfört på den grunden, bliver beståndande, så skall han undfå lön 15 men om hans verk brännes upp, så skall han gå miste om lönen. Själv skall han dock bli frälst, men såsom igenom eld. 16 Veten I icke att I är ett Guds tempel och att Guds Ande bor i eder? 17 Om nu någon fördärvar Guds tempel, så skall Gud fördärva honom; ty Guds tempel är heligt, och det templet ären I. 18 Ingen bedrage sig själv. Om någon bland er menar sig vara vis genom denna tidsålders visdom, så blive han en dåre, för att han skall kunna bliva vis.

Detta placerar ingången till ”Dagen” just när ”Prövningen” kommer över ”Husbygget” men frälst och går igenom ”Prövningen” blir bara den som byggt på grunden. Det är således exakt samma händelse som i Mt 7 där floden kommer mot huset