Jes 53:10 Det var HERRENS vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer (Syndoffer) får han se avkomlingar (2233 Zera – Frukt – Barn) och leva länge och HERRENS vilja (Agape) skall ha framgång genom honom. (Syndoffret) 11 Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap (Det överbevisande Ljuset) förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga (Frikända från domen) och deras skulder är det han som bär. 12 Därför skall jag (Gud – Domaren) ge honom (Separera genom att dela = Dom) de många som hans del, och de starka skall han få som byte eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare, han (Syndoffret) som bar de mångas synd och trädde in i överträdarnas ställe. (Påsk – Blod på dörren)

V 10 Jesus Kristus blev ett syndoffer (Vetekornet) för oss hans säd (Vetekornen)

V10 Genom honom skall Herrens vilja ske och det är Agapekärlek (2 faldig se >>)

V 11 Genom hans instruktion och undervisning förklaras man rättfärdig.

Och förklaras rättfärdig gör man bara genom att tro så det handlar om att undervisningen och läran måste vara ett överbevisande andligt ljus.

Hebreiskan beskriver att Gud separerar (dömer) de som underordnar sig ljuset bort ifrån ”den starkes hus” (Satans) Detta är rättfärdiggörelsedomen.

Andens ljus lyser alltså upp och skapar tro och tron gör att Gud förklarar människor för rättfärdiga som betyder frikänd från domen. De rättfärdiga skiljs alltså från de orättfärdiga genom ett överbevisande Andligt ljus.

Rom 4:5 Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet.

Väljer vi att ställa oss i och underordna oss detta ljus I HONOM så kommer våra gärningar att vara inspirerade och skapade av Gud. För att vi skall kunna tjäna i kroppen på den plats och med de gåvor han vill ge dig. Vi har förut nämt att Kristi Lag (Nomos = Mat) är Agape. Och Agape alltid är 2 faldigt. >>

Joh 4:31 Under tiden bad lärjungarna honom: Rabbi, ät. 32 Men han sade till dem: ”Jag har mat att äta som ni inte känner till. 33 Lärjungarna sade till varandra: ”Inte kan väl någon ha kommit med mat till honom?” 34 Jesus sade: ”Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk.

Guds vilja är alltså mat för oss som skall inspirera oss och det är människosonen som skall ge oss den maten igenom sin död på korset.

Joh 6:24 När alltså folket nu såg att Jesus inte var där, ej heller hans lärjungar, steg de själva i båtarna och foro till Kapernaum för att söka efter Jesus. 25 Och då de funno honom där på andra sidan sjön, frågade de honom: ”Rabbi, när kom du hit?” 26 Jesus svarade dem och sade: ”Sannerligen, sannerligen säger jag er: I söker mig icke därför att I har sett tecken, utan därför att I fick äta av bröden (Maten) och blev mätta. 27 Verka inte för att få den mat som förgås utan för att få den mat (Bröd) som förbliver och har med sig evigt liv den som Människosonen skall giva er; ty honom har Fadern, Gud själv, låtit undfå sitt insegel.” 28 Då sade de till honom: ”Vad ska vi göra för att utföra Guds gärningar? (Vilja) 29 Jesus svarade och sade till dem: ”Detta är Guds gärning (Vilja) att I tron på den han har sänt.

Människosonen skall efter sin död ge mat som leder till Evigt liv. Guds vilja och mat är att tro på den han har sänt. Att verka för att få den mat (Bröd) som inte förgås är att söka hans vilja och göra den.

Han säger själv att han är brödet (Maten) som kom ner från himlen. Så bara I HONOM finns alltså maten eller brödetsom leder till evigt liv.

Ef 2:10 Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar (Bröd – Mat) som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.

Inte undra på att Jesus svarade som han gjorde i Joh 4:31-32 Att han har mat (Bröd) som de inte kände till! Han stod i en Agape – relation med fadern så han visste redan om vad som var Guds vilja. (Mat – Bröd)

Psa 119:130 När dina ord (1697 Dabar) öppnas (Uppenbaras) ger de ljus och skänker förstånd (995 Biyn) åt enkla människor. (enkelt seende)

Ordet 1667 Dabar här handlar först och främst om Guds plan och vilja (Maten – Brödet) >> och när den uppenbaras för dig så ger det ljus och urskiljningförmåga. (Du vet med andra ord vart du går)

1Jn 2:10 Den som älskar (Agape) sin broder förblir i ljuset (Guds Vilja) och i honom finns inget som leder till fall. 11 Men den som hatar sin broder är i mörkret och vandrar i mörkret. Han vet inte vart han går, ty mörkret har förblindat hans ögon.

Den som är i Agape har bröd att äta. (Guds Vilja) Och han vet vart han går! Att hata här är att komma ur Agape och det vet vi vad det är ju. 1 Underordna sig Herrens lära 2 Tjäna din nästa med den kraft Gud ger. (Gal 6 Kristi lag)

Syndoffret i Jes 53 är alltså Jesu död på Golgata kors. Det är vår mat!

Heb 13:5 Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt: Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig. 6 Därför kan vi frimodigt säga: Herren är min hjälpare, jag skall inte frukta. Vad kan en människa göra mig? 7 Tänk på era ledare, som har predikat Guds ord för er. Se, hur de slutade sin levnad, och följ deras tro. 8 Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet. 9 Låt er inte föras bort av alla slags främmande läror. Ty det är gott att bli styrkt i sitt hjärta genom nåd och inte genom föreskrifter om mat. Dessa har inte varit till någon nytta för dem som har befattat sig med sådana. 10 Vi har ett altare (Kristi Kors) från vilket tabernaklets tjänare inte har rätt att äta. (Guds Vilja)

V 5 Talar om själen som vill vinna hela världen V 10 Talar om Kristi Kors och Guds vilja (Äta bröd o mat)

Läser vi nu Mk 8 så handlar det mycket om mat och bröd (Guds vilja)

Fariseerna levde för pengar och för anseende och de tyckte sig vara förmer än andra människor de levde inte i Agape så deras lära skulle lärjungarna akta sig noga för. Surdegs bröd är ju också bröd det är Guds vilja + något annat.

Precis så är det också i kristenheten idag på en del håll Jesus + någonting (Detta något upphöjer alltid människan) Om vi står i ett rätt förhållande till konungen och till vår nästa så står vi i Agape och vi kommer inte att sakna någonting alls (Ps 23)

Mk 8 Brödundret V 1-9 V 10-12 Fariseerna begär tecken! V 13 – 21 Samtalet om de fulla korgarna bröd!

Mar 8:13 Och han lämnade dem och steg i båten igen och for över till andra sidan sjön. 14 Lärjungarna hade glömt att ta med sig bröd. De hade bara ett bröd med sig i båten. 15 Då varnade Jesus dem och sade: ”Akta er för fariseernas surdeg och för Herodes surdeg!” 16 De började då tala med varandra om att de inte hade bröd med sig. 17 Jesus märkte det och frågade dem: ”Varför säger ni att ni inte har bröd? Begriper och förstår ni ännu ingenting? Har ni ett hjärta som är så hårt? 18 Har ni ögon och ser inte och öron och hör inte? Kommer ni inte ihåg 19 när jag bröt de fem bröden åt de fem tusen? Hur många korgar fulla med brödstycken fick ni då?” De svarade: ”Tolv.” 20 ”Och när jag bröt de sju bröden åt de fyra tusen, hur många korgar fyllde ni då med brödstycken?” De svarade: ”Sju.” 21 Han sade till dem: ”Förstår ni fortfarande ingenting?” (Suneimi – lägga samman för att förstå)

Jesus undervisar lärjungarna om en andlig princip AGAPE!

1 Brödundret – De hade inget bröd! (Beroende av honom)

2 Brödet gavs som en fri gåva och bröts av Herren

3 Lärjungarna tog emot och tjänade folket.

Resultatet av ett sådant förhållande till Herren gav ett överskott så de tog emot (Gk: Airo – Lyfte ni upp) (Mt 16 Lambano) 12 korgar + 7 korgar fulla. Herren ville att de skulle förstå detta (Suniemi – Lägga samman för att förstå)

12 Står för Förbundet och 7 står för Fullhet

Förbundets fullhet är väl också lagens fullhet? Och det var precis vad Jesus kom för att göra han kom för att uppfylla lagen. När han dog på korset som den som gjorde Guds perfekta vilja utropade han: Det är fullbordat!

Joh 1:16 Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd. 17 Ty lagen gavs genom Mose, nåden ochsanningen kom genom Jesus Kristus.

De lyfte allstå upp och tog emot någonting som var resultatet av ett överflödande under och som man kunde äta. Det här är en bild på den ”överflödande nåden

Men det är också en bild på ”fullhetens lag” och på ”Kristi Lag” Lag på grekiska är Nomos = Mat för får eller människor. Varenda en av oss som säger ja till Jesus har alltså en korg med nåd att ansvara inför Gud.

Gal 6:2 Bär varandras bördor (Svårigheter och problem) så uppfyller ni Kristi lag. (3551 Nomos – Mat – Guds Vilja ) 3 Ty den som tror sig vara något, fast han ingenting är, han bedrar sig själv. 4 Var och en skall pröva sina egna gärningar. Han behåller då för sig själv det som är värt att vara stolt över och jämför sig inte med andra. 5 Ty var och en skall bära sin egen börda (Utrustning)

Den som står i att rätt förhållande till Gud och människor (Agape) Han får en NÅDAKORG att hjälpa andra människor med en Andlig utrustning. Den som tror sig vara något i sig själv står inte i AGAPE och har falltit ur NÅDEN.

Därför kan du se hur NÅDEUTFLÖDET är kopplat till AGAPE i 1 Kor 12 + 13