Jes 55:1 Hör på, alla ni som törstar, kom hit till vattnet, och ni som inte har pengar, kom hit och köp säd och ät. (Mat)Ja, kom hit och köp säd utan pengar och för intet både vin och mjölk. 2 Varför ger ni ut pengar för det som inte är bröd,(Mat) era inkomster för det som inte kan mätta? Hör (8085 Shema) på mig, så skall ni få äta gott och njuta av utsökt mat. 3 Böj ert öra hit och kom till mig! Hör (8085 Shema) så får er själ leva! Jag vill sluta med er ett evigt förbund: Ni skall få den trofasta nåd som jag lovade David. 4 Se, honom har jag satt till ett vittne för folken, till en furste och ledare för folken. 5 Du skall kalla på ett folk du inte känner, ett hednafolk som inte känner dig skall skynda till dig för HERRENS, din Guds, skull, för Israels Heliges skull, ty han har förhärligat dig. 6 Sök HERREN medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära. 7 Den ogudaktige må överge sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända omtill HERREN, så skall han förbarma sig över honom, och till vår Gud, ty han skall ge mycken förlåtelse. 8 Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger HERREN. 9 Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. 10 Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta, 11 så skall det vara med ordet (Dabar >>) som går ut från min mun. Förgäves skall det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill, och utfört det vartill jag har sänt ut det. 12 Med glädje skall ni dra ut, i frid skall ni föras fram. Bergen och höjderna skall brista ut i jubel inför er, alla markens träd skall klappa i händerna. 13 Där nutörnsnår finns skall cypresser växa upp, där nässlor står skall myrten växa upp. Detta skall bli HERREN till ära, ett evigt tecken som inte skall utplånas.

(V1) Det råder ingen tvekan om att det var precis den här versen Jesus menade när han ropade ut uppe på tempelberget i Jerusalem. Den som törstar han komme till mig och dricke …. (Joh 7:37-38) till kvinnan (Joh 4:14)

 • Det här handlar om Andlig mat.
 • Bara den som HÖR (8085 Shema) får äta av (Inspireras av) den utsökta maten. (V2)
 • Att höra (8085 Shema) är att ödmuka sig och komma till honom (V3)
 • Den som hör (8085 Shema) han skall få gå in i ett nytt förbund av NÅD och LIV. (V3)

Ordet HÖR på Hebreiska är mer än på Svenska. För 8085 Shema >> kräver nämligen 3 saker.

 • Lyssna (Genom att samtidigt ödmjuka sig)
 • Förstå (Vad Riket är)
 • Göra och Lyda (Vad Anden säger och inte människor)

Vem i hela friden är då denne David ? Märk väl att han är redan satt som en konung och ledare för folket eller nationen.(V 4) (Vi är ett rike 2 Mos 19:6 + Upp 1:6) Den här konung David dyker upp igen i Hes 34 där han skall samla ihop fåren till en hjord. (Ps 23 + Joh 10)(Hes 37:24)(Jer 33.15)(Jer 30.9)(Jer 23:5)

Davids får HÖR (Shema) hans röst.

Joh 10:27 Mina får lyssnar (HÖR – Shema) till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. 28 Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå förlorade, och ingen skall rycka dem ur min hand.

Davids hus HÖR (Shema) också hans röst.

Mat 7:24 Den som därför hör (Shema) dessa mina ord (om riket) och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan.

Rikets barn HÖR (Shema) också hans röst. (Här är själva Shema förklarat på hebreiska)

Mat 13:23 Men det som såddes i god jord är den som hör ordet och förstår, och som bär frukt, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt.”

Det här beskriver ju på ett mycket tydligt sätt Messias konungen av Davids hus Jesus Kristus. Det är honom som hela evangeliet handlar om. (Mt 2:6)(Mika 5:2)(Rom 1:3)(2 Tim 2:8)(Apg 15:16-18)(Joh 7:42)(Lk 1:32)(Lk 21:11)(Lk 20:41) (Lk 18:39)(Mk 11:10)

Titta nu noga på Jes 55:5 Hednafolket skall sluta sig till Davids HUS och till Davids FÅR och till Davids Rike genom att HÖRA (8085 Shema) evangeliet. (Ordet om Guds Rike)

Missionsbefallningen

Davids son är nu hela jordens konung och ordet om riket (Evangelium)skall nu predikas för alla folk. Alla folk skall nu HÖRA (Shema) och samlas in i Davids Rike. (Mt 28:18-20)

Jes 55:7-13 handlar nu om hur evangeliet som är Guds väg och Guds plan och Guds vishet möter motstånd och det motståndet sitter i tankelivet hos människor.

 • Bergen och höjderna skall sprängas (Höjder och berg – Människotankar)(Jes 55:12)
 • Vilket är Tistlar och Törnen (Jes 55:13)
 • Det skall istället bära frukt = Mt 7 = Shema/Lyssna – Förstå – Göra.

Hur är det möjligt att få evangeliet att spränga berg och höjder och att förvandla förbannad mark till välsignad och fruktbärande? Ja för en människa som går i egen köttsliga visdom är detta omöjligt men inte för den som vandrar i Anden.

Jes 55:11 Säger att Guds ord (Dabar = Rådslut ) inte skall vända tillbaka till honom tomt utan verkat hans vilja. Så om du är kallad efter hans rådslut (Dabar ) Så kommer också Guds kraft på ett mäktigt sätt verka i dig och igenom dig om du vandrar i hans vilja. (Precis vad Paulus menar Ef 1:8-23 Ef 3:20 Fil 2:13 Kol 1:25-29)

Han kommer att visa dig saker i Anden du skall be för som hör till hans rådslut och vilja. Och när du ber detta så kommer du att få bönesvar för han vill samarbeta med sina redskap.

Jes 55:11-13 i Engelska King James är tydligare än den Svenska

Isa 55:11 So shall my word (1697 Dabar) be that goeth forth out of my mouth: it shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. 12 For ye shall go out with joy, and be led forth with peace: the mountains and the hills shall break forth before you into singing, and all the trees of the field shall clap their hands. 13 Instead of the thorn shall come up the fir tree, and instead of the brier shall come up the myrtle tree: and it shall be to the LORD for a name, for an everlasting sign that shall not be cut off.

Du är alltså kallad av Gud i hans rådslut och plan (Dabar ) Lägg märke till att redskapet vandrar i glädje och i frid(Nåd) vilket Paulus jämställer med att vara i Guds rike (Rom 14:27) i Anden. Vilket samtidigt är Guds Kraft (1 Kor 4:20)

Ser du att villkoret för att Gud skall verka är att du är i hans vilja och själv vandrar i Anden i lydnad inför hans ansikte. Om vi springer omkring och planerar saker hur vi vill kommer det här inte att ske.

I 2 Kor 3+4 beskriver Paulus hur han är utan täckelse inför Guds Ansikte och bara då kan evangeliets kraft lysa upp överbevisa och förvandla andra människors liv. Det är därför han beskriver sina Andliga vapen inför Guds ansikte och inför människors ansikte

2 Kor 10: 3 Ty även om vi lever här i världen, strider vi inte på världens sätt. 4 De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader 5 och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus

Och det var ju precis detta som ordet är utsänt för att verka fram. Tistlar och Törnen + Höjder och Berg skall förvandlas till en fruktbärande trädgård med God frukt. (Jes 55)

Under och Tecken

Ser du att under och tecken inte alls i första hand handlar om ett kroppsligt helande? Utan att det handlar om hela människans ställning inför Gud. Människan måste komma in i Gud vila (Heb 4) Hon måste bli det lerkärl Gud redan har bestämt att hon skall bli. (se mönsterförkunnelsen 2 Tim 1:5-14  + Titus 1:1-4 + Jes 51:1-3 )

Guds ord är Guds rådslut och Guds plan Dabar i GT  och Logos i NT  Och det är evangelium om vår Herre Jesus Kristus. Ett sant evangelium handlar alltså om att vi måste se sanningen i evangeliet och förvandlas och bli det Gud bestämt att vi skall bli. Och göra de gärningar han har bestämt att vi skall göra. (Det kallar bibeln för härlighet 2 Kor 3 + 4 och Rom 8:28-30)(Det har vi missat Rom 3:23)

Vi måste lära oss att ordet Logos >> betyder Guds Plan eller Guds Rådslut annars riskerar vi att hamna i en lögn. Paulus blev sänd att predika Guds Logos. (Evangelium om Jesus Kristus)

1Kor 1:17 Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium (Planen) och det inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft. 18 Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. 19 Det står ju skrivet: Jag skall göra de visas visdom om intet, och de förståndigas förstånd skall jag slå ner.

1Kor 1:17 For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel: not with wisdom of words (Logos) lestthe cross of Christ should be made of none effect. 18 For the preaching of the cross is to them that perish foolishness; but unto us which are saved (4982 Sozo) it is the Power (1411 Dunamis ) of God. 19 For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and will bring to nothing the understanding of the prudent.

 • Paulus var sänd med Guds Plan (Logos – Dabar) Ordet om riket (Mt 13)
 • När han sänder ordet vänder det inte tillbaka fåfängt utan verkat (Jes 55:11)(Segertåg 2 Kor 2:14-17)
 • Visdomen och förståndet = Bergen Höjderna Tistlarna och Törnena (Jes 55:12-13)
 • Evangeliet om Riket skall alltså spränga berg och rensa rent från ogräs (Jes 55:11-13)
 • Först då kan man bära frukt för Riket (Mt 13:15 (Helande) + Mt 13:23)

Talet om Korset

Egentligen finns det bara 2 evangelium ett sant och ett falskt. Det sanna evangeliet är bara ljus. Medan det falska är en blandning med mörker och ljus. Sven Reichmann säger på ett av sina band att mörker alltid är en blandning av sanning och lögn.

Budskapet om korset handlar om att Jesus kom med Guds plan (Dabar- Logos) han dog på korset men uppstod igen och blev Herren i Guds plan (Dabar- Logos). Vi måste in i den planen (I Kristus) och underordna oss honom och bli det han har betämt att vi skall bli (Förhärligas) (Rom 8:30) (Heb 2:10)(Rom 9:23)

Utan kors ingen härlighet! Och utan härlighet ingen förvandling!Och utan förvandling ingen frälsning! I följande verser sätts korset in som det absolut viktigaste i hela världen.

Mat 10:32 Var och en som bekänner (3670 Homo – Logeo) mig inför människorna, honom skall också jagbekänna (3670 Homo – Logeo) inför min Fader i himlen. 33 Men var och en som förnekar (720 Arneomai)mig inför människorna, honom skall också jag förneka (720 Arneomai) inför min Fader i himlen. 34 Tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd. 35 Jag har kommit för att skilja en son från sin far, en dotter från sin mor och en sonhustru från sin svärmor, 36 och en man får sina egna till fiender. 37 Den som älskar sin far eller mor mer än mig är mig inte värdig (514 Axios)och den som älskar sin son eller dotter mer än mig är mig inte värdig. (514 Axios) 38 Den som inte tar sitt kors och följer mig är mig inte värdig. (514 Axios) 39 Den som finner sitt liv (5590 Psuche) skall mista det, och den som mister sitt liv (5590 Psuche) för min skull skall finna det.

Guds Plan och Guds Rådslut är alltså Guds ord = Logos (Grek) eller Dabar (Heb) Genom att nu sätta HOMOframför så får det betydelsen – ATT BERÄTTA OCH STÅ FÖR GUDS PLAN OCH GUDS RÅDSLUT INFÖR MÄNNISKOR.3670 – HOMO = LIKA + LOGOS = GUDS PLAN OCH RÅDSLUT.

(Mt 10:32) Den som 3670 HOMO – LOGOS det inför människorna skall själv bli 3670 HOMO – LOGOS inför fadern. (Han säger detta för att faderns vilja och hans vilja är exakt samma sak)

7720 Arneomai står för precis det motsatta och betyder därför följande. Den som inte står upp och berättar och lever i min och min faders vilja kommer inte att förhärligas. Han kommer inte att förvandlas och bli det vi planerat och tänkt att han skall bli.

 • Läran och viljan kommer att åtskilja människor från varandra, Det är ingen jordiskt enhet eller fred! (V34)
 • Läran och viljan kommer att vara viktigare och starkare än de starkste familjeband. (V35-37)
 • Läran och viljan kommer att vara viktigare än allt du kan uppnå och vinna i hela världen (V 38)

V 35-38 Är ju det alla människotankar har sin grund i det är vår själ i ett nötskal. Vår familj och vårt liv i den här världen och strävan efter ära och makt och rikedom och trygghet. Men Jesus säger att göra hans och faderns vilja är högre än våra vägar. (Jes 55)

I våra kommentarer till Mark 4:24 så nämnde vi 4 punkter som måste dö i oss.

 • (1) Vi vill egentligen ha vår vilja fram och ha kontroll över situationerna vi hamnar i. (Falsk frid)
 • (2) Vi vill egentligen vinna hela världen om vi kunde det.
 • (3) Vi vill egentligen ha ära och få berömmelse och bli sedda.
 • (4) Vi vill egentligen utnyttja andra om vi kan för att nå dessa mål.

Dessa punkter stämmer helt överens med de 3 personerna som står nämda i Judas brev

Jud 1:11 Ve dem! De hava trätt in på Kains väg, de hava för löns skull störtat sig i Balaams villfarelse och hava gått förlorade till följd av en gensträvighet lik Koras. 12 Det är dessa som få hålla gästabud med er, där de sitta såsom skamfläckar vid edra kärleksmåltider och oförsynt se sig själva till godo. De äro skyar utan vatten, skyar som drivas bort av vindarna. De äro träd som stå nakna på senhösten, ofruktbara, i dubbel måtto döda, uppryckta med rötterna.

I ändetiden så är det dessa med det sociala evangeliet som kommer att vålla splittringar bland oss.

Jud 1:18 hur de sade till er: ”I den yttersta tiden ska bespottare uppstå, som vandra efter sina egna ogudaktiga begärelser.” 19 Det är dessa människor som vålla söndringar, dessa som är ”själiska” och icke hava ande. 20 Men I, mina älskade, uppbyggen er på er allraheligaste tro, bed i den helige Ande,

Lägg märke till att splittringarna kommer att handla om ”församlingsbygge(Cellgrupper i ett pyramidsystem?)

Att ta sitt kors och följa Jesus

Att ta sitt kors är alltså att säga nej till människans naturliga väg i det här livet. Vi föds och familjebanden är starka och vi gifter oss och vi planerar vår framtid skaffar oss bra jobb och lever för det här.

Det Jesus nu menar är att när kallelsen kommer över en människas liv. Så blir hon kallad till någonting mycket högre än detta nämligen Guds Rike. Hon blir kallad till att bli den mönsterbild som redan bestämts över henne redan innan jorden fanns till. (Rom 8:28-32) (Att förhärligas betyder att förvandlas och bli det Gud har bestämt)

Så talet om korset är inte alls någonting som attraherar den naturliga människan utan precis tvärtom. Talet om korset uppenbarar nämligen en smal väg till frälsning nämligen att var och en personligen måste följa Jesus på hans väg och dö ner från allt detta.

Det här är alltså det sanna äkta evangeliet som Paulus beskriver att han förkunnar det är talet om korset. Evangeliet är en dårskap för den naturliga människans väg som lever enligt dessa 2 beskrivna principerna som råder i världen. (Mt 10:34-39)

Det är precis detta som måste gå som ett svärd rakt igenom vår själ och hjärta för det är därinne våra tankar finns som säger åt oss att leva efter dessa principer i världen.

Luk 2:34 Och Simeon välsignade dem och sade till hans mor Maria: ”Se, denne är satt till fall ochupprättelse för många i Israel och till ett tecken som blir motsagt. 35 Ja, också genom din själ skall det gåett svärd. Så skall det bli uppenbarat vad många människor tänker i sina hjärtan.”

Det är alltid utifrån de här 2 principerna som är den naturliga människans värdegrund bygger (Mt 10:35-38)

 • Familjeliv och relationer (Mt 10:35-37)
 • Ära makt njutning och egen säkerhet i världen (Mt 16:21-27)(1Joh 2:15-17)
 • Att bygga en stad är en profetisk bild på detta (1 Mos 4:17) (1 Mos 11 Babylon)

Verklig frihet är att sluta upp att drivas av detta som är världen

Guds plan med människan är talet om korset och i det Jesus gjorde för oss på Golgata finns kraften till frihet. Så fort det står Guds ord i bibeln kom ihåg att det då handlar om Guds plan och rådslut. Att Jesus gjort allting klart för dig och mig på Golgata. Jesus har redan öppnat möjligheten för oss att bli det Gud redan bestämt att vi skall bli. (Rom 8:28-30) Bara Jesus Kristus i oss kan göra oss till det vi skall bli (Kol 1:27-29) (Gal 6:14-16)

Lägg märke till att i ordet frid så finns den säkerheten vi behöver för vår vila (Fil 4:7)(Gal 6:14-16)(2 Petr 1:2)(2 Petr 3:14)(Rom 14:27)

Verklig frihet är att sluta upp att utföra våra gärningar som är gjorda på mänsklig grund. Bara Guds ord (Plan) Bara ordet (Planen) om riket (Mt 13) kan befria mig från mig själv och den mänskliga värdegrunden. (Sand)

Guds ord = Dabar  eller Logos  eller Rhema är alltså Guds plan eller rådslut eller sanningen. Sanningen är levande och tränger in som ett svärd av ljus i vårt innersta för att befria oss från mänskliga tankar (värdegrunden).

Och det är precis vad Heb 4 beskriver för oss. Talet om korset är alltså Guds ord och sanningen som skall göra oss fria från våra egna tankar om 1 familjeliv och relationer 2 Strävan efter ära makt och njutning och att bygga upp en egen säkerhet. (Frid) 3 Så att vi slipper att kämpa och försöka bygga upp en stad åt oss själva som Kain gjorde.

De här 3 punkterna finns helt naturligt inom var och en av oss i vår själ och måste korsfästas. Vi måste ha och uppleva en säkerhet (Frid) som är större än den naturliga om vi skall våga släppa taget om den.

Den friden och säkerheten öppnade Jesus för oss på korset (Kol 1:20)

Heb 6:19 I detta hopp har vi ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förlåten, 20 dit Jesus för vår skull gick in och öppnade vägen för oss, när han blev överstepräst för evigt, en sådan som Melkisedek.

Heb 10:19 Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste 20 på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. 21 Vi har en stor präst över Guds hus. 22 Låt oss därför med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvisshet, med ett hjärta som är renat från ett ont samvete och med en kropp som är badad i rent vatten.