2Tim 1:5 Jag tänker på den uppriktiga (Utan täckelse) tro som finns hos dig och som först fanns hos din mormor Lois och din mor Eunice och som nu, det är jag övertygad om, också finns hos dig. 6 Därför påminner jag dig om att låta den Guds nådegåva (Charis-ma) flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning. 7 Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens (Dunamis) kärlekens (Agape) och självbehärskningens Ande. 8 Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig, hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangelium efter den kraft (Dunamis) som Gud ger. 9 Han har frälst oss och kallat oss med en helig (40 Hagios) kallelse (2881 Klesis) inte på grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut (5486 Pro-Thesis) och sin nåd (5485 Charis) som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet (Gk:Innan tiden fanns) 10 och som nu har blivit uppenbarad(5319 Phaneroo – Lyste fram) när vår Frälsare Kristus Jesus trädde fram. (2015 Epiphaneia) Han har gjort slut på döden och fört liv och odödlighet fram i ljuset (5461 Photizo) genom evangelium. 11 Detta har jag blivit satt till att tjäna som förkunnare, apostel och lärare. 12 Det är också därför jag får lida allt detta, men jag skäms inte, eftersom jag vet vem jag tror på, och jag är övertygad om att det står i hans makt att till den dagen bevara det som har blivit anförtrott åt mig. 13 Som mönster för en sund förkunnelse skall du ha de ord (Logos – Plan) som du har hört av mig, i tro och kärlek (Agape) i Kristus Jesus. 14 Bevara genom den helige Ande som bor i oss det goda som har blivit anförtrott åt dig.

Timoteus hade drabbats av modlöshet och människofruktan och tvivel. Hur får man tillbaka sin smörjelse igen då? Paulus har svaret. Nådegåvan (Charis – Ma) skulle blåsas liv i igen. Handpåläggning är faktiskt inte svaret.

V8 slutar med att Timoteus (Evangelist) skulle bära sitt lidande med den kraft (Dunamis) som Gud ger. Kraften (Dunamis) som Gud ger måste då vara samma sak som Guds nådegåva (Charis – Ma)

Charis-Ma betyder ett utflöde och en manifestation av Nåden igenom en Troende. Paulus vill nu påminna Timoteus i Vers 9 om att den Herren redan innan tiden fanns har utvalt Timoteus. Och han har redan gett nåden och kraften till den uppgift som han står i. Innan vi går till den vers 9 ska vi titta på några bibelställen som visar detta.

EF 4:7 Men åt var och en av oss gavs nåden, alltefter den gåva som Kristus mätte ut.

Så Timoteus Evangelist tjänst finns här.

EF 4:11 Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare.

EF 3:7 vars tjänare jag har blivit i följd av den Guds nåds gåva som blev mig given genom hans mäktiga kraft. 8 Ja, åt mig, den ringaste bland alla heliga, blev den nåden given att för hedningarna förkunna evangelium om Kristi outrannsakliga rikedom, 9 och att lägga i dagen hur det rådslut har blivit utfört, som tidsåldrarna igenom hade såsom en hemlighet varit fördolt i Gud, alltings skapare. 10 Ty Gud ville att hans mångfaldiga visdom nu, i och genom församlingen, skulle bliva kunnig för furstarna och väldigheterna i den himmelska världen. 11 Sådant hade hans beslut varit från tidsåldrarnas begynnelse, det som han utförde i Kristus Jesus, vår Herre.

Rom 12:3 Ty i kraft av den nåd som har blivit mig given, tillsäger jag var och en av er att inte ha högre tankar om sig än tillbörligt är, utan tänka blygsamt, i överensstämmelse med det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. (Den Tro som är grundad på sanningen Titus 1:1-3)

EF 1:9 Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han hade fattat i Kristus, 10 den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad: att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. 11I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut. (Arvet fanns alltså innan världen fanns och Adam missade det)

Med andra ord vår kallelse och vår tjänst och våra gåvor är redan klar innan den här tiden ens fanns. Det är precis det som vilan handlar om i Heb 4. Vi kan äve se det i Ef 2:8-10

EF 2:8 Ty av nåden är ni frälsta genom tron (På sanningen) inte av er själva, Guds gåva är det, 9 inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. 10 Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett (Innan tiden) så att vi skall vandra i dem. (Det är Arvet)

Det här är precis vad Timoteus skall tänka på och underordna sig för att få ny kraft igen. Gud väldiga plan i Kristus Jesus som han redan innan tiden fanns gjorde. Nu kan vi gå vidae till 2 Tim 1:9

2 Tim 1:9 Han har frälst oss och kallat oss med en helig (40 Hagios) kallelse (2881 Klesis) inte på grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut (5486 Pro-Thesis) och sin nåd (5485 Charis) som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet (Gk:Innan tiden fanns)

Hagios betyder att överlåta sig åt ett speciellt syfte. Och det syftet är kallelsen (2881 Klesis) och den kallelsen gäller någonting som är beslutat och redan arrangerat (5486 Protesis) och gett nåd till (5485 Charis) i Kristus Jesus redan innan tiden ens existerade.

Du är alltså skapad innan tidens begynnelse för just det verk som du skall göra i Kristus Jesus.

Kol 1:16 Ty i honom skapades allt i himmelen och på jorden, synligt såväl som osynligt, både tronänglar och herrar och furstar och väldigheter i andevärlden. Alltsammans har blivit skapat genom honom och till honom. 17 Ja, han är till före allt annat, och alltsammans äger bestånd i honom. 18 Och han är huvudet för kroppen, det är församlingen, han som är begynnelsen, den förstfödde ifrån de döda. Så skulle han i allt vara den främste. 19 Ty det behagade Gud att låta all fullhet taga sin boning i honom 20 och att genom honom försona allt med sig, sedan han genom blodet på hans kors hade berett frid. Ja, genom honom skulle så ske med allt vad på jorden och i himmelen är.

Det Jesus gör genom sin död och sin uppståndelse förklaras nu i 2 Tim 1:10

2 Tim1:10 och som nu har blivit uppenbarad (5319 Phaneroo – Lyste fram) när vår Frälsare Kristus Jesus trädde fram. (2015 Epiphaneia) Han har gjort slut på döden och fört liv och odödlighet fram i ljuset (5461 Photizo) genom evangelium.

V 10 Det här var Guds hemlighet förut men nu har den här hemligheten gjorts uppenbar genom det ljuset som strålar ut i evangeliet om Guds Son. (2 Kor 4) Det är bara Jesus som kan öppna upp V9 för oss genom att vi lyder och underordnar oss honom.

Precis samma sak beskriver Paulus för oss i 2 Kor Kap 3+4. Paulus beskriver där hur ljuset från Jesus Kristus (Klippan)Guds son strålar fram i evangeliet. Ljuset från Kristus Guds Son skall alltså uppenbara dessa otroliga gärningar för våra ögon som redan är fullbordade i honom.

Så när Paulus talar om att Ljuset har gått upp i hans hjärta så är det precis den hemligheten han menar. Han ser och förstår att han kan inte bli någon annan än den han är och kan heller inte göra någonting annat än det Gud redan bestämt och utmätt av nåd. Det är precis den här kunskapen han vill att andra skall ha tag i.

Det är därför han säger att han är ett lerkärl. Och ljuset är Guds kraft som blir till en skatt i lerkärlet. Och att han går frånhärlighet till härlighet. Det är lättare att överlåta sig när man har sett det här för vad skall vi göra?

Det är samma ljus och härlighet som Johannes menar sig sett (Upplevt) Och samma ljus och härlighet är NÅD och SANNING.

Joh 1:14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg (Upplevde) hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. 15 Johannes vittnar om honom och ropar: ”Det var om honom jag sade: Han som kommer efter mig är före mig, eftersom han var före mig.” 16 Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd. 17 Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus.

Nåden och sanningen och härligheten fanns alltså i honom redan innan världen skapades säger ju Paulus. Med detta menade Paulus att det innebär att vi redan är bestämda till det kärl vi skall bli. Och vi skall även ha den skatt i oss som nåden ger. (Skatten i Lerkärlet)

Då förstår vi vad Paulus menar i Rom 8:30 med att Gud förhärligar de sina. Han gör dem alltså till de kärl som han har bestämt redan innan världen skapades.

Rom 8:30 Och dem som han har förutbestämt har han också kallat. Och dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat.

Så när Paulus talar om att vandra från härlighet till härlighet menar han att bli det Gud tänkt att vi skall bli. Men det finns ett villkor för att kunna bli det Gud har tänkt att du skall bli. Nämligen att du måste älska (Agape) honom för att kunna bli det kärlet som får skatten. Och det har med lydnad och tro att göra.

Agape är ett gammalt ord som har betydelsen lydnad.

Den ena bilden på Agape är en konung som regerar över ett folk och undersåtarna i riket tycker att det här är en sådan fin kung att man frivilligt underordnar sig konungens bud. (Lk 19:10-27)

Den andra bilden är precis lik den 1:a bilden fast då handlar det om en Fader som har en Son. Sonen älskar sin fader så mycket att han gör som fadern vill i allt. (Joh 14.21-23)

V 5 Det var viktigt att Timoteus hade en tro utan hyckleri (Täckelse) och det är ett måste om han skall kunna få se ljuset och få kraften och kunna vara det som Herren bestämt.

Paulus beskrev just i 2 Kor 3+4 att för dem med felaktiga motiv (Täckelse) är ljuset och planen stängd men för dem med en äkta tro utan täckelse så är nåden och kraften öppen. De som har planen och kraften stängd för sig kommer att ge upp förr eller senare (2 Kor 3:18- 2 Kor 4:2)

Så för Timoteus att få tillbaka sin kraft och sitt flöde i nåden igen så behövde han se Guds eviga plan med Kristus och med sig själv i honom för sina ögon igen och underordna sig den (Agape)

Samma väg till Charis – Ma finner du även i 1 Kor 12 + 13 Kap 12 allt finns redan hos Gud. 1 Kor 12:6 Men Anden skall flöda ut denna Nåd ut i Kroppen (Charis – Ma)

1Co 12:31 ButG1161 covet earnestlyG2206 theG3588 bestG2909 (starkare) gifts:G5486 (Charis – Ma) a ndG2532 yetG2089 shewG1166 I unto youG5213 a more excellentG2596 G5236 way.G3598

Vi kan luras att tro att vi skall börja söka massa olika gåvor här men det står igen Charis – Ma. Paulus säger till församlingen här att söka flöda allt starkare i Nåden (Exakt som till Timoteus) (Nåden som redan är uppmätt Ef 4:7 + Ef 3:7 Rom 12:3 + Gal 6:2-5)

Paulus säger nu att han skall visa dem hur man skall kunna flöda allt starkare i den nåden som Herren redan givit åt oss. Han börjar nu beskriva Agape kärleken som vägen dit och vi har också nyss lärt oss vad Agape är (Ovan)

Det finns ingen kapitel indelning i grundtexten lägg märke till det så efter 1 Kor 12:31 så kommer. Kap 13

1Kor 13:1 Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek (Agape) vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal. 2 Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek (Agape) så vore jag ingenting.

Och nu går vi tillbaka igen till 2 Tim 2:13

13 Som mönster (Mönsterbilden) för en sund förkunnelse skall du ha de ord (Logos – Plan och rådslut))som du har hört av mig, i tro och kärlek (Agape) i Kristus Jesus.

2Ti 1:13 Hold fast the form of sound words, which thou hast heard of me, in faith and love which is in Christ Jesus.

Grundtexten säger här: Håll fast vid mönsterbilden av det helande och upprättande läran som du har hört av mig och gör det genom den tro och den kärlek som finnns i Kristus Jesus.

Och vi kan se den här mönsterbilden tränga igenom allting Paulus säger: Du kan bara bli ett lerkärl enligt den form Gud har redan bestämt i sin NÅD. Du kan också bara flöda i den tro nåd och kraft han redan har beskärt åt dig innan tiden var till.

Vad säger Paulus om dem som predikar ett annat evangelium än det han förkunnar? Jo de är förbannade! Det sanna evangeliet kallar dig in i någonting som redan är fullbordat. Det falska evangeliet som ormen kallar människor in in är (Skulle då Gud ha sagt? = OTRO)

Såg du hur man kom in i det fullbordade verket (NÅDEN) i 2 kor 1:13? Jo i Tro + Kärlek (Agape) (Precis som vi lärt oss och Agapen är ju en flammande eld som får igång Charis – Ma)

Ormens evangelium är Laglöshet och Herrens evangelium är Agape. Och om vi skall ha smörjelse från Gud måste vi göra precis som Jesus och hata laglöshet (Heb 1:9 på Grekiska)

Den heliga smörjelsen som kommer över ditt liv för dig bara in i det Gud redan har bestämt. Medan den oheliga smörjelsen som kommer från Ormen: Lär dig att du kan bli och vara vad du vill i Jesu namn.

När villfarelsens andemakt nu kommer i ändens tid kommer det falska evangeliet att vara just laglöshet och en falsk smörjelse.

1Joh 2:19 Från oss har de utgått, (EX) men de hörde aldrig till oss. Om de hade hört till oss skulle de ha blivit kvar hos oss. Men detta skedde för att det skulle bli uppenbart att inte alla hör till oss.

Dessa är de laglösa det är helt klart ogräset i Mt 13 det är ormens evangelium: Du kan göra vad du vill i hans namn för skulle då Gud ha sagt att ………? (Herren har visat oss detta)

Vad gjorde Mose när upproret kom? Jo han ödmjukade sig på sitt ansikte (Agape) och vad gjorde Gud? Jo Jorden öppnade sig och alla sjönk ner i ett bottenlöst hål. Vi fantiserar inte för vi har sett att det här pågå just nu i kristenheten men också att samma dom är på väg.

1Joh 2:20 Ni har en smörjelse från den Helige och känner alla sanningen. 21 Inte har jag skrivit till er därför att ni saknar insikt i sanningen, utan därför att ni känner den och vet att ingen lögn kommer från sanningen. 22 Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen. 23 Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner Sonen har också Fadern. 24 Låt det ni har hört från början förbli i er. Om det som ni har hört från början förblir i er, kommer ni också att förbli i Sonen och i Fadern. 25 Och detta är vad han själv lovade oss, det eviga livet. 26 Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse. 27 Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom, och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er.28 Ja, kära barn, förbli i honom, så att vi kan vara frimodiga när han uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer åter. 29 Om ni vet att han är rättfärdig, då inser ni också att var och en som gör det som är rätt är född av honom.

Känner du sanningen? Om du känner sanningen så ser du också vad som händer just nu? Världen åker rakt in i kyrkan med expressfart.

Vi uppmanar dig själv att bedöma vad vi här skriver och konfrontera förkunnare som inte predikar och undervisar enligt den mönsterplanen som Paulus gav till Timoteus. Det finns ingen annan väg till frälsning än att du bli det Gud kallat dig att bli.

Mönsterplanen uppenbaras även i Jes 51:1-2

Jes 51:1 Hör på mig, ni som far efter rättfärdighet, ni som söker HERREN. Se på klippan, ur vilken ni är uthuggna, och på gruvan, ur vilken ni har grävts fram. 2 Se på er fader Abraham, och på Sara som födde er. Ty medan han ännu var ensam kallade jag honom, och jag välsignade och förökade honom.

Varifrån kommer du? Från Klippan och där var allting förberett för dig och du skall som en sten tillbaka till klippan igen. Därför skall du se på Abraham för han är bilden av en levande sten i kristus.

Det finns alltså ingen rättfärdighet utanför Nåden och Sanningen i Klippan. Mt 16 uppenbarar ju vem Petrus och vem och vad klippan egentligen är. Och det finns en väg in i riktning mot honom igen EIS (Joh 3:16) Bara i Klippan kan vi bli det Gud planerat att vi skall bli.