Det här är vad man kallar för ett Pastoralbrev. Och Paulus har inte bytt undervisning eller tro så det han nu skriver till Titus är samma sak som han skrev till Timoteus. Och i vår bibelkommentar till 2 tim 1:1-14 Finner vi någonting som vi kallar för ”Mönsterförkunnelsen

Och med den ”Mönsterförkunnelsen” menar vi att Paulus säger att: Du kan inte bli någonting annat än det Gud planerat dig att bli (Lerkärlet) Och i det lerkärlet kan bara finnas de gåvor den tro och den nåd och den kraft som han redan innan jordens grund var lagd bestämt om just dig. (Skatten)

Nu till Titus 1

Tit 1:1 Paulus, Guds tjänare och Jesu Kristi apostel, sänd att verka för Guds utvaldas tro och för kunskapen om den sanning som hör gudsfruktan till, 2 sänd, därför att det finnes ett hopp om evigt liv ty evigt liv har Gud, som icke kan ljuga, för evärdliga tider sedan utlovat, 3 och när tiden var inne, uppenbarade (5319 Phaneroo = Lyste fram och manifesterade) han sitt ord (3056 Logos) i den predikan varmed jag genom Guds, vår Frälsares, befallning blev betrodd 4 jag, Paulus, hälsar Titus, min sannskyldige son på grund av gemensam tro. Nåd och frid ifrån Gud, Fadern, och Kristus Jesus, vår Frälsare!

V1 De utvaldas tro är grundat på någonting som redan är fullbordat innan denna tidsålder. Sanningen är alltså det vi kallas ”MönsterförkunnelsenV 2 Hoppet om evigt liv har Jesu alltså öppnat så att vi kan bli Lerkärlet med skatten. V 3Sitt ord här är 3056 Logos och betyder också Plan eller Rådslut och Vilja.

Går du nu till ”Mönsterförkunnelsen” så får du se att Guds vilja för ditt liv och sanningen är att förvandlas genom Guds härlighet till det han har bestämt över ditt liv. (Att förhärligas Rom 8:30)

Vittnesbörd

Jag Janne kan vittna om det här för mitt liv har Gud format enligt mönstret. Det 1:a tilltalet och kallelsen jag fick mitt i mitt missbuk var hörbart från Gud: Gå nu sanningens väg dig skall intet fattas!

Sanningens väg är som vi sagt att vara på rätt väg och på väg in emot honom för att förvandlas av hans härlighet för att bli det som han redan innan världens grund var lagd bestämt mig till.

Profetian

Det 2:a tilltalet jag fick i mitt kristna liv var i en morgonsamling på rehabhemmet i Göteborg. En Pastor från en församling besökte och och nu profeterade han plötsligt över mig.

Abraham räknades som rättfärdig för att han trodde Herren sig Gud. Efter detta så sa Herren i profetian: Jag har redan bestämt om dig vad du skall bli! Sedan nämde Herren de gåvor som han berett för mig att verka i nämligen en profetisk lärartjänst.

Mönstret stämmer exakt: Han Kallar han Rättfärdiggör och han Förhärligar. (Rom 8:30)

Rom 8:30 Och dem som han har förutbestämt har han också kallat. Och dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat.

Hur har det då varit från 1989 tills nu 2010? Har profetian slagit in? Ja idag tjänar både Elvor och jag i samma gåvor. På vägen har människor klistrat olika etiketter på mig vad de tyckt att jag är för något. Men igenom alla passagen formas kärlet till exakt det Gud vill. Och han har lärt mig att ingen människa kan stoppa de planer Gud har över en människas liv. Trots att det ibland kan se ut för oss människor som om Gud har förlorat kontrollen över ditt liv så är det inte sant. (Jes 40:27-31)

När man levt ett liv i droger så blir man väldigt skadad i själslivet och kan uppleva väldiga svängningar i både känslor och humör. Precis i början av rehabtiden och efter min frälsning låg jag en natt och var ledsen över mitt brända liv. Helt plötsligt kom en mycket stark tanke rakt in i mina tankar Läs Ps 103:3

Det var så levande att jag reste mig upp ur sängen och slog upp det i bibeln. Och det här är helt enligt ”Mönsterfökunnelsen” till helande och upprättelse.

Psa 103:3 han som förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar, 4 han som återlöser ditt liv från förgängelsen och kröner dig med nåd och barmhärtighet,

Då begrep jag inte vad Herren menade riktigt. Jag hade ingen större kunskap i Guds ord. Jag fattade inte att han menade med helande och upprättelse var att han tänkte föra mig in i den fullkomliga planen han redan innan tiden fanns hade planerat åt mig att bli. (Precis den profetian sagt att jag skulle bli)

Jag fattade inte heller att den gamla Adam jag gick och drog på var den människa som orsakade alla dessa fördömande känslor. Den Adam som skall korsfästas så att jag skall kunna leva för Kristus.

Sjukdomar har kommit och gått bland annat gallsten och en operation. Men det är absolut inte kroppsliga åkommor Herren menar med helande. Vi kommer från en klippa och vi skall in i den klippan igen.

Sanningen skall göra oss fria. Och det finns ingen större frihet än att bli det Gud bestämt att du skall bli. Och att få verka med de gåvor han har bestämt just dig att verka med.

Rom 8:30 säger att Gud förhärligar och med detta menar han så att du blir det Gud bestämt genom att du formas av omständigheterna. Gud använder sig av omständigheter när han skall forma oss till det han har tänkt.

Och mitt igenom dessa svårigheter så kommer du om du ödmjukar dig att få se Gud. Och du kommer att vandra från härlighet till härlighet. (Lerkärl med skatt)

Rom 8:28-29

Rom 8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. 29 Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder.

På grekiskan säger V 28 Att för de som älskar Gud (= underordnar sig konungen) så leder allting av vi möter in i (Grek: Eis ) det Goda (Det goda är det fullkomliga redan skapat i ljuset 1 Mos 1:4)

Och jag Janne kan vittna om att hitills har detta varit precis sanningen i våra liv. Rakt igenom problemen och svårigheterna formas kärlet fram och den ljuvliga skatten placeras i kärlet. Genom varje smalt passage så har smörjelsen och ljuset bara ökat och ökat. Och vi står där och vi kan inte bli någonting annat än det han sagt från början. Sedan är det han som måste sätta oss där vi skall vara i kroppen det är hans uppgift.

Uttrycket formas efter hans sons bild här i Rom 8:29 tror jag är ett väldig missuppfattat bibelställe. Han måste mena där att Son som skapat allt har en bild färdig som han formar dig efter. Den ene gör han sådan och den andre sådan den ene bestämmer han att bli lärare en annan evangelist osv.

Det här är viktigt att du vet åt vilket håll du är på väg mot klippan eller ut ur klippan? Smörjelsen som du har fått från honom kommer att visa dig sanningen (Vilket var mönsterförkunnelsen) Att du blir formad till mönsterbilden Sonen har av dig redan i begynnelsen.

1Jn 2:20 Ni har en smörjelse från den Helige och känner alla sanningen. 21 Inte har jag skrivit till er därför att ni saknar insikt i sanningen, utan därför att ni känner den och vet att ingen lögn kommer frånsanningen.

1Jn 2:27 Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom, och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er. 28 Ja, kära barn, förbli i honom, så att vi kan vara frimodiga när han uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer åter. 29 Om ni vet att han är rättfärdig, då inser ni också att var och en som gör det som är rätt är född av honom.

Så när du nu har läst mitt vittnesbörd är det inte fantastiskt att det Gud gjorde i mitt miv var att handla med mig helt enligt ”mönsterförkunnelsen” utan attt jag ens visste om den. Därför vet jag ju att den sanning som leder till frihet är att gå korsets väg. Den gamle Adam som har orsakat mig så mycket lidande kan inte följa med på vandringen han måste dö. Hur dog han i mitt liv? Gud ställer oss i omöjliga situationer där det enda alternativer blir att ge sitt liv till honom. (Precis som Jakob vid Peniel 1 Mos 32)

Vi lever alltså precis innan Jesus kommer tillbaka och han säger att vi skall ge folket mat i rätt tid. Och det är väl helt klart så att maten är ”mönsterförkunnelsen” Men han varnar att det också kommer att finnas ett annat ledarskap som skall slå hans folk (Inte predika mönsterförkunnelsen) så jag får säga som paulus: Ve mig om jag inte förkunnar evangelium (mönsterförkunnelsen)

Mat 24:45  Finnes nu någon trogen och förståndig tjänare, som av sin herre har blivit satt över hans husfolk för att giva dem mat i rätt tid (mönsterförkunnelsen) 46  salig är då den tjänaren, om hans herre, när han kommer, finner honom göra så. 47  Sannerligen säger jag er: Han skall sätta honom över allt vad han äger. 48  Men om så är, att tjänaren är en ond man, som säger i sitt hjärta: ’Min herre kommer icke så snart 49  och han begynner slå sina medtjänare och äter och dricker med dem som äro druckna, 50 då skall den tjänarens herre komma på en dag då han icke väntar det, och i en stund då han icke tänker sig det, 51 och han skall låta hugga honom i stycken och låta honom få sin del med skrymtare. Där skall vara gråt och tandagnisslan.”

Av sammanhanget förstår vi att de som predikar ”mönsterförkunnelsen” (det äkta evangeliet) lever i ljuset. Och de som predikar ett annat evangelium lever i mörkret.

De som lever i ljuset kommer att förstå när Jesus kommer men det kommer inte de som lever i mörkret att göra. Det är dessa som lever i laglöshet och ger människorna ”annan mat”. Herren har visat oss att många av de som nu förespråkar den så kallade ”företagstänkandet” i församlingarna lever i mörkret och predikar inte ”mönsterförkunnelsen

Det är inte upp till oss att peka ut exakt vem offentligt utan att presentera sanningen på ett sådant öppet sätt som möjligt. Och låta det ljuset få överbevisa och kalla till omvändelse.

2Co 3:12 Då vi nu hava ett sådant hopp, gå vi helt öppet till väga 13 och göra icke såsom Moses, vilken hängde ett täckelse för sitt ansikte, så att Israels barn icke kunde se hur det som var försvinnande tog en ände. 14 Men deras sinnen blev förstockade. När det gamla förbundets skrifter föreläsas, hänger ju ännu i denna dag samma täckelse oborttaget kvar; ty först i Kristus försvinner det. 15 Ja, ännu i dag hänger ett täckelse över deras hjärtan, då Moses föreläses. 16 Men när de en gång omvända sig till Herren, tages täckelset bort. 17 Och Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. 18 Men vi alla som med avhöljt ansikte återspegla Herrens härlighet, vi förvandlas till hans avbilder, i det vi stiga från den ena härligheten till den andra, såsom när den Herre verkar, som själv är ande.

Sedan fortsätter Paulus utan kapitelindelning med att säga

2 Kor 4:1 Därför, då vi nu, genom den barmhärtighet som har vederfarits oss, hava detta ämbete, så fälla vi icke modet. 2 Nej, vi hava frånsagt oss allt skamligt hemlighetsväsen och gå icke illfundigt till väga, ej heller förfalska vi Guds ord, utan framlägga öppet sanningen (mönsterförkunnelsen) och anbefalla oss så, inför Gud, hos var människas samvete. 3 Och om vårt evangelium (mönsterförkunnelsen) nu verkligen är bortskymt av ett täckelse, så finnes det täckelset hos dem som gå förlorade. 4 Ty de otrognas (otroendes) sinnen (hjärtats ögon) har denna tidsålders gud (ormen) så förblindat, att de icke se det sken som utgår från evangelium om Kristi, Guds egen avbilds, härlighet.

Ser du att Paulus igen förklarar ”mönsterförkunnelsen” ? Att härlighet är att bli precis den bild eller form som herren redan har för dig redan innan han skapade världen. När han gör dig lik den formen så kallar bibeln detta för att Gudförhärligar.

Rom 8:28 Men vi veta att för dem som älska Gud samverkar allt till det bästa, för dem som äro kallade efter hans rådslut. 29 Ty dem som förut hava blivit kända av honom, dem har han ock förut bestämt till att bliva hans Sons avbilder, honom lika, så att denne skulle bliva den förstfödde bland många bröder. 30 Och dem som han har förut bestämt, dem kallar han ock, och dem som han har kallat, dem rättfärdiggör han ock, och dem som han har rättfärdiggjort, dem förhärligar han ock.

Och vad predikar du för din församling? Hoppas att det är enligt mönstret! För något annat evangelium än detta Paulus fått ta emot finns inte.

Gal 1:6 Det förundrar mig att I så hastigt avfallen från honom, som har kallat eder till att vara i Kristi nåd, och vänden er till ett nytt evangelium. 7 Likväl är detta icke något annat ”evangelium”; det är allenast så, att några finnas som vålla förvirring bland er och vilja förvända Kristi evangelium. 8 Men om någon, vore det ock vi själva eller en ängel från himmelen, förkunnar evangelium i strid mot vad vi hava förkunnat för eder, så vare han förbannad. 9 Ja, såsom vi förut hava sagt, så säger jag nu åter: Om någon förkunnar evangelium för er i strid mot vad I haven undfått, så vare han förbannad. 10 Är det då människor som jag nu söker vinna för mig, eller är det Gud? Står jag verkligen efter att ”vara människor till behag”? Nej, om jag ännu ville vara människor till behag, så vore jag icke en Kristi tjänare. 11 Ty det vill jag säga er, mina bröder, att det evangelium som har blivit förkunnat av mig icke är någon människolära. 12 Det är ju icke heller av någon människa som jag har undfått det eller blivit undervisad däri, utan genom en uppenbarelse från Jesus Kristus.

Herren har sagt till oss! Jag skall lägga i era hjärtan en sådan kärlek och en sådan fruktan för mig så att ni kommer att lyda mig blint! Och håller du inte med om att detta evangelium Paulus talar om skänker Gudsfruktan? Och Paulus säger precis att det skall göra så också.

1Ti 6:3 Om någon förkunnar främmande läror och icke håller sig till sunda ord vår Herres, Jesu Kristi, ord och till den lära som hör gudsfruktan till (mönsterfökunnelsen) 4 då är han förblindad av högmod, och detta fastän han intet förstår, utan är såsom från vettet i sitt begär efter disputerande och ordstrider, vilka vålla avund, kiv, smädelser, ondskefulla misstankar

Tit 1:1 Paulus, Guds tjänare och Jesu Kristi apostel, sänd att verka för Guds utvaldas tro och för kunskapen om den sanning som hör gudsfruktan till, (mönsterförkunnelsen)

Alltså den enda vägen som leder till frälsningen är sanningens väg (mönsterförkunnelsen) om vi inte förstår och följer detta kan vi förlora vår frälsning. När domen över Guds hus nu kommer! (Prisgivandet)

2Tess 2:7 Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam; allenast måste den som ännu håller tillbaka först skaffas ur vägen. 8 Sedan skall ”den Laglöse” träda fram, och honom skall då Herren Jesus döda med sin muns anda och tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse 9 honom som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under 10 och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster, för att bedraga dem som gå förlorade, till straff därför att de icke gåvo kärleken till sanningen rum, så att de kunde bliva frälsta. 11 Därför sänder ock Gud över dem villfarelsens makt, så att de sätta tro till lögnen, 12 för att de ska bliva dömda (avskiljda) alla dessa som icke hava satt tro till sanningen, utan funnit behag i orättfärdigheten. 13 Men vi för vår del äro pliktiga att alltid tacka Gud för eder käre bröder, I Herrens älskade, därför att Gud från begynnelsen har utvalt er till frälsning, i helgelse i Anden och i tro på sanningen.14 Härtill har han ock genom vårt evangelium kallat er, för att I ska bli delaktiga av vår Herres, Jesu Kristi, härlighet.

Ser du att verserna återigen bara bekräftar mönsterförkunnelsen och Paulus evangelium. Du måste bli vad Herren har bestämt redan innan världen fanns.

Helt enligt mönstret igen.

Rom 8:28 Men vi veta att för dem som älska Gud samverkar allt till det bästa, för dem som äro kallade efter hans rådslut. 29 Ty dem som förut har blivit kända av honom, dem har han ock förut bestämt till att bliva hans Sons avbilder, honom lika, så att denne skulle bli den förstfödde bland många bröder. 30 Och dem som han har förut bestämt, dem kallar han ock, och dem som han har kallat, dem rättfärdiggör han ock, och dem som han har rättfärdiggjort, dem förhärligar han ock. (förhärligar = gör dem enligt hans bild)