Ordet betyder: Att resa sig upp och börja att vakta! Att vara konstant vaken och inte falla i sömn. Ibland används ordet som en motsats till dryckenskap. Dryckenskap är en profetisk bild på att söka sin egen ära och position (Se skökan >>) Så att vara 1127 Gregoreou innebär att ta sig till vara för köttet och Satans försök att få oss in i högmod.

Gregoreuo is used 22 times in the NAS (Matt. 24:42, 43; 25:13; 26:38, 40, 41; Mk. 13:34, 35, 37; 14:34, 37, 38; Lk. 12:37; Acts 20:31; 1 Co. 16:13; Col. 4:2; 1 Thess. 5:6, 10; 1 Pet. 5:8; Rev. 3:2, 3; 16:15) and is translated as: alert, 10; awake, 1; keep, 1; keep watch, 4; keep watching, 1; keeping alert, 1; stay on the alert, 1; stays awake, 1; wake, 2;) There are 5 uses in the Septuagint – Neh 7:3; Jer 5:6; 31:28; Lam 1:14; Dan 9:14.

Gregoureo kan på grekiska bildligt beskriva att passera över en flod och vakta på var man sätter ner sina fötter för stenar kan vara mycket hala. Om man inte sätter ner fötterna rätt så riskerar man att falla ner i vattnet.

Man kan ju inte låta bli att tänka på övergången av Jordan in i löfteslandet. Att det fanns stenar på botten är ju ganska intressant (Jos 4) Prästerna skulle gå först med Herrens förbunds ark stå stilla i Jordan (På stenar)

Jos 3:13 Så snart prästerna som bär HERRENS , hela jordens Herres, ark står stilla med sina fötter i Jordans vatten, skall Jordans vatten, det som kommer uppifrån, skäras av i sitt lopp och bli stående som en hög vall.” 14 Folket bröt då upp från sina tält för att gå över Jordan, och prästerna som bar förbundsarken gick framför folket. 15 När de som bar arken kom till Jordan och prästerna, som bar den, med sina fötter rörde vid yttersta randen av vattnet i Jordan, som under hela skördetiden svämmar över alla sina bräddar, 16 då stannade det vatten som kom uppifrån och det blev stående som en hög vall långt borta, uppe vid Adam (Människa) staden som ligger bredvid Saretan (Heb: Vedermöda) Det vatten som flöt ner mot Hedmarkshavet, Döda havet, skars på det sättet av helt och hållet. Och folket gick över mitt emot Jeriko. 17 Prästerna som bar HERRENS förbundsark stod stadigt (3559 Kun) på torr mark mitt i Jordan. Och hela Israel gick över på torr mark, till dess allt folket helt och hållet kommit över Jordan.

Märkligt ser du namnen på städerna? Tillsammans blir det Människans Vedermöda eller Bedrövelse. Att gå över Jordan är alltså att besegra världen. (Även de sista 3 1/2 åren?)

Joh 16:33 Detta har jag talat till er, för att ni skall ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen.” (Gk: I världen har ni vedermöda)

Också vi kan genom honom besegra världen.

1Joh 5:4 Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. 5 Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son?

Gal 6:14 För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen.

Prästerna gick före folket och ställde sig med sina fötter troligen på Stenar. Ordet 3559 Kun betyder även att stenarna som prästerna stod på var utlagda där av Gud i förberedd ordning. Symboliken är ju tydlig Jesus Kristus hade redan dött för dem och nu skulle de vandra i hans fotspår in i löftena. Men man skulle ta sig tillvara för var man satte ner sina fötter (Gregoureo) Prästerna kan man säga vaktade över detta.

Jos 4:4 Då kallade Josua till sig de tolv män som han hade utsett bland Israels barn, en man från varje stam. 5 Och Josua sade till dem: ”Gå framför HERRENS , er Guds, ark och gå ut mitt i Jordan. Var och en av er skall lyfta upp en sten på axeln, efter antalet av Israels stammar, 6 så att detta blir ett minnesmärke bland er. När era barn i framtiden frågar: Vad betyder dessa stenar? 7 skall ni svara dem: De betyder att Jordans vatten här skars av i sitt lopp framför HERRENS förbundsark. När den fördes över Jordan skars Jordans vatten av. Därför skall dessa stenar vara ett minnesmärke för Israels barn till evig tid.”

Prästerna var här ett vittnesbörd för de andra inför deras ögon predikade man ju kristus.

Gal 3:1 Ni dåraktiga galater! Vem har förhäxat er, ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst?

  • När Jesus dog på Golgata öppnades vägen in i det allra heligaste.

Spiro Zodhiathes beskriver ordet så här.

G1127 γρηγορέω grēgoreúō; fut. grēgorḗsō, from egeírō (G1453) to arise, arouse. To watch, to refrain from sleep. It was transferred in meaning from the physical to the moral religious sphere (Mat_26:38, Mat_26:40-41). It denotes attention (Mar_13:34) to God’s revelation or to the knowledge of salvation (1Th_5:6); a mindfulness of threatening dangers which, with conscious earnestness and an alert mind, keeps it from all drowsiness and all slackening in the energy of faith and conduct (Mat_26:40; Mar_14:34, Mar_14:37-38; 1Th_5:6; 1Pe_5:8). It denotes the caution needed against anxiety resulting from the fear of the loss of one’s salvation (1Co_16:13; Col_4:2; Rev_16:15); the worry over the salvation and preservation of others (Act_20:31; Rev_3:2-3). The general attitude of alertness on the part of the Christian believer, in view of actual or imminent tests of his spiritual life, is inculcated through the verb grēgoréō (G1127) (Mat_24:42-43; Mat_25:13; Mat_26:38, Mat_26:40-41; Mar_13:35; Mar_14:34, Mar_14:37-38; Luk_12:37, Luk_12:39). This involves the duty of vigilance combined with prayer in regard either to a certain day or hour when the Son of man shall arrive, or to some actual crisis or trial (especially the agony of Gethsemane), or as a preparation for some impending temptation. In Act_20:31 it is found in the exhortation by Paul to the elders at Miletus in view of the apostasy that has taken place or may be repeated under the influence of ”fierce wolves” (a.t.). The duty of alertness as opposed to a slack or sleepy spirit is proclaimed in 1Co_16:13; Col_4:2; 1Th_5:6; 1Pe_5:8; Rev_3:2-3; Rev_16:15. In 1Th_5:6 and 1Pe_5:8, the verb ”to watch” is combined with nḗphō (G3525), to exercise discretion or to be sober, which in 2Ti_4:5 and 1Pe_4:7 is translated, ”be watchful” or ”watch.” However, nḗphō means to be temperant or sober (originally to avoid intoxication, the abuse [not proper use] of alcohol). It conveys the sense of calmness or coolness prepared for any emergency and arising out of abstinence from what will excite rather than the more general self-control of egkráteia (G1466), continence, and sōphrosúnē (G4997), soberness or sobriety or the limitation of one’s freedom. Watchfulness or watching indicates that the Christian is alert or vigilant in order to defend himself against a spiritual foe. He is properly prepared for any surprise or sudden change in his circumstances, and above all, in order that his fellowship with God in prayer may be undistracted and efficacious. Deriv.: diagrēgoréō (G1235), to be awake. Syn.: agrupnéō (G69), keep awake; blépō (G991), to take heed, beware; horáō (G3708), behold, take heed; proséchō (G4337), turn one’s attention to, take heed; epéchō (G1907), to give attention to, give heed; skopéō (G4648), to watch, look, take heed; phulássō (G5442), to guard. Ant.: katheúdō (G2518), to sleep, fall asleep; koimáomai (G2837), to sleep; ameléō (G272), to neglect.