För att förklara det här ordet så är det lika bra att du studerar grekiska ordet 1922 Epignosis

EF 1:17  Och min bön är att vår Herres, Jesu Kristi, Gud, härlighetens Fader, må ge er en visdomens och uppenbarelsens ande till kunskap (1922 EPIGNOSIS) om sig, 18  och att han må upplysa era hjärtans ögon, så att I förstår hur det hopp är, vartill han har kallat er, hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga,

Det är ett ord som används mot den så kallade Gnostisismen på Paulus tid SOFIA – Vishet kommer från Hebreiskans Sophim (VÄKTARE) de gick upp på ett högt berg (UPPENBARELSE) och tittade runt omkring och lade ihop det de såg till en enhet. SUNESIS – Betyder just att samla ihop spridda delar till EN ENHET DET ÄR PRECIS SÅ HÄR MAN FÅR EPIGNOSIS.

Kol 1:9 Allt ifrån den dag då vi fick höra härom, har vi därför, å vår sida, inte upphört att be för er och bönfalla om att I må bli uppfyllda av kunskap (EPIGNOSIS) om Guds vilja, i allt slags andlig vishet (SOFIA) och andligt förstånd. (SUNESISIS) 10 Så ska I föra en vandel som är värdig Herren, honom i allt till behag och genom kunskapen (EPIGNOSIS)(Hopsamlade)om Gud bära frukt och växa till i allt gott verk. (ETT UTFLÖDE = GÖRA)

Rom 12:2 Och skicka er inte efter denna tidsålders väsende, utan förvandlas genom ert sinnes förnyelse, så att I KAN PRÖVA (URSKILJA) vad som är Guds vilja, vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt. 3 Ty i kraft av den nåd som har blivit mig given, tillsäger jag var och en av er att inte ha högre tankar om sig än tillbörligt är, utan tänka blygsamt, i överensstämmelse med det mått av tro som Gud har tilldelat var och en.

Vet du vart ”Högre Tankar” har sin källa? Satans Ljus! Högmod = Att skina över” Fler än hälften av den bekännande kristenheten skall INTE VETA GUDS VILJA MED SINA LIV.

Mat 7:21 Inte kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig: ’Herre, Herre’, utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22 Många ska på ’den dagen’ säga till mig: Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar? (Laglösheten)

De har alltså ”Högre tankar” om sig än tillbörligt är? De är starka i världen – de skiner av ett annat ljus! Jeremia 9:23 – 24 Berömmer sig där = Att lysa!

Jer 9:23 Så säger HERREN: Den vise (MÅ INTE SKINA) av sin vishet, den starke berömme (MÅ INTE SKINA) av sin styrka, den rike berömme (MÅ INTE SKINA) av sin rikedom. 24 Nej, den som vill berömma sig (SKINA) han berömme (SKALL SKINA AV) att han har förstånd till att känna mig: att jag är HERREN, som gör nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty till sådana har jag behag, säger HERREN.

 DET VAR JU DET SOM VAR EPIGNOSIS 1922

EPIGNOSIS är också en relation och gemenskap med objektet som man har kunskap om. (GUD)

  1. Ø      Det visar att det HÄR är samma personer där som de 5 ovisa jungfrurna!
  2. Ø      De är också samma som den ovisa husbyggaren på sand (världslig visdom)
  3. Ø      Dessa är de som gör uppror i församlingen och slår medtjänarna (upphöjer sig till ledare) Mt 24:48
  4. Ø      Dessa i sin tur är de som faller av i 2 Tess 2 – ”Det stora avfallet eller det stora upproret” Avfallet är ett fall uppåt in i högmod! I ETT ANNAT LJUS!

Alltså det Paulus menar i KOL 1: 9-10 är att Anden tar dig upp på ett berg och visar dig Jesus Kristus i GUDS ORD (MT 16 – Himmelriket) Och varje gång han gör det så skall du lägga ihop det NYA han visar dig med det han TIDIGARE visat dig i skriften. (Det är att bygga på klippan)

EPIGNOSIS = Totalsumman = Det som är rätt/Sanningen JESUS KRISTUS

Viket stämmer med Psa 119:160 Summan av ditt ord är sanning, och alla din rättfärdighets rätter vara evinnerligen.Vad är det som skall sätta dig fri? Jo just Sanningen! DET MÅSTE VARA DÄRFÖR JESUS PRATADE OM ATT SAMLA SKATTER I HIMLEN (ANDLIGA SKATTER)

Mat 6:19 Samla er inte skatter på jorden, där mott och mal förstöra, och där tjuvar bryta sig in och stjäla, 20 utan samla er skatter i himmelen, där mott och mal icke förstöra, och där inga tjuvar bryta sig in och stjäla. 21 Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.

Hopsamlade andliga skatter i himlen = Se Kol 1:9-10 överst Genom Sofia + Sunesis = ihopsamlandet = Epignosis (Personlig exakt kunskap och relation med GUD) Denna ihopsamlade skatt kommer att beröra ditt hjärta Vad sa vi om EPIGNOSIS?

Så här skriver min KSB – (Exakt rätt kunskap)(Full urskiljning) EPIGNOSIS är djupare och starkare än GNOSIS (kunskap) för EPIGNOSIS är också en relation och gemenskap med objektet som man har kunskap om. (GUD)

Det är mer…. Det är också en kunskap som på ett mycket kraftigt sätt Berör och influerar personens sympatier och religiösa liv. (AGAPE) Därför är det också en kunskap som kommer från TRO + NÅD

HÄR ÄR LITE BIBELSTÄLLEN DÄR EPIGNOSIS ANVÄNDS.

ROM 10:2 + EF1:17 + EF 4:13 + FIL 1:9 + COL 2:2 + 3:10 + 1 TIM 2:4 + 2 TIM 2:25 + 2 TIM 3:7 + FILEMON 1:6

HEB 10:26 2 PETR 1:2 + 2 PETR 1:3 + 2 PETR 1:8 + 2 PETR 2:20

LÄS DESSA BIBELORD OCH TÄNK PÅ VAD EPIGNOSIS EGENTLIGEN BETYDER SÅ

KOMMER DU ATT ”LYFTA I TRON”

Wordstudy:

ְתּבוָּנה
teḇûnāh: A feminine noun meaning understanding, insight. It occurs primarily in the Wisdom Literature and is associated with both wisdom and knowledge (Exo_35:31; Pro_8:1; Pro_21:30); and is contrasted with foolishness (Pro_15:21; Pro_18:2). A person of understanding is slow to wrath and walks uprightly (Pro_14:29; Pro_15:21). God has understanding and gives it (Job_12:13; Psa_147:5; Pro_2:6; Isa_40:28). On the other hand, idolaters, who fashion idols by their own understanding, have no understanding at all (Isa_44:19; Hos_13:2).

BDB

tâbûn / tebûnâh / tôbûnâh
BDB Definition:
1) understanding, intelligence
1a) the act of understanding
1a1) skill
1b) the faculty of understanding
1b1) intelligence, understanding, insight
1c) the object of knowledge
1d) teacher (personification)
Part of Speech: noun masculine