5 Mos 28:14 Vik inte av, vare sig till höger eller vänster (5493 Sur) från något av alla de bud (1697 Dabar) som jag i dag ger er, så att du följer (på en väg) andra gudar och tjänar dem.

1697 Dabar är Logos i NT och det är Jesus kristus själv >> Här står ordet Dabar som en öppning en port som leder till en väg. Ordet 5493 Sur betyder: Gå på sidan av! Och det leder till en annan väg och att vi tillber avgudar.

Ordet 5493 Sur har även innebörden : Att Ta Bort och att Stänga Igen (Porten)

 • Ordet för Synd på grekiska är Hamartia och det betyder: Att missa målet !
 • Synd är alltså att gå på sidan av porten (1697 Dabar) och missa vägen (Målet)
 • I NT är Jesus Profeten och han är ordet (Logos)

Jesu undervisning är därför rent makalöst för den som kan förstå vad han egentligen menar. Nu kan vi förstå varför Jesus (Dabar – Logos) säger följande.

Joh 14:1 Låt inte era hjärtan oroas. (Fil 4) Tro på (Eis) Gud och tro på (Eis) mig. 2 I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er? 3 Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är. 4 Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni.” 5 Thomas sade: ”Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?” 6 Jesus sade till honom: ”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

 • Vers 1 Tro (Eis) Gud och tro (Eis) mig = Eis är en rörelse in emot centrum av någonting >>
 • Vers 6 Vi måste gå igenom Profetens lära (Porten) till den smala vägen och Livet.
 • Faderns hus = I Kristus Jesus (Huset på klippan)

Exakt samma innebörd undervisar Jesus om här. (Lägg märke nu till Porten och ordet Eis)

Mat 7:13 Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till (Eis) fördärvet, och det är många som går fram på den. 14 Och den port är trång, och den väg är smal som leder till (Eis) livet (Andliga Livet) och det är få som finner den.

Porten är Jesus Kristus och hans lära och det är även Guds vilja och ingången till Nåden och Himmelriket. Vi öppnar himmelriket för människor genom att inte 5493 Sur = Gå på sidan av Att ta bort Att stänga igen – Hans Ord. >>

Jesus sa att fariseerna stängde himmelriket för människor. (5493 Sur – Genom att ta bort från hans ord – rådslut)

Mat 23:13 Ve er, I skriftlärde och fariséer, I skrymtare som tillsluten himmelriket för människorna! Själva kommer I inte ditin, och dem som vilja komma dit tillstädjen I inte att komma in.

Så den som tar bort från evangeliet (Guds rådslut) han stänger dörren för människor. Han stänger dörren och hindrar människor att komma in i Guds rike. Satan är alltid ute efter att stänga dörren för människorna genom ett falskt evangelium.

 • Paulus hade öppnat dörren till nåden genom att predika Jesus Kristus som Korsfäst (Gal 3:1)
 • De falska lärorna hade förhäxat dem (Hindrat dem) (Gal 3:1)
 • De har fallit ur Nåden och Kristus (Gal 4:5-7)

Det är precis så Satan arbetar idag med i församlingarna för att stänga igen dörren till himmelriket. Så fort vi tar bort ifrån hans ord så stängs dörren till himmelriket igen. (Laodicea stod bakom en stängd dörr)

Så varför är dörren stängd? Jo det har med det evangelium som predikas i Laodicea att göra. Att ta bort från hans ord = Att stänga dörren! (Det var församlingen som stod på utsidan av riket)

Så vad är det då för nycklar till himmelriket som Petrus skall få? Ja vad har vi lärt oss? Att ta bort ifrån hans ord det är att stänga dörren till himmelriket. Då borde ju precis tvärtom också vara sant eller hur?

Att få hela hans rådslut uppenbarat i ljuset från himmelen det öppnar himmelriket. och det öppnar upp till en plats i hans tempel och hus i Jesus Kristus. Men samma sak gör att du kan öppna dörren för andra människor.

Mat 16:19 Jag skall giva dig himmelrikets nycklar: allt vad du binder på jorden, det skall vara bundet i himmelen; och allt vad du löser på jorden, det skall vara löst i himmelen.” 20 Därefter förbjöd han lärjungarna att för någon säga att han var Messias. 21 Från den tiden begynte Jesus förklara för sina lärjungar, att han måste gå till Jerusalem och lida mycket av de äldste och översteprästerna och de skriftlärde, och att han skulle bli dödad, men att han på tredje dagen skulle uppstå igen. 22 Då tog Petrus honom avsides och begynte ivrigt motsäga honom och sade: ”Bevare dig Gud, Herre! Ingalunda får detta vederfaras dig.” 23 Men han vände sig om och sade till Petrus: ”Gå bort, Satan, och stå mig icke i vägen; du är för mig en stötesten, ty dina tankar är icke Guds tankar, utan människotankar.”

 • Talet om korset öppnar himmelriket.
 • Människotankar (stenar tistlar ) hindrar och stänger himmelriket.

Precis samma tankar är det paulus säger om det evangelium som han predikar. Han har inte tagit bort något ifrån det och på så sätt stängt dörren för människor.

2 Kor4:3 Och om vårt evangelium nu verkligen är bortskymt av ett täckelse, så finnes det täckelset hos dem som gå förlorade. 4 Ty de otrognas sinnen har denna tidsålders gud så förblindat, att de icke se det sken som utgår från evangelium om Kristi, Guds egen avbilds, härlighet. 5 Vi predika ju icke oss själva, utan Kristus Jesus såsom Herre, och oss såsom tjänare åt eder, för Jesu skull. 6 Ty den Gud som sade: ”Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han är den som har låtit ljus gå upp i våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall kunna sprida sitt sken.

Om vi nu går tillbaka igen till ordet 5493 Sur och ser det från ett nytt håll.

1 Mos 35:2 Då sade Jakob till sitt husfolk och till alla som var med honom: ”Gör er av med (5493 Sur) de främmande gudar som ni har hos er, rena er och byt kläder,

 • Här skall man ta bort och stänga dörren för det onda.
 • Och när man gör det så öppnar man upp för Gud istället
 • Ikläda sig Kristus = Att göra sig ett med hans lära och konungavälde >>

Så att predika evangeliet i den helige Ande nedsänd från himlen det är att öppna för Guds Rike i människors hjärtan och stänga igen för Satans rike (Nyckeln)

Himmelrikets nyckel är då att du får uppenbarat från himlen vad som binder (Stänger) och vad som löser (Öppnar) Den som har fått nycklarna han avslöjar mörkret och uppenbarar Jesus Kristus.

Himmelrikets nyckel blir då den smörjelse som 1 Johannes 2 beskriver

1Joh 2:20 Ni har en smörjelse från den Helige och känner alla sanningen. 21 Inte har jag skrivit till er därför att ni saknar insikt i sanningen, utan därför att ni känner den och vet att ingen lögn kommer från sanningen. 22 Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen. 23 Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner (Homo – Logos) Sonen har också Fadern. 24 Låt det ni har hört från början förbli i er. Om det som ni har hört från början förblir i er, kommer ni också att förbli i Sonen och i Fadern.

Vers 20 Grekiska: Smörjelsen från den helige ger er kunskapen om allt (Både Gott och Ont) det står inte sanningen i den här versen.

Alltså det är smörjelsen från himlen som ger dig nyckeln som öppnar upp (Andlig urskiljning) så att du kan skilja sanningen från lögnen Ordet i vers 23 Homo – Logos är viktigt. I sammanhanget innebär det att det är samma Jesus som du bekänner som smörjelsen uppenbarar för dig. (Sanningen)

Exempel: Idag har vi en falsk Jesus som skall göra oss rika på ett sätt bibeln inte lär. Om vi predikar en sådan Jesus förblir vi alltså inte i Sonen eller Fadern.

Du kan se den här bilden tydligt i MT7

 • Falska profeter har ett falskt budskap.
 • Det leder till ett falskt Guds Hus.
 • Det leder till att massor inte bekänner (Homologeo) Jesus som han är i bibeln (Mt 7:13-29)

Du kan se det här i Uppenbarelseboken också Filadelfia höll fast vid Herrens ord och fick en öppen dörr av honom som själv är Konungen i Guds Rike. Filadelfia hade inte tagit bort från hans rådslut någonting och på så sätt stängt dörren. Men det hade Laodicea och den församlingen är kusligt lik dessa nya moderna församlingar vi ser idag som tar bort korset och allt som är stötande för världen. På så sätt stänger man sig också ute från Guds Rike.