Undervisning: Elvor Ohlin

Innehåll:
1. ”Dess tal är 666”
Uppenbarelseboken kapitel 13
2. 666 -en människas tal
– betydelsen av talet 6
3. 666 -Den nya världsordningen ”Babylon”
– globalt perspektiv
4. De två vilddjuren
– deras innebörd och vilka de är
5. Förbud att köpa och sälja –
Mammon, handel och köpenskapens ande, Salomos rikedom mm [Grundtext: agorazo G59, charagma G5480, hamas H2555]
6. Näringsrik kost
– farligt att bara leva på desserter och godsaker, det som är ”positivt” (”kliar i öronen”)

Läs min tidigare Ohlins fundering om talet 666

1. ”Dess tal är 666”

Profetian om talet 666 i Bibeln är ett vida känt begrepp. För den som inte förstår profetians symbolspråk kanske det låter som science fiction men inte om man förstår innebörden och jämför med det som händer i världen idag. I profetian är talet förknippat med en global världsordning före Jesu återkomst och denna tidsålderns avslutning. Världsordningen kallas profetiskt ”Babylon” i Bibeln, eftersom det är en sista upprepning av ett världsherravälde som är likt det gamla Babylon eller Babylonien. Människan vill vara ”sin egen gud”.

Upp 13:11  Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden (jordisk vishet är oandlig och demonisk, Jak 3:15). Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake. 12  Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret, vars dödliga sår hade blivit läkt. 13  Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn (falska under och tecken för att bedra). 14  Genom de tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret vilseleder det dem som bor på jorden. Det befaller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret, som har ett sår av ett svärd men levde. 15  Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild. 16  Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, 17  så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. 18  Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex.

Många kristna har frågat sig hur vi ska kunna överleva när märket införs som är förknippat med talet 666. Om vi inte får köpa eller sälja, vad ska vi leva av? Svaret är naturligtvis först och främst att Gud är mäktig att förse sitt folk, som han har gjort på olika sätt i alla tider. Till profeten Elia sände Gud korpar med mat. Vid ett annat tillfälle kom en ängel med mat. Profeten Elisa var med om matunder. Jesus gjorde stora matunder och liknande under har Herren gjort många gånger i historien. Det har berättats om väckelser i fattiga länder där de troende med Guds ledning har hittat ätliga växter i naturen, som man inte kände till innan.

Jesus uppmanar oss till bön och vaksamhet för att inte bli bedragna av all villfarelse som sprids genom falska lärare och profeter i den yttersta tiden, (Matt 24). Han säger däremot inte att vi ska bekymra oss över mat och kläder, tvärtom (Matt 6). Ändå står vi frågande inför profetian som kommer att drabba alla frälsta som lever på jorden vid den tiden. En tanke som slog mig som jag återkommer till i punkt 5.

2. 666 -en människas tal

Nummer 6 står symboliskt för människans tal eftersom människan skapades på den sjätte dagen, (1Mos 1:26-31). Vi vet att bokstäver i ett språk kan ges siffervärden och summan på ett namn kan då bli 666. Därför står det ”vilddjurets namn eller dess namns tal”. Detta har stämt in på åtskilliga namn i historien, som exempelvis kejsar Nero. Det har levt många ”antikrister” och han var en antikrist, som förföljde de kristna svårt på den tiden, (1Joh 2:18).

När Adam och Eva föll i synd genom att lyssna på djävulens lögn [”lögnens fader”] om att själv ”bli gud”, blev konsekvensen istället att de och hela människosläktet hamnade under djävulens inflytande i fiendskap mot Gud. Att inte nöja sig med sin rätta plats i skapelsen och sin gemenskap med Gud, ledde till synd.

EVANGELIUM: Gud övergav inte sin skapelse som han har skapat i kärlek, utan gav löftet om Messias, Frälsaren. De som levde i tron på löftet och i lydnad till Gud räknades som rättfärdiga fram till Messias ankomst. Idag är den stora skillnaden att vi får se tillbaka på frälsningen som är fullbordad genom Jesus Kristus/Messias död och uppståndelse. Guds hemlighet är uppenbarad: ”Kristus i er, härlighetens hopp”, (Kol 1:27). Alla frälsta lever i och av försoningen i Jesus och ser framåt emot löftet om Jesu återkomst och skapelsens förvandling och befrielse, (Rom 8:22).

1Joh 5:18 Vi vet att ingen som är född av Gud syndar (att leva i medvetet uppror mot Gud och hans vilja). Han som är född av Gud bevarar honom, så att den onde inte kan röra honom. 19 Vi vet att vi tillhör Gud och att hela världen är i den ondes våld. 20 Vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. Han är den sanne Guden och det eviga livet.

Det finns bibeltexter som antyder att djävulen är en fallen ängel och det är en gammal känd tolkning, (Jes 14, Hes 28, Luk 10:18). Hans strävan att bli (som) Gud och att ta Kristi plats [anti-krist], gjorde honom till ondskan personifierad. Gud är kärlek och att förkasta Gud är att förkasta den äkta och fullkomliga kärleken. När det står att talet 666 är en människas tal, är det en människa som är under djävulens eller satans inflytande och talet brukar också tillskrivas djävulen.

3. 666 -den Nya världsordningen ”Babylon”

I undervisningen om Ändens tid har jag en bild på en svart pyramid som får illustrera den Nya världsordningen (NWO), Babylon. Varje sida på pyramiden har en 6:a. Botten står för ekonomi. ”Allt handlar om pengar”, är ett vanligt yttrande om vår tid. Mammon är denna tidsålders (av)gud. Pyramidens övriga sidor får representera politik och religion. Den nya världsordningen (NWO) är inte ny utan urgammal, från Nimrods dagar och Babels torn, (1Mos 11). Vi vet också att Nyandlighet eller New age som kännetecknar religionssynkretismen inte är ny, utan har sitt ursprung i det gamla Babylon. Jag tror att 666 kan beskrivas så här när det gäller det världsvida och globala skeendet.

Människan vill vara sin egen gud över ekonomi(6), politik(6) och religion(6) – 666. Människan tror sig kunna skapa världsfred, social rättvisa och harmoni med sin egen kraft och vishet. Varför det aldrig kommer att fungera, ger oss Gud svaret på i Bibeln. Problemet är synden. Den måste först utplånas och det kan bara GUD själv göra genom JESUS KRISTUS/MESSIAS, i var och en som tar emot frälsningen, Guds gåva. Människan utan JESUS, är dömd att misslyckas och går förlorad.

4. De två vilddjuren

Uppenbarelseboken 13 handlar om två vilddjur. Ett vilddjur är en profetisk benämning på makt och herravälde eller världsmakter/världsriken med dess ledare (jmf Dan 7). Vi kan förstå av profetian att det första vilddjuret troligen är politiskt med en världsledare, Antikrist, i spetsen. Det andra är religiöst eller andligt, med ”den falske profeten” som ledare. Att ”se ut som ett lamm men tala som en drake” betyder att vilja framstå som god men i själva verket gå djävulens (drakens) ärenden, som en ”en varg i fårakläder”. Den falske profeten leder människor att tillbe den Nya världsordningens system och dess bild. Ordet bild kan också översättas staty.

Kortfattat vill jag bara nämna den tolkning om Europa som Janne och jag har tagit upp sedan många år i undervisningen om Ändens tid. Allt tyder på att det återuppståndna Romarriket – EU – har en central politisk roll, förutom FN som redan nu har globalt inflytande. Det religiösa Babylon eller ”Skökan” som samlar och blandar alla religioner vilar ”på sju berg”, dvs. Rom. Skökan, [en ond andemakt] lever i lyx och kallar sig ”drottning”. Det är inte bara inom katolicismen som ”himlens drottning” äras och tillbeds. Hon representerar Modergudinnan (Moder jord) i det gamla Babylon. Läs om ”mariauppenbarelser” och tillbedjan av himlens drottning .

Upp 17:5 På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet: det stora Babylon, modern till skökorna och skändligheterna på jorden.

Jag har i tidigare Fundering nämnt att begreppet ”De sju bergen” också skulle kunna syfta på den falska läran om en maktfullkomlig maktövertagande kyrka i ändens tid genom en världsvid ekumenik. Konceptet har sitt ursprung i Latter Rain-läran som sprids genom Nyapostoliska reformationen (NAR) och stor del av den s k karismatiska rörelsen inklusive Trosrörelsen. Den stämmer bra överens med RKK:s syn på sig själv som den världsvida och ”enda kyrkan” som ska samla alla under sig. (Vi har varnat för Latter rain-läran sedan vi fick upp ögonen för den och dess konsekvenser på 1990-talet och det kommer vi att fortsätta med).

”Märket” som är förknippat med 666 har funnits många tankar och tolkningar omkring. Redan när jag var barn talades om streck-koderna som en förberedelse. Senare kom kontokort och chip. Jag tror att Gud vill påminna oss om vad som pågår. Hela processen leder fram till det som Bibeln har förutsagt och då och då blir vi påminda, när ett nytt steg tas i den utvecklingen. Det slutliga märket kommer att vara kopplat till den nya världsordningens agenda, där ”religiös exklusivitet” kommer att förbjudas och alla religioner likställas, vilket är synkretismens mål.

5. Förbud att köpa och sälja

Upp 13:16 Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke [charagma] på högra handen eller på pannan, 17 så att ingen kan köpa [agorazo G59] eller sälja [poleo] utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. 18 Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex.

Grekiska agorazo [Strongs G59] betyder ”att köpa”. Roten är agora som betyder ”marknadsplats, att göra affärer”. Poleo översätts ”sälja, byta in” eller ”göra affärer”.
Charagma betyder märke, etsning, stämpel. Man märkte sin boskap eller sin slav och ordet visar på tillhörighet och identitet. Här tillhör man ett system som man är (världs)medborgare i det politiskt-religiösa-ekonomiska systemet som jämställer alla religioner och trosuppfattningar. Det är ett synligt märke. Att ta märket kommer att handla om att förneka sin kristna (bibliska) tro.

En tanke som slog mig en dag när jag läste Uppenbarelseboken 13 är (naturligtvis) en tolkning som måste prövas: Syftar ”att köpa eller sälja” helt enkelt på handel? Kan det vara så att kristna som vägrar ta märket – dvs. vägrar att förneka sin tro på JESUS som enda vägen till Gud och världens Frälsare – kommer att vägras att bedriva handel och affärsverksamhet? Måste det betyda att man förvägras att köpa mat och andra förnödenheter? Är det i så fall möjligt i ett kontantlöst samhälle? Som sagt, är detta bara en tanke som jag lyfter fram.

Vi ser idag att bojkott av handelsvaror och handelsembargo är ett vanligt och ganska effektivt vapen. Den yttersta tidens Babylon kännetecknas av handel och köpenskapens ande. Handel i sig behöver så klart inte vara fel men här har girigheten förhäxat och förslavat människan. Pengar är en maktfaktor och mammon dess gud. Den nya världsordningen bygger på girighet.

Upp 18:23 och ingen lampas sken skall längre lysa i dig. Och ljudet från brud och brudgum skall aldrig mer höras i dig. Dina köpmän var jordens stormän, ty genom din svartkonst blev alla folk vilseledda. 24 I den staden fanns blod av profeter och heliga och av alla som hade blivit slaktade på jorden.”

Upp 18:7 Ge henne (skökan) lika mycket plåga och sorg som hon har skaffat sig ära och lyx. Hon säger i sitt hjärta: Jag sitter som drottning, jag är inte änka och skall aldrig behöva känna någon sorg.

18:15 Köpmännen som drivit handel med sådana varor och blivit rika genom henne, skall stå där på avstånd, skrämda av hennes plåga, och gråta och klaga:

Ljuset har slocknat (v23) när de som tillhör Guds folk har dragit ut, på Guds befallning, (Upp 18:4). Det finns ett bestämt antal av martyrer som Gud tillåter och som han ger kraft till sådant, (Upp 6:10-11). Först i nästa kapitel, (Upp19:7-8) efter Babylons fall – är Guds folk (bruden) redo för Lammets bröllop. (Innan dess har alltså ingen uppståndelse eller uppryckande skett).

Mammon – köpenskapens ande

Luk 16:13 Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.”

Brevet till församlingen i Laodicea (Upp 3), talar om att evangeliet var förvanskat till oigenkännlighet och mammon härskade i församlingen. Den falska framgångsteologin hade gjort de troende andligt blinda, nakna, fattiga, orena inför Gud och föraktfulla mot Guds fostran som ofta sker genom prövningar och lidande, (Hebr 12:7-11). Jesus uppmanade till en rätt handel. Han talar om himmelska skatter och rikedomar som har evigt värde.

Upp 3:18 Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld, så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig med, så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva att smörja dina ögon med, så att du kan se. 19 Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig.

Satan eller djävulen brukar tillskrivas verserna i Hesekiel 28. Köpslående och handel för att ”få mer” och ”bli större”, ledde till synd. Han ville bli som Gud, trots att han bara är en skapad varelse av Gud, den Evige.

Hes 28:14 Du var en smord, beskyddande kerub, och jag hade satt dig på Guds heliga berg. Där gick du omkring bland gnistrande stenar. 15 Du var fullkomlig på alla dina vägar från den dag då du skapades, till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig. 16 Genom din stora handel fylldes du med våld [hamas H2555], och du syndade. Därför drev jag dig bort från Guds berg och förgjorde dig, du beskyddande kerub mitt bland de gnistrande stenarna.

Hebreiska ordet hamas [Strongs 2555] betyder ”våld, grymhet, skador och orättvisor”. (Jmf Hamas)

Kung Salomo blev världskänd för sin vishet. Han anlitades av andra länders regenter för att ge råd i svåra beslut. Visheten bestod i ”ett hörsamt” eller ”lydigt hjärta”, ordet shama på hebreiska, (1Kon 3:9). Shama betyder både att höra Gud, att ta emot hans ord och att göra som Gud vill. Men det som började bra gick senare i fel riktning i Salomos liv. Små kompromisser och avsteg ledde till större. Kompromisserna handlade om olydnad och nonchalans mot de bud som Gud hade gett för att bevara kungen ödmjuk och ge urskiljning och klarsyn om gott och ont, (5Mos 17:18-20). Sådant kan bara tas emot och uppehållas genom beroendet av Guds nåd (detsamma som att äta av Livets träd).

Salomo bröt det ena budet efter det andra, när han inte ville nöja sig med den enorma rikedom som han redan hade. Detta formade honom till en maktmänniska och öppnade för tillbedjan av en mängd hedniska gudar. Vi läser folkets beskrivning till hans son, Rehabeam, långt senare.

1Kon 12:4 Din far gjorde vårt ok tungt. Men lätta du nu det svåra arbete och det tunga ok som din far lade på oss, så vill vi tjäna dig.”

I Predikaren ger Salomo uttryck för livets hopplöshet och meningslöshet utan gemenskap och lydnad till Gud. Han sammanfattar med orden: ”Frukta Gud och håll hans bud, det hör alla människor till” (Pred 12:13). Visdomen som Gud ”hade lagt i hans hjärta” missbrukades när han övergav gudsfruktan, som är ”vishetens början”, (Ords 1:7, Job 28:28). Israel gick från att vara ett blomstrande rike till förfall och splittring. Av egen erfarenhet kunde Salomo skriva:

Ps 127:1 Om inte HERREN bygger huset är arbetarnas möda förgäves. Om inte HERREN bevarar staden vakar väktaren förgäves.

Det gäller även ändetidens världsrike. Salomo slöt ett freds- och handelsförbund med kung Hiram i Tyrus (1Kon 5:12). Salomo hade en egen Tarsisflotta och tillsammans med Hiram bedrev han stor handel. Flottan hämtade guld från Ofir, det bästa guldet som fanns. Men skatter på jorden är värdelösa i jämförelse med att ha sin skatt i himlen. Jordisk rikedom är ingen garanti för att hjärtat är rätt inför Gud, (Job 22:23-25).

1Kon 10:14 Det guld som årligen kom in till Salomo vägde sexhundrasextiosex (666) talenter,

Vi förstår att talet 666 är förknippat med jordisk rikedom och mammons makt över människan. Jag tror att talet 666 i Salomos affärer vittnar om att Salomo vann jordisk rikedom och började tjäna mammon istället för Gud. Om vi äger den himmelska skatten behöver vi inte frukta för framtiden, vad det än kommer att innebära att vägra förknippas med talet 666.

Ps 23:3 Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. 4 Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig.

6. Näringsrik kost

Jag ämnar inte göra reklam för en viss diet. Det är den andliga kosten jag syftar på men den kan lätt jämföras med lekamlig kost. Alla känner till att kosten bör vara varierad och näringsrik. Ingen mår bra av att leva enbart på desserter och godsaker. Det är rent av farligt. Ändå tycks det vara just sådan kost som serveras i en hel del kyrkor idag. Med dessert och godsaker menar jag att man bara talar om det som är ”positivt”, Guds kärlek och det han vill ge…

Paulus var inte rädd för att predika ”allt Guds rådslut” – det är näringsrik kost! Vi behöver den bibliska skärpan, att förmedla både nåd och sanning. Vi behöver äta allt Guds ord och be om den Helige Andes ljus och undervisning, så att vi blir andligt rustade för den tid vi lever i med klarsyn och vaksamhet.

Apg 20:27 Jag har inte tvekat att predika för er hela Guds vilja och plan [annan övers. allt Guds rådslut]. 28 Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över, till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. 29 Jag vet att när jag har lämnat er, skall rovlystna vargar komma in bland er, och de skall inte skona hjorden. 30 Ja, ur er egen krets skall män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. 31 Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i tre års tid natt och dag har varnat var och en av er under tårar. 32 Och nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord, som har makt att uppbygga er och ge åt er arvslotten bland alla dem som blivit helgade.

Läs tidigare Ohlins fundering om talet 666

Mvh
Elvor Ohlin