Text: Elvor Ohlin

Innehåll:
1. På tröskeln till 2015 –
Gud är varken maktlös eller ”handlös”, lägg inte till och ta inte ifrån
2. Religionssynkretismens Babylon –
ändetidens religionsblandning breder ut sig
3. Den listiga förförelsen med ”mariauppenbarelser”
– ”himlens drottning” ljuger och hädar [Grundtext: eikon G1504]
4. ”Den sista läran”
– den katolska Marias roll i ändens tid enligt påven
5. Inför det nya året
– följ Josuas exempel

h3

1. På tröskeln till 2015

När jag skriver detta står vi på tröskeln till ett nytt år. Tiden går vidare som vanligt men vi behöver nog de där milstolparna som gör att vi stannar upp, reflekterar, ser tillbaka och ser framåt. Några nyårslöften har jag inte sysslat med sedan ungdomen. Nyår är istället ännu ett tillfälle till förnyad överlåtelse till Jesus och bön om Guds ledning och den Helige Andes kraft. Vi är lovade ny nåd, ny kraft för varje dag i förhållande till den uppgift vi har fått. Likaså får vi urskiljning om vi håller oss till Guds ord och inte lägger till eller tar ifrån något. Den uppmaningen gavs redan på Mose tid och den gäller i alla tider. Samma uppmaning står skriven bland Bibelns sista verser.

5 Mos 4:2 Ni skall inte lägga något till det som jag befaller er och inte ta något därifrån utan hålla HERRENS, er Guds, bud som jag ger er.

Upp 22:18 För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord skall Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok. 19 Och om någon tar bort något från de ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok.

Gud är Helig, Rättfärdig och Allsmäktig, ”barmhärtig och nådig, sen till vrede och stor i nåd och sanning”, (2 Mos 34:6). Bibelns Gud, den ende sanne Guden, är varken hjälplös eller ”handlös”, som vissa påstår i sin brist på kunskap om Gud. ”Gud har inga egna händer, bara våra”, sa ärkebiskopen och man kan undra vilken ”gud” hon talar om?

Jes 40:25 Vem vill ni då likna mig vid, så att jag skulle vara som han? säger den Helige. 26 Lyft upp era ögon mot höjden och se: Vem har skapat allt detta? Vem för härskaran däruppe fram i räknade skaror? Genom sin stora makt och sin väldiga kraft nämner han dem alla vid namn – ingen enda uteblir.

Ps 50:12 Om jag hungrade skulle jag inte säga det till dig, ty hela jorden är min med allt den rymmer.

Apg 17:24 Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är Herre över himmel och jord bor inte i tempel som är gjorda av människohand. 25 Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något, han som åt alla ger liv och anda och allt.

2. Religionssynkretismens Babylon

Jag valde att inte se tv-programmet Runda-bordet-samtal mellan olika religiösa företrädare. Det räckte med ett par minuter för att få farhågorna bekräftade. Religionssynkretismen fortsätter att breda ut sig. En sann kristen bekänner Jesus Kristus/Messias enligt Bibelns ord och det ger inte utrymme för andra religioners felaktiga påståenden eller lögner om Jesus. Det är här allt avgörs – vem Jesus är!

  • Joh 6:35 Jesus svarade: ”Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta.
  • Joh 8:12 Jesus talade åter till dem och sade: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”
  • Joh 10:7 Då sade Jesus än en gång: ”Amen, amen säger jag er: Jag är dörren till fåren.
  • Joh 10:11 Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren.
  • Joh 11:25 Jesus sade: ”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör,
  • Joh 14:6 Jesus sade till honom: ”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.
  • Joh 15:1 Jag är den sanna vinstocken, och min Fader är vingårdsmannen.

I den sista tiden av den här tidsåldern benämns världssystemet som bekant för ”Babylon”. Det är en upprepning av den sammanblandning av hednatro och avgudadyrkan, trolldomskonster och ockultism som pågick i det gamla Babylon, kaldeernas rike. Det står också för världsherravälde politiskt, religiöst och ekonomiskt. I grunden handlar det om en andemakt – den antikristliga – och den ger sig nu uttryck på liknande sätt som tidigare i historien. Därför kan vi läsa samma varningar hos Gamla testamentets profeter som i Nya testamentet.

Jes 48:20 Drag ut från Babel, fly från kaldeerna! Förkunna detta med fröjderop, låt det bli känt, för ut det till jordens ände, säg: ” HERREN har återlöst sin tjänare Jakob.

Jer 50:8 Fly ut ur Babel, drag bort från kaldeernas land, och var som bockar framför hjorden.

Jer 51:44 Jag skall straffa Bel i Babel och dra ut ur hans gap vad han har slukat. Hednafolken skall inte mer strömma till honom, också Babels murar skall falla. 45 Drag ut därifrån, mitt folk. Var och en må rädda sitt liv undan HERRENS brinnande vrede.

Upp 18:4 Och jag hörde en annan röst från himlen säga: ”Gå ut från henne, mitt folk (det stora Babylon, v 2), så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor.

Att ”dra ut” i dagsläget, kan innebära att fly från sammanhang eller kyrkor där man inte bekänner Jesus för den han är och Bibeln som Guds ord, utan sammanblandar med andra skrifter och främmande andlighet. Här måste vi stå fast och vara förankrade i Guds ord och inte följa människors ord eller religiöst svammel.

3. Den listiga förförelsen med ”mariauppenbarelser”

Jesus varnade för att förförelsen kommer listigt för att bedra. Jag vill än en gång varna för den oheliga ekumeniken och Interfatih som troligen kommer att fokusera alltmer på katolsk eukaristi och den katolska Maria. Hon har sitt ursprung i den babyloniska Moder-son-kulten. Sedan första gången Janne och jag läste om ”mariauppenbarelser” (och stigmatisering) för många år sedan har vi varnat och det till och med bibeltroende kristna som har varit alltför godtrogna. Denna avgud, eller demoniska aktivitet, har redan förfört miljoner av människor runt om i världen. För den som läser Bibeln är det ganska lätt att avslöja den katolska ”Maria” eftersom hon också kallas ”himlens drottning”, gudinnan som ingick i Babylons avgudadyrkan och som väckte Guds avsky och vrede mot sitt avfallna folk, (Jer 44). Ändå gäller det att se upp för de förrädiska budskapen.

Hängivna katoliker förklarar att ”Gud väljer att tala genom Maria i den här yttersta svåra tiden”. Till en början uppmanar den katolska Maria människor att ”tro på hennes son, Jesus”. Kan det stämma? Är inte detta bra och pekar på Jesus? Vänta nu, och se vad ”hon” säger mer. Här är ett antal citat som är hämtade från en video där människor berättar om budskapen som har kommit vid ”mariauppenbarelserna” – pröva och avslöja genom Guds ord!

”Jag är er Mediatrix mellan Gud och människa” (Mediatrix – den som förmedlar nåd)

Bibeln säger att JESUS är den ende medlaren:
1Tim 2:5
Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, 6 som gav sig själv till lösen i allas ställe…

”Jag är de Goda rådens Moder …jag ger budskap av tro, kärlek, hopp”

Bibeln om JESUS/GUD som rådgivning:
Jes 9:6
Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare [1917 års övers. ”Underbar i råd”], Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.

HERREN talar:
Ps 32:8
Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du skall vandra, jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig.

Bibelns varning för spiritism:
5 Mos 18:11
ingen som utövar besvärjelsekonster, ingen andebesvärjare, ingen som bedriver trolldom och ingen som söker råd hos de döda. 12 Ty avskyvärd för HERREN är var och en som gör sådant, och för sådana vedervärdigheters skull fördriver HERREN, din Gud, dem för dig.

”Jag står här som Medåterlöserska och Advokat. Allt skulle koncentreras på det. Upprepa detta efter mig: den nya läran, skall vara läran om Medåterlöserska. Tills jag är igenkänd där som den heliga treenigheten vill ha mig, kan jag inte utöva min kraft till fullo i den, i medåterlösningen och den universella medlingen av nåd”
”Mina barn, jag är Himlens port och Hjälpen på jorden”
”Människans advokat för att frälsa/rädda dem”

JESUS sade att DEN HELIGE ANDE är Hjälparen och advokaten:
Joh 14:26
Men Hjälparen [grek. parakletos betyder öven ”advokat”], den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. 27 Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa.

”Jag enar folk och nationer – det enda som kan rädda från krig och evig död.”
”Jag (Maria) är här för att frälsa världen… jag ensam är mäktig att rädda er från de katastrofer som närmar sig. Den som sätter sin förtröstan på mig kommer att bli frälst”
”Jag är hon som är relaterad till den heliga treenigheten. Jag är uppenbarelsernas jungfru”

Endast JESUS är världens Frälsare:
1Joh 4:14
Vi har sett och vittnar om att Fadern har sänt sin Son som världens Frälsare. 15 Den som bekänner att Jesus är Guds Son, i honom förblir Gud och han själv förblir i Gud.

Gud delar inte sin ära med någon:
Jes 42:8
Jag är HERREN, det är mitt namn. Jag ger inte min ära åt någon annan eller mitt lov åt avgudabilder.

Bibeln säger att vi skall förtrösta på HERREN och ingen annan:
Ords 3:5 Förtrösta på HERREN av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd.

Jes 47:4  Vår återlösares namn är HERREN Sebaot, Israels Helige!

”Min broder, i denna tid är jag arken för alla dina bröder. Jag är Fredens ark. Jag är frälsningens ark. Arken som mina barn måste gå in i om de vill leva i Guds rike.

JESUS är frälsningens ark som vi ska tro på:
Heb 11:7 I tron byggde Noa i helig fruktan en ark för att rädda de sina, sedan Gud hade varnat honom för det som ingen ännu hade sett. Genom tron blev han världen till dom och ärvde den rättfärdighet som kommer av tro.
Joh 3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.

”Ni kommer aldrig att vara ensamma. Mitt …hjärta är er tillflykt och vägen som leder er till Gud. Varje stund måste ni vara rättfärdiga som jag vill att ni ska vara. Varje stund måste ni göra det jag vill att ni ska göra. Var inte rädda. Jag är alltid nära er.”
”Var inte bedrövade, jag är alltid med er även om ni inte ser mig. Jag är Moder till alla er syndare”

JESUS är enda vägen till Fadern/Gud:
Joh 14:6
Jesus sade till honom: ”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Det är Guds röst som vi ska lyda:
5 Mos 27:10
Du skall lyda HERRENS, din Guds, röst och hålla hans bud och stadgar som jag i dag ger dig.”

”Jag bekänner frimodigt att hans lidande är mitt lidande, för hans hjärta var mitt. Och precis som Adam och Eva sålde världen för ett äpple, så på ett speciellt sätt frälste jag och min son världen med ett hjärta.”

Frälsning finns bara hos JESUS, Guds Son:
Apg 4:11
Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten. 12 Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.”

Hebr 1:3 Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna, sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden.

”Jag älskar er, även när ni är långt borta från mig och min son. Jag ber er att inte låta mitt hjärta fälla tårar av blod p g a de själar som har gått förlorade i synd. För en lång tid har jag lidit för er. Om inte jag ville att min son skulle överge er, är jag tvingad att själv be till honom utan att ge upp. Ni bryr er inte. Så vad ni än gör kan ni aldrig återgällda den smärta som jag har betalat för er.”
”Jag är mänsklighetens förebedjare och den himmelska Modern”

Den Helige Ande är vår förebedjare i himlen:
Rom 8:26 Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord, 27 och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden ber för de heliga så som Gud vill.

JESUS är vår förebedjare i himlen:
Rom 8:34 Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss.

”Som Moder vill jag säga till er att jag är här med er, representerad av statyn som ni har här. Varje staty är ett tecken på min närvaro och påminner er om er himmelska Moder. Därför måste den äras och bli uppsatt på platser med större betydelse(?). Ni ska se med kärlek på varje bild av er himmelska Moder.”
”Jag… önskar att ett tempel ska byggas åt mig här, där jag kan visa och offra all min kärlek, passion, hjälp och beskydd för jag är er nådefulla Moder”

Gud förbjöd avgudabilder och statyer som tillbeds:
5 Mos 4:15
Eftersom ni inte såg någon gestalt den dag då HERREN talade till er på Horeb ur elden, må ni noga ta er i akt, 16 så att ni inte försyndar er genom att ni gör åt er något beläte, något slags avgudabild, en bild av man eller kvinna 17 eller en bild av något djur på jorden…

Det andra budordet (som ”glömdes” bort?):
2 Mos 20:4 Du skall inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden.

Denna falska ”Maria” utger sig nu inte bara för att vara ”Moder”. Hon jämställer sig med JESUS som Medåterlöserska, Medfrälserska, Advokat, allestädes närvarande, Himlens port, Hjälpen på jorden, Gud…! ”Hon” kräver tillbedjan, statyer och helgedomar! Den katolska Maria, himlens drottning, förmedlar alltså demoniska lögner och hädelse. Hennes ”son” är därmed en falsk Kristus och en annan Jesus än Bibelns. Vad kommer hon mer att säga?

Under tiden när Johannes fick uppenbarelsen på Patmos (Uppenbarelseboken) hade statyer börjat resas av kejsaren, som man tände rökelse inför och tillbad. Johannes såg att ”vilddjurets bild” kunde tala, (Upp 13:15). Idag sker ockult stigmatisering och statyer som ”gråter”. Allt detta kan vara en tillvänjning för det som kommer, en tillvänjning som sker sakta genom pågående och medveten påverkan.
Eikon
[Strongs 1504] på grekiska kan översättas
staty.

Upp 13:15 Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild [eikon G1504], så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild [eikon G1504].

Vi läser i Daniels bok kap. 3 om Babylons kung Nebukadnessar som lät ställa upp en staty av guld, som alla måste tillbe. Sadrak, Mesak och Abed-Nego vägrade och dömdes till döden i den brinnande ugnen men JESUS var hos dem i ugnen [den fjärde mannen som såg ut ”som en gudason”, (Dan 3:25)] och räddade dem. Ett mäktigt under skedde.

2Petr 3:17 Därför, mina älskade, då ni redan vet detta, var på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. 18 Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag, amen.

Vi får aldrig glömma, att bara för att något övernaturligt händer som påstås ha med ”Jesus” att göra, är det inte alls säkert att det är Gud som talar eller att det kommer från honom. Den yttersta tiden skall kännetecknas av många falska profeter och många falska under och tecken, (Matt 24:11, Mark 13:22).

2Tess 2:9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under


Babylons fall

4. ”Den sista läran”

Vid en mariauppenbarelse i Amsterdam löd budskapet: ”Jag är inte längre Maria. Jag är Lady of All Nations (Alla Nationernas Dam/Fru) och Medåterlöserska som ska ge fred” …fred och enhet”. Jag citerade tidigare från en annan uppenbarelse: ”Jag står här som Medåterlöserska och Advokat. Allt ska koncentreras på det. Upprepa detta efter mig: den nya läran, skall vara läran om Medåterlöserska

Påven Johannes Paulus: När läran – den sista läran i historien har proklamerats, kommer Lady of All Nations ge fred, sann fred till världen. Men världen måste be min bön i enhet med kyrkan. De måste veta att Lady of All Nations har kommit som medåterlöserska och medfrälserska och advokat. Så må det vara.”

”Den nya läran” eller ”den sista läran” syftar alltså på att jämställa den katolska Maria med Bibelns JESUS. Detta är föreberett med många falska uppenbarelser och falska under och tecken, precis som Bibeln varnar oss för. Det är ännu ett tecken på att vi lever i den yttersta tiden med mycket villfarelser för att bedra människor. Alltihop kommer att föra människor till en falsk messias, antikrist. Men hur mäktigt detta religiösa system än verkar, kommer det att raseras på kort tid.

Bibeln visar att himlens drottning är detsamma som Skökan Babylon i Uppenbarelseboken 17-18, som kommer att avslöjas och dömas. Skökan är den sista tidens världsreligion [synkretism] och religiösa system.
Läs också: Världskyrkan – en andlig sköka >>

Jes 47:7 Du tänkte: ”För alltid skall jag vara en drottning.” Därför ville du inte ta dig i akt och tänkte inte på slutet. 8 Hör nu detta, du som lever i vällust, du som sitter så trygg, du som säger i ditt hjärta: ”Jag och ingen annan! Aldrig skall jag sitta som änka, aldrig veta av vad barnlöshet är.” 9 Plötsligt skall båda dessa olyckor komma över dig, på en och samma dag: barnlöshet och änkestånd. I fullt mått skall de komma över dig, trots mängden av dina trolldomskonster, trots dina besvärjelsers stora kraft.

Upp 18:7 Ge henne lika mycket plåga och sorg som hon har skaffat sig ära och lyx. Hon säger i sitt hjärta: Jag sitter som drottning, jag är inte änka och skall aldrig behöva känna någon sorg. 8 Därför skall hennes plågor komma på en enda dag: död och sorg och svält, och hon skall brännas upp i eld. Ty mäktig är Herren Gud, han som har dömt henne.

Himlens drottning är samma babyloniska avgud som Astarte, månguden/mångudinnan. Baal var ”himlens kung” och tillbads som solguden. Kopplingen till Islam är inte långt borta med Koranens Allah som var månguden, utvald av Muhammed att tillbes bland hundratals gudar. I Koranen nämns även Maria och på JUST NU (Nyheter)  har vi rapporterat tidigare om att många muslimer åker till platser med mariauppenbarelser och tillber statyer av den katolska Maria. Hemsidan News that matters >> har mycket information om RKK.

Vi behöver inte förvånas över om all denna andliga förvillelse kommer att öka i Sverige, precis som i övriga världen. Där öppenhet saknas för de religiösa strömningarna, kommer istället den politiska agendan att likställa alla religioner och så småningom förbjuda ”religiös exklusivitet”. Det kommer att bli trångt för Jesu sanna efterföljare men han har själv sagt, att vi inte ska frukta. Guds löften är orubbliga och Gud har kontroll över allt som sker.

5. Inför det nya året

Israel pressas att förhandla med en terroristorganisation, vars agenda är att otrota judarna och utplåna Israel. En delning av landet står högt på världspolitikens agenda, (Joel 3:2). Våldet ökar i världen, inte minst med den ”gröna hästen” islam(ismen)s framfart, ”med döden och helvetet som följeslagare”, (Upp 6:8). Björnen i öst är frustrerad och upprustar sig själv och sina allierade som Guds profeter har förutsagt, (Hes 38-39). Världsekonomin kan kollapsa när som helst… (Upp 6:5-6) och euron kan gå mot en ny kris på grund av situationen i Grekland >> . Förföljelsen av kristna ökar i världen, (Matt 24:9). Vi vet inte dag och stund men vi kan känna att tiden närmar sig med profetiornas slutliga uppfyllelse.

Tidstecknen tyder på att vi snart står vid tröskeln till Guds rikes förverkligande när Jesus kommer tillbaka. Uppståndelsen från de döda, förvandlingen och den Nya skapelsen väntar för alla som tillhör JESUS! Josua stod en gång vid en annan ”tröskel”, den som ledde in i det utlovade landet.

Jos 5:13 Medan Josua var vid Jeriko, hände sig en gång när han lyfte blicken, att han såg en man stå där framför honom med ett draget svärd i sin hand. Då gick Josua fram till honom och frågade honom: ”Tillhör du oss eller våra fiender?” 14 Han svarade: ”Nej, jag är befälhavare över HERRENS här och har nu kommit hit.” Då föll Josua ner till jorden på sitt ansikte, tillbad och sade till honom: ”Vad har min herre för budskap till sin tjänare?” 15 Befälhavaren över HERRENS här (Herren Sebaot) sade då till Josua: ”Tag skorna av dina fötter, ty platsen där du står är helig.” Och Josua gjorde så.

Det räckte inte med Josuas insikt och kunskap, meriter eller skicklighet. Nu gällde det att överlåta allt till den vars namn är över allt och över alla andra namn – JESUS! Vi kan på samma sätt ödmjuka oss, bildligt ”ta skorna av oss” [ett uttryck för kapitulation och överlåtelse] inför GUD och låta honom leda våra steg så att det blir ett Gott nytt år.

Mvh
Elvor Ohlin

Läs mer om RKK och den katolska Maria: