Psa 50:15 And call uponH7121 me in the dayH3117 of trouble:H6869 I will deliverH2502 thee, and thou shalt glorifyH3513 me.

7121 Qarah = Rot: Att bekosta en persons alla behov. be, ropa, bjud in, proklamera, bekänn
6869 Tsarah = Smalt passage – Motstånd – Svårigheter (BERG)
2502 Chalats = Dra bort – Utrusta en soldat – Göra fet (smörja) Vara närvarande för att befria (DHA)
3513 Kabod = Ge honom ära och upphöjelse, Förhärliga Gud

Paulus hämtar hela tiden sitt evangelium från GT:s skrifter. (Obs läs 2 Kor3 + 4 Kraften och om skatten i lerkärlet)

2Tim 2:3 Lid också du som en god Kristi Jesu soldat. 4 Ingen soldat är upptagen av bekymmer för sin försörjning. Han vill stå i hans tjänst som har värvat honom.

2Tim 2:3 ThouG4771 thereforeG3767 endure hardness,G2553 asG5613 a goodG2570 soldierG4757 of JesusG2424 Christ.G5547 2Ti 2:4 No manG3762 that warrethG4754 entangleth himself withG1707theG3588 affairsG4230 of this life;G979 thatG2443 he may pleaseG700 him who hath chosen him to be asoldier.G4758

2 Tim 2:3 Gk: Gå igenom bekymren som en god Kristi soldat 2 tim 2:4 G1707 Tvinna dig inte samman med detta livets (979 Bios) affärer (4238 Pragmatia) handel och att köpa och sälja. Istället så skall en soldat försöka hålla sig till det som är överenskommet när han blev utvald och insatt som soldat.

Om vi tror at vi bara är kallade till frälsning och goda dagar riskerar vi att falla när motståndet kommer. Vi är kallade till att vara soldater i Guds Rike varenda en av oss.

Jes 40 talar om att Tvinna sig samman med Herren för att få kraft (Att bli ETT med Honom)

Jes 40:28 Vet du inte, har du inte hört att HERREN är en evig Gud, som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och utmattas inte, hans förstånd kan inte utforskas. 29 Han ger den trötte kraft (Uttömd på sin kraft) och ökar den maktlöses styrka. (Den utan egen möjlighet) 30 Ynglingar kan bli trötta och ge upp, unga män kan falla. 31 Men de som hoppas på HERREN (6960 Qavah) får ny kraft, (Byter ut sin kraft mot hans kraft) de lyfter med vingar som örnar. De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta. (Att inte tappa modet och ge upp)

Ordet 6960 Qavah betyder att bli ett med någon genom att tvinnas samman. (2 Tim 2:4)

Det känner vi väl igen? Bli ETT med Jesus och varandra kan vi bara bli genom hans härlighet Joh 17

2Ti 1:6 Därför påminner jag dig om att låta den Guds nådegåva flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning. 7 Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande. 8 Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig, hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangelium efter den kraft som Gud ger. 9 Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut och sin nåd, som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet

Sammanfattningen av allt det vi nu har lärt oss är.

Gud har kallat oss till frälsning och till att vara soldater i en andlig strid. Det för helt automatiskt med sig ett slags lidande om vi tar kallelsen på allvar att tjäna honom som hans soldater i hans rike som inte är av denna världen.

Mitt i svårigheterna så lovar Herren att rusta soldaten med allting han behöver (Ps 50:15)(2 Tim 2:8)(2 tim 2:3-4) Den unge soldaten Timoteus hade nu börjat tvinna sig samman med detta livets handel = Köpa och Sälja (världen) (2 tim 2:4) istället för att tvinna sig samman med Herren och hans kallelse. (Jes 40:28-31)

Tvinna sig samman med någon handlar om hur vi tänker och hur vi handlar och det är en väg. En väg planerar man själv (Mänsklig visdom) eller så överlåter man sin väg åt Herren (Andlig visdom)

Resultatet blir att Soldatens Timoteus vittnesbörd tystnade i motståndet och ett täckelse sänker sig ner över Timoteus hjärta som sakta kvävde Andens kraft i Timoteus liv. Och kallelsen som Timoteus fick att vara ett vittne som förhärligar Gud mitt i motståndet tystnade.

Ps 50: 15 (Överst) är en underbar bild på vad vår kallelse innebär.

Vi kommer att få möta svårigheter och lidande som stora berg (6869 Tsarah) men då skall vi ropa till Gud (7121         Qarah) som skall bekosta alla våra behov och vi skall då kunna proklamera honom och bekänna honom. Gud skall         utrusta sin soldat mitt i motståndet och ge honom mer av sin smörjelse och sin kraft och skall vara närvarande             (2502 Chalats) Detta skall ge Gud ära och berömmelse (3513 Kabod)

Så här löd profetian vi fick i ett möte för ungefär 10 år sedan: Mina älskade vägen framför er kommer inte att bli      bredare. Ni kommer att få möte både missförstånd och motstånd men frukta inte eller tappa modet för jag skall vara  med er och min smörjelse och min kraft kommer att bli starkare över era liv säger Herren.

Detta gäller alla troende som vill följa Jesus Kristus och vara hans vittnen. om vi vill följa honom och tvinna oss
samman med honom och lägga ner vårt eget får vi uppleva hans härlighet mitt i prövningarna och uppleva honom    precis som han är.

Idag när jag skriver detta så är vi uppsagda och vårt arbete slutar 31/12. Men i våra hjärtan så har Herren lagt ner   sin frid och vi upplever en sån otrolig vila. Tänk att han har allting under full kontroll vad som än händer. Han har kallat dig och det är också han som skall se till att du som bara är ett redskap i hans mäktiga hand hamnar på den plats som han har berett åt dig att vara på.

Vi beskrev att i 2 tim 2:3-4 så kunde man tvinna sig till ett med 2 saker nämligen men detta livets affärer (Köpa och sälja) eller med Herren. Vi beskrev detta som två olika tankesätt och 2 olika vägar.

Om man skall tvinna sig samman med Herren får man sluta upp att planera sin egen framtid (Affärer – Köpa och Sälja) Detta är världen och detta tankesätt dyker upp i Jakobsbrevet.

Jak 4:13  Hör nu I som säger: I dag eller i morgon vilja vi begiva oss till den och den staden, och där vilja vi uppehålla oss ett år och driva handel och skaffa oss vinning 14  I vet ju inte vad som kan ske i morgon. Ty vad är ert liv? En rök är I, som synes en liten stund men sedan försvinner. 15  I borde fastmera säga: Om Herren vill och vi får leva, ska vi göra det eller det. 16  Men nu talar I stora ord i er förmätenhet. (212 Alazoneia) All sådan stortalighet är ond.

Grekiskan är väldigt klar här: KOM TILL NUTID! VILKA DÅ? Jo alla som planerar sina egna vägar (Affärer – Köpa och Sälja)
212 Alazoneia är VÄRLDEN >>

Alltså dessa företagsvisioner som tas in i församlingarna idag är 212 Alazoneia = En frimodighet och kraft och visdom som är rotat i människans eget liv (själsliv)

Det är Kains väg och roten till hans namn betyder – Att själv planera själv få att växa upp till sin egen ära.
Och i ändetidens avfallna församlingar kommer Kains väg att orsaka splittring mellan de som planerar sin egen väg och de som överlåter sin väg åt Herren.

Jud 1:11  Ve dem! De har slagit in på Kains väg (Egen planering för vinning) de har mot betalning (Affärer – Köpa – Sälja)  störtat sig i Bileams villfarelse, de har gjort uppror som Kora (Is kyla och Frost) och gått under.

Det är Korah gänget som är dessa som låter sig bedras av de falska profeterna och deras hjärta kallnar.
Kain han planerade sin egen väg! Han överlät inte vägen till Herren (Tankesätt + Handling)

Vi har blivit varnade mer än en gång för att de moderna församlingstillväxtmetoderna leder till fördärvet. För där handlar det om att man planerar sin egen väg (Visioner) (Köpenskap – Köpa – Sälja) Vi fruktar att det som nu är på väg över kristenheten i Sverige leder till en andlig död. Man har nu suttit ner och planerat visioner och vägar för hela samfund hur man skall arbeta (Planerat sin egen väg)

Det var detta Herren varnade oss för i Strömstad >>

Några bibelverser på att köpa och sälja (planera sin egen väg)

Babylon handlar om att handel och att köpa och sälja Upp 17 + 18
Kananeer = Betyder ”köpmän”
De som köpte och sålde på tempelts yttre förgård drevs ut av Jesus Mar 21:12
Samma sak ser ut att ske i Upp 11:1-2 där de på yttre förgården (säljer o köper) skall kastas ut.
Köpa o sälja ser du i Laodicea (Upp 3)

Konungen i Babylon + Hans undersåtar skall upphöja sig i Guds hus. Jes 14:12-14
Kungen över Tyrus Hes 28 Satans visdom – Köpenskap i Herrens Namn med hans saker  = Laglöshet.

I Mt 16 beskriver Herren själens liv att planera sin väg mot att ta sitt kors på och följa honom. Egen livet vill planera sin egen väg (Köpa och Sälja)

Vem var det bland lärjungarna som hade hand om ekonomin? Judas hade affärer för sin egen räkning. Jag skulle kunna räkna upp namnen på en hel del pastorer som Herren har visat oss genom åren köper och säljer för egen räkning. Samtliga av dessa är involverade i de moderna församlingstillväxts metoderna. Herren känner till alla våra dolda motiv och räkningens dag kommer och de egna verken kommer att brinna upp.

Dra oss ut ur Babylon (köp o sälj) handlar om att omvända sig till Herren ta sitt kors på och följa Honom. Följer vi våra egna planeringar så slutar det i avfallet i 2 tess 2 och det är på gång.

Mat 16:24  Jesus sade till sina lärjungar: ”Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv (Köpa o sälja) och ta sitt kors på sig och följa mig.(En som föjer kan inte längre planera sin egen väg) 25  Den som vill bevara sitt liv skall mista det,men den som mister sitt liv (Själ) för min skull (Ande – Agape) han skall vinna det. 26  Ty vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ? 27  Människosonen skall komma i sin Faders härlighet med sina änglar och då skall han löna var och en efter hans gärningar.

Vår själ = Den köper och säljer = Planerar för vinning – Det är vårt naturliga liv i Bios. Korsets kraft gör att jag slutar att köpa och sälja och planera min egen väg. Jag följer istället sanningens väg och accepterar det han har planerat och gett mig redan innan jorden fanns till. Det som inget öga har sett ingen tanke har kunnat tänka ut (Planerat)

1Kor 2:9  Vi tala såsom det heter i skriften vad intet öga har sett och intet öra har hört, och vad ingen människas hjärta har kunnat tänka, vad Gud har berett åt dem som älska honom. 10  Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande. Anden utrannsakar ju allt, ja ock Guds djuphet. 11  Ty vilken människa vet vad som är i en människa, utom den människans egen ande? Likaså känner ingen vad som är i Gud, utom Guds Ande. 12  Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är av Gud, för att vi ska veta vad som har blivit oss skänkt av Gud.

De som älskar honom är de som följer honom – de som inte älskar honom är de själiska människorna (köper o säljer) Och de själiska människorna (köpmännen) får inte gå in i de förutberedda gärningarna.

1Kor 2:14  En oandlig (Själisk) människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne och hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.